Teksti suurus:

Justiitsministri 3. augusti 2001. a määruse nr 56 «Kohtutäituri ettevalmistusteenistuse kord» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 138, 2023

Justiitsministri 3. augusti 2001. a määruse nr 56 «Kohtutäituri ettevalmistusteenistuse kord» muutmine

Vastu võetud 14.12.2001 nr 98

Määrus kehtestatakse «Kohtutäituri seaduse» (RT I 2001, 16, 69) paragrahvi 12 lõike 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 3. augusti 2001. a määrust nr 56 «Kohtutäituri ettevalmistusteenistuse kord» (RTL 2001, 101, 1376) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse teise lausega:

« (1) Väljaõppe maht on 324 akadeemilist tundi, millest auditoorset õppetööd on vähemalt 216 akadeemilist tundi.»;

2) paragrahvi 17 lõikes 1 asendatakse sõna «isanimi» sõnaga «perekonnanimi»;

3) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) 2001/2002. õppeaastal ei nõuta kohtutäiturikandidaadilt juriidilist kõrgharidust tõendava dokumendi ärakirja esitamist.»

§ 2. Muuta justiitsministri 3. augusti 2001. a määruse nr 56 lisa 1 ja kehtestada «Kohtutäiturite ettevalmistusteenistuse õppeprogramm» uues redaktsioonis (lisa 1).

Minister Märt RASK

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Priidu PÄRNA

Justiitsministri 3. augusti 2001. a määruse nr 56
«Kohtutäituri ettevalmistusteenistuse kord»

lisa 1

KOHTUTÄITURITE ETTEVALMISTUSTEENISTUSE ÕPPEPROGRAMM

• Kohtutäituri amet – 6 tundi

1. Kohtutäituri õiguslik seisund.

2. Ametialased kitsendused.

3. Büroo pidamise kohustus.

4. Tsiviilvastutus.

5. Saladuse hoidmise kohustus.

6. Täituri asendamine.

7. Järelevalve ja distsiplinaarvastutus.

• Tsiviilõiguse üldosa – 6 tundi

1. Tsiviilõiguste ja -kohustuste tekkimine, muutmine ja lõppemine.

2. Õigusjärglus füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

3. Tähtaeg ja tähtpäev.

4. Tehingud (mõiste, tahe ja tahteavaldus, tehingu kehtetus, tehingu vorm).

5. Esindus (liigid, esindaja, volitus, volikiri, volituse tähtaeg ja lõppemine, volituseta esindus).

6. Aegumine.

• Tsiviilkohtumenetluse põhialused – 10 tundi

• Halduskohtumenetluse põhialused – 6 tundi

• Tsiviiltäitemenetlus – 52 tundi

1. Sissejuhatus tsiviiltäitemenetlusse.
1.1. Tsiviiltäitemenetluse (sundtäitmise) mõiste, olemus ja põhiprintsiibid.
1.2. Sundtäitmise viisid.
1.3. Sundtäitmist läbiviivad organid.
1.4. Sundtäitmise alustamise eeldused.
1.4.1. Täitedokument.
1.4.2. Avaldus.
1.4.3. Muud tingimused.
1.5. Tasu ettemaks, kohtutäituri tasu ja täitekulud.
1.6. Kaebused kohtutäituri tegevuse peale täitemenetluse läbiviimisel.

2. Täitemenetluse alustamine, lõpetamine ja peatamine.
2.1. Võlgniku ja sissenõudja õigused ning kohustused menetluses.
2.2. Kohtutäituri õigused ja kohustused menetluses.

3. Sissenõude pööramine vallasvarale.
3.1. Arestimine.
3.2. Hindamine, arestitud asja hoidmine.
3.3. Enampakkumine.
3.4. Sissenõude pööramine vallasvarale eritingimustel.

4. Sissenõude pööramine kinnisvarale.
4.1. Sundenampakkumine.
4.2. Vara arestimine.
4.3. Sundvalitsemine.
4.4. Sissenõude pööramine kinnisvarale eritingimustel.

5. Mitterahaliste nõuete sundtäitmine.

6. Hagi tagamine.

7. Otsuste täitmine haldusasjades.

8. Kohtuotsuste täitmine kriminaalasjades.

9. Rahvusvaheline täitemenetlus.
9.1. Rahvusvaheline kohtualluvus ja välisriikide kohtuotsuste tunnustamine ning täitmine.
9.2. Täitemenetlus välismaal ja Eestis viibiva välisriigi kodaniku suhtes.

• Arvuti ja kommunikatsioonisüsteemide kasutamisõpetus – 26 tundi

1. Operatsioonisüsteem Windows 95/98/2000.

2. Tekstitöötluse tarkvara (MS Word).

3. Tabelitöötluse tarkvara (MS Excel).

4. Interneti kasutamise võimalused (www, E-post, fstp).

5. Algteadmised andmebaasidest.

6. Üldine ülevaade riistvarast.

• Kohtutäiturite infosüsteemi kasutamisõpetus – 20 tundi

1. Sissejuhatus infosüsteemidesse (mõiste ja olemus).

2. Kohtutäiturite täitemenetlusregistri kasutamine.

• Asjaõigus – 30 tundi

1. Üldosa.
1.1. Asjad (mõiste ja liigid, kinnis- ja vallasasjad).
1.2. Asjad, millele ei saa pöörata sissenõuet.

