Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» muutmine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 135, 1953

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» muutmine

Vastu võetud 10.12.2001 nr 108

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 93, 565) paragrahvi 13 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Transpordiministrite Konverentsi Ministrite Nõukogu 28. juuni 2001. a otsust nr CEMT/CM(2001)9/FINAL.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 punkt 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 42) «Ohutu veoauto e S-auto» on veoauto, mis vastab müratasemelt, kahjulike ainete sisalduselt heitgaasides ja ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi (Greener and safe lorry);»;

2) paragrahvi 3 lisatakse punkt 89 ja sõnastatakse järgmiselt:

« 89) «EURO3 ohutu veoauto e EURO3-auto» on veoauto, mis vastab müratasemelt, kahjulike ainete sisalduselt heitgaasides ja ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi (EURO3 safe lorry);»;

3) paragrahvi 3 lisatakse punkt 90 ja sõnastatakse järgmiselt:

« 90) «Ohutu veoauto või EURO3 ohutu veoauto haagis» on haagis, mis vastab ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi.»;

4) lisade 1 ja 2 koodi 105 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) lisa 1 koodi 220 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõue: autorongi (v.a autorong, mille vedukiks on M1 või N1 kategooria sõiduk) vedukautol peab olema autorongi tunnusmärk, milleks on üks kollane ümmargune latern läbimõõduga vähemalt 70 mm või kolm sõiduki pikiteljega risti olevas reas asuvat kollast laternat vahedega 150 kuni 300 mm.»;

6) lisade 1 ja 2 koodi 1501 punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) liiklusregistrisse kantud rahvusvahelises liikluses osalev N kategooria veoauto ja tema haagis, kui veoauto või autorongi registrimass ületab 3,5 t, ning M2 ja M3 kategooria buss ja tema haagis, k.a sihtotstarbeline veoauto ja buss, mis ei ole ette nähtud sõitjate ja veoste veoks, peavad olema läbinud rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise (ülevaatuse). Esmakordselt rahvusvahelisel autoveol kasutusele võetav buss, mis on valmistatud enne 1991. a, välja arvatud oma kulul korraldataval veol kasutatav buss, peab omama valmistajatehase sertifikaati või kirjalikku tõendit selle kohta, et mootori heitgaaside kahjulike ainete sisaldus vastab E-reegli nr 49/01 või direktiivi 88/77/EMÜ (EURO 0) nõuetele ja müratase E-reegli nr 51/01 või direktiivi 70/157/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 84/424/EMÜ) nõuetele;»;

7) lisa 1 kood 1507 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 1507. Ohutu veoauto («Greener and Safe Lorry»)

Nõuded: 1) kahjulike ainete sisaldus heitgaasis ei tohi ületada tabelis 36 toodud piirväärtusi, vastavalt E-reeglile nr 49/02, rida B või direktiivile 88/77/EMÜ (parandatud direktiiviga 91/542/EMÜ) («EURO 2»):

Tabel 36

Kahjulik aine Kahjuliku aine sisaldus heitgaasis
CO 4,0 [g/kWh]
HC 1,1 [g/kWh]
NOx 7,0 [g/kWh]
Kübemed 0,15 [g/kWh]

2) müra ei tohi ületada tabelis 37 toodud piirväärtusi, vastavalt E-reeglile nr 51/02 või direktiivile 70/157/EMÜ (parandatud direktiiviga 1999/101/EÜ):

Tabel 37

Mootori võimsus Müra [dB(A)]
Võimsus ≤ 150 kW 78
Võimsus > 150 kW 80

3) rehvi mustri sügavus peab olema vähemalt 2,0 mm;
4) peavad olema E-reegli nr 73/00 või direktiivi 89/297/EMÜ kohased külgmised allasõidutõkked;
5) peab olema E-reegli nr 58/01 või direktiivi 70/221/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 2000/8/EÜ) kohane tagumine allasõidutõke;
6) peavad olema E-reegli nr 6/01 või direktiivi 76/756/EMÜ (parandatud direktiiviga 1999/15/EÜ) kohased ohutuled;
7) peab olema E-reegli nr 27/03 kohane ohukolmnurk;
8) peab olema AETR kokkuleppe või direktiivi 3821/85/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 1056/97/EÜ) kohane sõidumeerik;
9) peab olema E-reegli nr 89 või direktiivi 92/24/EMÜ kohane kiiruspiirik;
10) N3 kategooria sõidukil peavad olema E-reegli nr 70/01 kohased suure sõiduki tunnusmärgid;
11) peavad olema E-reegli nr 13/09 või direktiivi 71/320/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 98/12/EÜ) kohased ABS pidurid;
12) peavad olema E-reegli nr 79/01 või direktiivi 70/311/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 1999/7/EÜ) kohased juhtimisseadmed.

