Teksti suurus:

Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm, selle täitmise ja säilitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm, selle täitmise ja säilitamise kord

Vastu võetud 17.12.2001 nr 125
RTL 2002, 1, 6
jõustumine 06.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2007RTL 2007, 28, 50913.04.2007
13.07.2010RT I 2010, 47, 29218.07.2010

Määrus kehtestatakse «Inimgeeniuuringute seaduse» § 12 lõike 7 alusel.

1. peatükk GEENIDOONORIKS SAAMISE NÕUSOLEK 

§ 1. Rakendamisala

 (1) Määrusega kehtestatakse geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm, selle täitmise ja säilitamise kord.

 (2) Määrusega kehtestatavad nõuded on täitmiseks kohustuslikud geenivaramu vastutavale töötlejale ja geenivaramu volitatud töötlejatele.
[RTL 2007, 28, 509 - jõust. 13.04.2007]

§ 2. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm

  Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm on käesoleva määruse lisa.

2. peatükk GEENIDOONORIKS SAAMISE NÕUSOLEKU VORMI TÄITMINE 

§ 3. Üldnõuded

 (1) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi tutvustamist geenidoonoriks saamisest huvitatud isikule (edaspidi isik) ning vormi täitmist ja edastamist geenivaramu vastutavale töötlejale korraldab ning teostamise eest vastutab volitatud töötleja, kelle vastav õigus tuleneb geenivaramu vastutava töötlejaga sõlmitud lepingust.
[RTL 2007, 28, 509 - jõust. 13.04.2007]

 (2) Volitatud töötleja peab geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi tutvustamise ja täitmise käigus veenduma, et isik on volitatud töötleja arvates võimeline geenidoonoriks saamise nõusoleku sisust ja tähendusest aru saama.

 (3) Kui volitatud töötleja arvates ei ole isik võimeline geenidoonoriks saamise nõusoleku sisust ja tähendusest aru saama, peab volitatud töötleja viivitamatult geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi tutvustamise ja täitmise katkestama ning täidetud geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi hävitama.

 (4) Isikul peab nõusoleku vormi tutvustamise ajal olema võimalik esitada küsimusi geenivaramu ning geenidoonoriks saamise ja olemise kohta.

 (5) Volitatud töötleja peab austama isiku otsustust mitte hakata geenidoonoriks sõltumata otsuse motiividest või eesmärkidest. Volitatud töötleja ei tohi kallutada isikut geenidoonorlusele ega esitada ebaobjektiivselt informatsiooni.

§ 4. Enne isiku teavitamist tehtavad toimingud

  Enne isiku teavitamist geenidoonorlusega seotud asjaolude suhtes peab volitatud töötleja tuvastama isiku isikusamasuse.

§ 5. Geenidoonorlusega seotud asjaolude tutvustamine

  Volitatud töötleja tutvustab isikule vajalikus ulatuses «Inimgeeniuuringute seadust», geenivaramu loomist ja pidamist, geenidoonoriks saamise ja olemisega seonduvaid muid asjaolusid ning geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi. Volitatud töötleja peab pakkuma isikule võimaluse esitada geenidoonorlusega seotud asjaolude kohta küsimusi.

§ 6. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi täitmine

 (1) Kui isik soovib saada geenidoonoriks, teeb volitatud töötleja talle ettepaneku veelkord läbi lugeda geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm ja sellele alla kirjutada.

 (2) Nõusoleku vormi andmeväljad täidetakse volitatud töötleja poolt. Isik peab geenidoonoriks saamise nõusoleku vormile kirjutama oma ees- ja perekonnanime ning allkirja omakäeliselt. Nõusolek vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris. Geenidoonoriks saav isik allkirjastab mõlemad eksemplarid.
[RT I 2010, 47, 292 - jõust. 18.07.2010]

 (3) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormile võib kanda andmeid nii ladina tähestikus kui ka kirillitsas.

