Teksti suurus:

Gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrolli teostamise juhud, kord, sagedus ja tähtajad

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RTL 2005, 36, 510

Gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrolli teostamise juhud, kord, sagedus ja tähtajad

Vastu võetud 17.03.2005 nr 32

Määrus kehtestatakse «Küttegaasi ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 311; 2003, 88, 594; 2004, 18, 131; 19, 133; 30, 208) § 17 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldamisala

  Käesolev määrus kehtestab gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrolli teostamise juhud, sageduse, korra ja tähtajad.

§ 2.  Üldnõuded

  (1) Omanik või valdaja peab esitama taotluse gaasiseadme või -paigaldise tehnilise kontrolli teostamiseks tehnilise kontrolli teostajale:
  1) gaasipaigaldise kasutusele eelneva ja erakorralise tehnilise kontrolli puhul vähemalt viis päeva enne soovitavat tehnilise kontrolli algust;
  2) gaasipaigaldise korralise tehnilise kontrolli puhul vähemalt neliteist päeva enne tehnilise kontrolli soovitud toimumise aega;
  3) gaasiseadme korralise tehnilise kontrolli puhul vähemalt neliteist päeva enne kontrolli soovitud teostamise aega.

  (2) Tehnilise kontrolli käigus tuleb tehnilise kontrolli teostajale teha kättesaadavaks tehnilise kontrolli teostamiseks vajalik dokumentatsioon.

  (3) Tehnilise kontrolli teostaja peab enne tehnilise kontrolli teostamist taotleja nõudmisel tutvustama oma kontrolli teostamise põhimõtteid, kontrollimise metoodikat ning seda, millist dokumentatsiooni on tehnilise kontrolli teostajal vaja tehnilise kontrolli teostamiseks.

  (4) Enne tehnilise kontrolli teostamist peab olema tagatud tehnilise kontrolli teostajale juurdepääs gaasipaigaldise ja -seadme kontrollitavatele osadele.

2. peatükk TEHNILISE KONTROLLI TEOSTAMISE JUHUD JA SAGEDUS 

§ 3.  Gaasiseadme tehnilise kontrolli teostamise juhud ja sagedus

  (1) A-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadmele tuleb teha tehniline kontroll «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 41 lõikes 2 nimetatud juhul.

  (2) Kui «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 41 lõikes 2 või 3 nimetatud kasutusaeg on ületatud, tuleb A-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadmele teha järgnevad tehnilised kontrollid iga nelja aasta järel.

  (3) B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme tehniline kontroll tehakse koos gaasipaigaldise tehnilise kontrolliga.

§ 4.  Gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli teostamise juhud

  (1) Gaasipaigaldisele tuleb teha kasutusele eelnev tehniline kontroll:
  1) enne uue gaasipaigaldise esmakordset kasutusele võtmist;
  2) pärast gaasipaigaldise rekonstrueerimist;
  3) enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud aasta jooksul.

  (2) Uue gaasipaigaldisena käesoleva määruse tähenduses käsitletakse:
  1) gaasipaigaldise ehitamist kohta, kus ei ole gaasipaigaldist enne olnud;
  2) olemasoleva gaasipaigaldise täielikku asendamist.

  (3) Gaasipaigaldise rekonstrueerimine käesoleva määruse tähenduses on olemasoleva gaasipaigaldise ümberehitamine või gaasipaigaldises selliste tööde tegemine, mille käigus tõstetakse rõhk gaasipaigaldis torustikus üle ettenähtud maksimaalse töörõhu.

§ 5.  Gaasipaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamise juhud, sagedus ja tähtajad

  (1) Registreerimisele mittekuuluvale gaasipaigaldisele tuleb teha esimene korraline tehniline kontroll, kui kasutatav gaasipaigaldis on vanem kui 15 aastat.

  (2) Eluruumis ja elamus asuvale nendes ruumides asuvasse gaasiseadmesse gaasi edastamiseks ette nähtud A-kategooria gaasipaigaldisele, välja arvatud majandustegevuseks kasutatavas eluruumis ning kahe või enam korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olevas osas asuvale gaasipaigaldisele, tehakse korraline tehniline kontroll koos selle gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme tehnilise kontrolliga lähtudes gaasiseadme tehnilise kontrolli tegemiste tähtaegadest.

