Teksti suurus:

Vanglate kohta kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 135, 1949

Vanglate kohta kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 11.12.2001 nr 96

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» (RT 1991, 38, 472; 1993, 1, 2; RT I 1993, 24, 429; 65, 922; 1994, 81, 1382; 86/87, 1487; 94, 1609; 1995, 29, 358; 87, 1540; 1996, 31, 631; 42, 811; 51, 967; 1998, 4, 62; 2000, 35, 219; 51, 321; 2001, 21, 113; 43, 240; 48, 264) § 16 lg 6, § 18 lg 7 ja § 20 lg 5 ning «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) § 49 lg 1 p 10 ja «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 105 lg 2, § 108 lg 3 ja § 109 lg 3 alusel.

§ 1. «Vangla sisekorraeeskirja» muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2001, 8, õiend) tehakse järgmised muudatused:

1) Paragrahvi 2 lg 2 täiendatakse pärast sõnu «vangla töötajad,» sõnadega «prokurörid, kohtunikud, Eesti Advokatuuri liikmed,»;

2) paragrahvi 3 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pääslas tehakse isikule ettepanek anda hoiule asjad, mille vangla territooriumile toomise on vangla direktor pääslakorraga keelanud.»;

3) paragrahvi 5 lg-st 1 jäetakse välja sõnad «või toad»;

4) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Kinnipeetava paigutamine

(1) Vanglas paigutatakse kinnipeetav ühe- või mitmekohalisesse tuppa või kambrisse.

(2) Kamber on kinnipeetava majutamiseks ettenähtud ruum kinnises vanglas. Kambri uks ja aknad on põgenemiskindlad. Uks on väljastpoolt lukustatav ja ukses on vaatepilu.

(3) Tuba on kinnipeetavatele ettenähtud eluruum avavanglas.

(4) Vangla kambri või toa uks võib olla seestpoolt lukustatav, kui ust on võimalik väljastpoolt kohe avada.

(5) Toa või kambri uksel on kinnipeetavate nimekiri. Vahistatute kambri uksel ei ole nimekirja.

(6) Kinnipeetavale on ette nähtud vähemalt 2,5 m2 põrandapinda.»;

5) paragrahvi 7 lg 1 p 5 ja lg 2 p 4 täiendatakse enne sõna «valjuhääldi» sõnadega «võimaluse korral»;

6) paragrahvi 7 lg 1 täiendatakse p-dega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« 7) võimaluse korral pesemiskoht;
8) võimaluse korral WC.» ;

7) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Ümberpaigutamise alus

Kinnipeetav paigutatakse ümber selle vangla direktori taotlusel, kus kinnipeetav karistust kannab ja Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri otsuse alusel.»;

8) paragrahvi 14 lg 2, § 15, § 16 lg 1 p 4 ja § 18 lg 2 p 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 19 täiendatakse lg-ga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) Kinnipeetav paigutatakse ümber esimesel võimalusel.»;

10) paragrahvist 20 jäetakse välja sõnad «vahistatu või»;

11) paragrahvid 22 ja 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Ümberpaigutamise alus

Kinnipeetav paigutatakse avavanglasse ümber avavangla direktori taotluse ja Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri otsuse alusel.

§ 23. Toimingud enne Justiitsministeeriumile taotluse esitamist

(1) Kinnise vangla kinnipeetav esitab § 14 nõuetele vastava avavanglasse ümberpaigutamise avalduse avavangla direktorile.

(2) Avalduse rahuldamist otsustades lähtub avavangla direktor kinnipeetava individuaalsest täitmiskavast, muudest kinnipeetavat iseloomustavatest dokumentidest ja vajadusel kinnise vangla administratsiooni arvamusest. Kinnine vangla on kohustatud edastama avavangla direktorile tema taotlusel ümberpaigutamise otsustamiseks vajalikku teavet ja dokumente.

(3) Avavangla direktor otsustab Justiitsministeeriumile taotluse esitamise ühe kuu jooksul kinnipeetavalt avalduse saamisest arvates.

