Teksti suurus:

Tartu Tervisekaitsetalituse põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2002, 2, 16

Tartu Tervisekaitsetalituse põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2001 nr 139

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302, 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578) § 40 lõike 2, § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Tartu Tervisekaitsetalitus (edaspidi Tervisekaitsetalitus) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

§ 2. Oma ülesannete täitmisel esindab Tervisekaitsetalitus riiki.

§ 3. (1) Tervisekaitsetalituse kõrgemalseisev valitsusasutus on Tervisekaitseinspektsioon.

(2) Tervisekaitsetalitus on aruandekohustuslik Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori ees, kes seadusega sätestatud korras suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab Tervisekaitsetalituse ja tema teenistujate üle teenistuslikku järelevalvet sotsiaalministri poolt määratud ulatuses ning korras.

§ 4. Tervisekaitsetalitus on riigieelarvest finantseeritav asutus. Tervisekaitsetalitusel on eelarve ja pangakonto, väikese riigivapi kujutisega pitsat ja sümboolika.

§ 5. Tervisekaitsetalitus asub Tartus. Tervisekaitsetalituse postiaadress on Põllu 1a, 50303 Tartu. Tervisekaitsetalituse nende struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne Tervisekaitsetalituse asukohas, tuuakse ära nende põhimäärustes.

§ 6. Tervisekaitsetalituse tegevuspiirkonnaks on Jõgeva maakond, Viljandi maakond, Tartu maakond, Põlva maakond, Võru maakond ja Valga maakond.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 7. Tervisekaitsetalituse tegevusvaldkonnaks on lõpptarbijale üleantava toidu ja selle käitlemise, joogivee ja selle käitlemise, ilu-, isiku- ja turismiteenuse, tarbekaupade, toidu- ja joogiveega kokkupuutuvate materjalide, kosmeetikavahendite, lõpptarbijale üleantavate kemikaalide, lastekaupade, laste-, õppe-, hoolekande-, tervishoiuasutuste ja apteekide, supelrandade ja suplusvee, müra ja mitteioniseeriva kiirguse taseme terviseohutus, nakkushaiguste seire, immunoprofülaktika ning nakkushaiguste leviku tõkestamine.

§ 8. Tervisekaitsetalitus:
1) teostab seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses järelevalvet ning rakendab riiklikku sundi lõpptarbijale üleantava toidu ja selle käitlemise, joogivee ja selle käitlemise, supelranna ja suplusvee, ilu-, isiku- ja turismiteenuse, tarbekaupade, lõpptarbijale üleantavate kemikaalide, lastekaupade, laste-, hoolekande-, tervishoiuasutuste ja apteekide terviseohutuse kontrollimisel; riigi poolt korraldatava immunoprofülaktika läbiviimise ning nakkus- ja parasiithaiguste leviku kontrollimisel;
2) jälgib elukeskkonna bioloogilisi, füüsikalisi ja keemilisi mõjureid ning teostab toidu, joogi- ja suplusvee seiret;
3) jälgib elanike immuunsusseisundit;
4) varustab immunoprofülaktika teostajaid riikliku programmiga ettenähtud vaktsiinidega;
5) teostab toidu käitlemisettevõtete tunnustamist ja nende enesekontrollisüsteemide kooskõlastamist;
6) registreerib nakkus- ja parasitaarhaigusjuhtumeid, uurib inimese nakatumise asjaolusid ning rakendab meetmeid nakkushaiguste leviku vähendamiseks ja tõrjeks;
7) teavitab avalikkust elukeskkonna seisundist, selle halvenemisest või halvenemise ohust;
8) lahendab elanike tervisekaitsega seonduvaid kaebusi;
9) kontrollib ohutust surnute väljaviimisel riigist ja ümbermatmisel;
10) kontrollib transpordivahendite peatuskohtades «Rahvusvaheliste meditsiiniliste sanitaareeskirjade» alusel kehtestatud sanitaarkaitsenõuete täitmist;
11) nõustab riikliku järelevalve ja kaebuste lahendamise käigus tervisekaitse küsimustes;
12) annab ametiabi ja vahetab tervisekaitse teavet teiste institutsioonide ning isikutega;
13) teeb koostööd teiste valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, erialaliitude ja ühendustega, samuti teiste riikide vastavate asutuste ja institutsioonidega ning tervisekaitsega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega;
14) kogub tervisekaitsealaseid statistilisi andmeid;
15) koostab ja esitab tema tegevust kirjeldavaid aruandeid;
16) osutab sotsiaalministri kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid;
17) täidab muid Tervisekaitsetalitusele seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega, sotsiaalministri määruste ja käskkirjadega ning Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori käskkirjadega pandud ülesandeid.

