Teksti suurus:

Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2016
Avaldamismärge:RT I 2005, 16, 98

Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid

Vastu võetud 18.03.2005 nr 61

Määrus kehtestatakse «Nimeseaduse» (RT I 2005, 1, 1) § 5 lõike 6 alusel.

§ 1. Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu

(1) Isikunimede kirjutamisel kasutatakse Eesti standardis EVS 8:2000 «Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas» määratletud eesti-ladina tähtede loetelu ESET1 tähti (lisa 1).

(2) Kui isikunimes esineb diakriitiliste märkidega tähti, mis ei kuulu lõikes 1 nimetatud loetellu, asendatakse need lähima alustähega, jättes diakriitilised märgid ära.

(3) Kui isikunimes esineb muid täheteisendeid, mida lõiked 1 ja 2 ei hõlma, on tähtede asendamise aluseks nimeteadusliku usaldusasutuse eksperdihinnang.

(4) Isikunimedes võib lisaks tähtedele kasutada järgmisi sümboleid:
1) sidekriips (-);
2) ülakoma (’);
3) tühik ehk sõnavahe ( );
4) punkt (.);
5) avavad ja sulgevad sulud (( )).

(5) Juhul kui nime ümberkirjutamisel rakendatakse tähetabelit nr 2 (lisa 3), võib isikunimes lisaks tähtedele kasutada ka sümbolit jutumärgid ehk kaksikülakoma (”).

§ 2. Eesti-ladina tähtede loetelu rakendamise reeglid

(1) Eesti-ladina tähtede (lisa 1) põhiloetelusse kuuluvate tähtede asendamine ega muutmine ei ole lubatud.

(2) Eesti-ladina tähtede (lisa 1) lisaloetelusse kuuluvaid tähti sisaldavate isikunimede registrisse ja andmekogusse kandmisel toimitakse järgmiste reeglite kohaselt:
1) kui registris või andmekogus kasutusel olev kooditabel ei sisalda vastavat tähte, asendatakse see isikunime põhiandmetes vastava asendustähega (lisa 1 tulp 5);
2) märkuste väljale kantakse võimaluse korral isikunimi täpsel kujul, asendades lisaloetelusse kuuluva tähe vastava asenduskoodiga (lisa 1 tulp 4). Asenduskoodiks on rahvusvahelises ISO/IEC 10646 standardis (Unicode’is) antud neljakohaline kuueteistkümnendkood, mis pannakse noolsulgude
(< >) vahele.
2.03.2015 11:53
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus teise lause lõpu sulgude vahele lisatud noolsulud Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 3. Kirillitsas kirjutatud vene isikunime ümberkirjutamine

(1) Kirillitsas kirjutatud vene isikunime ümberkirjutamisel kohaldatakse tähetabelit nr 1 «Vene nimede transkribeerimine Eesti dokumentides» (lisa 2).

(2) Kirillitsas kirjutatud vene isikunime puhul võib erandkorras isiku taotluse alusel kohaldada tähetabelit nr 2 «Vene nimede translitereerimine Eesti dokumentides» (lisa 3).

§ 4. Muu mitteladinatähelise isikunime ümberkirjutamine

Kui isiku alusdokumendis on nime algkuju kirjutatud mitteladina tähestikku kasutavas keeles, mille kohta tähetabel puudub, on ladinatähelise nimekuju Eesti dokumentides ja andmekogudes fikseerimise aluseks nimeteadusliku usaldusasutuse eksperdihinnang.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 1998. a määrus nr 66 «Võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglite kehtestamine» (RT I 1998, 31/32, 427) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2005. a.

Peaminister Juhan PARTS

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 61 «Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid»
lisa 1

