Teksti suurus:

Eesti Õiguskeele Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2006
Avaldamismärge:

Eesti Õiguskeele Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.05.2004 nr 39
RTL 2004, 67, 1119
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.02.2005 nr 10 (RTL 2005, 29, 399) 18.03.2005

 

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) § 43 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruse» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133; 52, 336; 68, 436; 2001, 8, 39; 49, 281; 2002, 41, 260; 95, 554; 2003, 74, 494; 2004, 15, 116) punkti 8 alapunkti 5 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Eesti Õiguskeele Keskus (edaspidi keskus) on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus, mis on moodustatud Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 1995. a korraldusega nr 240-k.

(2) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(3) Keskusel on oma eelarve, oma nime ja logoga pitsat ning sümbolid.

(4) Keskuse asukoht on Tallinn. Keskuse aadress on Tõnismägi 8, 10119 Tallinn. Keskuse ingliskeelne nimi on Estonian Legal Language Centre.

§ 2. Ülesanded

(1) Keskuse põhiülesanne on Eesti õiguskeele arendamine ja kaitse, õigusterminoloogia korrastamine, õigusaktide eelnõude keeletoimetamise korraldamine ja õigusaktide tõlkimine eesmärgiga aidata kaasa õigusaktide keelelise kvaliteedi tagamisele.

(2) Keskus täidab järgmisi ülesandeid:
1) tõlgib ja toimetab Riigi Teatajas avaldamisele kuuluvaid välislepinguid;
2) tõlgib Eesti õigusakte inglise keelde ja vajadusel muudesse keeltesse;
3) toimetab keeleliselt justiitsministeeriumi õigusaktide eelnõusid ja teeb teiste ministeeriumide eelnõudele keelelist ekspertiisi;
4) loob õigusterminite andmekogu, hoiab seda kontrollseisus ning tagab andmekogu kättesaadavuse üldsusele kodulehekülje kaudu;
5) annab valitsusasutustele terminoloogilist abi;
6) peab õigusaktide eelnõude keeletoimetajate andmekogu ning korraldab keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni asjaajamist;
7) koostab ja toimetab ajakirja «Õiguskeel»;
8) korraldab õigusaktide tõlkimise, õigusaktide eelnõude toimetamise ja õigusterminiloome alast koolitust valitsusasutustele;
9) teostab tõlke- ja terminoloogiaprojekte valitsusasutustele või teistele asutustele;
10) avaldab vajadusel õigusaktide tõlkeid, terminoloogilisi väljaandeid ja õiguskeele käsiraamatuid;
11) teeb vajadusel õigusaktide tõlgete ekspertiisi.

§ 3. Juhtimine

(1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu justiitsminister Justiitsministeeriumi kantsleri ettepanekul.

(2) Direktor:
1) juhib keskuse tegevust ja asjaajamist käesoleva põhimääruse kohaselt ning vastutab keskusele pandud ülesannete täitmise eest;
2) esindab keskust suhetes riigi- ja omavalitsusasutustega ning teiste isikutega;
3) keskuse ülesannete täitmiseks ja käsutuses olevate vahendite piires sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid ning annab volikirju;
4) valmistab ette keskuse tulude ja kulude aastaeelarve eelnõu ning esitab keskuse eelarve justiitsministrile kinnitamiseks;
5) vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning aruannete õigeaegse esitamise eest;
6) käsutab keskuse valduses olevaid vahendeid keskuse ülesannete täitmiseks;
7) vastutab keskuse valitsemisele antud riigivara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
8) teeb justiitsministrile ettepanekuid keskuse töötajate koosseisu kinnitamiseks ning moodustab projekti- ja töörühmi vastavalt keskuses täidetavatele ülesannetele
;
9) kinnitab keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni koosseisu;
10) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud keskuse töötajatega, kohaldab keskuse töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
11) kinnitab keskuse töösisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja, asjaajamiskorra ja töötajate ametijuhendid;
12) korraldab sisekontrolli;
13) tagab vastavalt kehtivale korrale kontrolli oma finantstegevuse ja vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle;
14) esitab
Justiitsministeeriumi kantslerile kinnitamiseks keskuse igaaastase tööplaani;
15) täidab keskuse juhtimiseks vajalikke muid ülesandeid.

(3) Direktor annab oma ülesannete täitmiseks (keskuse juhtimisel) ja muudes üksikküsimustes käskkirju.

(4) Direktor on aruandekohustuslik justiitsministri ja Justiitsministeeriumi kantsleri ees.

(5) Direktori äraolekul asendab teda vastavalt direktori käskkirjale osakonna juhataja või pearaamatupidaja. Asendamisest informeerib direktor viivitamatult Justiitsministeeriumi kantslerit.

