Teksti suurus:

Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RTL 2001, 130, 1881

Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

Vastu võetud 29.11.2001 nr 111

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab perearsti või tema pärija (edaspidi üleandja) poolt maavanemale perearsti nimistut (edaspidi nimistu) puudutavate dokumentide üleandmise korra (edaspidi kord) perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel.

  (2) Nimistut puudutavateks dokumentideks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
  1) isikute avaldused nimistusse registreerumiseks,
  2) nimistusse kuulunud isikutele tervishoiuteenuste osutamist tõendavad dokumendid,
  3) arhiivi andmata asjaajamis- ja raamatupidamise toimikud.

  (3) Korras käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda arhiiviseaduse (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565), Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1998. a määrusega nr 308 kehtestatud arhiivieeskirja (RT I 1998, 118–120, 1904; 1999, 2, õiend; 2000, 81, 520; 2001, 13, 59) ja tervishoiuteenuste dokumenteerimise korra asjakohastest nõuetest.

§ 2.  Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine

  (1) Kuni nimistut puudutavate dokumentide üleandmiseni maavanemale säilitab üleandja neid perearsti tegevuskohas või muudes ruumides, milles on tagatud dokumentide hoidmiseks ja delikaatsete isikuandmete kaitseks sobivad tingimused.

  (2) Üleandmise ettevalmistamisel üleandja korrastab asjaajamistoimikud ja vormistab toimikute loetelud ning pakib ja tähistab need.

  (3) Üleandja annab nimistut puudutavad dokumendid üle maavanemale perearstina tegutsemise õiguse äravõtmise korralduses esitatud tähtajaks.

  (4) Maavanem võib kohustada nimistut puudutavaid dokumente kas täielikult või osaliselt üle võtma nimistusse kuuluvate isikute ja perearsti teeninduspiirkonna teenindamiseks maavanema nimetatud perearsti asendajat.

  (5) Nimistut puudutavad dokumendid antakse üle maavanemale üleandmis-vastuvõtmisaktiga, mis on vormistatud seadustes sätestatud korras.

  (6) Nimistut puudutavate dokumentide üleandmiseks ettevalmistamine ja üleandmine toimub üleandja kulul.

§ 3.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Eiki NESTOR
Minister

Hannes DANILOV
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json