EESTI-LADINA TÄHTEDE LOETELU

1.
Jrk nr
2.
Täht
3.
Tähe nimetus
4.
Asenduskood
5.
Asendustäht

Põhiloetelu

1 A ladina suur A - -
2 a ladina väike A - -
3 B ladina suur B - -
4 b ladina väike B - -
5 C ladina suur C - -
6 c ladina väike C - -
7 D ladina suur D - -
8 d ladina väike D - -
9 E ladina suur E - -
10 e ladina väike E - -
11 F ladina suur F - -
12 f ladina väike F - -
13 G ladina suur G - -
14 g ladina väike G - -
15 H ladina suur H - -
16 h ladina väike H - -
17 I ladina suur I - -
18 i ladina väike I - -
19 J ladina suur J - -
20 j ladina väike J - -
21 K ladina suur K - -
22 k ladina väike K - -
23 L ladina suur L - -
24 l ladina väike L - -
25 M ladina suur M - -
26 m ladina väike M - -
27 N ladina suur N - -
28 n ladina väike N - -
29 O ladina suur O - -
30 o ladina väike O - -
31 P ladina suur P - -
32 p ladina väike P - -
33 Q ladina suur Q - -
34 q ladina väike Q - -
35 R ladina suur R - -
36 r ladina väike R - -
37 S ladina suur S - -
38 s ladina väike S - -
39 Š ladina suur S haagiga - -
40 š ladina väike S haagiga - -
41 Z ladina suur Z - -
42 z ladina väike Z - -
43 Ž ladina suur Z haagiga - -
44 ž ladina väike Z haagiga - -
45 T ladina suur T - -
46 t ladina väike T - -
47 U ladina suur U - -
48 u ladina väike U - -
49 V ladina suur V - -
50 v ladina väike V - -
51 W ladina suur W - -
52 w ladina väike W - -
53 Õ ladina suur O tildega - -
54 õ ladina väike O tildega - -
55 Ä ladina suur A täppidega - -
56 ä ladina väike A täppidega - -
57 Ö ladina suur O täppidega - -
58 ö ladina väike O täppidega - -
59 Ü ladina suur U täppidega - -
60 ü ladina väike U täppidega - -
61 X ladina suur X - -
62 x ladina väike X - -
63 Y ladina suur Y - -
64 y ladina väike Y - -