(4) Avavangla direktor esitab Justiitsministeeriumile koos põhjendatud taotlusega ka kinnipeetava avalduse koopia.»;

12) paragrahvi 27 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Isikliku toimiku esimeses ja teises osas olevad dokumendid nummerdatakse ja loetletakse toimikus eraldi lehel, kuhu märgitakse ka toimiku lehtede arv. Ümbrikus hoitavate dokumentide loetelu on isikliku toimiku tagumise kaane siseküljel.» ;

13) paragrahvi 28 lg 2 p-st 5 jäetakse välja sõnad «isikut tõendav dokument või selle puudumise korral»;

14) paragrahvi 28 lg 2 p 9 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 28 täiendatakse lg-ga 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Isikliku toimiku lõpus on ümbrik, milles hoitakse:
1) isikut tõendavat dokumenti;
2) naiskinnipeetavaga koos elava lapse sünnitunnistust;
3) muid dokumente, mida ei ole otstarbekas hoida isikliku toimiku esimeses ega teises osas.»;

16) paragrahvi 30 lg 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna «kätte» sõnadega «ja kokkusaamiste kaart paigutatakse isikliku toimiku teise osasse»;

17) paragrahvi 31 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kinnipeetavale võimaldatakse kokkusaamine korraga kuni kahe isikuga. Kui kokkusaaja on täiskasvanu, lubatakse tal kaasa võtta alaealisi lapsi vanglaga eelnevalt kooskõlastatud arvul.»;

18) paragrahvi 35 lg-s 2 asendatakse sõna «kahe» sõnaga «kolme»;

19) paragrahvi 37 täiendatakse lg-ga 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kokkusaamise katkestamise korral teatab rikkumise avastanud ametnik juhtunust viivitamata kõrgeimale vanglas viibivale vanglaametnikule, kes otsustab kokkusaamise jätkamise või lõpetamise.»;

20) määrust täiendatakse §-ga 451 järgmises sõnastuses:

« § 451. Loa andmisest keeldumine

(1) Loa andmisest võib keelduda, kui kinnipeetaval on poole aasta jooksul üks kokkusaamine olnud ja kokkusaamisruumis ei ole vaba kohta või kui vangla juhtkond kahtleb kokkusaaja maines, samuti juhul kui pikaajaline kokkusaamine on ohtlik kinnipeetava või kokkusaaja tervisele.

(2) Vangla direktor otsustab loa andmise taotluse esitamisest arvates kahe nädala jooksul.

(3) Keeldumine tehakse kinnipeetavale ja kokkusaajale teatavaks otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul.»;

21) määruse 10. peatükki täiendatakse §-ga 461 järgmises sõnastuses:

« § 461. Kiri

Vanglas loetakse kirjaks paberile kantud sõnumi või foto saatmist posti teel, kus saadetise raskus on kuni 250 grammi.»;

22) paragrahvi 47 täiendatakse pärast sõna «Justiitsministeeriumile» sõnadega «, Presidendi Kantseleile, prokurörile, uurijale»;

23) paragrahvi 48 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 sätestatust võib kõrvale kalduda vangistusseaduse § 29 lg-s 1 ja § 97 lg-s 1 nimetatud juhtudel.»;

24) paragrahvid 53 ja 54 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 53. Summa suurus ja arveldamine

(1) Kinnises vanglas arveldatakse isikuarvel olevate summadega sularahata. Sularaha võib kinnipeetavale anda vaid järgmistel juhtudel:
1) järelevalveta väljaspool vanglat töötamise ajaks;
2) väljaspool vanglat õppimise ajaks;
3) lühiajalise väljasõidu ajaks;
4) lühiajalise väljaviimise ajaks;
5) vabanemisel vabanemistoetusena.

(2) Avavanglas võib maksta kinnipeetavale vanglas kasutamiseks jäetud summa välja sularahas.

(3) Kinnipeetava isikuarvel raha liikumise, sularahata arvelduste ja töötasu arvestust peetakse arvelduste kaardil (lisad 2 ja 3).

§ 54. Raha kasutamise avaldus

Vanglas raha kasutamiseks esitab kinnipeetav avalduse, kuhu märgib järgmised andmed:
1) isikuarvelt mahaarvatava summa suurus nii numbrite kui ka sõnadega;
2) kas soovib raha välja võtta sularahas või ülekannet muule arveldusarvele või raha mahakandmist vangla kasuks või sisseostude tegemiseks;
3) kui soovib ülekannet, siis arveldusarve number ja panga nimetus ning arveldusarve kasutaja nimi;
4) asjade ostmise korral nende nimetus ja kogus;
5) avaldaja nimi ja allkiri ning kuupäev.»;

25) paragrahvi 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 58. Kinnipeetavale lubatud asjade loetelu

(1) Kinnipeetaval võib selles lõikes loetletud toiduaineid olla järgmistes kogustes:

