Teksti suurus:

Sotsiaalministri 2. juuni 1999. a määruse nr 43 «Raseduskatkestusandmekogu asutamine» muutmine ja sotsiaalministri 19. augusti 1999. a määruse nr 56 «Raseduskatkestusandmekogu registreerimiskaardivormi muutmine» kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 138, 2046

Sotsiaalministri 2. juuni 1999. a määruse nr 43 «Raseduskatkestusandmekogu asutamine» muutmine ja sotsiaalministri 19. augusti 1999. a määruse nr 56 «Raseduskatkestusandmekogu registreerimiskaardivormi muutmine» kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.12.2001 nr 136

Määrus kehtestatakse «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 24, 133) § 39 lõike 2 ja «Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse» (RT I 1998, 107, 1766) alusel ning «Avaliku teabe seaduse» (RT I 2000, 92, 597) täitmiseks.

§ 1. Sotsiaalministri 2. juuni 1999. a määrusega nr 43 kinnitatud raseduskatkestusandmekogu pidamise põhimääruses (RTL 1999, 102, 1263) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 1 asendatakse sõnad «tervishoiukorralduse seaduse (RT I 1994, 10, 133; 1995, 57, 978; 1997, 86, 1462; 1999, 18, 305; 23, 351) § 141 lõike 3 punkt 1» sõnadega «rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128) § 3 punktides 2, 3 ja 4, §-des 5 ja 6, § 8 lõike 1 punktides 1, 2, 6 ja 8 ja §-s 14»;

2) punkti 4 alapunktis 2 asendatakse sõnad «raseda isikuandmed» sõnadega «andmed raseda kohta» ja andmekoosseisust arvataks välja «amet»;

3) punktis 10 asendatakse sõna «Isikuandmed» sõnaga «Andmed»:

4) punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 15. Andmekogusse kantud andmed on avalikud, kui seadustest ei tulene teisiti.»;

5) punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 17. Andmekogusse kantud andmetele ja andmete alusdokumentidele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seaduse ja andmekogude seadusega.»;

6) punkt 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 19. Andmekogust väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või selle alusel antud õigusaktis ettenähtud korras, asutustel vaid seadusega ja selle alusel antud õigusaktiga pandud ülesande täitmiseks.»;

7) punktid 16, 18 ja 20 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Raseduskatkestusandmekogusse andmete esitamise alusdokumendiks kinnitatakse registreerimiskaardi vorm «Abordikaart» (lisa).

§ 3. Sotsiaalministri 19. augusti 1999. a määrus nr 56 «Raseduskatkestusandmekogu registreerimiskaardivormi muutmine» (RTL 1999, 123, 1697) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 136
lisa

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json