Lisaloetelu

65 À ladina suur A graavisega 00C0> A
66 à ladina väike A graavisega 00E0> a
67 Á ladina suur A akuudiga 00C1> A
68 á ladina väike A akuudiga 00E1> a
69 Â ladina suur A tsirkumfleksiga 00C2> A
70 â ladina väike A tsirkumfleksiga 00E2> a
71 Ã ladina suur A tildega 00C3> A
72 ã ladina väike A tildega 00E3> a
73 Ā ladina suur A ülakriipsuga 0100> A
74 ā ladina väike A ülakriipsuga 0101> a
75 Ă ladina suur A kaarega 0102> A
76 ă ladina väike A kaarega 0103> a
77 Å ladina suur A ülasõõriga 00C5> A
78 å ladina väike A ülasõõriga 00E5> a
79 Ą ladina suur A pöördsediiga 0104> A
80 ą ladina väike A pöördsediiga 0105> a
81 Æ ladina suur AE 00C6> Ä
82 æ ladina väike AE 00E6> ä
83 Ć ladina suur C akuudiga 0106> C
84 ć ladina väike C akuudiga 0107> c
85 Č ladina suur C haagiga 010C> C
86 č ladina väike C haagiga 010D> c
87 Ç ladina suur C sediiga 00C7> C
88 ç ladina väike C sediiga 00E7> c
89 Ď ladina suur D haagiga 010E> D
90 ď ladina väike D haagiga 010F> d
91 Đ ladina suur D läbiva kriipsuga 0110> DJ
92 đ ladina väike D läbiva kriipsuga 0111> dj
93 Ð ladina suur ETH 00D0> DH
94 ð ladina väike ETH 00F0> dh
95 È ladina suur E graavisega 00C8> E
96 è ladina väike E graavisega 00E8> e
97 É ladina suur E akuudiga 00C9> E
98 é ladina väike E akuudiga 00E9> e
99 Ê ladina suur E tsirkumfleksiga 00CA> E
100 ê ladina väike E tsirkumfleksiga 00EA> e
101 Ē ladina suur E ülakriipsuga 0112> E
102 ē ladina väike E ülakriipsuga 0113> e
103 Ė ladina suur E ülapunktiga 0116> E
104 ė ladina väike E ülapunktiga 0117> e
105 Ë ladina suur E täppidega 00CB> E
106 ë ladina väike E täppidega 00EB> e
107 Ě ladina suur E haagiga 011A> E
108 ě ladina väike E haagiga 011B> e
109 Ę ladina suur E pöördsediiga 0118> E
110 ę ladina väike E pöördsediiga 0119> e
111 Ğ ladina suur G kaarega 011E> G
112 ğ ladina väike G kaarega 011F> g
113 Ģ ladina suur G sediiga 0122> G
114 ģ ladina väike G sediiga 0123> g
115 Ì ladina suur I graavisega 00CC> I
116 ì ladina väike I graavisega 00EC> i
117 Í ladina suur I akuudiga 00CD> I
118 í ladina väike I akuudiga 00ED> i
119 Î ladina suur I tsirkumfleksiga 00CE> I
120 î ladina väike I tsirkumfleksiga 00EE> i
121 Ī ladina suur I ülakriipsuga 012A> I
122 ī ladina väike I ülakriipsuga 012B> i
123 İ ladina suur I ülapunktiga 0130> I
124 ı ladina väike punktita I 0131> i
125 Ï ladina suur I täppidega 00CF> I
126 ï ladina väike I täppidega 00EF> i
127 Į ladina suur I pöördsediiga 012E> I
128 į ladina väike I pöördsediiga 012F> i
129 Ķ ladina suur K sediiga 0136> K
130 ķ ladina väike K sediiga 0137> k
131 Ĺ ladina suur L akuudiga 0139> L
132 ĺ ladina väike L akuudiga 013A> l
133 Ľ ladina suur L haagiga 013D> L
134 ľ ladina väike L haagiga 013E> l
135 Ļ ladina suur L sediiga 013B> L
136 ļ ladina väike L sediiga 013C> l
137 Ł ladina suur L läbiva kriipsuga 0141> L
138 ł ladina väike L läbiva kriipsuga 0142> l
139 Ń ladina suur N akuudiga 0143> N
140 ń ladina väike N akuudiga 0144> n
141 Ñ ladina suur N tildega 00D1> N
142 ñ ladina väike N tildega 00F1> n
143 Ň ladina suur N haagiga 0147> N
144 ň ladina väike N haagiga 0148> n
145 Ņ ladina suur N sediiga 0145> N
146 ņ ladina väike N sediiga 0146> n
147 Ò ladina suur O graavisega 00D2> O
148 ò ladina väike O graavisega 00F2> o
149 Ó ladina suur O akuudiga 00D3> O
150 ó ladina väike O akuudiga 00F3> o
151 Ô ladina suur O tsirkumfleksiga 00D4> O
152 ô ladina väike O tsirkumfleksiga 00F4> o
153 Ō ladina suur O ülakriipsuga 014C> O
154 ō ladina väike O ülakriipsuga 014D> o
155 Ő ladina suur O topeltakuudiga 0150> Ö
156 ő ladina väike O topeltakuudiga 0151> ö
157 Ø ladina suur O läbiva kaldkriipsuga 00D8> Ö
158 ø ladina väike O läbiva kaldkriipsuga 00F8> ö
159 Πladina suur ligatuur OE 0152> OE
160 œ ladina väike ligatuur OE 0153> oe
161 Ŕ ladina suur R akuudiga 0154> R
162 ŕ ladina väike R akuudiga 0155> r
163 Ř ladina suur R haagiga 0158> R
164 ř ladina väike R haagiga 0159> r
165 Ŗ ladina suur R sediiga 0156> R
166 ŗ ladina väike R sediiga 0157> r
167 Ś ladina suur S akuudiga 015A> S
168 ś ladina väike S akuudiga 015B> s
169 Ş ladina suur S sediiga 015E> S
170 ş ladina väike S sediiga 015F> s
171 ß ladina väike SZ 00DF> ss
172 Ť ladina suur T haagiga 0164> T
173 ť ladina väike T haagiga 0165> t
174 Ţ ladina suur T sediiga 0162> T
175 ţ ladina väike T sediiga 0163> t
176 Þ ladina suur THORN 00DE> TH
177 þ ladina väike THORN 00FE> th
178 Ù ladina suur U graavisega 00D9> U
179 ù ladina väike U graavisega 00F9> u
180 Ú ladina suur U akuudiga 00DA> U
181 ú ladina väike U akuudiga 00FA> u
182 Û ladina suur U tsirkumfleksiga 00DB> U
183 û ladina väike U tsirkumfleksiga 00FB> u
184 Ū ladina suur U ülakriipsuga 016A> U
185 ū ladina väike U ülakriipsuga 016B> u
186 Ů ladina suur U ülasõõriga 016E> U
187 ů ladina väike U ülasõõriga 016F> u
188 Ű ladina suur U topeltakuudiga 0170> Ü
189 ű ladina väike U topeltakuudiga 0171> ü
190 Ų ladina suur U pöördsediiga 0172> U
191 ų ladina väike U pöördsediiga 0173> u
192 Ý ladina suur Y akuudiga 00DD> Y
193 ý ladina väike Y akuudiga 00FD> y
194 Ÿ ladina suur Y täppidega 0178> Y
195 ÿ ladina väike Y täppidega 00FF> y
196 Ź ladina suur Z akuudiga 0179> Z
197 ź ladina väike Z akuudiga 017A> z
198 Ż ladina suur Z ülapunktiga 017B> Z
199 ż ladina väike Z ülapunktiga 017C> z

