Teksti suurus:

Rannu Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 95, 988

Rannu Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 02.12.2004 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

I. ÜLDSÄTTED

1. Asutuse ametlik nimi on Rannu Rahvamaja.

2. Rannu Rahvamaja on Rannu Vallavalitsuse hallatav ametiasutus, mis juhindub oma tegevuses Eesti seadusandlusest ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest.

3. Rannu Rahvamaja on kultuuriasutus.

4.  Rannu Rahvamaja asukoht on Rannu alevik, Rannu vald, Tartu maakond.

II. TEGEVUS

5. Kohaliku kultuurielu arendamiseks ja elanikkonna teenindamiseks Rannu Rahvamaja:
1) võimaldab huviringide tööks ruumid ja vastavalt eelarvele tasustab ringijuhtide töö;
2) isetegevuse ja kultuuritöö edendamiseks teeb koostööd haridus- ja kultuuriasutustega;
3) vahendab professionaalset kultuuri;
4) aitab kaasa vabariiklike ja maakonna ürituste läbiviimisele;
5) organiseerib riiklike ja kohalike tähtpäevade tähistamist;
6) aitab kaasa Rannu Vallavalitsuse poolt organiseeritud ürituste läbiviimisele.

III. JUHTIMINE

6. Rannu Rahvamaja tegevust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

7. Rannu Rahvamaja juhataja on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

8. Rahvamaja juhataja:
1) koostab Rannu Rahvamaja loomingulise ja majandusliku tegevuse plaani;
2) esindab Rannu Rahvamaja;
3) koostab Rannu Rahvamaja eelarve ja esitab selle Rannu Vallavalitsusele, esitab täiendavaid rahalisi taotlusi fondidele ning otsib sponsoreid ürituste läbiviimiseks;
4) annab Rannu Rahvamaja töötajatele tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist;
5) sõlmib lepinguid rahvamaja ruumide üürimiseks, kui üüri tähtaeg ei ületa 14 päeva;
6) sõlmib lepinguid rahvamaja üritustel esinejatega;
7) koostab töösisekorraeeskirja;
8) vastutab Rannu Vallavolikogu kehtestatud korras rahvamaja vara säilimise ja selle sihipärase kasutamise eest.

IV. VARAD JA FINANTSEERIMINE

9. Rahvamaja vara moodustavad Rannu valla poolt kasutamiseks antud hoone, seadmed, inventar ja muu vara.

10. Rahvamajal on oma alaeelarve Rannu valla eelarves.

11. Rannu Rahvamaja rahalised vahendid saadakse:
1) Rannu valla eelarvest;
2) projektidest;
3) laekumistest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
4) muudest tuludest.

12. Rannu Rahvamaja ruumide üüri ja inventari laenutamise teenuse hinnad kehtestab vallavalitsus.

13. Rannu Rahvamajalt saadud üürid ja piletitasud laekuvad valla eelarvesse.

14. Rahvamaja raamatupidamist korraldab Rannu Vallavalitsuse raamatupidamine.

V. RAHVAMAJA TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

15. Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub Rannu Vallavolikogu otsuse alusel.

VI. RAKENDUSSÄTTED

16. Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 9. oktoobri 1997. a määrus nr 36 «Rannu valla asutuste põhikirjade kinnitamine».

17. Määrus jõustub 10. detsembril 2004. a.

Volikogu esimees Heino GOTTLOB