Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2006
Avaldamismärge:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri1

Vastu võetud 10.08.2004 nr 170
RTL 2004, 112, 1759
jõustumine 01.10.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

26.10.2004 nr 195 ( RTL 2004, 140, 2145) 7.11.2004

8.03.2005 nr 27 ( RTL 2005, 30, 418) 18.03.2005

Määrus kehtestatakse « Liiklusseaduse» §  13 lõike 3 ja § 66 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab nõuded mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk), välja arvatud ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste ning kaitsejõudude sõidukite, tehnoseisundi kontrollimisele. Määrus ei hõlma teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimist.

(2) Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste, kaitsejõudude sõidukite ning teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskirjad kehtestatakse eraldi määrustega.

(3) Tehnoseisundi kontrollimise (edaspidi ülevaatus) eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine, sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

(4) Määrus on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle sõidukid kuuluvad registreerimisele liiklusregistris.

§ 2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) ADR-sõiduk on ohtlike veoste riigisisesel või rahvusvahelisel autoveol kasutatav sõiduk;
2) ADR-sõiduki ülevaatus on sõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
3) alarmsõiduki ülevaatus on alarmsõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
4) ARK büroo on Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) allüksus maakonnas/linnas;
5)  buss on üle üheksa istekohaga (sh juhi koht) mootorsõiduk, mis on ette nähtud sõitjate veoks. Mõiste hõlmab elektrikontaktliiniga ühendatud rööbasteta sõidukit, näiteks trollibussi;
6) direktiiv on Euroopa Liidu direktiiv;
7) eksamisõiduki ülevaatus on eksamisõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
8) erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus, mille määrab õigusaktidega määratud korras liiklusjärelevalvet teostav isik pärast liiklust ohustavate rikete avastamist;
9) esmakordne kasutuselevõtt on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis;

10) kasutatud sõiduk on sõiduk, millel pärast esmakordset kasutuselevõttu on möödunud § 6 lõike 2 punkti 1 kohane korralisele ülevaatusele esitamise tähtaeg;

11) kontrollkaart on sõiduki ülevaatusel koostatav lisa 7 kohane dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus sõiduki tehnoseisundi kohta;
12)  korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud ülevaatus sõidukile, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
13) korraline ülevaatus on perioodiline sõiduki ülevaatus määrusega ettenähtud mahus ja sagedusega;
14) «ohutu veoauto» (edaspidi S-auto) või «EURO3 ohutu veoauto» (edaspidi EURO3-auto) ja nende haagise ülevaatus on auto ja haagise tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
15) rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki ülevaatus (edaspidi rahvusvaheline ülevaatus) on rahvusvahelises liikluses osaleva N kategooria sõiduki ja tema haagise, kui sõiduki või autorongi registrimass ületab 3500 kg, ning M2 ja M3 kategooria sõiduki ja tema haagise tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
16) registreerimiseelne ülevaatus on sõiduki dokumentidele ja kehtivatele nõuetele vastavuse kontrollimine ettenähtud mahus;
17) sõiduk on mootorsõiduk või selle haagis, v.a ratastraktor, liikurmasin ning nende haagised. Sõidukite jaotus ülevaatuse gruppidesse on toodud lisas 1. Sõidukite jaotus kategooriatesse on toodud sõidukile kehtestatud tehnonõuetes;
18) takso on taksoveoks ettenähtud M1 kategooria sõiduk;
19) takso ülevaatus on takso või muu taksoveoks kohandatud ühissõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
20) tehnonõuded on sõiduki tehnoseisundile ja selle varustusele kehtestatud nõuded;
21) õppesõiduki ülevaatus on õppesõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
22) üksikkorras valmistatud sõiduk on sõiduk, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks;
23) ülevaataja on nõuetekohase haridusega ja eriväljaõppega töötaja, kes on ARK poolt volitatud kontrollima sõidukite tehnoseisundit;
24) ülevaatuspunkt on ARK-le või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite ülevaatuse teostamiseks.

[RTL 2005, 30, 418 - jõust. 18.03.2005]

§ 3. Ülevaatuse korraldamise üldnõuded

(1) Sõidukite ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib ARK.

(2) Kõik liiklusregistrisse kantud sõidukid kuuluvad korralisele ülevaatusele.

(3) Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuspunkti, millel on ARK-ga sõlmitud leping sõidukite ülevaatuse teostamiseks. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati. ADR-sõiduki ülevaatust, rahvusvahelist ülevaatust, S-auto või EURO3-auto ja nende haagiste ülevaatust teostatakse vastavat õigust omavates ülevaatuspunktides.

(4) Registreerimiseelseks ülevaatuseks peab sõiduki esitama ARK büroosse või ARK büroo poolt määratud ülevaatuspunkti.

