Teksti suurus:

Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2005, 17, 102

Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid

Vastu võetud 16.03.2005 nr 51

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591 ja 594; 2004, 24, 164; 46, 331) § 26 lõike 7 alusel.

1. peatükk
TERVISENÕUDED

§ 1. Tervise üldnõuded

Meretöölepingu sõlmimist taotlev isik, laevapere liige ja tasemeharidust andvas mereõppeasutuses õppija (edaspidi meremees) ning tasemeharidust andvasse mereõppeasutusse õppima asuja (edaspidi õppima asuja) peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline täitma töö- ja päästeülesandeid ning tal ei tohi olla tervisehäireid või terviseseisundeid, mis võivad seada ohtu tema enda või teiste isikute elu ja tervise.

§ 2. Kuulmisnõuded

(1) Meremehe ja õppima asuja kuulmise uuring põhineb toonaudiomeetrial. Kumbagi kõrva uuritakse eraldi.

(2) Laevajuhi, laevamehaaniku, teki- ja masinameeskonna liikme, raadiosidespetsialisti ning nimetatud erialadele õppima asuja tervisekontrollil rakendatakse ühte järgmistest nõuetest:
1) kuulmise nõrgenemine ei tohi sagedustel 500–2000 Hz ületada 30 dB ning sagedustel 3000–4000 Hz 40 dB (hea kuulmine);
2) kuulmise nõrgenemise aritmeetiline keskmine sagedustel 500, 1000, 2000 ja 3000 Hz ei tohi paremini kuulvas kõrvas ületada 30 dB ja halvemini kuulvas kõrvas 40 dB (hea kuulmine).

(3) Kui lõikes 2 nimetatud meremees on sellel ametikohal töötanud üle viie aasta, ei tohi kuulmise nõrgenemine ületada paremini kuulvas kõrvas sagedustel 500–2000 Hz 30 dB ja sagedustel 3000–4000 Hz 40 dB ning halvemini kuulvas kõrvas sagedustel 500–2000 Hz 40 dB ja sagedustel 3000–4000 Hz 60 dB (keskmine kuulmine). Arvestades meremehe vanust ja tööstaaži võib tervisekontrolli tegija otsusel meremees töötamist jätkata, kui kuulmise nõrgenemise aritmeetiline keskmine sagedustel 500, 1000 ja 2000 Hz ei ületa paremini kuulvas kõrvas 30 dB ja halvemini kuulvas kõrvas 40 dB.

(4) Lõikes 2 nimetamata meremehe kuulmise nõrgenemine ei tohi ületada paremini kuulvas kõrvas sagedustel 500–2000 Hz 40 dB ja sagedustel 3000–4000 Hz 60 dB (nõrk kuulmine).

(5) Arvestades meremehe vanust ja tööstaaži on tervisekontrolli tegija otsusel lubatud meremehe, v.a laevajuht, tekimeeskonna liige ja raadiosidespetsialist, perioodilisel tervisekontrollil avastatud kuulmise nõrgenemine sotsiaalse suhtluse tasemeni (normaalse kõne kuulmine 2,5 meetri kauguselt).

§ 3. Nägemisnõuded

(1) Laevajuhi ja sellele erialale õppima asuja ning navigatsioonivahis osaleja korrigeerimata nägemisteravus ei tohi olla alla 5/20 parema nägemisega silmas ja alla 5/30 halvema nägemisega silmas ning korrigeeritult binokulaarselt mitte alla 5/5.

(2) Kui laevajuht või navigatsioonivahis osaleja on sellel ametikohal töötanud üle viie aasta ja on üle 40 aasta vana, ei tohi korrigeerimata nägemisteravus olla alla 5/30 binokulaarselt ning korrigeeritult binokulaarselt mitte alla 5/6,6.

(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul on nõutav normaalne vaateväli ja värvusnägemine ning pimedas nägemine.

