Teksti suurus:

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2004 nr 77
RTL 2004, 90, 1409

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

03.03.2005 nr 13 (RTL 2005, 30, 415) 18.03.2005

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53; 38, 258) § 381 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi keskus) on valitsusasutus keskkonnaministri valitsemisalas.

§ 2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§ 3. Keskuse pitsat ja eelarve

(1) Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangakontod.

(2) Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 4. Aruandekohustuslikkus

Keskus on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees, kes suunab ja koordineerib keskuse tegevust ja teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 5. Keskuse asukoht

Keskuse postiaadress on Rõõmu tee 2, 51013 Tartu.

2. peatükk
KESKUSE ÜLESANDED

§ 6. Keskuse ülesanded

Keskuse ülesanded on:
1) kontrollida metsa uuendamisel kasutatava seemne ja taimse paljundusmaterjali kvaliteeti;
2) korraldada metsapuude seemnete ja taimse paljundusmaterjali sertifitseerimist;
3) teostada järelevalvet sertifitseeritud metsapuude seemnete ja taimse paljundusmaterjali pakendite sulgemise ja markeerimise üle;
4) teostada järelevalvet metsapuude seemnete ja taimse paljundusmaterjali sisse- ja väljaveo üle;
5) anda metsapuude seemnete ja taimse paljundusmaterjali turustamisotstarbeliseks tootmiseks või pakendamiseks tegevuslube;
6) anda metsapuude seemnete ja taimse paljundusmaterjali sisseveolube;
7) hinnata metsapuude seemnekandvust ja metsa uuenemist ning plusspuude, valikseemnepuistute, seemlate-klooniarhiivide ja geenireservimetsade seisundit;
8) hinnata metsade rekreatiivset koormustaluvust;
9) jälgida metsa seisundit ja teha vaatlusi metsaseire aladel;
10) teostada suurepinnalistel ja komplitseeritud kahjustuspõhjusega aladel metsakaitsealast üld- ja detailekspertiisi;
11) kavandada meetmeid ulatuslike ja eriti ohtlike metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks;
12) inventeerida metsi statistilisel valikmeetodil;
13) korraldada metsakorraldajatele katsetöid ja eksameid ning metsakorraldustööde tegevusloa andmiseks vajalike tehniliste vahendite kontrollimist;
14) anda ja tunnistada kehtetuks metsakorraldustööde tegevuslube;
15) korraldada metsakorraldustöid ja kontrollida metsakorraldustööde kvaliteeti;
16) kehtestada koostatud ning kehtestamiseks esitatud metsamajandamiskavasid;
17) korraldada metsakorraldustööde otstarbeks aeropildistamist ning aerofotode arhiivi pidamist;
18) korraldada metsamaade ja kasvava metsa hindamist erastamise otstarbeks;
19) pidada metsaressursi riiklikku keskregistrit ja sellele tuginevaid andmekogusid ja kaardikihte, arendada nii kesk- kui maakonnaregistrit, väljastada registriandmeid;
20) korraldada ja viia läbi jahimaade korraldustöid ja koostada jahimaakorralduskavu;
21) korraldada ulukikahjustuste seiret ja ekspertiisi ning ulukiasurkondade seiret, suunamist ja kaitset;
22) koguda, analüüsida ja avalikustada metsandus- ja jahindusstatistika alast informatsiooni;
23) korraldada metsanduse, jahinduse ja ulukiseire alaseid rakendusuuringuid ja katsetegevust;
24) teostada riiklikku järelevalvet seadustega sätestatud ulatuses ja korras;
25) teha keskkonnaministrile ettepanekuid metsandust, jahindust ja looduskaitset reguleerivate õigusaktide muutmiseks ja uute vastuvõtmiseks;
26) täita muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või seaduse alusel antud muude õigusaktidega.

[RTL 2005, 30, 415 - jõust. 18.03.2005]

3. peatükk
KESKUSE ÕIGUSED

§ 7. Keskuse õigused

(1) Keskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada valitsusasutustelt ja teistelt riigiasutustelt, kohaliku omavalitsuse täitevorganitelt, äriühingutelt, vabaühingutelt ja füüsilistelt isikutelt ülesannete täitmiseks vajaminevat teavet;
2) soetada ning kasutada keskuse valduses olevat riigivara ning võõrandada seda õigusaktidega sätestatud korras;
3) sõlmida riigi nimel keskuse tegevuseks vajalikke lepinguid;
4) omada arvelduskontosid pankades;
5) teha keskkonnaministrile ettepanekuid metsandust, jahindust ja looduskaitset reguleerivate õigusaktide muutmiseks ja uute vastuvõtmiseks.