(5) Ülevaatusel kuuluvad kohustuslikule kontrollimisele EL nõukogu direktiivi 96/96/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta lisas II (EÜT L 46, 17.02.1997, lk 1–19), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 1882/2003/EÜ EÜ asutamislepingu artiklis 251 osutatud menetlusele vastavates õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta nõukogu otsusega 1999/468/EÜ (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja käesoleva määruse lisas 5 toodud osad, seadmed, sõlmed ja varustus.

(6) Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

(7) Kui ilma kehtiva ülevaatuseta sõidukil ei ole eriti ohtlikke rikkeid või puudusi, mis välistaksid sõiduki kasutamise liikluses, loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta või ülevaatuspunkti või ARK büroosse või tagasi garažeerimiskohta.

[RTL 2004, 140, 2145 - jõust. 07.11.2004]

§ 4. Lepingu sõlmimine

(1) ARK sõlmib või pikendab äriühinguga lepingu sõidukite ülevaatuse teostamiseks.

(2) Äriühing, kellega ARK sõlmib või pikendab sõidukite ülevaatuse teostamise lepingu, peab vastama järgmistele tingimustele:
1) äriühing peab olema usaldusväärne;
2) äriühingu juhatuse liikmete või teiste juhtima õigustatud isikute suhtes ei ole algatatud kriminaalmenetlust;
3) äriühing ei ole oluliselt rikkunud temaga sõlmitud halduslepinguid, tema vara ei kuulu sundvõõrandamisele ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist või pankrotimenetlust ja puuduvad muud asjaolud, mis võiksid põhjustada tema püsiva maksejõuetuse või tegevuse lõpetamise;
4) äriühingul ei ole võlgnevusi riiklike ega kohalike maksude, lõivude, trahvide või sundkindlustuse maksete osas;
5) äriühingul on lisas 2 toodud nõuetele vastavad ruumid ja territoorium või nende kasutamise võimalus;
6) äriühingul on lisas 2 toodud nõuetele vastavad seadmed, vahendid, mõõteriistad ja inventar;
7) äriühingul on lisas 3 toodud nõuetele vastavad töötajad;
8) äriühingul on piisavad töökultuuri ja ülevaatuse kvaliteedi tagamise võimalused.

9) äriühing peab olema pädev mõõtja «Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 5 tähenduses ja omama asjakohast erialase pädevuse tunnistust.

(3) Lepingu sõlminud äriühingule peab ARK väljastama lisas 4 toodud ülevaatuspunkti passi.

[RTL 2004, 140, 2145 - jõust. 07.11.2004]

§ 5. Lepingu kohustuslikud tingimused

Ülevaatuse teostamiseks äriühinguga sõlmitava lepinguga määratakse:
1) äriühingule (tema ruumidele, territooriumile, seadmetele, vahenditele, mõõteriistadele, inventarile, kohustusliku infomaterjali, nõutavate eeskirjade ja normatiivdokumentide olemasolule, samuti töötajatele ning nende koolitusele ja väljaõppele) esitatavad nõuded;
2) äriühingu kohustused ülevaatuse teostamisel;
3) äriühingu vastutus ülevaatuse teostamisel;
4) ARK-le ülevaatuse teostamise kohta esitatava aruandluse tingimused ja tähtajad;
5) lepingu lõpetamise tingimused ja alused.

§ 6. Ülevaatusele esitamise tähtajad

(1) Vastavalt sõiduki registreerimiseks kehtestatud korrale peab sõiduki registreerimiseelsele ülevaatusele esitama enne tollivormistust, registreerimist või liiklusregistri andmete muutmist.

(2) Korralisele, rahvusvahelisele, ADR-sõiduki, S-auto või EURO3-auto ja nende haagise, takso, õppe-, eksami- ja alarmsõiduki ülevaatusele peab esitama:

(õ) 9.11.2006 10:50

1) sõidukid pärast esmakordset kasutuselevõttu:

a) M1 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

12 kuu jooksul, kui esmakordsest kasutuselevõtust on möödunud 36 kuud

b) N1 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki ja ADR-sõiduki

12 kuu jooksul, kui esmakordsest kasutuselevõtust on möödunud 12 kuud

c) L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki ja eksamisõiduki

d) O1 kategooria sõiduki

hiljemalt 36 kuu möödumisel esmakordsest kasutuselevõtust

e) M2 ja M3 kategooria sõiduki

f) N2 ja N3 kategooria sõiduki

g) O2, O3, ja O4 kategooria sõiduki

h) üksikkorras valmistatud sõiduki,
v.a O1 kategooria sõiduki

i) alarmsõiduki

j) õppesõiduki

k) eksamisõiduki

l) takso

m) ADR-sõiduki

n) rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel esmakordsest kasutuselevõtust

 