(4) Lõikes 1 nimetamata meremehel ja õppima asujal ei tohi korrigeerimata nägemisteravus monokulaarse nägemise korral olla alla 5/30 ning korrigeeritult kas monokulaarselt või binokulaarselt mitte alla 5/10.

(5) Kui meremehelt nõutakse prillide või kontaktläätsede kasutamist, peavad tal olema laevas tagavaraprillid või -kontaktläätsed.

§ 4. Meditsiinilised vastunäidustused

(1) Tervisehäired ja terviseseisundid, mis on absoluutseks või suhteliseks vastunäidustuseks mereõppeasutusse õppima asumisel või laeval töötamisel, on loetletud lisas 1.

(2) Absoluutse vastunäidustuse (A) esinemisel ei sobi isik alustama õpinguid mereõppeasutuses ega laeval töötama.

(3) Suhtelise vastunäidustuse (B) esinemisel määrab tervisekontrolli tegija piirangu meremehe erialale, ametikohale, sõidupiirkonnale või tervisetõendi kehtivusajale vastavalt § 12 lõike 5 punktile 1. Piirangud sõidupiirkonnale on kas kohaliku rannasõidu ja laevatatavate sisevete piirkond, Läänemere piirkond või Euroopa piirkond.

2. peatükk
TERVISEKONTROLLI KORD

§ 5. Tervisekontrolli läbimine

(1) Meretöölepingu sõlmimist taotlev isik ja õppima asuja peavad läbima tervisekontrolli mitte varem kui kolm kuud enne meretöölepingu sõlmimist või mereõppeasutusse õppima asumist.

(2) Perioodilise tervisekontrolli peab läbima:
1) alla 21-aastane ning 50-aastane ja vanem meremees üks kord aastas, välja arvatud mereõppeasutuses õppija perioodil, kus õppijal ei ole ette nähtud meresõidupraktikat;
2) meremees vanuses 21 kuni 49 aastat iga kahe aasta järel;
3) tervisekontrolli käigus ilmnenud suhtelise vastunäidustuse esinemisel vastavalt tervisekontrolli tegija otsusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule peab meremees läbima tervisekontrolli, kui ta:
1) läheb üle teisele ametikohale, millele on kehtestatud rangemad tervisenõuded;
2) on olnud järjest haiguselehel 30 päeva või kauem või
3) on olnud maha munsterdatud tervisega seotud põhjusel.

§ 6. Tervisekontrolli tegija

Tervisekontrolli teeb Tervishoiuameti poolt tervisekontrolli läbiviimiseks tunnustatud arst.

§ 7. Tervisekontrolli terviseuuringud

(1) Tervisekontrolli tegemisel tehakse järgmised laboriuuringud:
1) vere kliiniline analüüs – eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
2) uriini analüüs – eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
3) veresuhkru analüüs – eelneval tervisekontrollil;
4) määratakse vererühm ja reesusfaktor, kui neid pole varem määratud.

(2) Tervisekontrolli tegemisel tehakse järgmised röntgen- ja funktsionaaldiagnostilised uuringud:
1) kopsude röntgenuuring – eelneval tervisekontrollil ja tervisekontrolli käigus ilmnenud tervisehäirete või näidustuste esinemisel;
2) elektrokardiogramm (EKG) – eelneval tervisekontrollil, alla 50-aastasel meremehel tervisekontrolli käigus ilmnenud tervisehäirete või näidustuste esinemisel ja üle 50-aastasel meremehel;
3) toonaudiomeetria – eelneval tervisekontrollil, nelja aasta möödumisel eelmisest uuringust, mehaanikutel kahe aasta möödumisel eelmisest uuringust ja tervisekontrolli käigus ilmnenud tervisehäirete või näidustuste esinemisel;
4) nägemise kontroll – eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
5) värvusnägemise kontroll Ishihara testidega ja vaatevälja hindamine Donders’i meetodil – eelneval tervisekontrollil ja tervisekontrolli käigus ilmnenud tervisehäirete või näidustuste esinemisel.

