Teksti suurus:

Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RTL 2001, 130, 1882

Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks

Vastu võetud 29.11.2001 nr 112

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284) § 34 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Perearsti nimistu (edaspidi nimistu) moodustamise õiguse andmiseks korraldatakse avalik konkurss (edaspidi konkurss) järgmistel juhtudel:
  1) maakonnas on tekkimas või tekkinud vaba nimistu seoses eelmiselt perearstilt tegutsemise õiguse äravõtmisega seaduses sätestatud juhtudel;
  2) maakonnas ei ole ületatud sotsiaalministri poolt kinnitatud nimistute arvulist ülempiiri.

  (2) Konkursi kuulutab välja maavanem.

§ 2.  Perearstile esitatavad nõuded

  (1) Perearstile esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine.

  (2) Maavanemal on õigus esitada nimistu moodustamise õigust taotlevale perearstile (edaspidi kandidaat) täiendavaid nõudeid perearsti tegevuskohast ja teeninduspiirkonna eripärast tulenevalt.

§ 3.  Kandidaadi õigused

  Kandidaadil on õigus:
  1) anda konkursi käigus omapoolseid täiendavaid selgitusi ning saada maavanemalt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas voorus;
  3) saada teada tehtud otsus.

§ 4.  Konkursiteade ja dokumentide esitamine

  (1) Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes kuu enne dokumentide esitamise tähtaega.

  (2) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kandidaadile esitatavad nõuded,
  2) perearsti teeninduspiirkonna asukoht,
  3) avalduse esitamise koht ja tähtaeg,
  4) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

  (3) Kandidaat esitab maavanemale avalduse, dokumendid ja andmed seaduses sätestatud korras.

  (4) Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase teate ajalehes avaldamise kuupäevast. Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud maavalitsusse teates märgitud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtajal postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

§ 5.  Konkursi läbiviimine

  (1) Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor.

  (2) Konkursi läbiviimiseks moodustab maavanem hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks konkursikomisjoni (edaspidi komisjon).

  (3) Komisjoni kuuluvad maavalitsuse ametnikud ning Perearstide Seltsi, perearsti teeninduspiirkonna järgse kohalik(e)u omavalitsus(t)e ja Eesti Haigekassa volitatud esindajad.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja üle poole komisjoni liikmetest. Kõik komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (5) Komisjon võtab otsuse vastu hääletamise teel kõigi kohalviibivate komisjoni liikmete häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

  (6) Komisjoni liikmetel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks.

  (7) Komisjoni koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtajast arvates.

  (8) Komisjoni koosolekul:
  1) kehtestatakse kandidaatide hindamise kriteeriumid;
  2) kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
  3) otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursi vestlusvoorule lubamine ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmine puuduvate dokumentide esitamiseks;
  4) määratakse kindlaks kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava.

  (9) Komisjoni esimees teeb konkursi vestlusvoorule mittelubatud kandidaadile komisjoni otsuse kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (10) Vestlusvooru lubatud kandidaate tuleb teavitada vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.

  (11) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja kandidaatide hindamise kriteeriume.

  (12) Vestlusvoorule võib kohe järgneda hindamisvoor, milles hinnatakse kandidaadi sobivust dokumendi- ja vestlusvooru tulemuste põhjal. Mitme võrdse kandidaadi korral võib komisjoni otsusel korraldada enne hindamisvooru täiendava vestlusvooru.

  (13) Perearsti tööks sobivaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi ning esitab maavanemale hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval valitud kandidaadi. Komisjon võib esitada maavanemale ka teise kandidaadi juhuks, kui esimese valiku saanud kandidaat loobub.

  (14) Komisjoni esimees või selleks volitatud liige teatab kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval igale kandidaadile tehtud otsusest.

  (15) Maavanem kinnitab valitud kandidaadi perearstiks.

§ 6.  Uue konkursi läbiviimine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursile kandideerimiseks avaldusi ei esitatud või kui ükski kandidaatidest ei osutunud sobivaks. Uue konkursi kuulutab välja maavanem.

§ 7.  Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

  (2) Kuni 1. jaanuarini 2005. a võib kandidaat esitada maavanemale enda ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide või Tervishoiuameti registreerimistõendite ärakirjad.

Eiki NESTOR
Minister

Hannes DANILOV
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json