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 61 «Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid»
lisa 2

TÄHETABEL NR 1

VENE NIMEDE TRANSKRIBEERIMINE EESTI DOKUMENTIDES

 
Tähed                Näited, märkused
_____________________________________________________________
а = a                 Андрианов = Andrianov, Калугин = Kalugin
б = b                 Бородино = Borodino, Тобольск = Tobolsk
в = v                 Волга = Volga, Вавилов = Vavilov
г = g                 Григорий = Grigori, Вологда = Vologda
д = d                 Дон = Don, Волгоград = Volgograd
¹е = e                (üldjuhul:)
                        Петропавловск = Petropavlovsk, Сергей = Sergei
²е = je               (sõna algul, samuti vokaali, ь‑ ning ъ‑märgi järel:)
                        Егоров = Jegorov, Алексеев = Aleksejev,
                        Васильев = Vassiljev, Подъездов = Podjezdov
¹ё = jo               (üldjuhul:)
                        Орёл = Orjol, Ёлкин = Jolkin
²ё = o                (ж, ч, ш, щ järel:)
                        Жёлтый = Žoltõi, Пугачёв = Pugatšov
                        Märkus: Täht е‑ga märgitud ё transkribeeritakse nagu ё
ж = ž                Жуков = Žukov, Нижний Новгород = Nižni Novgorod
з = z                 Зернов = Zernov, Кутузов = Kutuzov
¹и = i                 (üldjuhul:)
                        Исаев = Issajev, Филин = Filin
²и = j                (sõna algul vokaali ees:)
                        Иосиф = Jossif
¹ий = ii              (üldjuhul:)
                        Новороссийск = Novorossiisk, Вий = Vii
²ий = i               (kahe‑ ja enamasilbilise sõna lõpul:)
                        Горький = Gorki, Долгорукий = Dolgoruki
¹й = i                 (üldjuhul:)
                        Майоров = Maiorov, Толстой = Tolstoi
²й = j                (sõna algul vokaali ees:)
                        Йодное = Jodnoje
к = k                Катя = Katja, Жуковский = Žukovski
л = l                 Липецк = Lipetsk, Смоленск = Smolensk
м = m               Мусоргский = Mussorgski, Кострома = Kostroma
н = n                Новгород = Novgorod, Минин = Minin
о = o                Омск = Omsk, Ломоносов = Lomonossov
п = p                Павлов = Pavlov, Степан = Stepan
р = r                 Руслан = Ruslan, Игорь = Igor
¹с = s                (üldjuhul:)
                        Серов = Serov, Курск = Kursk
²с = ss               (vokaalide vahel ja sõna lõpul vokaali järel:)
                        Писарев = Pissarev, Денис = Deniss
                        Märkus: Liitsõnalise nime järelkomponendi algul oleva с-i
                        võib asendada ühekordse s‑iga (Новосибирск = Novosibirsk)
т = t                  Титов = Titov, Иркутск = Irkutsk
у = u                 Ушаков = Ušakov, Лунин = Lunin
ф = f                 Фадеев = Fadejev, Кафтанов = Kaftanov
¹х = h                (üldjuhul:)
                        Хабаровск = Habarovsk, Архипов = Arhipov
²х = hh              (vokaalide vahel ja sõna lõpul vokaali järel:)
                        Чехов = Tšehhov, Долгих = Dolgihh
                        Märkus: Liitsõnalise nime järelkomponendi algul oleva х
                        võib asendada ühekordse h‑ga (Самоходов = Samohodov)
ц = ts                Цыганов = Tsõganov, Кудрявцев = Kudrjavtsev
ч = tš                Чичиков = Tšitšikov, Гатчина = Gattšina
ш = š                 Шишкин = Šiškin, Пушкин = Puškin
щ = štš              Щедрин = Štšedrin, Верещагин = Vereštšagin
ъ                       (jääb märkimata:)
                        Подъячев = Podjatšev
ы = õ                Крылов = Krõlov, Мощный = Moštšnõi
¹ь                      (üldjuhul jääb märkimata:)
                        Юрьевец = Jurjevets, Тотьма = Totma
²ь = j                 (vokaali, välja arvatud e, ё, ю, я ees:)
                        Ильич = Iljitš,  Пoчтальон = Potštaljon
э = e                 Электрогорск = Elektrogorsk
ю = ju               Южно‑Сахалинск = Južno‑Sahhalinsk, Тютчев = Tjuttšev
я = ja                Ярославль = Jaroslavl, Брянск = Brjansk,
                        Евгения = Jevgenija, Лидия = Lidija
                        Märkus: Väljaspool dokumente ja teatmeteoseid võib eesnimede lõpul
                       и järel я asendada a-ga (Евгения = Jevgenia, Лидия = Lidia)