Kontrollimine: vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ) valmistaja või tema volitatud esindaja poolt välja antud tunnistuste olemasolul.»;

8) lisasse 1 lisatakse kood 1508 ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 1508. EURO3 ohutu veoauto («EURO3 safe lorry»)

Nõuded: 1) kahjulike ainete sisaldus heitgaasis ei tohi ületada tabelites 38 ja 39 toodud piirväärtusi, vastavalt E-reeglile nr 49/03, rida A või direktiivile 88/77/EMÜ (parandatud direktiiviga 1999/96/EÜ) («EURO 3»):

Tabel 38

Kahjulike ainete sisaldus heitgaasis vastavalt ESC ja ELR katsetsüklitele

Kahjulik aine Kahjuliku aine sisaldus heitgaasis
CO 2,1 [g/kWh]
HC 0,66 [g/kWh]
NOx 5,0 [g/kWh]
Kübemed 0,10 (0,131) [g/kWh]
Suitsusus 0,8 [m-1]

Märkus: 1 Sõidukitel, mille silindrimaht on alla 0,75 dm3 ja nominaalne töörežiim pööretel üle 3000 min-1.

Tabel 39

Kahjulike ainete sisaldus heitgaasis vastavalt ETC katsetsüklile

Kahjulik aine Kahjuliku aine sisaldus heitgaasis [g/kWh]
CO 5,45
NM.HC 0,78
CH41 1,6
NOx 5,0
Kübemed 0,16 (0,21)2

Märkused: 1 Gaasimootorile.
2 Sõidukitel, mille silindrimaht on alla 0,75 dm3 ja nominaalne töörežiim pööretel üle 3000 min-1.

2) müra ei tohi ületada tabelis 40 toodud piirväärtusi, vastavalt E-reeglile nr 51/02 või direktiivile 70/157/EMÜ (parandatud direktiiviga 1999/101/EÜ):

Tabel 40

Mootori võimsus Müra [dB(A)]
Võimsus ≤ 150 kW 78
Võimsus > 150 kW 80

3) rehvi mustri sügavus peab olema vähemalt 2,0 mm;
4) peavad olema E-reegli nr 73/00 või direktiivi 89/297/EMÜ kohased külgmised allasõidutõkked;
5) peab olema E-reegli nr 58/01 või direktiivi 70/221/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 2000/8/EÜ) kohane tagumine allasõidutõke;
6) peavad olema E-reegli nr 46/01 või direktiivi 71/127/EMÜ (paranduste direktiiv 88/321/EMÜ) kohased tahavaatepeeglid;
7) peab olema AETR kokkuleppe või direktiivi 3821/85/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 1056/97/EÜ) kohane sõidumeerik;
8) peavad olema E-reegli nr 48/01 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiiv 97/28/EÜ) kohased valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed;
9) peab olema E-reegli nr 89 või direktiivi 92/24/EMÜ kohane kiiruspiirik;
10) N3 kategooria sõidukil peavad olema E-reegli nr 70/01 kohased suure sõiduki tunnusmärgid;
11) peavad olema E-reegli nr 13/09 või direktiivi 71/320/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 98/12/EÜ) kohased ABS pidurid;
12) peavad olema E-reegli nr 79/01 või direktiivi 70/311/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 1999/7/EÜ) kohased juhtimisseadmed.

