Teksti suurus:

Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2002, 1, 9

Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamise kord

Vastu võetud 17.12.2001 nr 128

Määrus kehtestatakse «Inimgeeniuuringute seaduse» (RT I 2000, 104, 685) § 21 lõike 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Rakendamisala

(1) Määrusega kehtestatakse geenivaramusse kantud koeproovide, sealhulgas DNA, DNA kirjelduste, terviseseisundi kirjelduste ja tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamise kord, sealhulgas hävitamisprotokolli vorm, selle täitmise ja säilitamise kord.

(2) Määrusega kehtestatavad nõuded on täitmiseks kohustuslikud geenivaramu vastutavale töötlejale sihtasutusele Eesti Geenivaramu ja geenivaramu volitatud töötlejatele ning isikutele, kelle valduses on geenivaramust pärit koeproov, DNA kirjeldus või terviseseisundi kirjeldus.

2. peatükk
KOEPROOVIDE, DNA KIRJELDUSTE, TERVISESISUNDI KIRJELDUSTE JA TAGASIKODEERIMIST VÕIMALDAVATE ANDMETE HÄVITAMINE

§ 2. Üldnõuded

(1) Kõik isikud, kelle valduses on koeproov, DNA kirjeldus ja terviseseisundi kirjeldus, on geenivaramu vastutava töötleja korraldusel kohustatud omal kulul viivitamatult hävitama konkreetse koeproovi, DNA kirjelduse või terviseseisundi kirjelduse.

(2) Geenivaramu vastutav töötleja võib anda isikutele, kelle valduses on geenivaramust pärit koeproov, DNA kirjeldus või terviseseisundi kirjeldus, täiendavaid andmete hävitamisega seotud korraldusi, mille järgimine on koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste hävitamisel kohustuslik.

(3) Geenivaramu vastutava töötleja esindajal on õigus viibida koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamise juures geenivaramu volitatud töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel.

§ 3. Õigus nõuda koeproovide, DNA kirjelduste, tervisesisundi kirjelduste ja tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamist

(1) Geenidoonoril on õigus igal ajal nõuda tema tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamist. Nimetatud andmed hävitab vastutav töötleja hiljemalt kahe nädala jooksul vastava kirjaliku taotluse saamisest.

(2) Geenidoonoril on õigus nõuda tema koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist, kui tema isiku salastatus on õigusvastaselt avalikustatud. Koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist korraldab vastutav töötleja ühe kuu jooksul vastava kirjaliku taotluse saamisest. Vastutaval töötlejal on õigus koeproovi, DNA kirjeldust ja terviseseisundi kirjeldust mitte hävitada, kui ta tõendab et geenidoonori enda käitumine põhjustas tema isiku salastatuse avalikustamise.

(3) Vastutaval töötlejal on õigus nõuda koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist juhul, kui tal on põhjendatud kahtlus, et koeproovi, DNA kirjeldust ja terviseseisundi kirjeldust valdav või kasutav isik rikub «Inimgeeniuuringute seadust» või selle alusel kehtestatud õigusakte või kui tal puudub õiguslik alus nende valdamiseks või kui ei ole tagatud geenidoonorite salastatus ja õiguste kaitstus.

(4) Mis tahes isik on kohustatud viivitamatult hävitama tema valduses oleva koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse, kui ta teab, et tal puudub õiguslik alus selle koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse valdamiseks.

§ 4. Koeproovide hävitamine

Koeproovide hävitamiseks inaktiveeritakse koeproovid autoklaavimise teel.

§ 5. DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste hävitamine

(1) DNA kirjeldused ja terviseseisundi kirjeldused hävitatakse andmete infosüsteemist kustutamise teel nii, et ei oleks võimalik andmeid taastada.

(2) Juhul kui kustutatavatest andmetest on tehtud väljatrükke, hävitatakse need väljatrükid viisil, mille järgselt ei ole andmete taasesitamine kaasaja tehnika taseme kohaselt võimalik. Purustamisel ei tohi paberiosakese laius olla suurem kui 0,8 mm ning pikkus suurem kui 1,3 cm. Samuti on lubatud paberkandja tuhastamine või lahustamine kasutades keemilisi ühendeid.

§ 6. Tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamine

Tagasikodeerimist võimaldavad andmed hävitatakse viisil, mis välistab nende andmete taastamise.

3. peatükk
HÄVITAMISPROTOKOLL

§ 7. Hävitamisprotokolli kantavad andmed ja hävitamisprotokolli vorm

(1) Hävitamisprotokolli kantakse järgmised andmed:
1) protokolli identifitseerivad ja iseloomustavad andmed;
2) koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitajat ning tema esindajat identifitseerivad andmed;
4) hävitatavaid koeproove, DNA kirjeldusi, terviseseisundi kirjeldusi ja tagasikodeerimist võimaldavaid andmeid identifitseerivad ja iseloomustavad andmed;
5) hävitamise viisi ja läbiviimist iseloomustavad andmed;
6) hävitamise koht;
7) hävitaja mis tahes avaldused;
8) märkus, et protokolli ei tohi paljundada ilma geenivaramu vastutava töötleja kirjaliku loata;
9) geenivaramu vastutavale töötlejale hävitamisprotokolli edastamise viis;
10) muu oluline informatsioon.

(2) Hävitamisprotokolli vorm on käesoleva määruse lisa.

§ 8. Hävitamisprotokolli koostamine ja edastamine

(1) Hävitamisprotokoll koostatakse koeproovi, terviseseisundi kirjelduse või terviseseisundi kirjelduse hävitamise läbiviija poolt ühes eksemplaris. Hävitamisprotokoll jääb koeproovi, terviseseisundi kirjelduse või terviseseisundi kirjelduse hävitamise läbiviijale.

(2) Hävitamisprotokoll koostatakse enne hävitamist ja kirjutatakse alla pärast hävitamise läbiviimist.

(3) Kui hävitajaks ei ole geenivaramu vastutav töötleja, edastatakse allkirjastatud hävitamisprotokolli koopia viivitamatult geenivaramu vastutavale töötlejale kullerpostiteenust kasutades või muul geenivaramu vastutava töötleja poolt määratud viisil.

§ 9. Hävitamisprotokolli säilitamine

Hävitamisprotokolle ja nende koopiaid säilitatakse alaliselt, järgides «Inimgeeniuuringute seaduse» § 12 lõike 7 alusel sotsiaalministri määrusega geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilitamisele kehtestatud nõudeid.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 128
lisa

HÄVITAMISPROTOKOLL

    Identifikaator .....................................
    Kuupäev ja kellaaeg ..........................

Hävitamise läbiviija

Nimi .............................................

Kood ............................................

Aadress .......................................

Õiguslik alus ..............................

Esindaja ......................................

Hävitatakse

Koeproovid .....................................
Terviseseisundi kirjeldused ..........
...........................................................

DNA kirjeldused .....................................
Tagasikodeerimist võimaldavad andmed ...................................................................

Hävitatavat koeproove või andmeid iseloomustavad andmed:

Kogus ...............................................

Identifikaatorid ..............................

Muud andmed:

Hävitamise viis ja koht

...........................................................

Hävitamise läbiviija avaldused

Edastamine

Protokoll edastatakse viivitamatult SA-le Eesti Geenivaramu järgmisel viisil:
........................................................................................................................................

Muu oluline informatsioon

Protokolli ei tohi paljundada ilma SA Eesti Geenivaramu eelneva kirjaliku loata.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json