Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 "Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 36, 513

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 "Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli" muutmine

Vastu võetud 17.03.2005 nr 31

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 38 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 97 «Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli» (RTL 2004, 68, 1125) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
«1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimede või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22); Euroopa Komisjoni direktiiv 2001/32, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäoliselt kokku puutuvad, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/76/EMÜ (EÜT L 127, 09.09.2001, lk 38–41), muudetud direktiividega 2002/29/EÜ (ELT L 077, 20.03.2002, lk 26–28), 2003/21/EÜ (ELT L 078, 25.03.2003, lk 8–29), 2003/46/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 45–46), 2004/32/EÜ (ELT L 085, 23.03, 2004, lk 24–25), 2005/18/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 25–27) ning muudetud Euroopa Komisjoni otsusega 2004/522/EÜ (ELT L 228, 29.06.2004, lk 18–20).»;

2) paragrahvi 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «taimed» sõnadega «, kaasa arvatud nende juured, pistikud ja pookoksad, lillesibulad, mugulsibulad ja muud varreteisendid»;

3) paragrahvi 2 punktis 2 asendatakse sõna «ristikulised» sõnaga «ristik»;

4) paragrahvi 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «murulaugu ( Allium schoenoprasum L.)» sõnadega «, šalottsibula ( Allium ascalonicum)»;

5) paragrahvi 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «Indiast,» sõnaga «Iraanist,»;

6) paragrahvi 2 punkti 8 sõnad «Põhja-Ameerika riikidest» asendatakse sõnadega «Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast»;

7) paragrahvi 2 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

« 15) perekondade pappel (Populus L.) ja tamm (Quercus L.), välja arvatud korgitamme (Quercus suber L.), suhkruvahtra (Acer sahharum Marsh.) ja mujalt kui Euroopa riikidest pärit seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) eraldatud koor;»;

8) paragrahvi 2 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 2 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

« 17) perekonna tamm (Quercus L.) Ameerika Ühendriikidest pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind, kuid välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;»;

10) paragrahvi 2 punkti 18 täiendatakse pärast sõna «( Platanus L.)» sõnadega «Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärinev»;

11) paragrahvi 2 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;»;

12) paragrahvi 2 punkt 20 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 2 punkti 21 täiendatakse pärast sõna «puit» sõnadega «, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind»;

14) paragrahvi 2 punkti 22 sõnad «Põhja-Ameerika riikidest» asendatakse sõnadega «Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast»;

15) paragrahvi 2 punkti 24 täiendatakse pärast sõna «Valgevenest,» sõnaga «Gruusiast,» ja pärast sõna «arvatud» sõnaga «Alžeeria,»;

16) paragrahvi 2 punktis 25 asendatakse sõnad «seemned, mis pärinevad» sõnadega «teravili, mis pärineb» ja täiendatakse pärast sõna «Indiast,» sõnaga «Iraanist,»;

17) paragrahvi 2 punkt 26 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 3 punktidest 3 ja 4 jäetakse välja sõnad «ploomipuu (Prunus L.),»;

19) paragrahvi 3 punktis 5 asendatakse sõnad « Magnifera spp.» sõnadega «perekonna mangopuu ( Mangifera spp.)»;

20) paragrahvi 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) väljastpoolt Euroopa riike pärineva seltsi okaspuulaadsed ( Coniferales) puit, välja arvatud kooreta puit;»;

21) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 9–11 järgmises sõnastuses:

« 9) väljastpoolt Euroopa riike pärineva perekonna kastanipuu ( Castanea Mill.) puit, välja arvatud kooreta puit;
10) väljastpoolt Euroopa riike pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) koor;
11) perekonna viinapuu (Vitis L.) viljad.»;

22) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Paragrahvis 2 ning paragrahvi 3 punktides 3 ja 4 nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon

Paragrahvis 2 ning § 3 punktides 3 ja 4 nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon on toodud lisas.»;

23) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Rakendussäte

Paragrahvi 3 punktides 3 ja 4 nimetatud taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli alates 15. maist 2005. a.»;

24) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 «Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli1»
lisa
(Põllumajandusministri 17. märtsi 2005. a määruse nr 31 sõnastuses)