(3) Lisas 1 nimetatud tervisehäire või terviseseisundi hindamise täpsustamiseks on tervisekontrolli tegijal õigus suunata kontrollitav lõigetes 1 ja 2 nimetamata terviseuuringutele (täiendavad terviseuuringud).

(4) Lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud terviseuuringuid ei pea tegema meretöölepingu sõlmimist taotlevale isikule, kui tervisekontrolli tegijal on andmed eelneva tervisekontrolli terviseuuringute kohta.

§ 8. Terviseuuringute läbimise aeg

(1) Õppima asuja ja meremees peavad läbima terviseuuringud ühe kuu jooksul terviseuuringutele suunamise päevast arvates.

(2) Paragrahvi 7 lõikes 3 sätestatud juhul peavad õppima asuja ja meremees läbima terviseuuringud kolme kuu jooksul terviseuuringutele suunamise päevast arvates.

§ 9. Tervisekontrolli tegemise maht

(1) Tervisekontrolli tegija teeb õppima asuja ja meremehe tervisekontrolli §-s 7 ettenähtud mahus.

(2) Kui viimasest tervisekontrollist on möödas rohkem kui kolm aastat või tervisekontrolli tegijal puuduvad eelneva tervisekontrolli andmed, teeb tervisekontrolli tegija tervisekontrolli eelneva tervisekontrolli mahus.

(3) Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul teeb tervisekontrolli tegija tervisekontrolli eelneva tervisekontrolli mahus.

(4) Paragrahvi 5 lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud juhul teeb tervisekontrolli tegija tervisekontrolli perioodilise tervisekontrolli mahus.

§ 10. Meremehe tervisekontrolli tegemine

(1) Enne tervisekontrolli läbimist esitab meremees tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning täidab seejärel lisas 2 toodud tervisekontrolli kaardi esimese osa. Vajadusel täidab tervisekontrolli tegija tervisekontrolli kaardi esimese osa meremehe seletuse alusel. Meremees kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

(2) Tervisekontrolli tegija teeb meremehe arstliku läbivaatuse, teeb või korraldab nõutavad ja vajadusel ka täiendavad terviseuuringud, konsulteerib vajaduse korral teiste eriarstidega ning kannab arstliku läbivaatuse ja vajaduse korral ka terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos meremehe tervisekontrolli kaardiga.

(3) Arvestades meremehe terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, otsustab tervisekontrolli tegija, kas meremees sobib või ei sobi laeval töötama. Lähtudes meremehe terviseseisundist võib tervisekontrolli tegija määrata piirangud vastavalt § 4 lõikele 3.

(4) Lisaks lõikes 3 nimetatud otsusele otsustab tervisekontrolli tegija, kas meremees sobib või ei sobi navigatsioonivahis osalejaks.

(5) Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli alusel tehtud otsused meremehe tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.

(6) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab meremehele tema tervisekontrolli arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tulemusi ja nende alusel tehtud otsuseid ning võtab meremehelt selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

§ 11. Õppima asuja tervisekontrolli tegemine

(1) Õppima asuja tervisekontrolli tegemisele kohaldatakse § 10 lõigetes 1, 2, 5 ja 6 sätestatut, arvestades õppima asuja ning käesolevast paragrahvist tulenevate erisustega.

(2) Enne tervisekontrolli läbimist esitab õppima asuja tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning seejärel täidab tervisekontrolli tegija lisas 3 toodud tervisekontrolli kaardi esimese osa.

(3) Arvestades õppima asuja terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, otsustab tervisekontrolli tegija, kas õppima asuja sobib või ei sobi õppima mereõppeasutuses.

§ 12. Tervisetõendi vormistamine ja väljastamine

(1) Tervisekontrolli tegija vormistab tervisekontrolli kaardi alusel tervisetõendi õppima asujale A4 ja meremehele A5 formaadis.

