Teksti suurus:

Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord

Vastu võetud 19.01.2004 nr 10
RTL 2004, 12, 163
jõustumine 02.02.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.05.2004 nr 107 (RTL 2004, 72, 1195) 10.06.2004 (rakendatakse alates 01.06.2004)

28.10.2004 nr 141 (RTL 2004, 140, 2148) 15.11.2004

07.03.2005 nr 25 (RTL 2005, 32, 450) 25.03.2005

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 5 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Maksukorralduse seaduse» § 115 lõikega 6.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

Määrus sätestab kalendriaasta jooksul residendist füüsilisele isikule (edaspidi maksumaksja) tehtud väljamaksetelt kinnipeetud või tema sama kalendriaasta tuludelt tasutud tulumaksu (edaspidi tulumaks) ning «Maksukorralduse seaduse» alusel tasutud intresside maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele eraldamise korra.

§2. Üldpõhimõtted

(1) Maksuhalduri kontole laekunud tulumaksust kantakse maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksustele “Tulumaksuseaduse“ § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud määrale vastav osa tema maksustatavast tulust, arvestamata “Tulumaksuseaduse“ 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi (edaspidi omavalitsusüksusele kantav maksusumma). Omavalitsusüksusele kantava maksusumma arvutamisel ei arvata maksustatava tulu hulka pensione ja kasu vara võõrandamisest. (õ) 27.02.2006 16:00

(2) Kui käesoleva määruse kohaselt arvutatud omavalitsusüksusele kantav maksusumma ületab nimetatud kohalikus omavalitsusüksuses elukohta omavate maksumaksjate tasutud tulumaksu summat, vähendatakse puuduva summa ulatuses riigile kantavat maksusummat.

[RTL 2005, 32, 450; 25.03.2005]

§3. Elukoht

Maksumaksja elukohaks kalendriaastal loetakse maksuhalduri peetavasse «Maksukorralduse seaduse» §-s 17 sätestatud maksukohustuslaste registrisse (edaspidi register) sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud elukoht.

2. peatükk
TULUMAKSU JA INTRESSI ERALDISTE ARVUTAMISE ERIJUHUD

§4. Tulumaksu eraldamine tulumaksu osalisel tasumisel

Kui maksumaksja või maksu kinnipidaja kannab maksuhalduri kontole deklaratsioonis või maksuhalduri haldusaktis ettenähtust vähem tulumaksu, arvutatakse eraldamisele kuuluv summa, arvestades maksuhalduri kontole laekunud maksu kinnipidaja kinnipeetud või maksumaksja tasutud tulumaksu ning tema poolt deklaratsiooni või maksuhalduri haldusakti alusel tasumisele kuuluva tulumaksu proportsiooni.

41. Tulumaksu avansiline eraldamine maksustatava tulu andmete puudumisel (õ) 18.02.2008 10:25

(1) Kui maksumaksja või maksu kinnipidaja kannab maksuhalduri kontole tulumaksu avansilise maksena või muul viisil tulumaksu, mille aluseks oleva maksustatava tulu suurus ei ole deklaratsiooni puudumise või muu asjaolu tõttu teada, jaotatakse sellest 70% avansilise eraldisena kohalike omavalitsusüksuste vahel.

(2) Maksumaksja tasutud tulumaksust kantakse 70% avansilise eraldisena tema elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele. Maksu kinnipidaja ülekantud tulumaksu või maksumaksja elukoha andmete puudumise korral jaotatakse 70% tulumaksust kohalike omavalitsusüksuste vahel avansilise eraldisena, arvestades § 5 lõike 2 kohaselt arvutatud kohalike omavalitsusüksuste arvestuslikke osakaalusid.

(3) Lõigete 1 ja 2 alusel avansilise eraldisena jaotatav summa arvutatakse paragrahvi 8 lõikes 2 sätestatud päevale eelneva tööpäeva seisuga.

[RTL 2004, 140, 2148; 15.11.2004]

§5. Tulumaksu eraldamine maksumaksja elukoha andmete puudumisel

(1) Kui tulumaksu eraldamise ajaks puuduvad registris andmed maksumaksja elukoha kohta, jaotatakse omavalitsusüksusele kantav maksusumma kohalike omavalitsusüksuste vahel proportsionaalselt kohalike omavalitsusüksuste arvestuslike osakaaludega.

(2) Kohaliku omavalitsusüksuse arvestuslik osakaal arvutatakse jooksval ja kolmel eelmisel kalendriaastal talle eraldatud maksusumma jagamisel kõigile kohalikele omavalitsusüksutele eraldatud maksusummaga.

(3) Kui lõikes 1 nimetatud juhul kannab maksumaksja või maksu kinnipidaja maksuhalduri kontole deklaratsioonis või maksuhalduri haldusaktis ettenähtust vähem tulumaksu, jaotatakse omavalitsusüksusele kantav maksusumma kohalike omavalitsusüksuste vahel proportsionaalselt kohalike omavalitsusüksuste arvestuslike osakaaludega, arvestades ka §-s 4 sätestatud proportsiooni.