Kontrollimine: vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ) valmistaja või tema volitatud esindaja poolt välja antud tunnistuste olemasolul.»;

9) lisadesse 1 ja 2 lisatakse kood 1509 ning sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 1509. Ohutu veoauto või EURO3 ohutu veoauto haagis

Nõuded: 1) rehvi mustri sügavus peab olema vähemalt 2,0 mm;
2) peavad olema E-reegli nr 73/00 või direktiivi 89/297/EMÜ kohased külgmised allasõidutõkked;
3) peab olema E-reegli nr 58/01 või direktiivi 70/221/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 2000/8/EÜ) kohane tagumine allasõidutõke;
4) peavad olema E-reegli nr 6/01 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiiv 1999/15/EÜ) kohased ohutuled;
5) O3 ja O4 kategooria haagisel peavad olema E-reegli nr 70/01 kohased suure sõiduki tunnusmärgid;
6) peavad olema E-reegli nr 13/06 või direktiivi 71/320/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 98/12/EÜ) kohased ABS pidurid.

Kontrollimine: vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ) valmistaja või tema volitatud esindaja poolt välja antud tunnistuse olemasolul.»;

10) lisa 1 lisanduse B punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3. M2 ja M3 kategooria sõidukid jaotatakse kereehituse ja sõitjate arvu järgi järgmistesse klassidesse:

A-klass on sõiduk, milles ei ole üle 23 iste- või seisukoha (sh juhi koht);

B-klass on sõiduk, milles ei ole üle 23 istekoha (sh juhi koht) ja milles puuduvad seisukohad;

I klass «linnabuss» on sõiduk, milles on üle 23 iste- või seisukoha (sh juhi koht);

II klass «linnadevaheline buss» on sõiduk, milles on üle 23 iste- või seisukoha (sh juhi koht) ja milles on lubatud seista vahekäigus;

III klass «turismibuss» on sõiduk, milles on üle 23 istekoha (sh juhi koht) ja milles puuduvad seisukohad.»;

11) lisa 2 koodi 617 lisatakse punkt 3 ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) alates 2002. a on M1 ja N1 kategooria sõiduki esikaitserauale täiendavate kaitseraudade lisamine lubatud ainult M1G ja N1G kategooria sõidukile (maastikuautole).»;

12) lisa 2 kood 1509 loetakse koodiks 1510 ning muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 1510. Ohutu veoauto («Greener and Safe Lorry»)

Nõuded: 1) kahjulike ainete sisaldus heitgaasis ei tohi ületada tabelis 9 toodud piirväärtusi, vastavalt E-reeglile nr 49/02, rida B või direktiivile 88/77/EMÜ (parandatud direktiiviga 91/542/EMÜ) («EURO 2»):

Tabel 9

Kahjulik aine Kahjuliku aine sisaldus heitgaasis
CO 4,0 [g/kWh]
HC 1,1 [g/kWh]
NOx 7,0 [g/kWh]
Kübemed 0,15 [g/kWh]

2) müra ei tohi ületada tabelis 10 toodud piirväärtusi, vastavalt E-reeglile nr 51/02 või direktiivile 70/157/EMÜ (parandatud direktiiviga 1999/101/EÜ):

Tabel 10

Mootori võimsus Müra [dB(A)]
Võimsus ≤ 150 kW 78
Võimsus > 150 kW 80

3) rehvi mustri sügavus peab olema vähemalt 2,0 mm;
4) peavad olema E-reegli nr 73/00 või direktiivi 89/297/EMÜ kohased külgmised allasõidutõkked;
5) peab olema E-reegli nr 58/01 või direktiivi 70/221/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 2000/8/EÜ) kohane tagumine allasõidutõke;
6) peavad olema E-reegli nr 6/01 või direktiivi 76/756/EMÜ (parandatud direktiiviga 1999/15/EÜ) kohased ohutuled;
7) peab olema E-reegli nr 27/03 kohane ohukolmnurk;
8) peab olema AETR kokkuleppe või direktiivi 3821/85/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 1056/97/EÜ) kohane sõidumeerik;
9) peab olema E-reegli nr 89 või direktiivi 92/24/EMÜ kohane kiiruspiirik;
10) N3 kategooria sõidukil peavad olema E-reegli nr 70/01 kohased suure sõiduki tunnusmärgid;
11) peavad olema E-reegli nr 13/09 või direktiivi 71/320/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 98/12/EÜ) kohased ABS pidurid;
12) peavad olema E-reegli nr 79/01 või direktiivi 70/311/EMÜ (viimati parandatud direktiiviga 1999/7/EÜ) kohased juhtimisseadmed.

Kontrollimine: vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ) valmistaja või tema volitatud esindaja poolt välja antud tunnistuste olemasolul.»

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Margus LEIVO

/otsingu_soovitused.json