(2) Tervisekontrolli tegija väljastab:
1) kohaliku rannasõidu ja laevatatavate sisevete laevade meremehele lisas 4 toodud vormi kohase tervisetõendi;
2) kohaliku rannasõidu sõidupiirkonnast väljuvate laevade meremehele lisas 5 toodud vormi kohase tervisetõendi;
3) õppima asujale lisas 6 toodud vormi kohase tervisetõendi.

(3) Lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tervisetõendid vormistatakse kahes eksemplaris. Tervisetõendi originaaleksemplar väljastatakse meremehele, ärakiri jääb tervisekontrolli tegijale.

(4) Tervisekontrolli tegija väljastab meremehele lisas 4 toodud vormi kohase tervisetõendi, kui tervisekontrolli tegija määrab meremehele sõidupiirkonna piiranguna kohaliku rannasõidu ja laevatatavate sisevete piirkonna.

(5) Tervisekontrolli tegija väljastab meremehele tervisetõendi kehtivusajaga:
1) kuni 1 aasta, kui tervisekontrolli käigus avastatakse meremehel suhteline vastunäidustus;
2) 1 aasta alla 21-aastasele, 50-aastasele või vanemale meremehele;
3) 2 aastat 21–49-aastasele meremehele.

§ 13. Tervisekontrolli dokumentide säilitamine

(1) Tervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi paberkandjal või elektroonilisel kujul 75 aastat isiku sünnist arvates.

(2) Paragrahvi 12 lõikes 2 nimetatud tervisetõendi ärakirja säilitab tervishoiuteenuse osutaja vähemalt 5 aastat.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 14. Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tervisetõendi kehtivus

Meremehe tervisetõend, mis on väljastatud enne käesoleva määruse jõustumist, kehtib tervisetõendil märgitud kuupäevani.

§ 15. Meditsiinilise vastunäidustuse jõustumine

Lisas 1 nimetatud rasvtõve ja komplitseeritud rasvtõve indekseid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruse nr 51 «Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid»
lisa 1

MEDITSIINILISTE VASTUNÄIDUSTUSTE LOETELU

Meditsiiniline vastunäidustus
Eelnev tervisekontroll
Perioodiline tervisekontroll
ALLERGILISED HAIGUSED
A juhul, kui on allergia materjalidele, mida kasutatakse harilikult laevades, teistel juhtudel B
A
B
VERE JA HEMOPOEETILISTE ELUNDITE HAIGUSED
Tõsisemad kroonilised verehaigused (sh B12-defitsiitne aneemia, polütsüteemia, hemofiilia)
A
B
Ebaselge etioloogiaga aneemia
A*
B
ONKOLOOGILISED HAIGUSED
Healoomulised kasvajad
B
B
Pahaloomulised kasvajad
A
A
Pahaloomulised kasvajad pärast radikaalset ravi
B
B
Lümfogranulomatoos ja leukeemia
A
A
NAKKUSHAIGUSED
HIV-kandjad
B
B
AIDS
A
A
Tuberkuloos:
– aktiivsed vormid sõltumata lokalisatsioonist
A
A
– alates mitteaktiivsesse rühma arvamisest on võimalik töö piirangutega
B
B
Soolenakkuste pisikukandlus
A
A
Nakkushaigused nakkavas faasis
A
A
NAHAHAIGUSED
Nakkavad nahahaigused kuni paranemiseni
A
A
Ägedad ja kroonilised nahahaigused ägedas faasis
A
A
Kroonilised ja sageli retsidiveeruvad nahahaigused
(sh psoriaas, neurodermiit, ekseem)
B
B
HINGAMISTEEDE HAIGUSED
Bronhiaalastma (astmahoogudega viimaste aastate jooksul)
A
A*
Krooniline obstruktiivne või restriktiivne kopsuhaigus:
– (PEF70% ja/või FEVI70%)
A
A
– (PEF>70% ja/või FEVI>70%)
B
B
SEEDEELUNDITE HAIGUSED
Mao- või kaksteistsõrmiksoolehaavand:
– ägenemine
A
A*
– remissioon
B
B
Haavandiline koliit (väljendunud juhtudel)
A
B
Seedeelundite kroonilised haigused (sh pankreatiit, hepatiit)
B
B
Song, mis vajab operatiivset ravi
A
A
Sapikivitõbi:
– sümptomitega
A
A
– sümptomiteta
B
B
VERERINGEELUNDITE HAIGUSED
Südame(endo-, müo- ja perikardi-)haigused ägedas faasis või funktsiooni halvenemisega (sh müokardiit, perikardiit, endokardiit, kardiomüopaatia)
A
A
Südamereuma:
– ägenemisfaasis
A
A
– pärast kaheaastast remissiooni
B
B
Orgaanilise geneesiga südamehaigused (sh reumaatiline klapirike), mis põhjustavad sümptomeid või funktsiooni halvenemist
A
B
Isikud, keda on opereeritud omandatud või kaasasündinud südamerikke või südame isheemiatõve tõttu
B
B
Hüpertooniatõbi
B
B
Diastoolne vererõhk korduval mõõtmisel (sh vaatamata rakendatud ravile) üle 100 mmHg, õppima asujatel üle 90 mmHg
A
B
Südame rütmihäired:
– absoluutne arütmia (normosüstoolne vorm)
A
B
– korduv paroksüsmaalne tahhükardia või tahhüarütmia
A
A
– ekstrasüstolid (sõltumata etioloogiast), mis põhjustavad sümptomeid
– muud südamerütmihäired
A