2) kasutatud sõidukid:

a) M1 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

üks kord 24-kuulise perioodi jooksul

b) M1 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

c) N1 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki ja ADR-sõiduki

üks kord 12-kuulise perioodi jooksul

d) L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki ja eksamisõiduki

e) O1 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta

hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

f) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta

g) N2 ja N3 kategooria sõiduki

h) O2, O3 ja O4 kategooria sõiduki

i) L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta

j) O1 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta

k) alarmsõiduki

l) õppesõiduki

m) eksamisõiduki

n) takso

o) rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki

p) ADR-sõiduki

r) S-auto või EURO3-auto ja nende haagise

s) üksikkorras valmistatud sõiduki, v.a O1 kategooria sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

t) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta

hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

(3) M1 või N1 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki, takso ja ADR-sõiduki, järgmise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt:

Riikliku registreerimismärgi viimane number

Ülevaatuse kuu

1

märts

2

aprill

3

mai

4

juuni

5

juuli

6

august

7

september

8

oktoober

9

november

0

detsember

(4) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso ja ADR-sõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele kolme kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

(5) Kui M1 või N1 kategooria, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso ja ADR-sõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele varem kui kolm kuud enne määratud ülevaatuse aega, siis uut ülevaatuse aega ei määrata ja jääb kehtima viimati määratud korralise ülevaatuse aeg.

(6) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso ja ADR-sõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele pärast määratud ülevaatuse aega, määratakse järgmise korralise ülevaatuse aeg lähtudes viimasest määratud korralise ülevaatuse ajast.

(7) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

[RTL 2005, 30, 418 - jõust. 18.03.2005]

§ 7. Ülevaatusel nõutavad dokumendid

(1) Sõiduki registreerimiseelseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
1) sõiduki omandamise või valduse õiguslikku alust tõendavad dokumendid;
2) kehtiva liikluskindlustuspoliisi (kui sõideti ülevaatusele omal jõul);
3) volikirja, kui sõiduki esitaja ei ole selle omanik;
4) valmistajatehase või selle volitatud esindaja sertifikaadi või nende poolt väljastatud kirjaliku tõendi selle kohta, et buss, v.a liigendbuss, mille pikkus on üle 12 m, täidab sõiduki pöörderaadiuse kohta kehtestatud nõudeid;

5) registreerimistunnistuse, v.a esmakordselt kasutuselevõetaval sõidukil.

(2) Sõiduki korraliseks, korduvaks ja erakorraliseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
1) sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa;
2) kehtiva liikluskindlustuspoliisi;
3) juhtimisõigust tõendava dokumendi;
4) volikirja, kui sõiduki esitaja ei ole omanik või registreerimistunnistusele märgitud kasutaja;
5) korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaardi;
6) teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti erakorralisel ülevaatusel.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud dokumentidele tuleb esitada:
1) ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduki, autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus;
2) S-auto või EURO3-auto ja nende haagise ülevaatusel valmistaja või tema volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele;
3) takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus.

[RTL 2005, 30, 418 - jõust. 18.03.2005]

§ 8. Ülevaatuse töömaht

(1) Registreerimiseelsel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki vastavust § 7 lõikes 1 toodud dokumentidele, riiklikule tüübikinnitusele ja kehtivatele nõuetele lisas 6 toodud mahus ning määratlema lisas 8 toodud registreerimiseelse ülevaatuse aktile kantavad andmed. Kasutatud sõiduk tuleb pärast selle registreerimist esitada korralisele ülevaatusele.

(2) Korralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnoseisundit § 3 lõikes 5 toodud mahus. Sõiduki tehnoseisund ja selle kontrollimise metoodika peavad vastama «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele.

(3) Kui sõiduk esitatakse korduvale ülevaatusele ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, on lubatud piirduda lisas 7 toodud sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaardil (edaspidi kontrollkaart) toodud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.

(4) Erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnoseisundit korralise ülevaatuse täies mahus vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2.

(5) Rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki, S-auto või EURO3-auto ja nende haagise, takso, õppe- ja eksamisõiduki ülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule kontrollima sõiduki tehnoseisundi ja varustuse vastavust «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud lisanõuetele.

(6) ADR-sõiduki ülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule kontrollima veoüksuse (haagisega või haagiseta N kategooria sõiduki) tehnoseisundi, erivarustuse ja tähistuse olemasolu ning vastavust ADR-sõidukile kehtestatud lisanõuetele.

(7) Alarmsõiduki ülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule kontrollima sõiduki tehnoseisundi ja varustuse vastavust «Liiklusseaduse» § 71 lõike 7 alusel kehtestatud lisanõuetele.

[RTL 2004, 140, 2145 - jõust. 07.11.2004]

§ 9. Ülevaatuse tulemuste hindamine

Sõiduki ülevaatuse tulemused peab ülevaataja kandma kontrollkaardile. Rikked ja puudused tuleb kontrollkaardile märkida alljärgnevalt:
1) VO«väheohtlikud rikked ja puudused»: tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused, mis ei ohusta liiklust rikke või puuduse kõrvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Rikked ja puudused on lihtsalt kõrvaldatavad ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel;
2) OV«ohtlikud rikked ja puudused»: tehniliselt keerulised rikked ja puudused, mille kõrvaldamiseks on vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega töötajad ning liiklus- ja keskkonnaohtlikud rikked ja puudused. Remondi kvaliteedi kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus;
3) EOV«eriti ohtlikud rikked ja puudused» : rikked ja puudused, mille esinemisel ei ole võimalik ohutult remondikohta sõita ka siis, kui ollakse teadlik rikke või puuduse olemasolust.