3. peatükk
ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 9. Tervisekaitsetalitusel on temale pandud ülesannete täitmiseks oma pädevuse piires õigus:
1) saada tervisekaitse nõudeid täitma kohustatud või nende täitmist korraldavatelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt teavet, nõuda neilt selgitusi ja dokumentide esitamist ning saada dokumentidest tasuta koopiaid;
2) kontrollimisõigust tõendava töötõendi esitamisel takistamatult ja ette teatamata kontrollida järelevalvatavaid ettevõtteid, asutusi ja füüsiliste või juriidiliste isikute teisi tegevuskohti ning seal asuvaid seadmeid, rajatisi, toodangut;
3) võtta tervisekaitse riikliku järelevalve käigus kontrollitavatest asutustest ja ettevõtetest tasuta materjalide ja toodete proove ning esemete näidiseid tervisekaitsealasteks uuringuteks;
4) avastatud rikkumiste korral teha ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks ja kontrollida nende täitmist, määrata trahve ja rakendada muid riikliku sunni vahendeid;
5) kohustada avalik- ja eraõiguslikke juriidilisi isikuid ning füüsilisi isikuid omandi valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel piirama, peatama või lõpetama oma tegevust, mis kahjustab või võib kahjustada inimese tervist;
6) korraldada epideemiatõrje meetmete rakendamist nakkus- ja parasiithaiguste kolletes ning kohustada nakkushaiguste leviku või leviku ohu korral tõvestatud ja nakkuskahtlasi inimesi arstlikuks uurimiseks, jälgimiseks ja ravimiseks haiglas või haiglaväliselt, kui nad oma tegevusega võivad nakkushaigust levitada;
7) kohustada tööandjaid nakkushaiguste ja mürgistuste leviku või leviku ohu korral ajutiselt tööülesannete täitmisest vabastama töötajaid, kes pole õigeaegselt läbinud kohustuslikku tervisekontrolli, või nakkushaigeid ja tõvestavate pisikute kandjaid, kes töö iseärasuste tõttu võivad nakatada teisi inimesi;
8) kohustada avalik- ja eraõiguslikke juriidilisi isikuid ning füüsilisi isikuid tegema desinfektsiooni, desinsektsiooni ja deratisatsiooni sotsiaalministri kehtestatud korras, kui on tekkinud soodsad tingimused nakkuste levikuks;
9) mitte lubada ehitiste, rajatiste, veokite, tehnoloogiate, masinate ja seadmete projektide ning tehniliste normdokumentide rakendamist ning nende objektide kasutuselevõtmist, kui nad ei vasta tervisekaitse nõuetele, samuti tühistada selleks varem antud kooskõlastus, kui rakendamise käigus on sellised asjaolud ilmsiks tulnud.

§ 10. Tervisekaitsetalituse ametnik on kohustatud:
1) kasutama oma õigusi ja rakendama vajalikke meetmeid tervisekaitse õigusaktide rikkumiste korral ning võtma süüdlased vastutusele või algatama vastutusele võtmist seaduses ettenähtud korras;
2) tegema vajadusel ettepanekuid riigi- ja omavalitsuse asutustele tervisekaitseküsimuste lahendamiseks ja tervisehäirete ning haigestumise vähendamiseks;
3) hoidma saladuses oma ametiülesannete täitmisel teatavaks saanud andmed, mis kujutavad endast ärisaladust, samuti inimese eraellu puutuvad andmed, kui selliste andmete avalikustamine ei tulene seadusest;
4) avalikustama tõepärast teavet elukeskkonna ja tervisehäirete kohta järelevalvealusel maa-alal, sealhulgas tervisekaitse meetmetest ja nende rakendamise käigust.

4. peatükk
STRUKTUUR

§ 11. (1) Tervisekaitsetalituse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab sotsiaalminister.