2. Kinnistusraamat.
2.1. Kinnistusraamat (funktsioonid, organisatsioon, kanded).
2.2. Märked ja järjekoht.
2.3. Täitemenetlus ja kinnistusraamat.

3. Valdus.
3.1. Valduse omandamine ja lõppemine.
3.2. Valduse kaitse.

4. Omandi mõiste ja liigid.
4.1. Kaasomand.
4.2. Ühisomand.

5. Vallasomand.

6. Kinnisomand.
6.1. Kinnisomandi ulatus.
6.2. Kinnisomandi kitsendused.

7. Korteriomand.

8. Hoonestusõigus ja ostueesõigus.
8.1. Hoonestusõigus.
8.2. Korterihoonestusõigus.
8.3. Tehinguline ja seadusjärgne ostueesõigus.

9. Pandiõigus.
9.1. Vallaspant.
9.1.1. Käsipant.
9.1.2. Kommertspant.
9.1.3. Muud registerpandid.
9.1.4. Väärtpaberite ja õiguste pantimine.
9.1.5. Kinnipidamisõigus.
9.2. Kinnispant.

• Võlaõigus – 10 tundi

1. Isikute paljusus võlasuhtes.

2. Võlasuhtest tulenevate kohustuste täitmine.

3. Kõrvalkohustused.

4. Nõuete ja kohustuste üleminek.

5. Võlasuhte lõppemise viisid.

6. Seltsing (ühise tegutsemise leping).

7. Väärtpaberid.

• Perekonnaõigus – 2 tundi

1. Abieluvararežiimid. Sissenõude pööramine abielus oleva isiku varale.

• Äriühinguõigus – 16 tundi

1. Äriregister.

2. Füüsilisest isikust ettevõtja.

3. Osaühing.
3.1. Osaühingu esindamine.
3.2. Osaühingule kuuluva vara väljaselgitamine.

4. Aktsiaselts.
4.1. Aktsiaseltsi esindamine.
4.2. Aktsiaseltsile kuuluva vara väljaselgitamine.

5. Välismaa äriühingu filiaal.

6. Tulundusühistu.

7. Äriühingu lõpetamine, ümberkujundamine, jagunemine ja ühinemine.

8. Vastutusega seotud küsimused.

• Kohtutäituri vastutus – 6 tundi

1. Kohtutäiturite vastu esitatud nõuded tsiviilprotsessis (kohtupraktika näited).

2. Kohtutäiturite distsiplinaarüleastumised (praktika analüüs).

• Pankrotiõigus (üldalused) – 18 tundi

1. Pankroti olemus, väljakuulutamine ja selle tagajärjed.

2. Pankrotimenetluse organid.

3. Pankrotivara moodustamine ja valitsemine.

4. Nõuded pankrotimenetluses.

5. Pankrotivara müük ja pankrotivara jagamine.

6. Kompromiss.

7. Pankrotimenetluse erisused võrreldes tsiviiltäitemenetlusega.

• Maksuõigus – 24 tundi

1. Maksukorraldus.
1.1. Maksukorralduse olemus ja üldalused.
1.2. Maksuõigussuhe.
1.3. Maksumenetlus.
1.3.1. Menetlusosalised, nende õigused ja kohustused.
1.4. Maksuseaduste rikkumised, sanktsioonid.

2. Maksud.
2.1. Riiklikud maksud.
2.1.1. Tulumaks.
2.1.2. Käibemaks.
2.1.3. Sotsiaalmaks.
2.1.4. Aktsiisid.
2.1.5. Maamaks.
2.1.6. Hasartmängumaks.
2.1.7. Tollimaks.
2.2. Kohalikud maksud.

3. Riigilõivud.

• Tööõigus kohtutäituri tegevuses – 16 tundi
1. Töötamist reguleerivad seadused ning nende rakendusala.
2. Töötaja õiguslik seisund.
3. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.
4. Kinnipidamised palgast (põhiprintsiibid).

• Ettevõtte loomise ja tegutsemise alused ning organisatsiooni juhtimine – 28 tundi

1. Kohtutäituri büroo loomise finantseerimine.

2. Büroo pidamise eelarve.

3. Büroo asukoht, ruumid, paigutus, sisustus, tehnilised seadmed, turvaseadmed.

4. Töökorraldus büroos.

5. Töötajate valik.

6. Töötajate väljaõpe ja täienduskoolitus.

7. Konfliktid, nende tekkepõhjused ja lahendused.

8. Kohtutäituri tööpsühholoogia.

9. Klienditeeninduse alused.

10. Professionaalse ja koostööalase arenguplaani väljatöötamine.

• Finantsarvestuse alused – 20 tundi

1. Ettevõtte varade hindamine ja arvestus.

2. Ettevõtte kohustuste ja omakapitali arvestus.

3. Tegevuse finantsplaneerimine.

4. Finantsinvesteeringud.

5. Rendiarvestus.

6. Finantsaruandluse analüüs.

• Raamatupidamine – 20 tundi

1. Raamatupidamisdokumendid.

2. Põhitõed raamatupidamises.

3. Raamatupidamise korraldamine.

4. Rahaasjade korraldamine.

5. Füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamise korraldus.

6. Raamatupidamise erisused ühisbüroo puhul.

7. Raamatupidamise aastaaruanne.

• Asjaajamiskorra alused – 8 tundi

ÕPPEKAVA KOGUMAHT: 324 TUNDI

/otsingu_soovitused.json