TAIMEDE, TAIMSETE SAADUSTE JA MUUDE OBJEKTIDE TARIIFNE KLASSIFIKATSIOON

Tariifne klassifikatsioon

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid
  0601 Puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritaimed ja -juured, välja arvatud juured rubriigist 1212
ex 0602 Kõik elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad
ex 0603 10 Värsked lõikelilled ja lillepungad, kaasa arvatud õitsvad oksad, mis on pärit:

1) perekondadest krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk (Dianthus L.), kipslill (Gypsophila L.) või kuldvits (Solidago L.);

2) sugukonnast käpalised (Orchidaceae);

3) väljastpoolt Euroopa riike pärinevatest perekondadest aster ( Aster spp.), ogaputk (Eryngium L.), naistepuna (Hypericum L.), preeriakell (Lisianthus L.), roos (Rosa L.) või kaelakellukas (Trachelium L.);

4) väljastpoolt Euroopa riike pärinevast perekonnast ploomipuu ( Prunus L.);

    5) perekondadest toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu ( Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel ( Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas ( Sorbus L.) või Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.))
ex 0604 91 Värsked taimelehed, õiteta ja õienuppudeta oksad ning muud taimeosad, mis on pärit:

1) perekondadest kastanipuu (Castanea Mill.), pelargoon ( Pelargonium L’Herit ex Ait.), datlipalm (Phoenix spp.), pappel (Populus L.) või tamm (Quercus L.);

2) väljastpoolt Euroopa riike pärinevast perekonnast ploomipuu ( Prunus L.);

3) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevalt suhkruvahtralt ( Acer saccharum Marsh.);

4) perekondadest toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu ( Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia ( Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu ( Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) või Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.))

  0701 Värsked või jahutatud kartulid:

1) seemnekartul (Solanum tuberosum L.);

2) töötlemata tarbekartul (Solanum tuberosum L.)

ex 0703 Värske sibul, šalottsibul, küüslauk jm sibulköögiviljad, mida kasutatakse istutusmaterjalina
  0709 30 00 Värske või jahutatud baklažaan (Solanum melongena L.)
  0709 40 00 Värske või jahutatud seller (Apium graveolens L.), välja arvatud juurseller
ex 0709 90 90 Muud värsked või jahutatud köögiviljad:

1) perekonna kibekurk (Momordica L.) viljad;

