Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Jõgeva maakonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2005, 15, 88

Hoiualade kaitse alla võtmine Jõgeva maakonnas1

Vastu võetud 14.03.2005 nr 49

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258; 53, 373) § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes « Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§1. Jõgeva maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

(1) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
1) Andressaare hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210) ja puisniitude (6530*)2 kaitse;
2) Kaasiku hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – puisniitude (6530*) kaitse;
3) Loode-Peipsi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: viupart (Anas penelope), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena);
4) Padinasaare hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – puisniitude (6530*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse.

(2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid sätestatakse kaartidel, mis on esitatud määruse lisas3.

§2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Jõgevamaa keskkonnateenistus.

1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53); EÜ nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 7.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 8.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702).
2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.
3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardile Eesti põhikaardi alusel (mõõtkava 1:10 000), kasutades Lambert’i koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid 2004. a juuni seisuga. Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses, Jõgevamaa keskkonnateenistuses ja Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 16.03.2005 resolutsioon nr 17-1/05-2339.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 2005. a määruse nr 49
"Hoiualade kaitse alla võtmine Jõgeva maakonnas"
lisa

Andressaare

Kaasiku

Loode-Peipsi_1

Loode-Peipsi_2

Loode-Peipsi_3

Loode-Peipsi_4

Loode-Peipsi_5

Padinasaare

/otsingu_soovitused.json