B

A

B

Atrioventrikulaarne blokaad II–III staadiumis
A
A
Hisi kimbu vasaku sääre täielik blokaad
B
B
Südame isheemiatõbi:
– sagedane stenokardia või stenokardia hemodünaamika häiretega
A
A
– stenokardia I–II funktsionaalne klass ilma hemodünaamika häireteta (koormustest isheemiale negatiivne, koormustaluvus rahuldav)
B*
B
– pärast ägeda südameinfarkti põdemist (puuduvad sümptomid, koormustest isheemiale negatiivne, koormustaluvus rahuldav ja rütmihäireid ei ole registreeritud)
A
B
– valutu südame isheemiatõbi
B
B
Perifeersete arterite, veenide ja lümfisoonte haigused
B
B
KUSEELUNDITE HAIGUSED
Sümptomitega neeru- ja põiekivid (radikaalse ravita)
A
A
Kroonilised ja subkroonilised nefriidid ja nefroosid neerupuudulikkusega
A
A
Kuseelundite kroonilised haigused, arenguanomaaliad
(sh prostata hüperplaasia) ja sümptomiteta neeru- ja põiekivid
B
B
RASEDUS
Üle kuue kuu
A
A
Alla kuue kuu komplikatsioonideta (arsti otsusel kohe üle viia kaldatööle)
B
B
ENDOKRINOLOOGILISED HAIGUSED
Hüper- ja hüpotüreoos:
– dekompenseeritud
A
A
– kompenseeritud
B
B
Suhkurtõbi:
– insuliinisõltuv, ebarahuldavalt kompenseeritud
A
A
– insuliinisõltuv, hästi kompenseeritud
A
A*
– insuliinisõltumatu
B
B
Suhkruta diabeet
A
A
Neerupealiste patoloogilised muutused (väljendunud hüper- või hüpofunktsioon)
A
A
Rasvtõbi – keha massi indeks >35 kg/m2
B
B
Komplitseeritud rasvtõbi – keha massi indeks >35 kg/m2, kaasub hüperlipideemia, arteriaalne hüpertensioon või muu tervisehäire
A
A
Teised endokrinoloogilised haigused funktsioonihäiretega
B
B
PSÜÜHILISED HAIGUSED
Orgaanilised, kaasa arvatud sümptomaatilised psüühikahäired
A
A
Kergekujulised orgaanilised ajukahjustused
A
B*
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
A
B
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired
A
A
Meeleoluhäired:
– bipolaarsed ja maniakaalsed meeleoluhäired
A
A
– muud meeleoluhäired
B*
B*
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired
B
B
Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja füüsiliste e somaatiliste teguritega seotud käitumissündroomid
B
B
Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired
B
B
Vaimne alaareng, v.a kerge alaareng
A
A
Kerge vaimne alaareng ilma käitumishäireteta
B
B
Psüühilise arengu spetsiifilised häired
B
B
Lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired
B*
B*
Psühhotroopsete ravimite tarvitamine
A
A
NÄRVISÜSTEEMI HAIGUSED
Sclerosis multiplex
A
A
Epilepsia
A
A
Epilepsia (ilma ravita hoovaba vähemalt viie aasta jooksul)
B*
B*
Paralysis agitans
A
A