(2) Tervisekaitsetalituse koosseisus on Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa, Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa piirkondlikud osakonnad, mis täidavad Tervisekaitsetalituse ülesandeid oma vastutuspiirkonnas.

(3) Tervisekaitsetalituse osakonnal on oma põhimäärus, mille kinnitab Tervisekaitsetalituse direktor.

§ 12. Tervisekaitsetalitusel on oma tööülesannete täitmiseks vajalikud ruumid, veo-, side- ja andmetöötlusvahendid.

5. peatükk
JUHTIMINE

§ 13. Tervisekaitsetalituse tööd juhib direktor, kelle nimetab ametisse Tervisekaitseinspektsiooni peadirektor.

§ 14. Tervisekaitsetalituse direktor allub vahetult Tervisekaitseinspektsiooni peadirektorile.

§ 15. (1) Direktor:
1) juhib Tervisekaitsetalituse tööd, korraldab ja kontrollib talituse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) vastutab Tervisekaitsetalituse ülesannete õiguspärase ja õigeaegse täitmise eest ja annab oma tegevusest aru Tervisekaitseinspektsiooni peadirektorile, Sotsiaalministeeriumile ning seadusega ettenähtud korras riikliku järelevalve organitele;
3) esindab Tervisekaitsetalitust oma pädevuse piires ilma erivolitusteta ja annab volitusi Tervisekaitsetalituse esindamiseks;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist Tervisekaitsetalituse teenistujad ning sõlmib ja lõpetab töölepingud abiteenistujatega;
5) kinnitab Tervisekaitsetalituse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra, struktuuriüksuste põhimäärused, ametnike ja abiteenistujate ametijuhendid; kohaldab nende suhtes ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
6) määrab struktuuriüksuste ja regionaalse töökorraldusega teenistujate vastutuspiirkonnad;
7) töötab välja Tervisekaitsetalituse tööplaani, osaleb Tervisekaitseinspektsiooni tööplaani ja arengukava väljatöötamises;
8) korraldab personalitööd ja teenistujate täiendusõpet;
9) käsutab Tervisekaitsetalitusele eraldatud vara ja vahendeid sihipäraselt ja kooskõlas õigusaktidega, vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
10) teeb Tervisekaitseinspektsiooni peadirektorile ettepanekuid Tervisekaitsetalituse tulude ja kulude eelarve kohta;
11) teostab teenistuslikku järelevalvet Tervisekaitsetalituse teenistujate üle;
12) esitab kehtestatud korras Tervisekaitsetalituse tegevuse aruandeid Tervisekaitseinspektsioonile;
13) kehtestab Tervisekaitsetalituse vapipitsati kasutamise korra;
14) annab teenistusalastes küsimustes käskkirju;
15) täidab õigusaktist tulenevaid ja Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori käskkirjaga pandud muid ülesandeid.

(2) Direktori ajutisel äraolekul asendab teda Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori poolt määratud Tervisekaitsetalituse osakonnajuhataja.

§ 16. (1) Tervisekaitsetalituse osakonda juhib osakonnajuhataja.

(2) Osakonnajuhataja juhib osakonna tööd, vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad teenistusülesanded määratakse kindlaks direktori poolt kinnitatud osakonna põhimäärusega ja osakonnajuhataja ametijuhendiga.

(3) Osakonnajuhataja ajutisel äraolekul asendab teda direktori poolt määratud ametnik.

6. peatükk
SÜMBOOLIKA

§ 17. Tervisekaitsetalitusel on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja mööda äärt sõna «Tartu Tervisekaitsetalitus».

§ 18. Tervisekaitsetalitusel on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse asjaajamise korras.

§ 19. Tervisekaitsetalitusel on kehtestatud korras registreeritud sümboolika, mille kasutamine on kehtestatud õigusaktiga.

7. peatükk
MOODUSTAMINE, ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

§ 20. Tervisekaitsetalitus moodustatakse, korraldatakse ümber ja tema tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras.

§ 21. Sotsiaalministri 6. novembri 1998. a määruse nr 55 «Tervisekaitsetalituste põhimääruste kinnitamine» (RTL 1998, 331/332, 1359) punkti 1 alapunktid 4, 8, 12–15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json