Teksti suurus:

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 135, 1952

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» muutmine

Vastu võetud 07.12.2001 nr 119

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198; 2001, 85, 509) § 12 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 136, 2156; 2001, 38, 529) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 lisatakse pärast sõna «abivahendite» sõna «soodustingimustel»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «alates 30%» sõnadega «kuulmislangusega alates 30 detsibellist»;

3) paragrahvi 6 lõikes 3 lisatakse pärast sõna «abivahendeid» sõna «soodustingimustel»;

4) paragrahvi 6 lõikes 5 lisatakse pärast sõna «saada» sõna «soodustingimustel»;

5) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «kohandatud» sõnadega «soodustingimustel eraldatud»;

6) paragrahvi 8 pealkirja täiendatakse pärast sõna «pidamine» sõnadega «soodustingimustel eraldatavate»;

7) lisa 1 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate tehniliste väikeabivahendite loetelu»;

8) lisa 1 lõpus tärniga (*) tähistatud loetelu punkti 1 täiendatakse pärast sõna «korral» sõnadega «või kuulmislanguse puhul alates 30 detsibellist»;

9) lisa 2 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate keerulisemate tehniliste abivahendite loetelu»;

10) lisa 2 lõpus ühe tärniga (*) tähistatud loetelu punkti 1 täiendatakse pärast sõna «korral» sõnadega «või kuulmislanguse puhul alates 30 detsibellist»;

11) lisa 2 lõpus kahe tärniga (**) tähistatud tekstis asendatakse sõnad «Õppivatele, töötavatele isikutele, kellel on määratud töövõime kaotus alates 30%» sõnadega «Tööealistele isikutele, kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json