Teksti suurus:

Nõuded relvahoidlale, relvakapile ning püssirohu ja sütiku hoidmisele

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 130, 1876

Nõuded relvahoidlale, relvakapile ning püssirohu ja sütiku hoidmisele

Vastu võetud 27.11.2001 nr 90

Määrus kehtestatakse relvaseaduse (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) § 46 lõike 7 alusel.

I peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded relvahoidlale ja relvakapile, milles hoitakse füüsilisele isikule kuuluvaid või tema valduses olevaid tulirelvi ning nõuded püssirohu ja sütiku hoidmisele.

II peatükk
NÕUDED RELVAHOIDLALE

§ 2. Relvahoidla seinad

(1) Relvahoidla seinad on valmistatud raudbetoonist või silikaattellistest. Seina paksus peab olema vähemalt 40 cm.

(2) Kui lõikes 1 toodud tingimusi pole võimalik täita, siis võib seinad seestpoolt katta võreseinaga, mis on tehtud vähemalt 15-mm läbimõõduga terasvarrastest ja võreavaga mitte üle 150 × 150 mm. Võresein peab olema kindlalt kinnitatud seina külge.

§ 3. Relvahoidla põrand, lagi ja uksed

(1) Põrand ja lagi on valmistatud raudbetoonist.

(2) Relvahoidlal on topeltuksed, neist välimine vähemalt 6 mm paksusest terasest, sisemine võreuks vähemalt 15-mm läbimõõduga terasvarrastest ja võreavaga mitte üle 150 × 150 mm. Välisuksel on kaks turvalukku ning uks avaneb ainult väljapoole. Võreuksel on turvalukk seestpoolt sulgemise võimalusega.

§ 4. Relvahoidla aknad

(1) Relvahoidla akendel on seina sisse kinnituvad metallvõred, mille ava suurus ei ületa 100 × 100 mm, mis on valmistatud vähemalt 10-mm läbimõõduga terasvarrastest, kusjuures varraste ristumised peavad olema kokku keevitatud. Esimese korruse aknad on väljapoole avanevate ja seestpoolt suletavate metallist või metalliga ülelöödud luukidega. Samad nõuded kehtivad ka seina sees olevate ventilatsiooni- ja muude avade kohta.

(2) Relvahoidla kõik aknad (avad) on varustatud seestpoolt suletavate katetega, mis välistab relvi ja laskemoona kahjustavate esemete või ainete sattumise hoidlasse.

(3) Relvahoidla uste ja akende kanderaamid on metallist, paksusega mitte alla 4 mm ja kindlalt kinnitatud kandeseinte või betoonpõranda ja -lae külge.

§ 5. Relvahoidla elektriseadmed

(1) Relvahoidla elektriseadmed peavad olema plahvatusohutu teostusega.

(2) Relvahoidlas on valgustid, mida saab sisse ja välja lülitada ilma relvahoidla ust avamata. Valgustus paigaldatakse selliselt, et see ei pimestaks vaateaknast relvahoidla sisemuse jälgijat.

§ 6. Turvalisuse ja tuleohutuse tagamine relvahoidlas

(1) Relvahoidlal on eraldi tuletõkkesektsioon.

(2) Relvahoidla peab olema varustatud:
1) elektroonilise valvesignalisatsiooniga, kusjuures pidevalt töötavad andurid peavad olema paigaldatud nii, et aknad, uksed, seinad, lagi ja põrand oleks elektroonilise valve all;
2) elektroonilise valvesignalisatsiooni alarmseadmetega, mis on paigutatud nii relvahoidlasse kui relvahoidla turvalisust tagavasse turvaettevõttesse;
3) esmaste tulekustutusvahenditega;
4) tõhustatud piksekaitsesüsteemiga;
5) automaatse tulekahju signalisatsiooniga.

(3) Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine relvahoidlas on keelatud. Esmased tulekustutus-, esmaabi- ja päästevahendid võivad paikneda relvahoidla välisukse juures.

(4) Õhuniiskus relvahoidlas ei tohi ületada 50%.

§ 7. Muud relvahoidlas hoitavad vahendid

(1) Relvahoidlas on lisaks tulirelvadele ja laskemoonale lubatud hoida:
1) tulirelva olulisi osi ja nende lisaseadmeid ning relvade hooldusvahendeid ja -aineid;
2) padrunikomponente (püssirohi, sütikud, haavlid, kuulid jms), samuti padruni laadimisseadmeid.

(2) Tühjaks laetud relva padrunid peavad olema relva kõrval padruniklotsis või kinnises tehasepakendis.

III peatükk
NÕUDED RELVAKAPILE

§ 8. Relvakapp

(1) Relvakapp peab tervikuna olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras(raud-)plekist, millel on vähemalt üks turvalukk. Relvakapi võti asub relvaomaniku valduses või on peidetud selliselt, et oleks välistatud selle sattumine kõrvaliste isikute kätte.

(2) Relvakapis peab olema vähemalt kaks eraldi lukustatavat laegast, millest üks on ettenähtud laskemoona ja sütikute ning teine püssirohu hoidmiseks.

IV peatükk
NÕUDED PÜSSIROHU JA SÜTIKU HOIDMISELE

§ 9. Püssirohu ja sütikute hoidmine

(1) Püssirohtu hoitakse ainult tehasepakendis või suletud metallpurkides ning  laskemoonast ja sütikutest eraldi. Püssirohi peab asuma kütteseadmest vähemalt 1 m kaugusel.

(2) Padrunite laadimisel on keelatud püssirohu läheduses suitsetamine ja lahtise tule kasutamine.

V peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 10. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Tarmo LOODUS

Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json