§ 10. Otsused ja nendest tulenevad piirangud

(1) Vastavalt registreerimiseelse ülevaatuse tulemustele märgib ülevaataja lisas 8 toodud registreerimiseelse ülevaatuse aktile otsuse sõiduki vastavusest paragrahvi 8 lõikele 1.

(2) Vastavalt korralisel, korduval või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomule, ohtlikkusele ja arvule, peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
1) «tehniliselt korras» – sõiduki tegelikud andmed vastavad registreerimistunnistusele ja sõidukil ei esine rohkem kui neli väheohtlikku riket või puudust. Sõiduki omanik või kasutaja peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud rikked või puudused esimesel võimalusel. Sõidukit ei pea korduvale ülevaatusele esitama;
2) «ülevaatus katkestatud» – sõiduki tegelikud andmed ei vasta registriandmetele või registreerimistunnistusele, sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmeid. Sõiduki ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest kohe teatama politseiprefektuurile ja ARK-le. Sõiduki omanik või kasutaja peab pärast ülevaatuse katkestamist esitama sõiduki koos kontrollkaardiga andmete kontrollimiseks või ümberehituse tunnustamiseks ARK büroole. Pärast puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada ülevaatuse katkestuse määranud ülevaatuspunkti ülevaatuse vormistamiseks;
3) «esitada korduvülevaatusele» – sõidukil on viis või enam väheohtlikku riket või puudust ehk kasvõi üks ohtlik rike või puudus. Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- ja remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
4) «omal jõul sõitmiseks kõlbmatu» – sõidukil on vähemalt üks eriti ohtlik rike või puudus. Pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

§ 11. Ülevaatuse tulemuste vormistamine

(1) Sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse kohta peab ARK büroo koostama ja väljastama registreerimiseelse ülevaatuse akti.

Sõiduki, millel pärast esmakordset kasutuselevõttu ei ole veel saabunud § 6 lõike 2 punkti 1 kohane korralise ülevaatuse tähtaeg, registreerimisel peab ARK büroo tegema registreerimistunnistusele sissekande järgmise korralise ülevaatuse kuu ja aasta kohta, mille kinnitab allkirja ja pitseriga.

(2) Sõiduki korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) tehniliselt korras sõidukile –kontrollkaardi, millel on otsus «Tehniliselt korras». Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
a) « esitada korduvülevaatusele» vastavalt § 10 punktile 3. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande «Korduv» koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
b) «omal jõul sõitmiseks kõlbmatu » vastavalt § 10 punktile 4. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande «Sõidukõlbmatu» koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
3) sõidukile, mille ülevaatus katkestati – kontrollkaardi, millel on otsus «Ülevaatus katkestatud».

(3) Sõiduki rahvusvahelise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1)  tehniliselt korras sõidukile –kontrollkaardi, lisas 9 toodud tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse (või pikendama seda), tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja väljastatud tunnistuse numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile –kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

(4) ADR-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) tehniliselt korras sõidukile –kontrollkaardi, sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse (või pikendama seda), tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja väljastatud tunnistuse numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile –kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

(5) S-auto või EURO3-auto ja nende haagise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) tehniliselt korras sõidukile –kontrollkaardi, lisades 10, 11, 12 ja 13 toodud vormi kohased tunnistused, tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja väljastatud tunnistuse numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile –kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

(6) Takso, õppe-, eksami- ja alarmsõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1)  tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi, tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja sõiduki otstarbe osas vastava märke (takso, õppesõiduk, eksamisõiduk, alarmsõiduk) ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

(7) Rahvusvahelisel, S-auto või EURO3-auto ja nende haagise, ADR-sõiduki ülevaatusel väljastatava tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat eriliigilist ülevaatust teostavas ülevaatuspunktis.

(8) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel peab ARK büroo kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse «Tehnoülevaatused» eelmisel registreerimistunnistusel oleva viimase kehtiva märkuse sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

[RTL 2005, 30, 418 - jõust. 18.03.2005]

§ 12. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 27. märtsi 2001. a määrus nr 26 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri» (RTL 2001, 46, 656; 123, 1780; 2002, 135, 1985) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. oktoobril.

1 EL nõukogu direktiivi 96/96/EÜ vigade parandus (EÜT L 49, 25.02.1999, lk 46); EL komisjoni direktiiv 1999/52/EÜ (EÜT L 142, 05.06.1999, lk 26–28); EL komisjoni direktiiv 2001/9/EÜ (EÜT L 48, 17.02.2001, lk 18–19); EL komisjoni direktiiv 2001/11/EÜ (EÜT L 48, 17.02.2001, lk 20–21); EL komisjoni direktiiv 2003/27/EÜ (ELT L 90, 08.04.2003, lk 41–44).