 

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 61 «Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid»
lisa 3

TÄHETABEL NR 2

VENE NIMEDE TRANSLITEREERIMINE EESTI DOKUMENTIDES


 
Tähed                Näited, märkused
_____________________________________________________________________
а = a                 Андрианов = Andrianov, Калинин = Kalinin
б = b                 Бородино = Borodino, Тобольск = Tobol’sk
в = v                 Волга = Volga, Вавилов = Vavilov
г = g                 Григорий = Grigorij, Вологда = Vologda
д = d                 Дон = Don, Волгоград = Volgograd
е = e                 Петропавловск = Petropavlovsk, Сергей = Sergej,
                        Егоров = Egorov, Алексеев = Alekseev,
                        Васильев = Vasil’ev, Подъездов = Pod”ezdov
ё = ë                 Орёл = Orël, Ёлкин = Ëlkin,
                        Жёлтый = Žëltyj, Пугачёв = Pugačëv
                        Märkus: Täht е‑ga märgitud ё transkribeeritakse vastavalt algkujule kas või ë-ga
ж = ž                Жуков = Žukov, Нижний Новгород = Nižnij Novgorod
з = z                 Зернов = Zernov, Кутузов = Kutuzov
и = i                  Исаев = Isaev, Филин = Filin, Иосиф = Iosif
й = j                  Майоров = Majorov, Толстой = Tolstoj,
                         Йошкар‑Ола = Joškar‑Ola
к = k                 Катя = Katja, Жуковский = Žukovskij
л = l                  Липецк = Lipeck, Смоленск = Smolensk
м = m                Мусоргский = Musorgskij, Кострома = Kostroma
н = n                 Новгород = Novgorod, Минин = Minin
о = o                 Омск = Omsk, Ломоносов = Lomonosov
п = p                 Павлов = Pavlov, Степан = Stepan
р = r                  Руслан = Ruslan, Игорь = Igor’
с = s                  Серов = Serov, Курск = Kursk,
                         Писарев = Pisarev, Денис = Denis, Новосибирск = Novosibirsk
т = t                  Титов = Titov, Иркутск = Irkutsk
у = u                 Ушаков = Ušakov, Лунин = Lunin
ф = f                 Фадеев = Fadeev, Кафтанов = Kaftanov
х = h                 Хабаровск = Habarovsk, Архипов = Arhipov,
                       Чехов = Čehov, Долгих = Dolgih, Самоходов = Samohodov
ц = c                 Цыганов = Cyganov, Кудрявцев = Kudrjavcev
ч = č                 Чичиков = Čičikov, Гатчина = Gatčina
ш = š                 Шишкин = Šiškin, Пушкин = Puškin
щ = šč              Щедрин = Ščedrin, Верещагин = Vereščagin
ъ = ”                  Подъячев = Pod”jačev
ы = y                Крылов = Krylov, Мощный = Moščnyj
ь = ’                  Юрьевец = Jur’evec, Тотьма = Tot’ma,
                        Ильич = Il’ič,   Ильинский = Il’inskij
э = è                 Электрогорск = Èlektrogorsk
ю = ju               Южно‑Сахалинск = Južno‑Sahalinsk, Тютчев = Tjutčev
я = ja                 Ярославль = Jaroslavl’, Брянск = Brjansk, Мария = Marija,
                         Евгения = Evgenija, Лидия = Lidija

 

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

/otsingu_soovitused.json