Teksti suurus:

Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 34, 483

Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2005 nr 11

Määrus kehtestatakse « Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 2003, 75, 495; 88, 594; 2004, 89, 615) § 151 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse teadus- ja arendusasutustele baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord, sh baasfinantseerimise kogumahu jaotus, mahu määramise kriteeriumid ning teadus- ja arendusasutusele eraldatava baasfinantseerimise mahu määramise kord.

(2) Baasfinantseerimist eraldatakse teadus- ja arendusasutustele, mille teadus- ja arendustegevust on positiivselt evalveeritud.

2. peatükk
BAASFINANTSEERIMISE MAHU MÄÄRAMISE TINGIMUSED

§2. Baasfinantseerimise kogumahu jaotus

(1) Baasfinantseerimisele riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust 95 protsenti eraldatakse arvestades baasfinantseerimise alusandmete esitamise aastale eelneva kolme aasta teadus- ja arendustegevuse tulemusi ja lähtudes §-s 3 toodud kvaliteedikriteeriumide proportsioonidest.

(2) Baasfinantseerimisele riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust 5 protsenti eraldatakse rahvusteaduste täiendavaks toetamiseks §-st 4 lähtudes.

§3. Baasfinantseerimise mahu määramise kriteeriumid

(1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud baasfinantseerimise mahust 50 protsenti eraldatakse proportsionaalselt teadus- ja arendusasutuse osalusel valminud kõrgetasemeliste publikatsioonide arvuga rahvusvahelist tunnustust omavates ajakirjades, kõrgetasemeliste teadusmonograafiate arvuga (arvestades andmete esitaja osaluse mahtu nendes) ning teadus- ja arendusasutusele kuuluvate patentide ja patenditaotluste arvuga järgmise arvestusega:
1) artikkel, mida indekseeritakse ISI Web of Science’is, koefitsiendiga üks;
2) kõrgetasemeline rahvusvahelise levikuga monograafia, mis on määratletud lisas 1 ja mis on täielikult valminud andmete esitaja osalusel, koefitsiendiga kolm;
3) kõrgetasemeline rahvusvahelise levikuga monograafia, mis on määratletud lisas 1 ning millest andmete esitaja osalusel on valminud üks peatükk, koefitsiendiga üks;
4) kõrgetasemeline rahvusvahelise levikuga monograafia, mis on määratletud lisas 1 ning millest andmete esitaja osalusel on valminud kaks või enam peatükki, kuid mitte terve monograafia, koefitsiendiga kaks;
5) Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) või Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud patenditaotlus koefitsiendiga kaks ja patent koefitsiendiga kolm.

(2) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud baasfinantseerimise mahust 40 protsenti eraldatakse proportsionaalselt teadus- ja arendusasutuse majandusaasta tulemiaruandes kajastatud tekkepõhiste tuludega (teadus- ja arendustegevuse grantid (uurimis- ja arendustoetused) ja lepingud, tulud litsentside müügist ja patentidest), mille puhul on üheselt tuvastatav tulude seos teadus- ja arendustegevuse ja finantsdokumentidega.

(3) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud baasfinantseerimise mahust 10 protsenti eraldatakse ülikoolile proportsionaalselt ülikooli õppekava alusel valminud ning ülikoolis kaitstud doktoritööde arvuga.

§4. Rahvusteadustele eraldatav baasfinantseerimine

(1) Baasfinantseerimist rahvusteaduste arendamiseks eraldatakse lisaks § 2 lõike 1 alusel teadus- ja arendusasutustele eraldatavatele vahenditele.

(2) Baasfinantseerimise mahu määramisel käsitletakse rahvusteadustena eelkõige Eesti ajalugu, folkloristikat, keeleteadust, kunstiteadusi (sh muusika- ja teatriteadusi) ja kirjandusteadust, aga ka teisi teadusi, mille uurimistulemustel on otsene mõju eestlaste enesemääratlusele ning mis sellega aitavad kujundada ja säilitada eestlaste identiteeti.

(3) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud vahendite jaotuse teadus- ja arendusasutuste vahel määrab haridus- ja teadusminister, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha.

3. peatükk
BAASFINANTSEERIMISE MAHU MÄÄRAMISE KORD

§5. Teadus- ja arendusasutustele baasfinantseerimise mahu määramise alusandmed

(1) Baasfinantseerimise mahu määramise alusandmeid (välja arvatud § 3 lõike 1 punktides 1 ja 5 nimetatud andmed) esitavad teadus- ja arendusasutused (välja arvatud ülikoolide struktuuriüksused) Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema poolt selleks volitatud juriidilisele isikule või asutusele baasfinantseerimise jaotuse kinnitamisele eelneva aasta 1. oktoobriks. Ülikoolid toovad ülikooli koondandmetes eraldi välja andmed baasfinantseerimise subjektideks olevate ülikooli teadus- ja arendusasutuste kohta.

(2) Kui teadus- ja arendusasutusele pole varem baasfinantseerimist määratud, esitatakse alusandmed andmete kogumise aastale eelneva kolme kalendriaasta kohta, varem baasfinantseeritud teadus- ja arendusasutuse puhul andmete kogumise aastale eelneva ühe kalendriaasta kohta.

(3) Alusandmed esitatakse paberkandjal ning elektrooniliselt elektroonilist töötlemist võimaldavas vormis vastavalt lisadele 1–3:
1) paragrahvi 3 lõike 1 punktides 2–4 toodud andmed vastavalt lisale 1;
2) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud andmed vastavalt lisale 2;
3) paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud andmed vastavalt lisale 3.

