Teksti suurus:

Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm, selle täitmise ja säilitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2002, 1, 6

Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm, selle täitmise ja säilitamise kord

Vastu võetud 17.12.2001 nr 125

Määrus kehtestatakse «Inimgeeniuuringute seaduse» (RT I 2000, 104, 685) § 12 lõike 7 alusel.

1. peatükk
GEENIDOONORIKS SAAMISE NÕUSOLEK

§ 1. Rakendamisala

(1) Määrusega kehtestatakse geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm, selle täitmise ja säilitamise kord.

(2) Määrusega kehtestatavad nõuded on täitmiseks kohustuslikud geenivaramu vastutavale töötlejale sihtasutus Eesti Geenivaramu ja geenivaramu volitatud töötlejatele.

§ 2. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm

Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm on käesoleva määruse lisa.

2. peatükk
GEENIDOONORIKS SAAMISE NÕUSOLEKU VORMI TÄITMINE

§ 3. Üldnõuded

(1) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi tutvustamist geenidoonoriks saamisest huvitatud isikule (edaspidi isik) ning vormi täitmist ja edastamist sihtasutusele Eesti Geenivaramu korraldab ning teostamise eest vastutab volitatud töötleja, kelle vastav õigus tuleneb geenivaramu vastutava töötlejaga sõlmitud lepingust.

(2) Volitatud töötleja peab geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi tutvustamise ja täitmise käigus veenduma, et isik on volitatud töötleja arvates võimeline geenidoonoriks saamise nõusoleku sisust ja tähendusest aru saama.

(3) Kui volitatud töötleja arvates ei ole isik võimeline geenidoonoriks saamise nõusoleku sisust ja tähendusest aru saama, peab volitatud töötleja viivitamatult geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi tutvustamise ja täitmise katkestama ning täidetud geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi hävitama.

(4) Isikul peab nõusoleku vormi tutvustamise ajal olema võimalik esitada küsimusi geenivaramu ning geenidoonoriks saamise ja olemise kohta.

(5) Volitatud töötleja peab austama isiku otsustust mitte hakata geenidoonoriks sõltumata otsuse motiividest või eesmärkidest. Volitatud töötleja ei tohi kallutada isikut geenidoonorlusele ega esitada ebaobjektiivselt informatsiooni.

§ 4. Enne isiku teavitamist tehtavad toimingud

Enne isiku teavitamist geenidoonorlusega seotud asjaolude suhtes peab volitatud töötleja tuvastama isiku isikusamasuse.

§ 5. Geenidoonorlusega seotud asjaolude tutvustamine

Volitatud töötleja tutvustab isikule vajalikus ulatuses «Inimgeeniuuringute seadust», geenivaramu loomist ja pidamist, geenidoonoriks saamise ja olemisega seonduvaid muid asjaolusid ning geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi. Volitatud töötleja peab pakkuma isikule võimaluse esitada geenidoonorlusega seotud asjaolude kohta küsimusi.

§ 6. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi täitmine

(1) Kui isik soovib saada geenidoonoriks, teeb volitatud töötleja talle ettepaneku veelkord läbi lugeda geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm ja sellele alla kirjutada.

(2) Nõusoleku vormi andmeväljad täidetakse volitatud töötleja poolt. Isik peab geenidoonoriks saamise nõusoleku vormile kirjutama oma ees- ja perekonnanime ning allkirja omakäeliselt.

(3) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormile võib kanda andmeid nii ladina tähestikus kui ka kirillitsas.

§ 7. Täiendused ja parandused geenidoonoriks saamise nõusoleku vormil

(1) Paranduste tegemine geenidoonoriks saamise nõusoleku vormil on keelatud. Paranduste tegemise vajaduse ilmnemisel peab volitatud töötleja nõusoleku vormi hävitama ja koostama uue, õigete andmetega nõusoleku vormi.

(2) Kui isik on teinud geenidoonoriks saamise nõusoleku vormile lisaks nimele ja allkirjale täiendusi, on nõusolek kehtetu. Kehtetut nõusolekut sisaldav nõusoleku vorm hävitatakse viivitamata.

§ 8. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi koopia

(1) Volitatud töötleja teeb geenidoonoriks saamise nõusoleku vormist koopia ja annab isikule tasuta üle. Kui geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm on isekopeeruval blanketil, antakse isikule tasuta üle isekopeerunud nõusoleku vormi koopia.