Peaaju, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi orgaanilised või traumaatilised kahjustused liikumise, koordinatsiooni ja tundlikkuse häiretega
A
A
Paralüüsid, pareesid, spastilised seisundid
A
B
Neuriit, neuralgia
B
B
Migreen
B
B
Ebaselge etioloogiaga teadvusekaotuse hood
B*
B*
LUUSÜSTEEMI, LIIKUMISELUNDITE JA SIDEKOE KAASASÜNDINUD VÕI OMANDATUD HAIGUSED JA TRAUMAJÄRGSED KAHJUSTUSED
Kaasasündinud liikumistugiaparaadi arenguanomaaliad või omandatud luude ja liigeste deformatsioonid või defektid (sh amputatsioonid), mis takistavad töö- või päästeülesannete täitmist
A
A
Krooniline osteomüeliit
B
B
Reumatoidartriit
A
A*
Anküloseeriv spondüliit (aktiivne faas)
A
A
Kroonilised lihaskonna haigused, liigeste haigused, kõhrehaigused, lülisamba ja luude haigused, mis piiravad töö- või päästeülesannete täitmist
A
A
Süsteemsed sidekoehaigused (sh reuma, süsteemne sõlmjas periarteriit, süsteemne erütematoosluupus, dermatomüosiit)
A
B*
SILMA- JA SILMAMANUSTE HAIGUSED JA NÄGEMISHÄIRED
Nägemisteravuse vähenemine alla nõutud normi
A
A
Väljakujunenud ravile mitte alluvad, tihti retsidiveeruvad (vähemalt kaks korda aastas) silmalau ja pisaraelundite haigused (laugude ptoos, ektroopion, entroopion, blefariit, püsiv pisaravool) koos nägemisfunktsiooni halvenemisega
B
B
Silmakestade kroonilised, tihti (vähemalt kaks korda aastas) retsidiveeruvad haigused (sh konjunktiviit, iridotsükliit, keratiit, korioretiniit), mis häirivad nägemisfunktsiooni
A
B
Võrkkestairre:
– traumajärgne ühel silmal
A
B
– mitte traumajärgne
A
A
Nägemisnärvi atroofia, millega kaasneb nägemisfunktsiooni halvenemine
A
B
Glaukoom
A
B
Värvitaju patoloogilisus (laevajuhtidel, vahimadrustel ja vaatlejatel)
A
A
Paralüüsstrabism diplopiaga
A
A
Silmaoperatsioonijärgne seisund:
– keratotoomia ja strabism
B
B
– katarakt mõlemal silmal
A
A
– katarakt ühel silmal
B
B
Eespool loetlemata silmaoperatsioonijärgne seisund
A
A
Silmatraumad
B
B
KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED, KUULMISHÄIRED
Kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi
A
A
Vestibulaarelundite haigused koos tasakaaluhäiretega
A
A
Meniere'i tõbi
A
A
Krooniline keskkõrvapõletik
B
B
MUUD TERVISEHÄIRED
Kõnehäired, mis on suhtlemistakistuseks
A
A
Ulatuslike operatsioonide (sh koos elundi kõrvaldamisega) tagajärjed, mis tingivad organsüsteemis funktsioonihäire
A
A

Märkide seletused:
A – absoluutne vastunäidustus;
A* – erandkorras lubatud lähisõidulaeva meremehel, v.a laevajuhil, laevamehaanikul, teki- ja masinameeskonna liikmel ning raadiosidespetsialistil;
B – suhteline vastunäidustus;
B* – ei ole lubatud laevajuhil ja vahimadrusel.