1) leiva- ja saiatooted 1,5 kg;
2) rasvained 0,5 kg;
3) juust ja suitsuvorst, kokku 0,5 kg;
4) kondiitritooted 2 kg;
5) kuivsupp ja puljong, kokku 10 pakki;
6) sinep, mädarõigas, ketšup, majonees 1 tk originaalpakendis;
7) mesi 500 g;
8) puu- ja köögiviljad 2 kg;
9) termiliselt töödeldud konservid tetrapakendis, alumiinium- või plasttaaras 2 kg;
10) piimatooted 2 l;
11) mahl, mineraalvesi ja karastusjoogid tetrapakendis või plasttaaras, kokku 2 l;
12) suitsutatud lihatooted 1 kg;
13) kohv, kakao ja tee, kokku 1,5 kg;
14) halvaa ja šokolaad, kokku 1 kg;
15) kompvekid (v.a karamell) 1 kg;
16) müsli, maisihelbed, kartulikrõpsud, soolapähklid ja päevalilleseemned, kokku 2 kg;
17) soolakala 1 kg;
18) sool, pipar ja suhkruasendaja 1 tk originaalpakendis;
19) maksumärgistatud tubakatooted 0,5 kg tubakat või 1 plokk või 10 pakki sigarette;
20) piip või suitsupits 1 ese;
21) tuletikud 10 toosi.

(2) Kinnipeetavale on lubatud isiklikke riietusesemeid ja jalatseid järgmiselt:
1) aluspüksid 7 paari;
2) alussärgid 3 tk;
3) T-särk 5 tk;
4) soe ihupesu 1 komplekt;
5) sokid 7 paari;
6) kindad 2 paari;
7) taskurätid, k.a pabertaskurätid 6 tk või 6 pakki;
8) spordidress 2 komplekti;
9) jalatseid 4 paari;
10) üleriided 2 komplekti;
11) mantel või jope 2 tk.

(3) Kinnipeetavale on lubatud hügieenivahendeid ja tarbeesemeid järgmiselt:
1) tass, lusikas ja kauss (v.a terasest) 1 tk iga eset;
2) plastkööginõud (tass, nuga, kahvel, lusikas, taldrik) 2 tk iga eset;
3) taskupeegel 1 tk;
4) mehaaniline või elektripardel või komplekt mittevahetatava teraga habemelõikureid 1 tk;
5) tualettseep, hambahari, hambapasta, käterätt, kreem, šampoon, piirituseta deodorant, habemeajamiskreem või -vaht 2 tk iga eset;
6) kamm, küünelõikur 1 tk iga eset;
7) tualettpaber 3 rulli;
8) ilukirjandus, ajalehed ja ajakirjad, kokku 5 eksemplari;
9) telefonikaart (kinnises vanglas vangla vahendusel ostetud) 1 tk;
10) male, kabe, doomino 1 komplekt;
11) käekell 1 tk;
12) riidehari ja saapahari ning jalatsihooldusvahend 1 tk iga eset;
13) preservatiivid 20 tk;
14) veekiirkeetja võimsusega kuni 0,5 kW 1 tk.

(4) Kinnipeetaval võivad olla tema kohta tehtud kohtuotsused, kohtumäärused, süüdistuskokkuvõtted ning tema kirjadele ja avaldustele saabunud vastused, samuti mõistlikus koguses koopiaid nendest dokumentidest.

(5) Kinnipeetaval võib olla mõistlikus koguses fotosid, postmarke ja -kaarte, ümbrikuid, teatmeteoseid, õpikuid, õppevahendeid, kirjapaberit ja kirjutusvahendeid.

(6) Lõike 1 punktides 19–21 nimetatud asju ei või olla alla 18-aastasel kinnipeetaval.»;

26) paragrahvi 59 lg 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Selles lõikes loetletud esemete kasutamiseks võib kinnipeetaval olla mõistlikus koguses helikassette, videokassette, laserplaate ja videomänge.»;

27) määrust täiendatakse §-ga 591 järgmises sõnastuses:

« § 591. Asjade kasutamise kulud

(1) Isiklike asjade kasutamise kulud kannab kinnipeetav.

(2) Kulude katmise korra ja normid kehtestab justiitsminister käskkirjaga.»;

28) paragrahv 60 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 60. Kartseris lubatud asjad

(1) Kartseris võivad kinnipeetaval olla piibel, vangla sisekorraeeskiri, seep, hambapasta, hambahari, käterätt ja rull tualettpaberit ning naiskinnipeetaval hügieenisidemed.

