Teksti suurus:

Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2002, 1, 7

Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise kord

Vastu võetud 17.12.2001 nr 126

Määrus kehtestatakse «Inimgeeniuuringute seaduse» (RT I 2000, 104, 685) § 20 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Rakendamisala

(1) Määrusega kehtestatakse koeproovide, sealhulgas DNA, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse geenivaramust väljastamise kord, sealhulgas väljastamisprotokolli vorm, selle täitmise ja säilitamise kord.

(2) Määrusega kehtestatavad nõuded on täitmiseks kohustuslikud geenivaramu vastutavale töötlejale sihtasutus Eesti Geenivaramu, geenivaramu volitatud töötlejale ning mis tahes kolmandale isikule, kes võtab vastu kodeeritud koeproove, DNA kirjeldusi või terviseseisundi kirjeldusi.

2. peatükk
KODEERITUD KOEPROOVIDE, DNA KIRJELDUSTE JA TERVISESEISUNDI KIRJELDUSTE VÄLJASTAMINE

§ 2. Kodeeritud koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastamise õigus

(1) Geenivaramust väljastab kodeeritud koeproove, DNA kirjeldusi ja terviseseisundi kirjeldusi ainult geenivaramu vastutav töötleja. Vastutav töötleja ei või geenivaramust koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastamise õigust üle anda geenivaramu volitatud töötlejale.

(2) Geenivaramust väljastatud kodeeritud koeproove, DNA kirjeldusi ja terviseseisundi kirjeldusi võib volitatud töötleja omakorda väljastada kooskõlas õigusaktide nõuetega, kui selline õigus tuleneb geenivaramu vastutava töötleja ja volitatud töötleja vahel sõlmitud lepingust.

(3) Kodeeritud koeproove, DNA kirjeldusi ja terviseseisundi kirjeldusi väljastanud vastutav töötleja või volitatud töötleja peavad lepinguliste nõuetega tagama, et koeproovid, DNA kirjeldused või terviseseisundi kirjeldused vastu võtnud isik koostab koeproovi, DNA kirjelduse või terviseseisundi kirjelduse edasiandmisel väljastamisprotokolli.

§ 3. Koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastamise tasulisus

(1) Geenivaramu vastutav töötleja väljastab koeproove, DNA kirjeldusi ja terviseseisundi kirjeldusi tasu eest, kui see on kokku lepitud geenivaramu vastutava töötleja ja koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste vastuvõtja vahel sõlmitavas lepingus.

(2) Eesti Vabariigi avalik-õigusliku juriidilise isiku või riigiasutuse ja geenivaramu vastutava töötleja vahel sõlmitavas lepingus võib kokku leppida DNA kirjelduse või DNA osa kirjelduse väljastamise eest andmete väljastamisega seotud otseste kulude katmise.

§ 4. Koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastamise tähtaeg

(1) Geenivaramu vastutav töötleja väljastab koeproove, DNA kirjeldusi ja terviseseisundi kirjeldusi geenivaramu vastutava töötleja ja koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste vastuvõtja vahel sõlmitavas lepingus kokku lepitud mõistliku tähtaja jooksul.

(2) Geenivaramu vastutava töötleja ja koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste vastuvõtja vahel sõlmitavas lepingus võib kokku leppida väljastamisega viivitamise korral makstava viivise osas. Geenivaramu vastutav töötleja ei kanna vastutust väljastamisega viivitamise korral koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste taotlejal tekkivate kahjude suhtes.

§ 5. Koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastamise leping

(1) Geenivaramu vastutav töötleja peab enne koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastamist sõlmima koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste vastuvõtjaga lepingu.

(2) Lõikes 1 nimetatud lepingus lepitakse kokku tingimused, mis on vajalikud geenivaramu vastutava töötleja kohustuste täitmiseks, geenidoonorite isikuandmete ja õiguste kaitstuse tagamiseks ning õigusaktide sätete järgimiseks.