(6) Keskuse tegevust suunab ja koordineerib Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome büroo juhataja ministrilt saadud volituste piires.

[RTL 2005, 29, 399   - jõust. 18.03.2005]

§ 4. Struktuur ja struktuuriüksuste juhtimine

(1) Keskuse struktuuriüksused on terminoloogia osakond ning tõlke- ja toimetusosakond.

(2) [Kehtetu – RTL 2005, 29, 399  – jõust.18.03.2005]

(3) Osakondi juhivad osakonnajuhatajad.

(4) Osakondade juhid alluvad vahetult keskuse direktorile.

(5) Osakondade koosseisus võib direktori käskkirjaga ette näha allüksusi.

(6) Keskuse struktuur ja ametikohtade koosseis kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

[RTL 2005, 29, 399   - jõust. 18.03.2005]

§ 5. Struktuuriüksuste põhiülesanded

(1) Terminoloogia osakond:
1) koondab ja korrastab õiguskeele terminoloogiat;
2) loob õigusterminite andmekogu, hoiab seda kontrollseisus ning tagab andmekogu kättesaadavuse üldsusele kodulehekülje kaudu;
3) korraldab õigusterminite andmekogu loomisel ja täiendamisel koostööd erinevate õigusvaldkondade spetsialistidega ning abistab õigusterminite andmekogu kasutamisel;
4) annab valitsusasutustele terminoloogilist abi;
5) korraldab õigusterminiloome alast koolitust valitsusasutustele;
6) avaldab vajadusel terminoloogilisi väljaandeid;

7) teeb ettepanekuid keskuse terminoloogiatööd toetavate tarkvaralahenduste arendamiseks;

 

(2) Tõlke- ja toimetusosakond:
1) toimetab keeleliselt õigusaktide eelnõusid;
2) peab õigusaktide eelnõude keeletoimetajate andmekogu ning korraldab keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni asjaajamist;
3) tõlgib ja toimetab Riigi Teatajas avaldamisele kuuluvaid välislepinguid;
4) tõlgib Eesti õigusakte inglise keelde ja vajadusel muudesse keeltesse;
5) koostab ja toimetab ajakirja «Õiguskeel»;
6) korraldab õigusaktide tõlkimise ning õigusaktide eelnõude toimetamise alast täiendkoolitust valitsusasutustele;
7) avaldab vajadusel õigusaktide tõlkeid ning õiguskeele käsiraamatuid;
8) teeb vajadusel õigusaktide tõlgete ja eelnõude keelelist ekspertiisi;

9) teeb ettepanekuid keskuse tõlketööd toetavate tarkvaralahenduste arendamiseks;

(3) [Kehtetu – RTL 2005, 29, 399  – jõust. 18.03.2005]

[RTL 2005, 29, 399   - jõust. 18.03.2005]

§ 6. Vara ja vahendid

(1) Keskuse vara moodustub Justiitsministeeriumi valitsemisel olevast riigivarast.

(2) Keskus valdab, kasutab ja käsutab keskuse valdusse antud vara «Riigivaraseaduses» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69) ja selle alusel sätestatud korras.

(3) Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest.

(4) Keskus korraldab oma raamatupidamisarvestust ja -aruandlust vastavalt «Raamatupidamise seadusele« (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588) ja rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele.

(5) Keskus esitab eelarve täitmise ja majandustegevuse kohta aruandeid justiitsministri määratud tähtpäevadeks ja kehtestatud vormide kohaselt.

§ 61. Revideerimise kord

Keskust revideerib Justiitsministeeriumi siseauditi osakond, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

[RTL 2005, 29, 399   - jõust. 18.03.2005]

§ 7, 8, 9  ja 10 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Justiitsministri 19. mai 2004. a määruse  nr 39 „Eesti Õiguskeele Keskuse põhimäärus“ lisa

 

 

(Kehtestatud justiitsministri 28.veebruari 2005. a määrusega nr 10)

 

 

 

Eesti Õiguskeele Keskuse struktuur ja ametikohtade koosseis

 

 

 

 

 

Ametinimetus                                      Ametikohtade arv

 

JUHTKOND

Direktor                                                                        1

Pearaamatupidaja                                                         1

Direktori abi                                                                  1

 

TERMINOLOOGIA OSAKOND

Osakonna juhataja                                                        1

Terminoloog                                                                  2

 

TÕLKE- JA TOIMETUSOSAKOND

Osakonna juhataja                                                        1

Toimetaja                                                                     1

Jurist-lingvist                                                                 1

Tõlkija                                                                          3

Tõlkekorraldaja                                                             0,5

  

[RTL 2005, 29, 399   - jõust. 18.03.2005]

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json