§ 7. Täiendused ja parandused geenidoonoriks saamise nõusoleku vormil

 (1) Paranduste tegemine geenidoonoriks saamise nõusoleku vormil on keelatud. Paranduste tegemise vajaduse ilmnemisel peab volitatud töötleja nõusoleku vormi hävitama ja koostama uue, õigete andmetega nõusoleku vormi.

 (2) Kui isik on teinud geenidoonoriks saamise nõusoleku vormile lisaks nimele ja allkirjale täiendusi, on nõusolek kehtetu. Kehtetut nõusolekut sisaldav nõusoleku vorm hävitatakse viivitamata.

§ 8. [Kehtetu – RT I 2010, 47, 292 - jõust. 18.07.2010]

§ 81. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm

 (1) Volitatud töötleja annab geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi isikule tasuta üle. Kui geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm on isekopeeruval blanketil, antakse isikule tasuta üle isekopeerunud nõusoleku vormi koopia.

 (2) Isikule antud nõusoleku vorm on selle isiku omandis. Geenivaramu vastutav töötleja ei vastuta nimetatud vormi säilitamise, hävitamise või mis tahes viisil edasise kasutamise eest mis tahes isiku poolt.
[RT I 2010, 47, 292 - jõust. 18.07.2010]

§ 9. Piiratud teovõimega isik

 (1) Piiratud teovõimega isiku korral peab volitatud töötleja tuvastama piiratud teovõimega isiku ja tema seadusliku esindaja või eestkostja isikusamasused ning veenduma passi, sünnitunnistuse, kohtu või eestkosteasutuse poolt väljastatud dokumendi alusel piiratud teovõimega isiku seadusliku esindaja või eestkostja staatuses.
12.02.2013 14:36
Veaparandus - Parandatud § 9 lõike 1 sõnas "eestkosteasutuse" täheviga. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lõige 4.

 (2) Volitatud töötleja peab veenduma, et piiratud teovõimega isik ei ole vastu temalt koeproovi võtmisele ja terviseseisundi kirjelduste kogumisele.

 (3) Volitatud töötleja tutvustab vajalikus ulatuses «Inimgeeniuuringute seadust», geenivaramu loomist ja pidamist, geenidoonoriks saamise ja olemisega seonduvaid asjaolusid ning geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi nii piiratud teovõimega isikule kui ka tema seaduslikule esindajale või eestkostjale.

 (4) Piiratud teovõimega isiku eest kirjutab nõusoleku vormile alla tema seaduslik esindaja või eestkostja, kes kirjutab sinna omakäeliselt ka oma ees- ja perekonnanime.

3. peatükk GEENIDOONORIKS SAAMISE NÕUSOLEKU VORMI SÄILITAMINE JA HÄVITAMINE 

§ 10. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilitamine

 (1) Volitatud töötleja annab täidetud geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi üle otse geenivaramu vastutavale töötlejale või vastutava töötleja poolt nimetatud isikule vastavalt vastutava töötlejaga sõlmitud lepingule.

 (2) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm on geenivaramu vastutava töötleja omandis ja seda säilitab geenivaramu vastutav töötleja.

 (3) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilitatakse tingimustes, mis tagavad geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilimise algsel kujul.

 (4) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi tuleb säilitada kohas, kus on välistatud luba mitteomavate isikute juurdepääs geenidoonoriks saamise nõusoleku vormile.

 (5) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilitamisele kohaldatakse andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid.

§ 11. Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi hävitamine

 (1) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm tuleb enne geenivaramusse kandmist viivitamatult hävitada järgmistel juhtudel järgmiste isikute poolt:
 1) kui nõusoleku vormi on tehtud käesoleva määruse § 7 sätestatud parandus või täiendus – volitatud töötleja poolt või kui nõusolek ei ole enam volitatud töötleja valduses, siis vastutava töötleja poolt;
 2) kui geenidoonor või tema seaduslik esindaja või eestkostja avaldab kirjalikult soovi võtta oma nõusolek tagasi vastavalt «Inimgeeniuuringute seaduse» § 12 lõike 4 punktile 7 – volitatud töötleja poolt; kui nõusolek ei ole enam volitatud töötleja valduses, siis vastutava töötleja poolt.
[RT I 2010, 47, 292 - jõust. 18.07.2010]

 (2) Lõike 1 punktis 2 toodud juhul tuleb avalduse vastuvõtmisel tuvastada geenidoonori või tema seadusliku esindaja või eestkostja isikusamasus.