(3) Geenivaramu vastutav töötleja võib oma kohustuste täitmiseks nõuda koeproovide, DNA kirjelduste või terviseseisundi kirjelduste vastuvõtjalt teavet koeproovide, DNA kirjelduste või terviseseisundi kirjelduste kasutamise eesmärgi ja asjaolude ning kasutaja isiku või töötajate kohta. Vastutav töötleja keeldub koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise lepingu sõlmimisest või selle täitmisest, kui koeproovide või DNA kirjelduste või terviseseisundi kirjelduste väljastamine on vastuolus «Inimgeeniuuringute seadusega» või ei ole tagatud geenidoonorite isikuandmete ja õiguste kaitstus.

(4) Geenivaramu vastutav töötleja on kohustatud teatama andmekaitse järelevalveasutusele asjaoludest, mis puudutavad andmekaitset reguleerivate õigusaktide rikkumist või rikkumise kahtlust koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse vastuvõtja poolt.

§ 6. Koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste ettevalmistamine väljastamiseks

(1) Enne koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastamist kontrollib geenivaramu vastutav töötleja või volitatud töötleja väljastatavate koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste vastavust määruse § 5 lõikes 1 nimetatud lepingu ja väljastamise taotluse tingimustele.

(2) Geenivaramu vastutav töötleja või volitatud töötleja täidab ja allkirjastab väljastamisprotokolli, mis lisatakse väljastatavatele koeproovidele, DNA kirjeldustele ja terviseseisundi kirjeldustele.

3. peatükk
TAGASIKODEERITUD DNA KIRJELDUSTE JA TERVISESEISUNDI KIRJELDUSTE VÄLJASTAMINE

§ 7. Tagasikodeeritud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise ja saamise õigus

(1) Tagasikodeeritud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise õigus on ainult geenivaramu vastutaval töötlejal.

(2) Tagasikodeeritud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse saamise õigus on ainult geenidoonoril ja geenidoonori arstil «Inimgeeniuuringute seaduse» § 11 lõikes 2 ning § 16 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudel.

(3) Geenidoonoril ja geenidoonori arstil on õigus saada tagasikodeeritud DNA kirjeldus ja terviseseisundi kirjeldus tasuta. Geenidoonoril ja geenidoonori arstil ei ole õigust kasutada geenidoonori tagasikodeeritud DNA kirjeldust ega terviseseisundi kirjeldust ärilistel eesmärkidel ega avaldada neid andmeid kolmandale isikule, kes kavatseb andmeid kasutada ärilistel eesmärkidel.

§ 8. Tagasikodeeritud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise kord

(1) Enne tagasikodeeritud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise taotluse vastuvõtmist, geenivaramu vastutav töötleja:
1) kontrollib geenidoonori või geenidoonori arsti õigust saada geenivaramust andmeid;
2) teavitab geenidoonorit võimalusest saada geneetilist nõustamist;
3) teavitab geenidoonorit, et väljastatavad andmed ei ole geenidoonori omandis ega lähe väljastamisega üle geenidoonori omandisse;
4) teavitab geenidoonorit, et väljastatud andmeid tohib avaldada geenidoonorit ravivale arstile, kuid ei tohi avaldada isikule, kes kavatseb väljastatud andmeid kasutada ärilistel eesmärkidel.

(2) Geenidoonor esitab tagasikodeeritud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamiseks vastutavale töötlejale kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb ära märkida, milliste andmete väljastamist geenidoonor soovib. Taotluses on lubatud ära määrata geenidoonori arst, kellel on õigus tutvuda geenidoonori tagasikodeeritud terviseseisundi kirjeldusega.

(3) Geenidoonori või geenidoonori arsti poolt geenidoonori andmetega tutvumise järel teeb vastutav töötleja taotlusele sellekohase märke, kus on ära näidatud andmeid tutvustanud isik ja tutvustamise kuupäev.

4. peatükk
VÄLJASTAMISPROTOKOLL

§ 9. Väljastamisprotokolli kantavad andmed ja väljastamisprotokolli vorm

(1) Väljastamisprotokolli kantakse järgmised andmed:
1) protokolli identifitseerivad ja iseloomustavad andmed;
2) koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastajat ja vastuvõtjat ning nende esindajaid identifitseerivad andmed;
3) väljastatavaid koeproove, DNA kirjeldusi ja terviseseisundi kirjeldusi identifitseerivad ja iseloomustavad andmed;
4) väljastamise viisi iseloomustavad andmed;
5) väljastatavate koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste edaspidise kasutamise ja säilitamise tingimused;
6) väljastaja ja vastuvõtja mis tahes avaldused;
7) märkus, et protokolli ei tohi paljundada ilma geenivaramu vastutava töötleja kirjaliku loata;
8) geenivaramu vastutavale töötlejale väljastamisprotokolli edastamise viis;
9) muu oluline informatsioon.