2) perekonna basiilik (Ocimum L.) lehtköögivili

  0713 33 10 Harilikud aedoad (Phaseolus vulgaris) seemneks
ex 0804 50 00 Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked guajaavid perekonnast guajaavipuu (Psidium L.) ja mangod perekonnast mangopuu ( Mangifera L.)
ex 0805 Värsked tsitrusviljad, mis pärinevad perekondadest tsitrus ( Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) või nende hübriididest
ex 0808 Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked õunad perekonnast õunapuu (Malus Mill.), pirnid perekonnast pirnipuu ( Pyrus L.) ja aivad perekonnast küdoonia (Cydonia Mill.)
ex 0809 Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked aprikoosid, kirsid, virsikud (k.a nektariinid), ploomid ja laukaploomid perekonnast ploomipuu (Prunus L.)
ex 0810 30 Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked mustad, valged ja punased sõstrad ning tikrid perekonnast sõstar (Ribes L.)
ex 0810 40 Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast mustikas (Vaccinium L.)
ex 0810 90 Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked viljad ja marjad perekondadest annoona (Annona L.), diospüür ( Diospyros L.), kannatuslill (Passiflora L.) ja nelgipuu ( Syzygium Gaertn.)
ex 1001 Nisu (Triticum), mis pärineb Afganistanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1002 00 00 Rukis (Secale), mis pärineb Afganistanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1003 00 Oder (Hordeum), mis pärineb Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1004 00 00 Kaer (Avena), mis pärineb Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
  1005 10 Maisiterad (Zea mays L.) seemneks
ex 1006 10 10 Riis (Oryza spp.) seemneks
ex 1008 90 10 Tritikale (x Triticosecale), mis pärineb Afganistanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1205 10 10 Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst pärinevad rapsi (Brassica napus L. em. Metzg. ssp. napus) või rüpsi (Brassica rapa ssp. oleifera (DC.) Metzg.) seemned seemneks
  1206 00 10 Päevalille (Helianthus annuus L.) seemned seemneks
ex 1207 50 10 Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst pärinevad sinepi (Sinapis) seemned seemneks
  1209 21 00 Lutserni (Medicago sativa L.) seemned
ex 1209 22 Ristikheina (Trifolium spp.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 23 Aruheina (Festuca) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 24 00 Aasnurmika (Poa pratensis L.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 25 Raiheina (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 26 00 Timuti (Phleum) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 29 10 Nurmikate (Poa palustris L., Poa trivialis L.), keraheina (Dactylis glomerata L.) ja kasteheina (Agrostis ) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 29 80 Teiste sugukonda ristõielised (Cruciferae) või kõrrelised (Gramineae) kuuluvate söödataimede seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 30 00 Õite saamiseks kasvatatavate sugukonda ristõielised ( Cruciferae) või sugukonda kõrrelised (Gramineae ) kuuluvate rohttaimede seemned
ex 1209 91 90 Tomati (Lycopersicon esculentum), perekonna paprika ( Capsicum) ja perekonna sibul (Allium spp.) seemned
ex 1209 99 Perekonna ploomipuu (Prunus L.) ja perekonna murakas (Rubus L.) seemned külviks
ex 1211 90 97 Tolmeldamiseks ettenähtud õietolm perekondadest toompihlakas ( Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu ( Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia ( Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.))
ex 1404 10 00 Puukoor, mida kasutatakse peamiselt värvimiseks või parkimiseks ja mis pärineb perekondadest pappel (Populus L.) ja tamm ( Quercus L.), välja arvatud korgitamme (Quercus suber L.), suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) ja mujalt kui Euroopa riikidest pärit seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puukoor
ex 1404 90 00 Perekondadest pappel (Populus L.) ja tamm (Quercus L.), välja arvatud korgitamme (Quercus suber L.), suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) ja mujalt kui Euroopa riikidest pärit seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) eraldatud koor, mida kasutatakse muul otstarbel kui värvimiseks või parkimiseks
ex 4401 10 00 Küttepuit palkide, halgude, okste, haokubude või muul kujul, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

    3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;

4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4401 21 00 Puitlaastud ja pilpad, mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed ( Coniferales) puidust
ex 4401 22 00 Lehtpuidust puitlaastud ja pilpad, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

3) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4401 30 Saepuru ja puidujäätmed, mis on pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms aglomeerimata ja mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;

4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4403 10 00 Töötlemata, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud puit, mis on kaetud või immutatud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainega ja mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;

    4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4403 20 Töötlemata, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud puit, mida ei ole töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainega ja mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed ( Coniferales) puidust
ex 4403 91 Töötlemata, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud puit, mida ei ole töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainega ja mis on saadud Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures
ex 4403 99 Töötlemata, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud lehtpuit, mida ei ole töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainega ja mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

2) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

3) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4404 10 00 Lõhestatud teibad; teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed ( Coniferales) puidust
ex 4404 20 00 Lehtpuidust lõhestatud teibad; teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

3) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4406 10 00 Raudteede ja trammiteede immutamata puitliiprid, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

    2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan ( Platanus L.) puidust;

3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;

4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4407 10 Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või kooritud puit (kuid mitte hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud), paksusega üle 6 mm, eelkõige palgid, plangud, pinnud, lauad, latid, mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales ) puidust
ex 4407 91 Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või kooritud puit (kuid mitte hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud), paksusega üle 6 mm, eelkõige palgid, plangud, pinnud, lauad, latid, mis on saadud Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures
ex 4407 99 Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või kooritud puit (kuid mitte hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud), paksusega üle 6 mm, eelkõige palgid, plangud, pinnud, lauad, latid, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

2) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

3) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4415 10 Pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;

4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4415 20 Puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused; kaubaaluste ääred, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;

4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

ex 4416 00 00 Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad, mis on saadud Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures
ex 9406 00 20 Kokkupandavad puidust ehitised, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm ( Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;

4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) puidust

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json