 (3) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm hävitatakse põletamise teel või paberipurustajaga. Purustamisel ei tohi paberiosakese laius olla suurem kui 0,8 mm ning pikkus suurem kui 1,3 cm.

 (4) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi hävitamisest teavitatakse viivitamatult geenidoonorit.

Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 125

«Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm,

selle täitmise ja säilitamise kord»
lisa

[RTI 2010, 47, 292 – jõust. 18.07.2010]GEENIDOONORIKS SAAMISE NÕUSOLEKU VORM

Geenidoonoriks saamise nõusolek

Käesolev dokument sisaldab teavet geenidoonoriks olemise kohta, et aidata mul otsustada, kas ma soovin saada geenidoonoriks. Geenidoonori õigusi reguleerivad «Inimgeeniuuringute seadus» ning «Isikuandmete kaitse seadus». Täiendav informatsioon geenidoonoriks saamise ja olemise kohta sisaldub geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi infolehes, mis on käesoleva nõusoleku vormi lahutamatu lisa. «Inimgeeniuuringute seadust», «Isikuandmete kaitse seadust», nõusoleku vormi ja selle infolehte tutvustab mulle geenivaramu andmekoguja ning ma võin seejuures esitada küsimusi.

Mind on teavitatud ja ma olen teadlik järgmistest asjaoludest:
 1) Geenivaramu eesmärk on koguda teavet Eesti rahvastiku tervise ja pärilikkuse kohta ning luua selle põhjal andmekogu «Geenivaramu». Geenivaramut võib kasutada üksnes teaduslikuks uurimistööks, geenidoonori haiguste uurimiseks ja raviks, rahvatervise uurimiseks ja statistilistel eesmärkidel. Geenivaramu abil tehtavad uuringud on jätkuvad ja ei ole piiratud käesoleva aja teaduse tasemega.
 2) Nõusoleku andmine on vabatahtlik. Kedagi ei tohi diskrimineerida geenidoonoriks olemise või mitteolemise fakti alusel. Keegi ei tohi kallutada mind geenidoonoriks saamise nõusolekut andma.
 3) Tervise- ja geeniandmed on delikaatsed isikuandmed. Neid säilitatakse geenivaramus kodeerituna, st tervise-, geeni- ja isikut tuvastavaid andmeid hoitakse geenivaramus eraldi.
 4) Ma ei või nõuda koeproovi andmise, terviseseisundi kirjelduse või sugupuu koostamise, uurimise ja uurimistulemuste kasutamise eest tasu. Olen teadlik asjaolust, et minu koeproovil võib olla mõningane kommertsväärtus ning teadus- ja arendusasutused ja äriühingud võivad saada andmeid anonüümsete geenidoonorite kohta. Koeproovi, terviseseisundi kirjelduse, teiste isikuandmete ning sugupuu omandiõigus läheb üle geenivaramu vastutavale töötlejale Tartu Ülikoolile.
 5) Kui ma soovin, siis võin esitada geenivaramu vastutavale töötlejale täiendavat informatsiooni enda kohta. Geenivaramu vastutav töötleja võib saada isikuandmeid ning andmeid minu terviseseisundi kohta teistest andmekogudest. Mul on õigus keelata minu kohta geenivaramus hoitava terviseseisundi kirjelduse täiendamine, uuendamine ja kontrollimine.
 6) Mul on õigus teada enda geeniandmeid ja teisi minu kohta geenivaramus hoitavaid andmeid, välja arvatud sugupuud. Mul on õigus geneetilisele nõustamisele minu kohta geenivaramus hoitavate andmete alusel. Ma saan tasuta tutvuda geenivaramus minu kohta hoitavate andmetega. Ma võin anda nõusoleku arstile minu kohta geenivaramus hoitavate andmetega tutvumiseks.
 7) Kui ma ei soovi, on mul on õigus mitte teada geeniuuringute tulemusena saadud andmeid pärilike omaduste ja pärilikkusriskide kohta.
 8) Geenivaramu vastutav töötleja võib väljastada geenivaramust koeproove, DNA kirjeldusi ja terviseseisundi kirjeldusi ainult kodeeritud vormis nii, et geenidoonori isik jääb andmete saajale teadmata.
