Teksti suurus:

Tervisekontroll nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 6, 48

Tervisekontroll nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

Vastu võetud 23.12.1997 nr 44

Rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 3 alusel määran:

1. Kinnitada juurdelisatud «Tervisekontrolli kord tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut» koos lisadega 1 ja 2.

2. Tunnistada kehtetuks Tervishoiuministeeriumi ja Eesti Vabariigi peasanitaararsti 11. juuli 1991. a. käskkiri nr. 100/2 «Kutsealane meditsiiniline läbivaatus nakkushaiguste leviku tõkestamiseks».

Minister Tiiu ARO

Kantsler Jaan RÜÜTMANN

Kinnitatud
sotsiaalministri 23. detsembri 1997. a. määrusega nr. 44

Tervisekontrolli kord tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut

1. Käesolev kord määrab kindlaks rahvatervise seaduse paragrahvi 8 lõike 2 punkti 3 alusel nakkus- ja parasitaarhaiguste leviku tõkestamiseks eelneva ja perioodilise tervisekontrolli läbiviimise nõuded Vabariigi Valitsuse 22. juuli 1992. a. määruse nr. 214 (RT 1992, 34, 454) punktiga 5 kinnitatud töödel, mille puhul tervisekontroll on kohustuslik.

2. Tervisekontroll on kohustuslik käesoleva korra lisas 1 toodud kutse- ja tegevusaladel töölepingu alusel töötajale ja füüsilisest isikust ettevõtjale.

3. Tervisekontrolli teeb perearst või üldarst (edaspidi arst), välja arvatud punktis 9 sätestatud juhtudel, kes teostab arstliku läbivaatuse, suunab kontrollitava lisas 1 ettenähtud uuringutele ja vajadusel kaasab terviseseisundi uurimiseks ning hindamiseks eriarste.

4. Tervisekontrolli tulemused kantakse tervisetõendisse, mille vorm on antud käesoleva korra lisas 2.

5. Eelneva tervisekontrolli puhul märgib arst vastunäidustuste puudumisel lisas 2 toodud tervisetõendisse need tegevusvaldkonnad, kus kontrollitav soovib ja terviseseisundi poolest võib töötada. Vastunäidustuste esinemisel tervisetõendit ei väljastata seni, kuni ravi tulemusena pole vastunäidustused kõrvaldatud. Eelneva tervisekontrolli korras antud arstlik otsus kehtib kaks aastat alates tervisetõendi väljaandmise kuupäevast.

6. Perioodilise tervisekontrolli puhul teeb arst vastunäidustuste puudumisel isiklikku tervisetõendisse otsuse «vastunäidustust pole», vastunäidustuse esinemisel annab arst otsuse «töötamine vastunäidustatud».

7. Tervisetõendi väljaandmise kuupäeva ja otsuse ning perioodilise tervisekontrolli tulemuse fikseerib arst raviasutuses kontrollitava kohta peetavas ravidokumendis. Samas säilitatakse vähemalt kuni järjekordse kontrollini uuringutulemused ja eriarstide otsused.

8. Eelneva tervisekontrolliga seotud kulud kannab töökohast huvitatud tööle taotleja, välja arvatud kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud isikud ja seadusega ettenähtud juhtudel kindlustatutega võrdsustatud isikud, kelle terviseuuringute kulud tasub haigekassa ravikindlustusseaduse (RT 1991, 23, 272; 1992, 19, 276; RT I 1994, 23, 387; 1997, 28, 425) kohaselt.

9. Meremeeste, rongide- ja lennukipersonali, kes üheaegselt tegutsevad käesoleva dokumendi lisas 1 toodud valdkondades, tervisekontrolli, võivad lisas 1 ettenähtud mahu ja sagedusega teha arstid, kes teevad nimetatud isikute kutsealast tervisekontrolli.

10. Tööandja on rahvatervise seaduse § 16 lõike 2 punkti 2 kohaselt kohustatud ajutiselt kõrvaldama töölt töötaja, kes pole õigeaegselt läbinud kohustuslikku tervisekontrolli. Isikut, kelle kohta perioodilise tervisekontrolli tulemusena on langetatud ostus «töötamine vastunäidustatud», loetakse tervisekontrolli mitteläbinuks.

