Teksti suurus:

Eesti Kunstimuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 37, 524

Eesti Kunstimuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 22.03.2005 nr 4

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 ja «Muuseumiseaduse» (RT I 1996, 83, 1487; 1997, 93, 1559; 2000, 47, 286; 2001, 88, 531; 2002, 27, 153; 53, 336; 2003, 21, 126; 2004, 28, 188) § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Eesti Kunstimuuseum

(1) Eesti Kunstimuuseum (edaspidi EKM) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. EKM on asutatud 1919. aastal eesti professionaalse kunsti kogumiseks ja kunstikultuuri igakülgseks edendamiseks.

(2) EKM juhindub oma tegevuses «Muuseumiseadusest», teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(3) EKM-il on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, kultuuriministri poolt kinnitatud eelarve, pangakontod ning kehtivate õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§2. EKM-i asukoht 

EKM asub Tallinnas. EKM-i postiaadress on Kiriku plats 1, 10130 Tallinn. EKM-i struktuuriüksuse, mis ei paikne EKM-i aadressil, asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk
TEGEVUS JA ÜLESANDED

§3. EKM-i põhiülesanne

(1) EKM-i põhiülesanne on eesti professionaalse kunsti ja väliskunsti kogumine, säilitamine, seda kajastava materjali uurimine, tutvustamine ning publitseerimine.

(2) EKM:
1) kogub eesti ja muu maailma kõigi ajalooliste perioodide professionaalset kunsti kõigis tema alaliikides;
2) säilitab muuseumis arvelevõetud museaale ja arhiivimaterjale, korraldab nende konserveerimist ja restaureerimist;
3) teeb teaduslikku uurimistööd muuseumikogu baasil ning laiemalt ja avaldab tulemused ekspositsioonis, trükisõnas ja teaduslikes ettekannetes;
4) esitab ja vahendab kaasaegset kunsti ja kultuuripärandit avalikkusele (näitused, avalikud üritused, audiovisuaalsed programmid, trükised, loengud, konsultatsioonid jne);
5) võimaldab kasutada oma muuseumikogu ja arendab vastavat infosüsteemi, et teha teave oma kogudest kättesaadavaks asjast huvitatud isikutele;
6) propageerib eesti professionaalset kunsti kui osa rahvuslikust kultuuripärandist;
7) korraldab museaalide, näituste, väljaannete ja teadusliku informatsiooni vahetamist Eestis ja väljaspool Eestit asuvate muuseumide, teadusasutuste ja üksikisikutega;
8) juhendab keskmuuseumina metoodiliselt teisi muuseume oma valdkonnas;
9) korraldab haridustegevust;
10) täidab muid talle seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga pandud ülesandeid.

(3) EKM-il on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, korraldada kunstiesemete, muuseumikogudes säilitatavate museaalide koopiate jms väljamüüke ja oksjone ning muud muuseumiga seotud põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust vastavalt kultuuriministri kehtestatud loetelule.

(4) EKM koostab oma kogu komplekteerimise, teadustöö ja muu tegevuse plaanid vastavalt temale pandud ülesannetele ning esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

§4. EKM-i kogud

(1) EKM komplekteerib oma kogud iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

(2) EKM-i eri liiki alakogud moodustavad puutumatu muuseumikogu, mille museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt «Muuseumiseadusele».

3. peatükk
JUHTIMINE

§5. Peadirektor

EKM-i juhib peadirektor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu peadirektoriga sõlmib kultuuriminister.

§6. Peadirektori ülesanded

(1) Peadirektor:
1) juhib EKM-i tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab EKM-ile pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab EKM-i tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
3) korraldab ja koordineerib struktuuriüksuste tööd;
4) juhib käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud struktuuriüksuste tööd nende juhtide kaudu;
5) kinnitab EKM-i struktuuriüksuste koosseisu ja ametikohtade arvu ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid EKM-i töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib peadirektor välja kuulutada konkursi;
6) kinnitab EKM-i struktuuriüksuste põhimäärused, määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, ametipalgad ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
7) kinnitab museaalide soetamis- ja ekspertiisikomisjoni koosseisu ja otsused;
8) esindab oma pädevuse piires EKM-i ja volitab selleks vajadusel teisi;
9) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
10) kasutab ja käsutab kooskõlas õigusaktidega EKM-i valduses olevat riigivara ja EKM-i rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
11) avab pankades arveid, annab välja volikirju ja käskkirju;
12) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorraeeskirja ning asjaajamiskorra lähtudes valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest, samuti muud EKM-i sisesed eeskirjad;
13) kinnitab piletihinnad ja muud EKM-i poolt osutatavate teenuste hinnad;
14) hoiab EKM-i pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
15) täidab muid talle seadustega, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning kultuuriministri määruste ja käskkirjadega pandud ülesandeid.

(2) EKM-i peadirektori asetäitjad on haldusdirektor, arendusdirektor, finantsdirektor ja peavarahoidja. Peadirektorit asendab tema äraolekul haldusdirektor, viimase äraolekul arendusdirektor või nende äraolekul peadirektori määratud direktori asetäitja.

§7. Haldusdirektor

(1) EKM-i haldusdirektoriga sõlmib töölepingu peadirektor. Haldusdirektori ametikoha täitmiseks võib peadirektor korraldada konkursi.