[RTL 2004, 140, 2145 - jõust. 07.11.2004]

 

Minister Meelis ATONEN

 

 

Kantsler Marika PRISKE

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 1

KONTROLLIMISELE KUULUVATE SÕIDUKITE GRUPID

Grupp 1. Mootorsõidukid sõitjate veoks, milles on üle üheksa istekoha (sh juhi koht) – (M2 ja M3 kategooria). Grupp hõlmab ka trolle

Grupp 2. Mootorsõidukid veoste veoks, mille täismass on üle 3500 kg – (N2 ja N3 kategooria)

Grupp 3. Haagised täismassiga üle 3500 kg – (O 3 ja O4 kategooria)

Grupp 4. Taksod

Grupp 5. Mootorsõidukid veoste veoks, mille täismass ei ületa 3500 kg (N1  kategooria)

Grupp 6. Mootorsõidukid sõitjate veoks, milles ei ole üle üheksa istekoha (sh juhi koht) – (M1 kategooria)

Grupp 7. Mootorrattad – (L3, L4, L 5 ja L7 kategooria)

Grupp 8. Haagised täismassiga mitte üle 3500 kg (O 1 ja O2 kategooria)

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 2

NÕUDED ÜLEVAATUSPUNKTILE

1. Ülevaatuspunktis peavad olema vähemalt järgmised ruumid: ülevaatuse ruum, kliendiruum koos ülevaatuse tulemuste vormistamise kohaga, riietusruum ja pesuruum töötajatele ning WC.

2. Ülevaatuse ruum peab olema läbisõidetav ja selle mõõdud peavad olema vähemalt järgmised:

2.1. pikkus:
2.1.1. M1, M2 (sõltuvalt ülevaatuspunkti sisseseadest), N1, O1, O 2 ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 14 m;
2.1.2. kõigi M, N, O ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 22,0 m;

2.2. ukseavade laius – 3,0 m;

2.3. ukseavade kõrgus:
2.3.1. M1, M2 (sõltuvalt ülevaatuspunkti sisseseadest), N1, O 1, O2 ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 2,5 m;
2.3.2. kõigi M, N, O ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 4,2 m.

3. Ülevaatuse ruumis peab olema tähistatud ala sõiduki ülevaatusele esitanud isikutele, et võimaldada neil ohutult jälgida ülevaatuse teostamist. Ülevaatuspunkti ruumide määrduvad pinnad (põrand, vaatluskanal jm) peavad olema kaetud kergesti puhastatavate materjalidega.

4. Ülevaatuspunkti ruumid peavad vastama «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120; 2004, 54, 389) nõuetele ja esmased tulekustutusvahendid siseministri kehtestatud nõuetele.

5. Ülevaatuspunkti territoorium peab võimaldama ülevaatuse kõigi vajalike kontrolloperatsioonide teostamist. Juurdepääs ülevaatuspunktile peab olema vaba ning ei tohi tekitada takistusi ülevaatusele saabujatele ja sealt lahkujatele.

6. Ülevaatuspunktil peavad olema, sõltuvalt ülevaadatavatest sõidukitest, tähistatud parkimisplatsid vähemalt viiele ülevaatusele saabunud sõiduautole ja kolmele veoautole, bussile või autorongile ning kahele ülevaatuse läbinud sõiduautole ja kahele veoautole, bussile või autorongile.

7. Ülevaatuspunkti sisseseade peab võimaldama ülevaatusel nõutavate kontrolloperatsioonide teostamist vastavalt ettenähtud tehnoloogiale.

8. Kohustuslikud on järgmised mõõteseadmed ja vahendid:

8.1. vaatluskanal või küllaldase tõstevõimega tõstuk sõidukitele koos tõstukiga sõiduki telje koormusest vabastamiseks;

8.2. lõtkutester (sõiduki ratta/telje raputaja);

8.3. sõiduki rataste pidurdusjõudude kontrollimise rullstend koos telje kaalu anduritega ning protsessori ja printeriga;

8.4. 4-komponendiline gaasianalüsaator (võimeline mõõtma heitgaasides CH, CO, CO2 ja O2 sisaldust), koos protsessori ja printeriga. Mõõteseade ei ole kohustuslik, kui tehnoülevaatust teostatakse ainult elektri jõul liikuvatele sõidukitele;

8.5. suitsususe mõõtur (kiirguse neeldumise põhimõttel) diiselmootorite heitgaasides suitsususe neeldumisteguri määramiseks koos protsessori ja printeriga. Mõõteseade ei ole kohustuslik, kui tehnoülevaatust teostatakse ainult elektri jõul liikuvatele sõidukitele;

8.6. seade esilaternate reguleerituse ja valgustugevuse kontrollimiseks;