§6. Intresside eraldamine

(1) Maksuhalduri kontole laekunud intressid eraldatakse kohalikule omavalitsusüksusele deklaratsioonides toodud isikustatud andmete alusel järgmistes määrades:
1) 2004. aastal laekunud intressidest 60%;
2) 2005. aastal laekunud intressidest 70%;
3) 2006. aastal laekunud intressidest 80%;
4) alates 2007. aasta 1. jaanuarist laekunud intressidest 85%.

(2) Kui intresside eraldamise ajaks puuduvad registris andmed maksumaksja elukoha kohta, jaotatakse lõikes 1 nimetatud intressid kohalike omavalitsusüksuste vahel proportsionaalselt § 5 lõike 2 kohaselt arvutatud kohalike omavalitsusüksuste arvestuslike osakaaludega.

3. peatükk
TULUMAKSU ÜLEKANDMINE

§7. Tulumaksu eraldis

(1) Kohalikule omavalitsusüksusele kantakse maksuhalduri kontole laekunud tulumaksust käesoleva määruse § 8 lõikes 1 sätestatud tähtpäevadeks ja ulatuses avansilised eraldised, lähtudes kuu keskmisest tulumaksu eraldisest.

(2) Kuu keskmine tulumaksu eraldis on avansilise eraldise tegemise kuule eelnenud kuuel kuul kohalikule omavalitsusüksusele kantud tulumaksu keskmine summa.

(3) Maksuhaldur arvutab käesolevas määruses sätestatud korras antud kuul kohalikule omavalitsusüksusele kantava maksusumma, mida ta vähendab talle kantud avansiliste eraldiste võrra ning positiivse jäägi korral kannab selle kohalikule omavalitsusüksusele § 8 lõikes 2 sätestatud tähtpäevaks.

(4) Kui lõike 3 alusel arvutatud summa on negatiivne, vähendatakse antud summa võrra järgnevaid kohalikule omavalitsusüksusele kantavaid avansilisi eraldisi.

[RTL 2004, 140, 2148; 15.11.2004]

§8. Tulumaksu ja intresside ülekandmise aeg

(1) Paragrahvi 7 lõikes 1 sätestatud avansiliste eraldistena kantakse kohalikule omavalitsusüksusele iga kuu 11. kuupäevaks 60% ning 18. kuupäevaks 25% kuu keskmisest tulumaksu eraldistest.

(2) Paragrahvis 41 ja § 7 lõikes 3 sätestatud tulumaksu eraldised kantakse ühe summana kohalikule omavalitsusüksusele kuu eelviimaseks tööpäevaks.

(3) Paragrahvi 6 kohaselt eraldamisele kuuluvad intressid kantakse kohalikule omavalitsusüksusele kuu eelviimaseks tööpäevaks.

(4) Kui ülekandmisele kuuluv tulumaksu ja intresside summa kokku on alla 10 000 krooni, kantakse eraldis kohalikule omavalitsusüksusele kuu eelviimaseks tööpäevaks.

[RTL 2004, 140, 2148; 15.11.2004]

§9. Tulumaksu ümberarvestus

Täiendavate andmete saamisel või varasema perioodi andmete parandamisel tehakse tagasiulatuvalt ümberarvestus jooksva ja kolme eelmise kalendriaasta ulatuses. Käesoleva määruse kohaselt arvutatud omavalitsusüksusele kantavat maksusummat korrigeeritakse ülekandmata või rohkem ülekantud eraldiste summaga.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määrus nr 9 «Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord» (RTL 2001, 11, 153; 2002, 75, 1161) tunnistatakse kehtetuks.

§11. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse alates 2004. aasta 1. jaanuarist maksuhalduri kontole laekunud tulumaksu eraldamisel kohalikele omavalitsusüksustele, kui laekunud tulumaks on arvutatud alates 2004. aasta 1. jaanuarist saadud tuludelt.

(2) Maksuhalduri kontole laekunud tulumaksu eraldamisel kohalikele omavalitsusüksustele kohaldatakse rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määrust nr 9 «Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord», kui laekunud tulumaks on arvutatud enne 2004. aasta 1. jaanuari saadud tulult.

(3) 2003. aasta tulude kohta esitatud residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel määratud juurdemakse laekub riigile ning enammakstud maksusumma tagastatakse riigile laekuva tulumaksu osa arvel.

(4) Määrust rakendatakse intressidele, mis on laekunud maksuhalduri kontole alates 2004. aasta 1. jaanuarist.

(5) Määruse § 7 lõiget 1 rakendatakse alates 2004. aasta 1. veebruarist.

(6) Tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud määra muutmisel rakendatakse uut määra pärast muudatuse jõustumist saadud tuludelt arvutatud tulumaksu eraldamisel kohalikele omavalitsusüksustele.

[RTL 2005, 32, 450; 25.03.2005]

Õiend

1. Rahandusministri 19.01.2004.a määruse nr 10 "Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord" tervikteksti 25.03.2005 redaktsioonis § 2 lõikesse 1 on lisatud väljajäänud teine lause.

2. Lugeda § 41 lõigete ees õigeks vastavad numbrid (1), (2) ja (3).

/otsingu_soovitused.json