(2) Keskuse ametnike volitused riikliku järelevalve teostamisel sätestatakse seadusega.

[RTL 2005, 30, 415 - jõust. 18.03.2005]

4. peatükk
KESKUSE JUHTIMINE

§ 8. Keskuse direktor

(1) Keskust juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul keskkonnaminister.

(2) Direktor annab oma tegevusest aru keskkonnaministrile ja keskkonnaministri volitatud isikule.

(3) Keskuse direktor annab keskuse tegevuse korraldamiseks käskkirju ja korraldusi.

§ 9. Keskuse direktori ülesanded

Keskuse direktor:
1) juhib keskust ja tagab keskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise;
2) esindab keskust ja annab volitusi keskuse esindamiseks;
3) sõlmib ja vajadusel muudab riigi nimel keskuse valduses oleva riigivara omandamise, kasutusse andmise, tasuta üleandmise, tasu eest võõrandamise ja muid lepinguid;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist keskuse koosseisu kuuluvad ametnikud, sõlmib ja lõpetab töölepingud keskuse abiteenistujatega;
5) kohaldab keskuse töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
6) saadab keskuse töötajaid teenistuslähetusse;
7) korraldab keskuse valduses oleva riigivara kasutamist ja käsutab seda vastavalt õigusaktidele;
8) korraldab keskuse aastaeelarve eelnõu ja aastaeelarve täitmise aruande koostamise ja keskkonnaministrile esitamise;
9) korraldab keskuse arengukava ja aasta tegevuskava koostamist ning elluviimist;
10) käsutab kinnitatud eelarve piires keskuse eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täitmise eest;
11) otsustab keskuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete läbiviimise;
12) esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks keskuse koosseisu;
13) kinnitab keskuse sisekorraeeskirja, asjaajamisjuhendi, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate ametijuhendid ja atesteerimisnõuded ning raamatupidamise sise-eeskirja ja muud korrad ning vajadusel muudab neid;
14) vastutab sisekontrolli korraldamise eest ja teostab järelevalvet keskuse töötajate tööülesannete täitmise üle;
15) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid keskuse tegevusvaldkonna korraldamiseks;
16) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning keskkonnaministri määruste ja käskkirjade alusel.

§ 10. Keskuse direktori asendamine

Keskuse direktoril on asetäitja, kes asendab direktorit tema äraolekul.

5. peatükk
KESKUSE STRUKTUUR

§ 11. Keskuse struktuur

(1) Keskuse struktuuri moodustavad osakonnad ja bürood.

(2) Keskuse struktuuri kuuluvad metsauuendusosakond, metsakaitseosakond, metsandusstatistika osakond, metsakorraldusosakond, jahimaakorraldusosakond, ulukiseireosakond, statistilise metsainventeerimise osakond ja metsaregistri osakond ning raamatupidamise- ja personalibüroo, informaatikabüroo ja info- ja arhiivibüroo.

(3) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kelle ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse osakonna põhimäärusega.

(4) Bürood juhib büroojuhataja. Osakonna koosseisu kuuluvate büroode ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse osakonna põhimääruses ning administratsiooni koosseisu kuuluvate büroode ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse büroo põhimääruses.

[RTL 2005, 30, 415 - jõust. 18.03.2005]

§ 12. Metsauuendusosakond

Metsauuendusosakond korraldab turustatava kultiveerimismaterjali kvaliteedi kontrollimise ja metsapuude riikliku seemnevaru moodustamist, väljastab lube kultiveerimismaterjali tootmiseks, pakendamiseks ja sisseveoks, korraldab metsakultiveerimismaterjali tootjate ja pakendajate järelevalvet, hindab metsapuude seemnekandvust ja uuenemist ning valikseemnepuistute, seemlate-klooniarhiivide ja geenireservimetsade seisundit.

§ 13. Metsakaitseosakond

Metsakaitseosakond jälgib metsa seisundit ja teeb vaatlusi metsaseire aladel, teeb metsakaitsealaseid ekspertiise ja uuringuid, kavandab meetmeid metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks. Osakond koosneb metsaseire- ja metsakaitsebüroost.

