Teksti suurus:

Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2001, 130, 1883

Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord

Vastu võetud 29.11.2001 nr 113

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284) § 8 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse perearsti nimistu (edaspidi nimistu) piirsuurus, nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ning kord.

§ 2. Nimistu suurus

Nimistu suurus on 1600 ± 400 inimest, millest maavanem kooskõlastatult Eesti Haigekassaga (edaspidi haigekassa) võib lubada kõrvalekaldeid sõltuvalt piirkonna eripärast.

§ 3. Nimistu moodustamise ja muutmise alused

(1) Nimistu moodustub perearsti juurde kirjaliku avalduse alusel registreerunud isikutest ja alalise elukoha alusel nimistu piirsuurust arvestades maavanema määratud mitteregistreerunud isikutest.

(2) Perearstide vahetumisel kinnitab maavanem nimistu moodustamise õiguse saanud perearstile eelmise perearsti nimistu.

§ 4. Nimistu moodustamise ja muutmise kord

(1) Nimistusse võtmiseks esitab isik perearstile kirjaliku avalduse käesoleva määruse lisas toodud näidisvormi järgi valgel paberil formaadis A4.

(2) Perearst võtab isiku nimistusse isiku enda, lapsevanema või eestkostja avalduse alusel.

(3) Perearst peab nimistusse võtmisest keeldumisest teatama isikule kirjalikult vähemalt seitsme tööpäeva jooksul alates isiku avalduse kättesaamisest.

(4) Perearst keeldub isiku võtmisest nimistusse, kui on ületatud nimistule käesoleva määrusega kehtestatud maksimaalne piirsuurus. Perearst ei pea keelduma isiku võtmisest nimistusse, kui selle isiku perekonnaliikmetest juba üks kuulub tema nimistusse.

(5) Perearst võib keelduda isiku võtmisest nimistusse, kui isiku alaline elukoht ei asu perearsti teeninduspiirkonnas.

§ 5. Nimistu võrdlemise alused ja kord

(1) Perearst edastab nimistusse võetud uute isikute andmed iga kuu viimaseks kuupäevaks elektroonilisel kandjal (kokkuleppel ka paberkandjal) haigekassa piirkondlikule osakonnale.

(2) Uute isikute kohta peavad olema esitatud haigekassale järgmised andmed:
1) isikukood,
2) perekonna- ja eesnimi,
3) alaline või peamine elukoht,
4) haigekassa piirkondliku osakonna kood,
5) haigekassa liikmekaardi number,
6) avalduse esitamise kuupäev.

(3) Haigekassa piirkondlikud osakonnad võrdlevad esitatud teavet ravikindlustuse andmekogu andmetega ja teevad vajadusel muudatused nimistusse ning teavitavad muudatustest ka asjaomast perearsti ja maavanemat.

(4) Perearstidelt laekunud nimistud seisuga 31. oktoober edastab haigekassa piirkondlik osakond maavanemale elektroonilisel kandjal (kokkuleppel ka paberkandjal) 20. novembriks.

(5) Maavanem võrdleb nimistuid rahvastikuregistriga, määrab nimistutesse mitteregistreerunud isikud ja kinnitab nimistud hiljemalt 10. detsembriks ning esitab kinnitatud nimistud haigekassa piirkondlikule osakonnale ja asjaomasele perearstile.

(6) Perearst teavitab tema nimistusse mitteregistreerunud, kuid maavanema määratuid isikuid kuulumisest nimistusse.

§ 6. Rakendussätted

(1) Juhul kui nimistus olev isik on kohustusliku ravikindlustusega hõlmamata, jääb isik kindlustuskaitse puudumise perioodiks perearsti nimistusse, kuhu ta on võetud või määratud käesoleva määruse alusel või enne käesoleva määruse jõustumist.

(2) Kuni 2007. aasta 1. jaanuarini võivad olla käesoleva määrusega lubatust suuremad nimistud, kui need on kinnitanud maakonnaarst (Tallinnas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja) enne käesoleva määruse jõustumist ning nimistut, millesse on kantud üle 2300 isiku, peab teenindama mitu perearsti.

(3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 113
lisa
Perearst…………………………………………………………………
(nimi)
Nimi…………………………………………………………………….
Isikukood……………………………………………………………….
Alaline või peamine elukoht………………………………………………
Haigekassa piirkondliku osakonna kood………………………………….
Haigekassa liikmekaardi nr……………………………………………….
AVALDUS
Palun võtta mind nimistusse. Minu eelmine perearst oli…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nimi, Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna teeninduspiirkond)
Nimistut valin (õige märkida x-ga)
Esmakordselt ……
Vahetan …………
Isiku allkiri …………………………………
Kuupäev……………………………………
Olen nõus.
Perearst ……………
Allkiri
Kuupäev

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json