  (3) Korraline tehniline kontroll tehakse gaasipaigaldisele järgmise sagedusega:
  1) A-kategooria gaasipaigaldis, mis ei kuulu võrguettevõtjale «Maagaasiseaduse» (RT I 2003, 21, 128; 2004; 18, 131) tähenduses (edaspidi võrguettevõtja) – iga nelja aasta järel;
  2) B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldis, mis ei kuulu võrguettevõtjale – iga kahe aasta järel;
  3) võrguettevõtjale kuuluv A- ja B-kategooria gaasipaigaldis – iga kaheksa aasta järel;
  4) võrguettevõtjale kuuluv C- ja D-kategooria gaasipaigaldis – iga kaheteistkümne aasta järel.

§ 6.  Gaasipaigaldise erakorralise tehnilise kontrolli teostamise juhud

  Gaasipaigaldisele tehakse erakorraline tehniline kontroll pärast gaasipaigaldisega toimunud avariid või õnnetust, mille tagajärg oli surm, raske tervisekahjustus või oluline majanduslik kahju või mille tagajärjel sai gaasipaigaldis oluliselt kahjustada.

3. peatükk GAASIPAIGALDISE TEHNILISE KONTROLLI KORD 

§ 7.  Gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli teostamise kord

  (1) Gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli käigus hindab tehnilise kontrolli teostaja, kas gaasipaigaldis vastab «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasipaigaldisele esitatavatele nõuetele ja kas see on kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks ohutu.

  (2) Kasutusele eelneva tehniline kontrolli käigus teostatakse järgmised toimingud:
  1) visuaalne uuring, mille käigus tehakse kindlaks, kas gaasipaigaldis on töökorras;
  2) kasutusvalmiduse hindamine, mille käigus tehakse kindlaks, kas gaasipaigaldise kasutamine on ohutu;
  3) survekatse käigus gaasipaigaldise ühenduskohtade tugevuse ja tiheduse kontrollimine;
  4) gaasipaigaldise tehnilise dokumentatsiooni, sealhulgas projekti hindamine, ning kasutamis- ja hooldusjuhendite ning muu gaasipaigaldise ohutust tagava dokumentatsiooni olemasolu kontroll;
  5) püsiliidete nõuetele vastavuse ja püsiliidete kvaliteedi kontrollimise nõuetekohasuse kontroll;
  6) registreeritava gaasipaigaldise puhul gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja olemasolu kontroll;
  7) kui gaasipaigaldisega on ühendatud gaasiseade, siis gaasiseadme paigaldamise nõuetele vastavuse kontroll.

  (3) Määruse § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul arvestatakse kasutusele eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks vajalike toimingute tegemisel gaasipaigaldise rekonstrueerimise mahtu ning § 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul gaasipaigaldise seisundit.

§ 8.  Gaasipaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamise kord

  (1) Gaasipaigaldise korralise tehnilise kontrolli käigus hindab tehnilise kontrolli teostaja, kas gaasipaigaldis vastab «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasipaigaldisele esitatavatele nõuetele ja kas see on edasiseks kasutamiseks ohutu.

  (2) Gaasipaigaldise korralise tehnilise kontrolli käigus kontrollitakse, kas:
  1) gaasipaigaldis on tehniliselt korras ning selle edasine kasutamine ohutu;
  2) gaasipaigaldise kasutamine on korraldatud viisil, mis tagab ohutuse;
  3) gaasipaigaldises on sooritatud kõik hooldus- ja kasutamisjuhendites nimetatud toimingud;
  4) registreeritava gaasipaigaldise kasutamiseks on olemas vajalikud vahendid, joonised, skeemid, juhendid ja dokumentatsioon gaasitööde tegemise kohta.

  (3) Ühiskondlikult kasutatavates hoonetes, elamutes ja korterites asuva registreerimisele mittekuuluva A-kategooria gaasipaigaldise tehnilise kontrolli käigus teostatakse järgmisi toiminguid:
  1) gaasipaigaldise visuaalne ülevaatus, hindamaks gaasipaigaldise tehnilist vastavust «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  2) lekketiheduse kontroll;
  3) vajadusel muud kontrollimised.

§ 9.  Gaasipaigaldise erakorralise tehnilise kontrolli teostamise kord

  Erakorraline tehniline kontroll teostatakse vastavalt käesoleva määruse §-s 7 sätestatule, arvestades avarii või õnnetuse või gaasipaigaldise kahjustuste ulatust.

§ 10.  Gaasipaigaldise tehnilise kontrolli vormistamine

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja vormistab tehnilise kontrolli tulemused protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb tehnilise kontrolli teostajale ja teine antakse gaasipaigaldise omanikule või valdajale.