[RTL 2005, 30, 415 - jõust. 18.03.2005]

§ 14. Metsandusstatistika osakond

Metsandusstatistika osakond kogub, analüüsib ja avalikustab metsandusstatistika-alast informatsiooni, korraldab metsandusväljaannete kirjastamist, korraldab projektipõhiseid metsandusalaseid rakendusuuringuid ja arendustegevust, kogub rahvusvaheliste lepete täitmiseks ja asjakohaste raportite koostamiseks vajalikku informatsiooni.

§ 15. Metsakorraldusosakond

Metsakorraldusosakond koordineerib metsakorraldustöid ja aeropildistamist, korraldab metsakorraldaja tunnistuste ja metsakorraldustööde tegevuslubade andmist, kontrollib metsakorraldustööde kvaliteeti, kehtestab metsamajandamiskavu ning hindab erastatavat metsamaad ja kasvavat metsa.

§ 16. Jahimaakorraldusosakond

Jahimaakorraldusosakond inventeerib ja hindab jahimaid ning jahiulukivaru seisundit, koostab jahikorralduskavad, nõustab jahimaa kasutajat. Osakond hindab jahimaa kasutamist, jahiulukite hooldusvõtete sobivust ning jahindusalaste õigusaktide toimimist. Osakonnas peetakse ulukite elupaikade ja jahipiirkondade andmebaase.

§ 17. Statistilise metsainventeerimise osakond

Statistilise metsainventeerimise osakond valmistab ette ja korraldab metsa statistilist inventeerimist ning inventeerimistööde metoodika täpsustamist ja andmetöötlust.

§ 18. Metsaregistriosakond

Metsaregistriosakond peab metsaressursi arvestuse riiklikku registrit ja sellele tuginevaid andmekogusid, korraldab registri ja vastavate andmekogude arendustegevust, töötleb ja kontrollib registris ja andmekogudes sisalduvaid andmeid ning korraldab nende sisestamist, väljastamist ja säilitamist, koolitab ning toetab registri ja sellel põhinevate andmekogude kasutajaid.

[RTL 2005, 30, 415 - jõust. 18.03.2005]

§ 19. Raamatupidamise- ja personalibüroo

Raamatupidamise- ja personalibüroo korraldab raamatupidamist, riigivara arvestust, personaliarvestust ja lahendab töötajate koolitusega seotud küsimusi.

§ 20. Informaatikabüroo

Informaatikabüroo koordineerib keskuse informaatika-alast tegevust ning korraldab keskuse infotehnoloogilist teenindamist Tartus.

§ 21. Info- ja arhiivibüroo

Info- ja arhiivibüroo peab kaardi- ja aerofotoarhiivi, paljundab aerofotosid ning väljastab neid, korraldab keskuse infotehnoloogilist teenindamist ning projektipõhiseid metsandusalaseid rakendusuuringuid Tallinnas.

§ 211. Ulukiseireosakond

Ulukiseireosakond korraldab ja teostab ulukiasurkondade seiret ja uuringuid, peab jahiulukivaru ja jahindusstatistika alast andmekogu ja andmebaase, kavandab meetmeid ja nõustab ulukiasurkondade kasutamise, kaitse, kahjustuste vältimise ja piiramise küsimustes, teostab ulukikahjustuste seiret ja ekspertiisi, kogub, analüüsib ja edastab asjakohaste rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks ja raportite koostamiseks vajalikku informatsiooni.

[RTL 2005, 30, 415 - jõust. 18.03.2005]

6. peatükk
KESKUSE SÜMBOOLIKA

§ 22. Keskuse sümboolika

(1) Keskusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «EESTI METSAKAITSE- JA METSAUUENDUSKESKUS».

(2) Keskuse kirjaplangil, üldplangil ja käskkirja plangil kasutatakse väikese riigivapi kujutist. Üldplanki kasutab oma pädevuse piires direktor ja direktori asetäitja. Kirjaplangi kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras. Keskuse haldusdokumendid vormistatakse vastavalt seadusele ja valitsusasutuste asjaajamiskorrale.

7. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 23. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 20. märtsi 2003. a määrus nr 23 «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus» (RTL 2003, 41, 597) tunnistatakse kehtetuks.

Kantsler Sulev VARE

 

/otsingu_soovitused.json