(2) Erandkorras võib vangla direktor lubada kartseris kanda isiklikke riideid.»;

29) paragrahv 77 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 77. Kartseris oleva vahistatu pakk

(1) Kartseris oleva vahistatu nimele toodud käsipakki vastu ei võeta. Tema nimele toodud postipakk võetakse vastu ja antakse talle kätte pärast distsiplinaarkaristuse ärakandmist.

(2) Pakis olevate kiirestiriknevate asjade ja ainete säilimise eest vangla ei vastuta.»;

30) paragrahvi 82 lg-s 3 asendatakse sõnad «hiljemalt järgmisel tööpäeval» sõnadega «kolme tööpäeva jooksul»;

31) paragrahvi 83 täiendatakse p-ga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) kinnipeetavale kohaldatud distsiplinaarkaristus kehtib;»;

32) paragrahvi 86 lg 1 täiendatakse pärast sõna «kellaajaks» sõnadega «ja kainena»;

33) paragrahvi 92 lg-s 3 asendatakse sõnad «ühe ööpäeva» sõnadega «kolme tööpäeva»;

34) paragrahvi 97 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Protokollile kirjutab alla selle koostanud vanglaametnik.»;

35) paragrahvi 98 p 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) õiend kartserisse paigutamise kohta (lisa 9).»;

36) paragrahvi 98 p-s 5 ja §-s 99 nimetatud lisad 9 ja 10 muudetakse ja kehtestatakse uuel kujul (lisatud);

37) paragrahvi 100 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Noor kinnipeetav võib kartserisse kaasa võtta mõistlikus koguses õppekirjandust.»

§ 2. «Vanglakomisjoni põhimääruse» muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 57 «Vanglakomisjoni põhimäärus» (RTL 2000, 126, 2018) § 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Vanglakomisjoni õigused

Vanglakomisjonil on õigus:
1) kontrollida olukorda vangla ruumides ja territooriumil tööpäevadel kella 8.00-st kuni 17.00-ni ning kokkuleppel vangla direktoriga ka muul ajal;
2) nõuda vangla juhtkonnalt oma ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja andmeid, välja arvatud need, mis käsitlevad kinnipeetava suhtes toimetatavat kriminaalmenetlust, kinnipeetava tervist, psühholoogilist seisundit ning andmeid, mis sisaldavad riigisaladust;
3) vangla direktori nõusolekul nõuda, et vanglateenistuja teeb vanglakomisjoni istungil vangla tööst ettekande;
4) komisjoni istungitel ja kontrollkäikudel kohtuda kinnipeetavaga, ilma et vanglaametnik pealt kuulab;
5) vangla direktori nõusolekul kutsuda vanglateenistuja osalema vanglakomisjoni istungitel.»

§ 3. «Kinnipeetava vanglast vabastamise korra» muutmine

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määrust nr 11 «Kinnipeetava vanglast vabastamise kord» (RTL 2001, 20, 273) täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

« § 241. Kinnipeetava vabastamise üksikasjaliku korra kehtestab vangla direktor.»

§ 4. «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise korra» muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 56 «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise kord» (RTL 2000, 126, 2017) tehakse järgmised muudatused:

1) Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Vabastamisavalduse esitamine

(1) Avalduse tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamiseks (edaspidi vabastamisvaldus) või kinnipeetav esitada vangla direktorile kuni kaks kuud enne § 2 p-s 2 nimetatud õiguse tekkimist. Avalduses märgitakse:
1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumise korral sünnikuupäev;
2) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäev;
3) kuupäev, mil kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamine;
4) kinnipeetava allkiri.

(2) Vabastamisavaldusele lisab kinnipeetav andmed selle kohta, kas tal on:
1) isikut tõendavad dokumendid. Kui neid ei ole, siis mida ta on dokumentide saamiseks teinud või mida kavatseb teha;
2) elukoht;
3) lähedasi, kes teda toetaksid;
4) töö- või õppekoht vabaduses;
5) omandatud haridus, kutse või läbitud koolitus;
6) kuidas ta kujutab ette vabas elus õiguskuulekal teel toimetulekut.

(3) Vangla direktor edastab avalduse ja sellele lisatud andmed kontrollimiseks vangla arvestusteenistusele, kes kogub andmeid kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise otsustamiseks.