(2) Isikule antud nõusoleku vormi koopia on selle isiku omandis. Geenivaramu vastutav töötleja ei vastuta nimetatud koopia säilitamise, hävitamise või mis tahes viisil edasise kasutamise eest mis tahes isiku poolt.

§ 9. Piiratud teovõimega isik

(1) Piiratud teovõimega isiku korral peab volitatud töötleja tuvastama piiratud teovõimega isiku ja tema seadusliku esindaja või eestkostja isikusamasused ning veenduma passi, sünnitunnistuse, kohtu või eestkosteasutuse poolt väljastatud dokumendi alusel piiratud teovõimega isiku seadusliku esindaja või eestkostja staatuses.


12.02.2013 14:25
Veaparandus - Parandatud § 9 lõike 1 sõnas "eestkosteasutuse" täheviga. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lõige 3 ja Sotsiaalministeeriumi 12.02.2013 taotlus nr 3.2-3/927.

(2) Volitatud töötleja peab veenduma, et piiratud teovõimega isik ei ole vastu temalt koeproovi võtmisele ja terviseseisundi kirjelduste kogumisele.

(3) Volitatud töötleja tutvustab vajalikus ulatuses «Inimgeeniuuringute seadust», geenivaramu loomist ja pidamist, geenidoonoriks saamise ja olemisega seonduvaid asjaolusid ning geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi nii piiratud teovõimega isikule kui ka tema seaduslikule esindajale või eestkostjale.

(4) Piiratud teovõimega isiku eest kirjutab nõusoleku vormile alla tema seaduslik esindaja või eestkostja, kes kirjutab sinna omakäeliselt ka oma ees- ja perekonnanime.

3. PEATÜKK

GEENIDOONORIKS SAAMISE NÕUSOLEKU VORMI SÄILITAMINE JA HÄVITAMINE

§ 10. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilitamine

(1) Volitatud töötleja annab täidetud geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi üle otse geenivaramu vastutavale töötlejale või vastutava töötleja poolt nimetatud isikule vastavalt vastutava töötlejaga sõlmitud lepingule.

(2) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm on geenivaramu vastutava töötleja omandis ja seda säilitab geenivaramu vastutav töötleja.

(3) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilitatakse tingimustes, mis tagavad geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilimise algsel kujul.

(4) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi tuleb säilitada kohas, kus on välistatud luba mitteomavate isikute juurdepääs geenidoonoriks saamise nõusoleku vormile.

(5) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilitamisele kohaldatakse andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid.

§ 11. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi hävitamine

(1) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm tuleb enne geenivaramusse kandmist viivitamatult hävitada järgmistel juhtudel järgmiste isikute poolt:
1) kui nõusoleku vormi on tehtud käesoleva määruse § 7 sätestatud parandus või täiendus – volitatud töötleja poolt või kui nõusolek ei ole enam volitatud töötleja valduses, siis vastutava töötleja poolt;
2) kui geenidoonor või tema seaduslik esindaja või eestkostja avaldab kirjalikult soovi võtta oma nõusolek tagasi enne koeproovi või terviseseisundi kirjelduse kodeerimist vastavalt «Inimgeeniuuringute seaduse» § 12 lõike 4 punktile 7 – volitatud töötleja poolt; kui nõusolek ei ole enam volitatud töötleja valduses, siis vastutava töötleja poolt.

(2) Lõike 1 punktis 2 toodud juhul tuleb avalduse vastuvõtmisel tuvastada geenidoonori või tema seadusliku esindaja või eestkostja isikusamasus.

(3) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm hävitatakse põletamise teel või paberipurustajaga. Purustamisel ei tohi paberiosakese laius olla suurem kui 0,8 mm ning pikkus suurem kui 1,3 cm.

(4) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi hävitamisest teavitatakse viivitamatult geenidoonorit.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 125
lisa

GEENIDOONORIKS SAAMISE NÕUSOLEKU VORM
Geenidoonoriks saamise nõusolek

Käesolev dokument sisaldab põhilist informatsiooni geenidoonori õiguste kohta, et aidata mul otsustada, kas ma soovin saada geenidoonoriks. Geenidoonori õigusi reguleerib «Inimgeeniuuringute seadus». Täiendav informatsioon geenidoonoriks saamise ja olemise kohta sisaldub geenidoonori infomapis. Nõusoleku vormi, seadust ja infomappi tutvustab mulle asjatundja ja ma võin seejuures esitada küsimusi.