 9) Tagasikodeerimine on geenidoonori isikustamata andmete taasühendamine. Tagasikodeerimine võimaldab seostada konkreetse geenidoonori isikuandmeid, terviseseisundi kirjeldust ja geeniandmeid. Tagasikodeerimist teostab geenivaramu vastutav töötleja inimgeeniuuringute seaduses sätestatud juhtudel ja korras.Põhjalikum selgitus on kirjas geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi infolehes.
 10) Ma võin oma geenidoonoriks saamise nõusoleku tagasi võtta. Kuni koeproovi ja terviseseisundi kirjelduse kodeerimiseni geenivaramus tähendab see kogutud andmete ja koeproovi hävitamist. Kui ma võtan geenidoonoriks olemise nõusoleku tagasi pärast andmete kodeerimist, kuid ei nõua oma koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist, siis hävitatakse geenidoonori isiku tuvastamist võimaldavad andmed nii, et neid pole võimalik enam taastada.
 11) Minu isiku õigusvastase avalikustamise korral on mul õigus nõuda kahju hüvitamist ning geenivaramu vastutavalt töötlejalt minu koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist.
 12) Olen teadlik asjaolust, et geenivaramu vastutava töötleja tegevuse lõpetamisel läheb «Inimgeeniuuringute seaduse» kohaselt geenivaramu omandis olevate koeproovide ja andmete, samuti geenidoonorite kirjalike nõusolekute omandiõigus üle Eesti Vabariigile.

Käesolevale dokumendile alla kirjutades annan enda vaba ja teavitatud nõusoleku

saada geenidoonoriks ning
 1) loovutada kuni 50 ml veeniverd,
 2) koostada minu terviseseisundi kirjeldus,
 3) koostada minu sugupuu,
 4) kanda koeproov, terviseseisundi kirjeldus ja sugupuu kodeerituna geenivaramusse,
 5) kasutada neid geeniuuringuteks, rahva tervise uurimiseks ja statistilistel eesmärkidel.Käesolev nõusolek on koostatud kahes võrdses eksemplaris, millest üks jääb geenidoonorile ja teine geenivaramule.

Informatsioon koeproovi võtja kohta:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________Volitatud töötleja andmed:

Nimi _____________________________________________________________________

Aadress __________________________________________________________________

Registrikood _______________________________________________________________

Telefon ______________________________  E-post ______________________________Vastutava töötleja andmed:

Nimi _____________________________________________________________________

Aadress __________________________________________________________________

Registrikood _______________________________________________________________

Telefon ______________________________  E-post ______________________________Geenidoonor

 

Ees- ja perekonnanimi

______________________________________________________

Isikukood või sünniaeg  

______________________________________________________

Sugu

______________________________________________________

Elukoht

______________________________________________________

Kuupäev:

______________________________________________________

Allkiri:

______________________________________________________Geenidoonori esindaja

Ees- ja perekonnanimi

______________________________________________________

Isikukood või sünniaeg  

______________________________________________________

Sugu

______________________________________________________

Elukoht

______________________________________________________

Kuupäev:

______________________________________________________

Allkiri:

______________________________________________________


[RT I 2010, 47, 292 - jõust. 18.07.2010]