8.7. [kehtetu]

8.8. valguse neeldumise mõõdik (mõõtepiirkond 100–50%);

8.9. müramõõdik (mõõtepiirkond 40–120 dB). Mõõteseade ei ole kohustuslik, kui ülevaatust teostatakse ainult elektri jõul liikuvatele sõidukitele;

8.10. rismus koos indikaatorkellaga;

8.11. [kehtetu]

8.12. [kehtetu]

8.13. manomeeter;

8.14. mõõdulint (vähemalt 10 m ja 20 m, sõltuvalt kontrollitavate sõidukite grupist);

8.15. mõõtjoonlaud (metallist);

8.16. nihik;

8.17. stopper;

8.18. vasar (250 g, varre pikkus vähemalt 500 mm);

8.19. kang (pikkusega vähemalt 500 mm);

8.20. ultraviolettlamp;

8.21. kandelamp;

8.22. luup (suurendus 2–5×);

8.23. personaalarvuti, mida on võimalik kasutada ARK arvutiprogrammidega;

8.24. meger, kui ülevaatust teostatakse elektri jõul liikuvatele sõidukitele.

9. Ülevaatajate tööriietel peab olema ülevaatust teostava firma nimi või logo.

[RTL 2005, 30, 418 - jõust. 18.03.2005]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 3

NÕUDED ÜLEVAATAJALE

1. Ülevaataja peab omama kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidust auto või auto ja traktori erialal, v.a trolli ülevaataja, kes peab omama tehnikaalast kõrg- või keskeriharidust.

2. Ülevaataja peab olema töötanud auto või auto ja traktori erialal vähemalt kolm aastat.

3. Ülevaataja peab olema läbinud ARK poolt korraldatud ettevalmistuskursuse ja sooritanud vastavad eksamid.

4. Ülevaataja peab oskama kasutada kõiki määruse lisas 2 toodud seadmeid ja vahendeid sõiduki tehnoseisundi kontrollimiseks ja sooritama ARK poolt määratud praktika ülevaatuspunktis, mille järel ARK väljastab temale ülevaataja tunnistuse ja pitseri.

5. Ülevaatajal peavad olema juhiload vastavas ülevaatuspunktis ülevaadatavate sõidukite juhtimiseks.

6. Ülevaataja peab osalema ARK poolt korraldatavatel täienduskursustel ja sooritama vastava eksami.

7. Trollide ülevaataja peab omama piisavat elektriohutuse alast ettevalmistust.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 4

ÜLEVAATUSPUNKTI PASSILE KANTAVAD ANDMED

1. Ülevaatuspunkti omaniku (äriühingu), esindaja:
1.1. nimi;
1.2. aadress;
1.3. telefon(-id);
1.4. faks;
1.5. elektronposti aadress;
1.6. ülevaatuspunkti:
a) aadress,
b) juhataja nimi,
c) juhataja telefon.

2. Koostööleping:
2.1. number;
2.2. sõlmimise kuupäev.

3. Ülevaatajad:
3.1. ees- ja perekonnanimi;
3.2. tunnistuse number.

4. Ülevaatuspunkti ruumid:
4.1. nõutavate ruumide olemasolu;
4.2. ülevaatusruumi pikkus;
4.3. ülevaatusruumi laius;
4.4. uste laius;
4.5. uste kõrgus;
4.6. kanali pikkus;
4.7. kanali laius;
4.8. kanali sügavus;
4.9. sõiduki tõstuki tüüp;
4.10. sõiduki tõstuki tõstevõime;
4.11. tähistatud klienditsooni olemasolu.

5. Abiseadmed:
5.1. kohtventilatsiooni olemasolu;
5.2. üldventilatsiooni olemasolu;
5.3. sõiduki telje koormusest vabastamise tõstuki ajamitüüp.

6. Ülevaatuspunkti ümbrus:
6.1. kontrollringi olemasolu;
6.2. tähistatud parkimiskohtade arv ülevaatusele saabunud sõidukitele;
6.3. tähistatud parkimiskohtade arv ülevaatuse läbinud sõidukitele.

7. Kohustuslikud kontroll- ja mõõteriistad:
7.1. nimetus;
7.2. mark;
7.3. mudel;
7.4. taatlemise/kalibreerimise kuupäev.

8. Teabetahvlid ja teeviidad:
8.1. teabetahvlite informatiivsus;
8.2. teeviitade informatiivsus.

9. Kohustuslike informatsiooni- ja normdokumentide ning õigusaktide olemasolu:
9.1. Liiklusseadus;
9.2. Liikluseeskiri;
9.3. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded;
9.4. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri;
9.5. Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord;
9.6. Mootorsõidukite ja selle haagiste registreerimise eeskiri;
9.7. Mootorsõidukite ja nende haagiste registreerimismärkide standard;
9.8. Ohtlike veoste autoveo eeskiri;
9.9. Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri;
9.10. Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise eeskiri;
9.11. Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri;
9.12. Direktiiv 96/96/EÜ ja selle parandusdirektiivid;
9.13. ARK teenuste riigilõivud;
9.14. ülevaatuspunkti teenuste hinnad;
9.15. ülevaatuspunkti lahtioleku ajad.