Mind on teavitatud ja ma olen teadlik järgmistest asjaoludest:
1) Eesti Geenivaramu projekti eesmärk on Eesti rahvastiku tervise- ja geeniandmeid sisaldava andmekogu «Geenivaramu» loomine. Geenivaramu võimaldab teha teaduslikke ning rakenduslikke geeni- ja terviseuuringuid haiguste teket mõjutavate geenide leidmiseks. Geenivaramu abil tehtavad uuringud on jätkuvad ja ei ole piiratud käesoleva aja teaduse tasemega.
2) Nõusoleku andmine on täiesti vabatahtlik. Kedagi ei tohi diskrimineerida geenidoonoriks olemise või mitteolemise fakti alusel. Keegi ei tohi kallutada mind geenidoonoriks saamise nõusolekut andma.
3) Ma ei või nõuda koeproovi andmise, terviseseisundi kirjelduse või sugupuu koostamise, uurimise ja uurimistulemuste kasutamise eest tasu. Olen teadlik asjaolust, et minu koeproovil võib olla mõningane kommertsväärtus ja äriühingud võivad saada andmeid anonüümsete geenidoonorite kohta. Koeproovi, tereviseseisundi kirjelduse, teiste isikuandmete ning sugupuu omandiõigus läheb üle sihtasutusele Eesti Geenivaramu. Selle sihtasutuse on asutanud ja seda kontrollib Eesti Vabariik. Sihtasutust rahastatakse äriühingute poolt.
4) Kui ma soovin, siis võin esitada sihtasutusele Eesti Geenivaramu täiendavat informatsiooni enda kohta. Sihtasutus Eesti Geenivaramu võib saada isikuandmeid ning andmeid minu terviseseisundi kohta teistest andmekogudest. Mul on õigus keelata minu kohta Geenivaramus hoitava terviseseisundi kirjelduse täiendamine, uuendamine ja kontrollimine.
5) Geeniuuringute tulemusena saadud andmed pärilike omaduste ja pärilikkusriskide kohta võivad olla mulle ebameeldivad. Mul on õigus mitte teada enda geeniandmeid.
6) Mul on õigus teada enda geeniandmeid ja teisi minu kohta Geenivaramus hoitavaid andmeid, välja arvatud sugupuud. Mul on õigus geneetilisele nõustamisele minu kohta geenivaramus hoitavate andmetega tutvumisel. Ma saan tasuta tutvuda Geenivaramus minu kohta hoitavate andmetega.
7) Kellelgi ei ole õigust tutvuda Geenivaramus minu kohta hoitavate andmetega, v.a kui andmed on kodeeritud (muudetud anonüümseks). Ma võin anda nõusoleku arstile minu kohta Geenivaramus hoitavate andmetega tagasikodeeritud kujul tutvumiseks. Tagasikodeerimist teostab sihtasutus Eesti Geenivaramu seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
8) Sihtasutus Eesti Geenivaramu võib väljastada Geenivaramust koeproove, DNA kirjeldusi ja terviseseisundi kirjeldusi ainult kodeeritud vormis nii, et geenidoonori isik jääb andmete saajale teadmata.
9) Mul on igal ajal õigus taotleda sihtasutuselt Eesti Geenivaramu tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamist. Minu isiku õigusvastase avalikustamise korral on mul õigus nõuda kahju hüvitamist ning sihtasutuselt Eesti Geenivaramu minu koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist.
10) Ma võin oma geenidoonoriks saamise nõusoleku tagasi võtta kuni koeproovi või terviseseisundi kirjelduse kodeerimiseni.

Käesolevale dokumendile alla kirjutades annan enda vaba ja teavitatud nõusoleku
1) saada geenidoonoriks,
2) anda 50 ml veeniverd kasutades ühekordselt kasutatavaid vahendeid,
3) koostada minu terviseseisundi kirjeldus ja sugupuu,
4) kanda koeproov, terviseseisundi kirjeldus ja sugupuu kodeerituna Geenivaramusse,
5) kasutada neid geeniuuringuteks, rahva tervise uurimiseks ja statistilistel ning muudel seadusega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

Käesolevast nõusoleku vormist jääb koopia geenidoonorile.

Geenidoonor  
Ees- ja perekonnanimi

_________________________

Isikukood või sünniaeg

_________________________

Sugu

_________________________

Elukoht

_________________________

Geenidoonori esindaja

Ees- ja perekonnanimi

_________________________

Isikukood või sünniaeg

_________________________

Sugu

_________________________

Elukoht

_________________________

Kuupäev:

_________________________

Allkiri:

_________________________

Informatsioon koeproovi võtja kohta:

______________________________

 

______________________________

 

______________________________

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json