(2) Väljastamisprotokolli vorm on käesoleva määruse lisa.

(3) Vastutava töötleja poolt koeproovile, DNA kirjeldusele või terviseseisundi kirjeldusele antud koodi on keelatud muuta või kustutada.

§ 10. Väljastamisprotokolli koostamine

(1) Väljastamisprotokoll koostatakse väljastaja poolt vähemalt kahes eksemplaris selliselt, et üks eksemplar jääb vastutavale töötlejale, üks eksemplar koeproovi või andmete väljastajale või edastajale ning üks eksemplar vastuvõtjale.

(2) Väljastamisprotokolli ei tohi pärast täitmist ja allakirjutamist muuta.

(3) Väljastamisprotokoll peab olema koostatud ja täidetud viisil, mis tagab protokolli kantud andmete hilisema muutmise tuvastatavuse.

§ 11. Väljastamisprotokolli allakirjutamine

(1) Koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastaja kirjutab väljastamiseks ettevalmistamise lõpetamisel alla väljastamisprotokolli.

(2) Koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste vastuvõtja kirjutab alla väljastamisprotokolli pärast väljastamisprotokollis märgitud andmete tõele vastavuse kontrollimist ning edastab ühe eksemplari väljastamisprotokollist geenivaramu vastutavale töötlejale kullerpostiga või muul geenivaramu vastutava töötleja poolt määratud ja vastuvõtjale teatatud viisil. Väljastamisprotokolli nõuetekohase täitmise ja vastutavale töötlejale edastamise eest vastutab koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastaja.

(3) Kui koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste vastuvõtja tuvastab väljastamisprotokollis märgitud andmete tõele mittevastavuse, on ta kohustatud viivitamata teavitama koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste väljastajat ning keelduma väljastamisprotokolli allkirjastamisest ja koeproovide, DNA kirjelduste ning terviseseisundi kirjelduste vastuvõtmisest tagades koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste säilimise ning geenidoonori õiguste ja isiku salastatuse kaitse.

§ 12. Väljastamisprotokolli säilitamine

(1) Väljastamisprotokolle säilitab geenivaramu vastutav töötleja alaliselt, järgides «Inimgeeniuuringute seaduse» § 18 lõike 2 alusel sotsiaalministri määrusega geenidoonori kodeeritud koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse säilitamise tingimustele kehtestatud nõudeid.

(2) Volitatud töötleja ja koeproove või DNA kirjeldusi või terviseseisundi kirjeldusi vastu võtnud isik peavad säilitama väljastusprotokolli seni, kuni nende valduses on väljastusprotokollis märgitud koeproovid, DNA kirjeldused või terviseseisundi kirjeldused.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 126
lisa

VÄLJASTAMISPROTOKOLL

  Identifikaator ...........................................
  Kuupäev ja kellaaeg ................................
Väljastaja
Nimi ...................................................
Kood ...................................................
Aadress ..............................................
Õiguslik alus ......................................
Esindaja .............................................
Vastuvõtja
Nimi ...................................................
Kood ...................................................
Aadress ..............................................
Õiguslik alus .....................................
Esindaja .............................................
Väljastamise ese
Koeproovid
.....................................
DNA kirjeldused
..................................
Terviseseisundi kirjeldused
................................................
Väljastamise eset iseloomustavad andmed:
Kogus ...............................................
Identifikaatorid ..............................
Muud andmed:
Väljastamise viis
..........................................................
Väljastamise eseme edaspidise kasutamise ja säilitamise tingimused
Väljastaja ja vastuvõtja avaldused
Edastamine
Protokolli edastab viivitamatult SA-le Eesti Geenivaramu: üleandja .................. vastuvõtja ....................
Muu oluline informatsioon
Protokolli ei tohi paljundada ilma SA Eesti Geenivaramu eelneva kirjaliku loata.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json