  (2) Protokollis peavad sisalduma:
  1) andmed gaasipaigaldise kohta;
  2) andmed gaasipaigaldise omaniku kohta;
  3) tehnilise kontrolli liik (kasutusele eelnev, korraline, erakorraline) ja teostamise aeg;
  4) tehnilise kontrolli tulemused, sealhulgas kõik vajalikud tehnilist kontrolli puudutavad andmed ja avastatud puudused;
  5) tehnilist kontrolli teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
  6) gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja olemasolu korral, kasutamise järelevaataja nimi;
  7) tehnilise kontrolli juures viibinud isiku nimi ja allkiri.

  (3) Tehnilise kontrolli teostaja peab säilitama gaasipaigaldise tehnilise kontrolli protokolle vähemalt järgmise korralise kontrolli teostamiseni.

4. peatükk GAASISEADME TEHNILISE KONTROLLI TEOSTAMISE KORD 

§ 11.  Gaasiseadme tehnilise kontrolli teostamise kord

  (1) Gaasiseadme tehnilise kontrolli käigus hindab tehnilise kontrolli teostaja, kas seade on tehniliselt korras ja selle edasine kasutamine ohutu.

  (2) Ühiskondlikult kasutatavates hoonetes, elamutes ja korterites asuva registreerimisele mittekuuluva A-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme tehnilise kontrolli käigus teostatakse järgmisi toiminguid:
  1) gaasiseadme ohutust tagava komplektsuse kontrollimine;
  2) gaasiseadme lekketiheduse kontrollimine;
  3) tootja poolt ettenähtud ohutust tagavate seadmete toimimise kontrollimine;
  4) põletite töötamise ja kasutamistingimuste nõuetele vastavuse kontroll.

  (3) Lõikes 2 nimetamata gaasiseadme tehnilise kontrolli käigus kontrollitakse, kas:
  1) gaasiseade toimib tööolukorras ohutult;
  2) kas gaasiseadmega on sooritatud kõik hooldus- ja kasutamisjuhendites nimetatud toimingud;
  3) kas gaasiseadme kasutamine on korraldatud viisil, mis tagab ohutuse;
  4) kas registreeritava gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme kasutamiseks on olemas vajalikud vahendid, joonised, skeemid, juhendid ja dokumentatsioon gaasitööde tegemise kohta.

§ 12.  Gaasiseadme tehnilise kontrolli vormistamine

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja vormistab tehnilise kontrolli tulemused protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb tehnilise kontrolli teostajale ja teine antakse gaasiseadme omanikule.

  (2) Protokollis peavad sisalduma:
  1) andmed gaasiseadme kohta;
  2) andmed gaasiseadme omaniku kohta;
  3) andmed gaasiseadme asukoha kohta;
  4) tehnilise kontrolli tulemused, sealhulgas kõik vajalikud tehnilist kontrolli puudutavad andmed ja avastatud puudused;
  5) tehnilist kontrolli teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
  6) tehnilise kontrolli juures viibinud isiku nimi ja allkiri.

  (3) Tehnilise kontrolli teostaja peab säilitama tehnilise kontrolli protokolle vähemalt järgmise tehnilise kontrolli teostamiseni. Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud gaasiseadme ja § 5 lõikes 2 nimetatud gaasipaigaldise puhul peab tehnilise kontrolli teostaja säilitama tehnilise kontrolli protokolle neli aastat.

  (4) Registreerimisele mittekuluva gaasipaigaldise kasutamisele eelneva tehnilise kontrolli protokolle säilitatakse viis aastat.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Enne käesoleva määruse jõustumist teostatud tehniline kontroll

  (1) Kui gaasipaigaldisele või -seadmele on enne käesoleva määruse jõustumist teostatud tehniline kontroll «Surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse» (RT I 1998, 113/114, 1873) või «Küttegaasi ohutuse seaduse» alusel, tuleb järgmise korralise tehnilise kontrolli tähtaja määramisel lähtuda käesoleva määruse § 3 lõikest 2 või 3 või § 5 lõikest 3, kusjuures tehnilise kontrolli sagedust arvestatakse «Surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse» või «Küttegaasi ohutuse seaduse» alusel teostatud tehnilise kontrolli tegemise kuupäevast.

  (2) Gaasipaigaldisele või -seadmele, millele ei ole enne käesoleva määruse jõustumist tehnilist kontrolli tehtud, kuid millele on tehnilise kontrolli teostamine ette nähtud, tuleb teha tehniline kontroll 1. juuliks 2005. aastal.

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandusministri 3. juuli 2002. a määrus nr 43 «Gaasipaigaldise tehnilise kontrolli kord ja sagedus» (RTL 2002, 79, 1218) tunnistatakse kehtetuks.

Andrus ANSIP
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json