(4) Kui vangla direktoril on piisavalt andmeid, et teha menetluse peatamise või lõpetamise põhistatud otsus, võib ta jätta avalduse arvestusteenistusele saatmata ja teha otsuse menetluse lõpetamise või peatamise kohta, lähtudes selle korra asjakohastest sätetest.»;

2) paragrahvi 4 lg-s 1 nimetatud lisa 1 muudetakse ja kehtestatakse uuel kujul (lisatud);

3) paragrahvi 4 lg-s 2 asendatakse sõna «päeva» sõnaga «tööpäeva»;

4) paragrahvis 7 asendatakse sõna «viie» sõnaga «kolme»;

5) paragrahvis 10 asendatakse sõna «nelja» sõnaga «viie»;

6) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Menetluse jätkamise otsus

Kui vangla direktor otsustab menetlust jätkata, pöördub ta kinnipeetava tulevase elukoha järgse kohtu kriminaalhooldusosakonna poole taotlusega kontrollida kinnipeetava avalduses esitatud andmeid ning anda hinnang kinnipeetava võimalustele elada vabaduses õiguskuulekalt. Taotlusele lisatakse vangla osakondade koostatud õiendite koopiad.»

7) paragrahvi 13 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Keeldumise otsus vormistatakse kirjalikult ja see tehakse kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks otsuse tegemisest alates kolme tööpäeva jooksul. Kui vangla direktor avalduse rahuldab, annab ta kinnipeetavale koopia kohtule saadetavast esildisest.»;

8) paragrahvi 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Toimingud avalduse rahuldamata jätmise korral

Avalduse rahuldamata jätmise korral määrab vangla direktor tähtaja, mille möödumisel võib kinnipeetav vangistusest enne tähtaja lõppemist tingimisi vabastamist uuesti taotleda. Tähtaeg ei või olla pikem kui üks aasta.»

§ 5. «Relvastatud üksuse moodustamise ja tegevuse korra» muutmine

Justiitsministri 29. jaanuari 2001. a määruses nr 12 «Relvastatud üksuse moodustamine ja tegevuse kord» (RTL 2001, 18, 248) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Relvastatud üksuse koosseisus moodustatakse läbiotsimisgrupp, mille põhiülesanne on keelatud esemete ja ainete avastamine vanglates.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Läbiotsimisgrupp koosneb kuni 8 vanglaametnikust, kellest vähemalt 2 on naissoost.»

§ 6. «Kriminaalhoolduse ettevalmistamise juhendi» muutmine

Justiitsministri 6. mai 1998. a määrusega nr 19 kinnitatud «Kriminaalhoolduse ettevalmistamise juhendis» (RTL 1998, 165/166, 627; 2000, 126, 2017) tehakse järgmised muudatused:

1) Punktid 37 ja 38 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 37. Kriminaalhooldusosakond, saanud vangla direktorilt taotluse ja vangla osakondade koostatud õiendite koopiad:
37.1. kontrollib, kas kinnipeetav on lähedaste, elukoha, õppimis- või töökoha kohta esitanud õigeid andmeid;
37.2. selgitab, kas kinnipeetava esitatud andmed ja soov vabaduses õiguskuulekalt elada on kooskõlas tegelike võimalustega;
37.3. annab hinnangu, kas kinnipeetav on võimeline olemasolevatel tingimustel vabaduses õiguskuulekalt käituma;
37.4. selgitab, kas vabaduses on isikuid või huvirühmasid, kes võivad kinnipeetava käitumist negatiivselt mõjutada või teda ohustada;
37.5. kogub andmeid kinnipeetava varasemate katseaegade tulemuste kohta;
37.6. kogub muid andmeid, mis võimaldavad prognoosida kinnipeetava käitumist vabaduses.

38. Kontrolli tulemusel koostab kriminaalhooldusosakond vastuse (lisa), mis esitatakse vangla direktorile taotluse saamisest alates ühe kuu jooksul.»;

2) punktis 38 nimetatud lisa muudetakse ja kehtestatakse uuel kujul (lisatud).

Minister Märt RASK

Kantsler Mihkel OVIIR

Lisa 9
Justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

Vanglate asekantsleri kt Peeter NÄKS

Lisa 10
Justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

Vanglate asekantsleri kt Peeter NÄKSJustiitsministri 29. novembri 2000. a määrusele nr 56

Vanglate asekantsleri kt Peeter NÄKSJustiitsministri 6. mai 1998. a määrusele nr 19

Vanglate asekantsleri kt Peeter NÄKS

SID

SID

SID

SID

SID

/otsingu_soovitused.json