10. Sõidukite andmeteatmike olemasolu:
10.1. sõiduki kasutamis- või remondijuhendi nimetus;
10.2. sõiduki kasutamis- või remondijuhendi väljaandmise aasta.

11. Sõidukite kategooriad ja eriliigilised ülevaatused:
11.1. sõidukite kategooriate loetelu, millele ülevaatuspunktis tehakse ülevaatus;
11.2. lubatavate eriliigiliste ülevaatuste loetelu.

12. Passi koostaja(-te) märkused ja ettepanekud lepingute sõlmimise või pikendamise kohta.

13. Passi koostanud isik(-ud):
13.1. ametikoht;
13.2. ees- ja perekonnanimi;
13.3. allkiri (allkirjad);
13.4. kuupäev.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 5

KOHUSTUSLIKULE KONTROLLIMISELE KUULUVATE TÄIENDAVATE OSADE, SEADMETE, SÕLMEDE JA VARUSTUSE LOETELU

Kontrollimise käigus saadud tulemused peavad olema, niipalju kui ilma sõiduki osi demonteerimata on visuaalsel vaatlusel või mõõtmisega võimalik kontrollida, vastavuses sõidukile ja selle varustusele kehtestatud nõuetega.

Sõidukid grupist 1

Sõidukid gruppidest 4, 5 ja 6

1. Väljapääsud

1. Esmaabivahendid

2. Küttesüsteem

2. Tõkiskingad

3. Ventilatsioonisüsteem

3. Tulekustuti

4. Istmete paigaldus ja kinnitus

4. Kasutamistõkis

5. Sisevalgustus

 

 

Sõidukid grupist 7

1. PIDURISÜSTEEM

1.1. Mehhaaniline seisund

1.1.1. Jalgpiduri pedaali ja käsipiduri hoova šarniirid

1.1.2. Piduripedaali seisund, -pedaali ja -hoova vabakäik

1.1.3. Piduri peasilinder

1.1.4. Jäigad piduritorud (ainult vedelikajami korral)

1.1.5. Elastsed pidurivoolikud

1.1.6. Piduri hõõrdkatted

1.1.7. Piduritrumlid, pidurikettad

1.1.8. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik

1.1.9. Piduri töösilindrid (ainult vedelikajami korral)

1.1.10. Automaatne kulumise kompensaator (kui on ette nähtud)

1.2. Sõidupidur

1.2.1. Toimimine

1.3. Seisupidur

1.3.1. Toimimine

1.4. Mitteblokeeruvad pidurid – ABS (kui on paigaldatud)

2. ROOLISEADE

2.1. Mehhaaniline seisund ja juhtraua mõõtmed

2.2. Rooli vabakäik (käändmikjuhtimisel)

2.3. Roolisüsteemi kinnitused (lõtk roolikannu laagrites)

3. NÄHTAVUS

3.1. Vaateväli

3.2. Tuuleklaasi või gondli seisund

3.3. Tahavaatepeeglid

3.4. Klaasipuhasti (kinnisel kabiinil)

4. TULED, HELKURID JA ELEKTRISÜSTEEM

4.1. Kaug- ja lähituled

4.1.1. Seisund ja toimimine

4.1.2. Reguleeritus

4.1.3. Lülitid

4.2. Valgustusseadmete seisund, toimimine, värvus ja optiline tõhusus

4.2.1. Tagumine ääretuli

4.2.2. Pidurituli (-tuled)

4.2.3. Suunatuled

4.2.5. Udutuled

4.2.6. Numbrituli

4.2.7. Tagumine helkur

4.2.8. Märgutuled

5. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS

5.1. Teljed

5.2. Veljed ja rehvid

5.3. Vedrustus

6. RAAM VÕI ŠASSII

6.1. Raami kinnitused

6.2. Üldine seisund (sh tugihark ja/või külghark)

6.3. Heitgaasitorustik ja summuti

6.4. Kütusepaak ja torustik (voolikud)

6.5. Haakeseadme ohutus (kui see on paigaldatud), külghaagise ühendused

7. MUU VARUSTUS

7.1. Juhiistme paigaldus, sõitja jalatoed ja käepidemed

7.2. Aku paigaldus

7.3. Helisignaal

8. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

8.1. Registreerimismärk

8.2. Tehasetähis/VIN-kood

 