11. Lisas 1 loetletud tegevusalade töötajad, kes on põdenud difteeriat, para- ja kõhutüüfust, shigelloosi, salmonelloosi või teisi soolenakkusi, võivad jätkata tööd juhul, kui pärast tervenemist bakterioloogiline uuring kinnitab bakterikandluse puudumist ja arst on tervisetõendisse märkinud otsuse «vastunäidustusi pole».

12. Töötaja eelnevale ja perioodilisele tervisekontrollile suunamise eest vastutab tööandja. Tööandja peab kontrollima tervisetõendi olemasolu. Tervisetõendit säilitatakse tööandja juures ja esitatakse järelevalveametnike nõudmisel. Töötaja lahkumisel töölt annab tööandja tervisetõendi töötajale.

13. Riiklikku järelevalvet tervisekontrolli üle teevad tervisekaitsetalituste ametnikud.

Lisa  1
sotsiaalministri 23. detsembri 1997. a. määrusele nr. 44

Kohustuslikule tervisekontrollile kuuluvate kutse- ja tegevusalade loetelu ning tervisekontrolli sagedus

Jrk. nr. Kutse- või tegevusala nimetus Eelnev tervisekontroll enne tööle asumist Perioodiline tervisekontroll Vastunäidustused
Osalevad arstid Uuringud Sagedus Osalevad arstid Uuringud
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Toidu käitleja, kes vahetult puutub kokku toidu või käitlemisvahenditega või koristab käitlemisruume, välja arvatud alkohoolsete jookide käitlemine Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude röntgenoloogiline uuring, rooja uuring patogeensetele mikroobidele Üks kord kahe aasta jooksul Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude röntgenoloogiline uuring Nakkushaigused

Hingamiselundite tuberkuloos Soolenakkuste pisikukandlus

Käte nahamädanikud ja seenhaigused

2. Õpilane või üliõpilane, kes asub tööle või tootmispraktikale käesolevas tabelis loetletud tegevusaladel Tervisekontroll toimub vastavalt selle kutse- või tegevusala töötaja kontrollile
3. Laste ja noorukite kasvatuse, puhkuse, hariduse ning koolitusega tegelev isik, kes vahetult puutub kokku lastega või pidevalt töötab nendes ruumides Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude röntgenoloogiline uuring Üks kord kahe aasta jooksul Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude röntgenoloogiline uuring Hingamiselundite tuberkuloos Käte nahamädanikud ja seenhaigused
4. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse töötaja, kes vahetult puutub kokku patsientide või hoolealustega Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude röntgenoloogiline uuring Üks kord kahe aasta jooksul Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude röntgenoloogiline uuring Hingamiselundite tuberkuloos
5. Juuksuri- ja iluteeninduse ning muu isikuteenindusega (sauna-, solaariumi-, massaaþiteenused, tualettruumide pidamine jms.) tegelevad või teeninduspunktides (pesu- ja kemopuhastus jt.) töötavad isikud Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude röntgenoloogiline uuring Üks kord kahe aasta jooksul Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude

röntgenoloogiline uuring

Hingamiselundite tuberkuloos Käte nahamädanikud ja seenhaigused
6. Hotellides, motellides, võõrastemajades, matkamajades ja -onnides, puhkemajades või turismitaludes majutusega tegelev toateenija ja koristaja Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude röntgenoloogiline uuring Üks kord kahe aasta jooksul Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude

röntgenoloogiline uuring

Hingamiselundite tuberkuloos
7. Apteegi ja farmaatsiatehase töötaja, kes valmistab ja müüb ravimeid Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude röntgenoloogiline uuring Üks kord kahe aasta jooksul Üldarst, vajadusel eriarst Kopsude

röntgenoloogiline uuring

Hingamiselundite tuberkuloos Käte nahamädanikud ja seenhaigused

Lisa 2
sotsiaalministri 23. detsembri 1997. a. määrusele nr. 44

SID