Teksti suurus:

Valitsusasutuse hallatava riigiasutuse nime muutmine ja Silma Looduskaitseala Administratsiooni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2001, 134, 1939

Valitsusasutuse hallatava riigiasutuse nime muutmine ja Silma Looduskaitseala Administratsiooni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 05.12.2001 nr 51

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) § 43 lõike 3 alusel, arvestades «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843; 2001, 50, 286; 56, 337) § 6 lõiget 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Läänemaa keskus nimetada Silma Looduskaitseala Administratsiooniks.

§ 2. Silma Looduskaitseala Administratsioon (edaspidi administratsioon. Lühendatult Silma LKA) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus.

§ 3. Administratsioonil on oma eelarve, pangaarve, väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

§ 4. Administratsiooni kulud kaetakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi kaudu. Administratsiooni eelarve kinnitab keskkonnaminister.

§ 5. Administratsioon asub Lääne maakonnas Haapsalus. Administratsiooni postiaadress on Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu.

2. peatükk
ADMINISTRATSIOONI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 6. Administratsioon on Vabariigi Valitsuse määratud kaitstavate loodusobjektide valitseja ning teostab täidesaatvat riigivõimu seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

§ 7. Administratsioon kaitstava loodusobjekti valitsejana ja programmialadel riiklike looduskaitseliste huvide esindajana:
1) teostab järelevalvet seaduses sätestatud ulatuses ja korras;
2) korraldab kaitse-eeskirjaga sätestatud tegevust;
3) osaleb oma tegevuspiirkonnas planeeringute, arengukavade ja muude nendega seotud ja kaasnevate projektide koostamises ning rakendamises;
4) kooskõlastab kaitse-eeskirjas sätestatud juhtudel ja korras kaitsealal kavandatava tegevuse;
5) koostab ja väljastab kaitsekohustuse teatisi ja muid seadusest tulenevaid dokumente;
6) korraldab kaitstava loodusobjekti tutvustamist;
7) osaleb kaitse-eeskirja ja muude seadusest tulenevate loodusobjektide kaitseks vajalike õigusaktide eelnõude koostamises;
8) korraldab ja koordineerib loodusuuringuid ja loodusseiret;
9) korraldab kaitsekorralduskavas kavandatud tegevuste elluviimist;
10) korraldab looduskaitsealaseid hooldustöid;
11) organiseerib loodusobjekti tähistamist looduses;
12) korraldab riikliku looduskaitsepoliitika rakendamist, rahvuslike ja rahvusvaheliste keskkonnkaitseliste ja säästvat arengut puudutavate huvide kooskõlastamist ja koordineerimist UNESCO programmi «Inimene ja biosfäär» alusel asutatud Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Lääne maakonnas paiknevas osas;
13) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
ADMINISTRATSIOONI JUHTIMINE

§ 8. Administratsiooni juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 9. Administratsiooni direktor:
1) juhib administratsiooni tööd;
2) korraldab administratsiooni pädevusse antud ülesannete täitmist ning vastutab nende täitmise eest, andes sellest aru keskkonnaministrile;
3) esindab administratsiooni ja annab volitusi administratsiooni esindamiseks;
4) koostab administratsiooni aastaeelarve eelnõu, tagab administratsioonile eraldatud eelarvevahendite ökonoomse ja sihipärase kasutamise;
5) käsutab administratsiooni valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid seaduses sätestatud ulatuses ja korras;
6) sõlmib, muudab ja lõpetab administratsiooni töötajatega töölepinguid, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi, saadab neid töölähetusse;
7) kinnitab administratsiooni sisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja ja töötajate ametijuhendid;
8) täidab muid seadusega, seaduse alusel antud õigusaktiga või keskkonnaministri antud ülesandeid.

§ 10. Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud administratsiooni töötaja.

§ 11. Direktor annab välja käskkirju tööalastes küsimustes.

§ 12. Administratsioon on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees.

4. peatükk
ADMINISTRATSIOONI SÜMBOLID

§ 13. Administratsioonil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Pitsatil on lubatud kasutada administratsiooni lühendnimetust.

5. peatükk
VARA JA ARUANDLUS

§ 14. Administratsiooni valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseadusega», selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustega ning keskkonnaministri poolt määratud korras.

§ 15. Administratsioon peab raamatupidamisarvestust ning esitab aruandeid seaduse alusel kehtestatud korras.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 16. Administratsiooni korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab keskkonnaminister.

§ 17. Määrus jõustub 24. detsembril 2001. a.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json