Sõidukid grupist 8

1. PIDURISÜSTEEM (ainult O2-kategooria haagisel)

1.1. Mehhaaniline seisund

1.1.1. Piduri peasilinder

1.1.2. Jäigad piduritorud

1.1.3. Elastsed pidurivoolikud

1.1.4. Piduri hõõrdkatted

1.1.5. Piduritrumlid, pidurikettad

1.1.6. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik

1.1.7. Piduri tööseadmed, töösilindrid

1.2. Inertspidur

1.2.1. Toimimine

1.3. Seisupidur

1.3.1. Toimimine

2. TULED, HELKURID JA ELEKTRIJUHTMESTIK

2.2. Valgustusseadmete seisund ja toimimine, värvus ja optiline tõhusus

2.2.1. Tagumised ja külgmised ääretuled

2.2.2. Pidurituled

2.2.3. Suunatuled

2.2.4. Tagurdustuled

2.2.5. Udutuled

2.2.6. Numbrituli

2.2.7. Eesmised, külgmised ja tagumised helkurid

3. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS

3.1. Teljed

3.2. Veljed ja rehvid

3.3. Vedrustus

4. ŠASSII JA KERE

4.1. Šassii või raam ja selle kinnitused

4.1.1. Üldine seisund

4.1.2. Varuratta kandur

4.1.3. Haakeseadme ohutus (sh kaitsetrossid, -ketid)

4.2. Kere või veokast

4.2.1. Kere või veokasti seisund

4.2.2. Uksed ja lukud, veokasti luukide sulgurid

5. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

5.1. Registreerimismärk

5.2. Tehasetähis/VIN-kood

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 6

REGISTREERIMISEELSEL ÜLEVAATUSEL KOHUSTUSLIKULT KONTROLLITAVAD DOKUMENDID JA TEOSTATAVAD TÖÖD

 1. Registreerimistunnistus (kasutatud sõidukil)

 2. Identifitseerimine (VIN-kood, andmesilt ja tüübikinnituse number)

 3. Rehvid

 4. Klaasid

 5. Valgustusseadmed

 6. Paigaldatud lisaseadmed

 7. Katsesõit kontrollringil (vajadusel)

 8. Helisignaal ja vilkurid (alarmsõidukil)

 9. Sõiduki komplektsus

10. Deformatsioonide olemasolu

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 7

KONTROLLKAARDILE KANTAVAD ANDMED

 1. Dokumendi nimetus

 2. Dokumendi number

 3. Mark, kaubanduslik nimi

 4. VIN-kood (tehasetähis)

 5. Esmase registreerimise aeg

 6. Registreerimismärk

 7. Registreerimistunnistuse number

 8. Mootori tüüp (vajadusel)

 9. Läbisõit (km)

10. Kategooria

11. Ülevaatuse aeg

12. Ülevaatuspunkti nimi

13. Seadmetega kontrollitud mõõtmistulemused:
13.1. Heitmed
13.2. Pidurid

14. Rikete arv (VO, OV, EOV)

15. Riketest tulenevad piirangud

16. Rikete kirjeldus

17. Ülevaatuse liik

18. Otsus (Tehniliselt korras, esitada korduvülevaatusele, omal jõul sõitmiseks kõlbmatu, ülevaatus katkestatud)

19. Kehtivuse tähtaeg

20. Tehnoülevaatuse tulemuse otsustaja

21. Tunnistuse number

22. Pitser

23. Allkiri

24. Kuupäev

25. Kellaaeg

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 8

REGISTREERIMISEELSE ÜLEVAATUSE AKTILE KANTAVAD ANDMED

1. Dokumendi nimetus

2. Dokumendi number

3. VIN-kood

4. Kategooria

5. Mark

6. Tüüp

7. Kaubanduslik nimi

8. Esmane registreerimine

9. Kere tüüp

10. Uste arv

11. Värvus

12. Mootori tüüp

13. Töömaht cm3

14. Võimsus kW

15. Pikkus mm

16. Laius mm

17. Kõrgus mm

18. Istekohtade arv koos juhiga

19. Seisukohti

20. Telgi kokku

21. Veotelgi

22. Telgede vahe mm

23. Tühimass

24. Täismass

25. Registrimass

26. Lubatud teljekoormus 1. teljel

27. Lubatud teljekoormus 2. teljel

28. Lubatud teljekoormus 3. teljel

29. Lubatud teljekoormus 4. teljel

30. Registri teljekoormus 1. teljel

31. Registri teljekoormus 2. teljel

32. Registri teljekoormus 3. teljel

33. Registri teljekoormus 4. teljel

34. Kandevõime

35. Koormus haakeseadmele

36. Piduriteta haagise suurim mass

37. Piduritega haagise suurim mass

38. Kiiruse piirang

39. Rehvid 1. teljel

40. Rehvid 2. teljel

41. Rehvid 3. teljel

42. Rehvid 4. teljel

43. Tüübikinnituse number

44. Tüübikood

45. Mudelikood

46. Alusdokumendid

47. Tüübivastavuse tunnistus

48. Päritoluriik

49. Märkused

50. Kuupäev

51. Büroo

52. Otsus

53. Allkiri

54. Pitser

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 9

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 10

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 11

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 12

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 13

Õiend

Lisatud § 6 lõikest 2 puuduolev sõnastus.

/otsingu_soovitused.json