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruse nr 51 «Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid»
lisa 2

MEREMEHE TERVISEKONTROLLI KAART

Perekonnanimi _____________________ Eesnimi ___________ Sünniaeg ________ Sugu  M/N

Ametikoht või eriala __________________________________ Isikukood __________________

Elukoht _______________________________________________________________________

I osa. ISIKLIK TERVISEDEKLARATSIOON

  EI JAH Mis aastal? Märkused
Kas Teid on tervise tõttu maha munsterdatud või tunnistatud sobimatuks töötama merel?  
Kas olete viibinud haiglaravil?  
Kas põete või olete põdenud järgmisi haigusi:      
– kopsuhaigused (sh tuberkuloos)  
– allergilised haigused (sh astma, ravimiallergia)  
– mao-sooletrakti haigused (sh haavandtõbi, sapikivitõbi)  
– südame-vereringehaigused (sh valud südame piirkonnas, rütmihäired)  
– neeru-kuseteede haigused (sh neerukivitõbi)  
– kõrgenenud vererõhk  
– diabeet  
– radikuliit, närvipõletikud  
– krambid (epilepsia), teadvuse kaotuse hood  
– psüühikahäired  
– alkoholism ja/või narkomaania  
– kõrvahaigused, sinusiit, kuulmise nõrgenemine  
– silmahaigused (sh värvusmeele häired)  
– nakkushaigused  
– naistehaigused  
Kas põete või olete põdenud eespool nimetamata haigusi? Kui jah, siis milliseid?  
Kas olete käesoleval hetkel rase?  
Kas tarvitate regulaarselt mõnda ravimit?  
Kas olete olnud haiguslehel kahe viimase aasta jooksul?  
Kas Teil on kaebusi tervise suhtes?  

Kinnitan andmete õigsust.

Kuupäev: ___________________                        Meremehe allkiri: _____________________

II osa. ARSTLIK LÄBIVAATUS JA TERVISEUURINGUD

III osa. TERVISEKONTROLLI TEGIJA OTSUSED

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruse nr 51 «Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid»
lisa 3

MEREÕPPEASUTUSSE ÕPPIMA ASUJA TERVISEKONTROLLI KAART

Perekonnanimi _____________________ Eesnimi ___________ Sünniaeg ________ Sugu  M/N

Elukoht ___________________________ Eriala _____________ Isikukood ________________

I osa. ISIKLIK TERVISEDEKLARATSIOON

  EI JAH Mis aastal? Märkused
Kas kaitsejõudude arstlik komisjon on määranud Teile piiranguid?  
Kas olete viibinud haiglaravil?  
Kas põete või olete põdenud järgmisi haigusi:      
– kopsuhaigused (sh tuberkuloos)  
– allergilised haigused (sh astma, ravimiallergia)  
– mao-sooletrakti haigused (sh haavandtõbi, sapikivitõbi)  
– südame-vereringehaigused (sh valud südame piirkonnas, rütmihäired)  
– neeru-kuseteede haigused (sh neerukivitõbi)  
– kõrgenenud vererõhk  
– diabeet  
– radikuliit, närvipõletikud  
– krambid (epilepsia), teadvusekaotuse hood  
– psüühikahäired  
– alkoholism ja/või narkomaania  
– kõrvahaigused, sinusiit, kuulmise nõrgenemine  
– silmahaigused (sh värvusmeele häired)  
– operatsioonid; vigastused, mis on jätnud defekti; armid kehal  
– suguhaigused viimase 2 aasta jooksul  
– naistehaigused  
Kas põete või olete põdenud eespool nimetamata haigusi? Kui jah, siis milliseid?  
Kas olete käesoleval hetkel rase?  
Kas tarvitate alkoholi ja/või narkootikume?  
Kas tarvitate regulaarselt mõnda ravimit?  
Kas Teil on kaebusi tervise suhtes?  