(4) Paragrahvi 3 lõike 1 punktides 1 ja 5 nimetatud alusandmete kogumist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.

(5) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus kontrollida esitatavate andmete õigsust. Valeandmete esitamise korral vähendatakse järgmisel aastal baasfinantseerimise mahtu liigselt määratud baasfinantseerimise ulatuses.

§6. Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise mahu kinnitamine

(1) Baasfinantseerimise jaotuse teadus- ja arendusasutustele kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

(2) Käskkiri tehakse baasfinantseeritavatele teadus- ja arendusasutusele teatavaks 10 päeva jooksul käskkirja andmisest.

§7. Baasfinantseerimise aruanne

Teadus- ja arendusasutusele eraldatud baasfinantseerimise kasutamise kohta esitab teadus- ja arendusasutus Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt baasfinantseerimise eraldamisele järgneva aasta 15. veebruariks aruande vastavalt määruse lisas 4 toodud vormile ja aruande seletuskirja.

§8. Rakendussäte

2005. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel esitatakse baasfinantseerimise alusandmed 2001., 2002. ja 2003. aasta kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile 2005. aasta 25. märtsiks ning teadus- ja arendusasutusel on õigus esitada alusandmed § 5 lõikes 3 toodud vorminõudeid mitte järgides.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 «Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord»
lisa 1

A. Kõrgetasemeline rahvusvahelise levikuga teadusmonograafia

Baasfinantseerimise määramisel käsitletakse kõrgetasemelise teadusmonograafiana (arvestamata artiklite kogumikke ning konverentsi teeside ja konverentsi materjalide kogumikke) publikatsiooni, mis on:
1) autori või autorite kollektiivi tervikuurimus, mis on ilmunud eraldi väljaandena;
2) läbinud rahvusvahelise eelretsenseerimise;
3) välja antud rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskirjastuse poolt (näiteks Academic Press, Springer Verlag, Wiley jne);
4) indekseeritud eriala kesksetes rahvusvahelistes andmebaasides ja/või retsenseeritud rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades.

B. Kõrgetasemelise rahvusvahelise levikuga teadusmonograafiate kohta esitatakse järgmised andmed:
1) autor(id);
2) pealkiri;
3) väljaandmise koht;
4) kirjastus;
5) ilmumise aasta;
6) lehekülgede arv;
7) ISBN;
8) seeria pealkiri*;
9) köide*;
10) kordustrüki puhul märkida, mitmes trükk*;
11) veebiaadress DOI (Digital Object Identifier)*.
* Punktides 8 kuni 11 nimetatud andmed esitatakse nende olemasolul.

C. Kõrgetasemelise rahvusvahelise levikuga teadusmonograafia peatüki kohta esitatakse järgmised andmed:
1) andmed monograafia kohta vastavalt punktile B;
2) peatüki autor(id);
3) peatüki pealkiri;
4) leheküljed.

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 «Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord»
lisa 2

Teadus- ja arendusasutuse siseriiklike ja rahvusvaheliste teadus- ja arendustegevuse grantide (uurimis- ja arendustoetuste) ja teadus- ja arendustegevusega otseselt seotud lepingute tulu ning litsentside ja patentide müügi tulu baasfinantseerimise arvestamiseks

Asutus:

Aasta:

Jrk nr Identifikaator asutuses* Nimetus või objekt (ese)** Finantseerija (lepingupartner) Vastutav täitja või allüksus*** Tekkepõhine tulu aastas vastavalt majandusaasta tulemiaruandele (tuh kroonides) Märkused
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             

* teadus- ja arendustegevuse granti, lepingu (suulise lepingu korral arve), litsentsi, patendi identifikaator peab võimaldada identifitseerida seda asutuse raamatupidamises;
** juhul, kui nimetus või objekt ei võimalda määratleda granti, lepingu, litsentsi või patendi otsest seost teadus- ja arendustegevusega, kirjeldada märkuste lahtris lühidalt objekti sisu;
kui tegemist on suulise lepinguga, siis tuua ära teenuse või kauba nimetus vastavalt arvele ning lisada märkuste lahtris selgitus, kui nimetusest ei selgu otsene seos teadus- ja arendustegevusega.
ETF grantide puhul näidata granti number;
*** täitmine soovituslik

Asutuse juht:

Koostaja (nimi ja kontaktandmed):

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 «Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord»
lisa 3

Ülikoolis kaitstud doktoritööde arv.
1) kaitsja nimi;
2) töö nimetus;
3) juhendaja(d).

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 «Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord»
lisa 4

Teadus- ja arendusasutuse baasfinantseerimise aruanne

Aruandeaasta:

Asutus:

Tegevused Summa (tuhat kr)
1. Asutuse poolt finantseeritavad teadusteemad (näidata teema nimetus)
1)
2)
3)
4)
 
2. Teadus- ja arendustegevuse projektide ja lepingute kaasfinantseerimine:
1) Siseriiklike lepingute ja projektide kaasfinantseerimise summa kaasfinantseeritavate projektide, lepingute arv: .................
2) Rahvusvaheliste lepingute ja projektide kaasfinantseerimise summa kaasfinantseeritavate projektide, lepingute arv: .................
 
3. Teadusaparatuuri soetamine (põhivara maksumusega üle 30 000 krooni ilma käibemaksuta)  
4. Muud olulised tegevused (loetleda):
1)
2)
3)
 
KOKKU baasfinantseerimise kulu aruandeaastal,
               sh personalikulud
 

Asutuse juht:

Koostaja:

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json