Kinnitan andmete õigsust.

Kuupäev: _________________                       Õppima asuja allkiri: ___________________

II osa. ARSTLIK LÄBIVAATUS JA TERVISEUURINGUD

III osa. TERVISEKONTROLLI TEGIJA OTSUS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruse nr 51 «Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid»
lisa 4

EESTI VABARIIK

KOHALIKU RANNASÕIDU JA LAEVATATAVATE SISEVETE LAEVADE MEREMEHE TERVISETÕEND

Perekonnanimi Eesnimi Sünniaeg Sugu
M/N
_____________________________________________________________________________________
Elukoht   Riik

 

 

Lähtudes meremehele kehtestatud tervisenõuetest ja võttes aluseks tervisekontrolli tulemused, kinnitan, et ülalnimetatud isik:

on / ei ole sobiv töötama laeval _______________________________
  (ametikoht)

on / ei ole sobiv navigatsioonivahis osalejaks

Piirangud erialale või ametikohale: ______________________________

Prillid või kontaktläätsed: ei/jah

Tervisetõend kehtib kuni:

Kuupäev: Meremehe allkiri: ___________________

Tunnustatud arsti allkiri ja pitser: _______________________________

Tervishoiuteenuse osutaja nimi, tegevuskoht ja kontaktandmed: ___________

_______________________________________________________________

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruse nr 51 «Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid»
lisa 5

EESTI VABARIIK – THE REPUBLIC OF ESTONIA

MEREMEHE TERVISETÕEND

HEALTH CERTIFICATE FOR EMPLOYEES ON BOARD SHIP

Perekonnanimi (surname) Eesnimi (first name) Sünniaeg (date of birth) M/N
(M/F)
_____________________________________________________________________________________
Elukoht (address)   Riik (country)

 

 

Lähtudes meremehele kehtestatud tervisenõuetest ja võttes aluseks tervisekontrolli tulemused, kinnitan, et ülalnimetatud isik (on the basis of the examination I hereby certify, that in accordance with the rules in the regulations for medical examination of seafarers the abovementioned seafarer):

on / ei ole sobiv töötama laeval _________________________________
(is found to be fit / not fit for sea service)            ametikoht (position)

on / ei ole sobiv navigatsioonivahis osalejaks
(is found to be fit / not fit for navigational watch duties)

Piirangud erialale või ametikohale: ______________________________
(prescriptions on service or position or area of validity)

Piirangud sõidupiirkonnale _____________________________________
(prescriptions on area of validity)

Prillid või kontaktläätsed: ei/jah
(spectacles or contact lenses required: yes/no)

Tervisetõend kehtib kuni:
(health certificate valid until)

Kuupäev:
(date)
Meremehe allkiri: ___________________
(seafarer’s signature)

Tunnustatud arsti allkiri ja pitser: _______________________________
(authorized doctor’s signature and stamp)

Tervishoiuteenuse osutaja nimi, tegevuskoht ja kontaktandmed: ___________
(health care provider’s name, address and contact numbers)

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruse nr 51 «Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid»
lisa 6

MEREÕPPEASUTUSSE ÕPPIMA ASUJA TERVISETÕEND

«______»_______________ 200___ a

_______________________________________________________________
(ees- ja perekonnanimi, sünniaeg)

_______________________________________________________________
(elukoht)

Lähtudes mereõppeasutusse õppima asujale kehtestatud tervisenõuetest ja võttes aluseks tervisekontrolli tulemused, kinnitan, et ülalnimetatud isik on / ei ole sobiv õppima asuma

_______________________________________________________________
(mereõppeasutuse nimi)

_______________________________________________________________
(eriala)

Tunnustatud arsti allkiri ja pitser: ___________________________________

Tervishoiuteenuse osutaja nimi, tegevuskoht ja kontaktandmed:

_______________________________________________________________

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json