(2) Haldusdirektori põhiülesanne on EKM-i valduses oleva riigivara haldamise ja valve korraldamine. Haldusdirektor:
1) juhib käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktis 9 nimetatud struktuuriüksuse tööd nende juhtide kaudu. Haldusdirektor võib ühtlasi täita osakonnajuhataja ülesandeid;
2) täidab muid peadirektorilt saadud üleandeid.

§8. Arendusdirektor

(1) EKM-i arendusdirektoriga sõlmib töölepingu peadirektor. Arendusdirektori ametikoha täitmiseks võib peadirektor korraldada konkursi.

(2) Arendusdirektori põhiülesanne on EKM-i põhitegevuse kavandamine, juhtimine ja koordineerimine (välja arvatud muuseumikogudega seonduv tegevus). Arendusdirektor:
1) juhib käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktides 4–5 nimetatud struktuuriüksuste tööd nende juhtide kaudu. Arendusdirektor võib ühtlasi täita osakonnajuhataja ülesandeid;
2) täidab muid peadirektorilt saadud üleandeid.

§9. Finantsdirektor

(1) EKM-i finantsdirektoriga sõlmib töölepingu peadirektor. Finantsdirektori ametikoha täitmiseks võib peadirektor korraldada konkursi.

(2) Finantsdirektori põhiülesanne on EKM-i eelarve koostamise, finantsarvestuse ja aruandluse korraldamine. Finantsdirektor:
1) juhib käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktis 10 nimetatud struktuuriüksuse tööd nende juhtide kaudu. Finantsdirektor võib ühtlasi täita osakonnajuhataja ülesandeid;
2) täidab muid peadirektorilt saadud üleandeid.

§10. Peavarahoidja

(1) EKM-i peavarahoidjaga sõlmib töölepingu peadirektor. Peavarahoidja ametikoha täitmiseks võib peadirektor korraldada konkursi.

(2) Peavarahoidja põhiülesanne on museaalide kogumise, hoidmise, säilitamise, restaureerimise ja arvestuse korraldamine. Peavarahoidja:
1) juhib käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktides 6–8 nimetatud struktuuriüksuste tööd nende juhtide kaudu. Peavarahoidja võib ühtlasi täita osakonnajuhataja ülesandeid;
2) täidab muid peadirektorilt saadud üleandeid.

4. peatükk
STRUKTUUR

§11. EKM-i struktuuriüksused 

(1) EKM-is on järgmised struktuuriüksused:
1) eesti kunsti muuseum – KUMU Kunstimuuseum koos Adamson-Ericu muuseumi ja Kristjan Raua majamuuseumiga, mille põhiülesanne on Eesti kõigi ajalooliste perioodide professionaalse kunsti kogumine, eksponeerimine ja uurimine, eesti kunsti tutvustamine välismaailmale ja rahvusvaheliste kunstiprojektide läbiviimine KUMU-s;
2) vanakunsti muuseum – Niguliste muuseum, mille põhiülesanne on keskaja kunsti eksponeerimine, tutvustamine ja uurimine;
3) väliskunsti muuseum – Kadrioru Kunstimuuseum koos Mikkeli muuseumiga, mille põhiülesanne on väliskunsti eksponeerimine, tutvustamine ja uurimine;
4) näituste osakond, mille põhiülesanne on näituste ettevalmistamine, montaaž ja demontaaž, näituste inventari ja abivahendite hankimine;
5) teabe- ja kirjastusosakond, mille põhiülesanne on EKM-i kohta info levitamine, näituste ja ürituste kohta käivate materjalide ettevalmistamine ning kirjastustegevus;
6) restaureerimisosakond, mille põhiülesanne on museaalide konserveerimine ja restaureerimine ning erialane nõustamine;
7) raamatukogu, mille põhiülesanne on kirjanduse tellimine, ost ja vahetamine ning trükis ilmunud erialase info talletamine;
8) arhiiv, mille põhiülesanne on EKM-i majandusalase ja näitusetegevust kajastava dokumentatsiooni, kunstnike kirjavahetuse arhiveerimine;
9) haldusosakond, mille põhiülesanne on EKM-i kasutuses oleva riigivara haldamise, varade valve, infotehnoloogia haldamise ja arendamise ning muuseumi tööks vajalike materjalide hankimise korraldamine;
10) finantsosakond, mille põhiülesanne on muuseumi finantsplaanide koostamine, finantsaruandluse ja raamatupidamistöö korraldamine.

(2) EKM-i struktuuriüksuste juhtimine, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuste põhimäärustes, mille kinnitab peadirektor.

§12. Nõuandev kogu

EKM-i põhi- ja haridustegevusega seotud küsimuste lahendamiseks võib moodustada nõuandvad kogud (kuratooriumid), mille koosseisud ja töökorrad kinnitab peadirektor.  

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§13. Vara ja finantseerimine

(1) EKM-i valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduse» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166) või selle alusel kehtestatud korras.

(2) EKM-i finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest.

(3) EKM-i eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktides kehtestatud korras.

§14. Aruandlus ja kontroll

(1) EKM peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

(2) EKM esitab ülevaateid oma tegevusest Kultuuriministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

(3) EKM-i tegevust revideerivad Kultuuriministeerium ja Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§15. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

EKM-i ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§16. Määruse kehtetuks tunnistamine

Kultuuriministri 16. juuni 1998. a määrus nr 17 «Eesti Kunstimuuseumi põhimääruse kinnitamine» (RTL 1998, 204/205, 811; 1999, 155, 2167; 2000, 47, 706; 2003, 120, 1927) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Urmas PAET

Kantsler Siim SUKLES

/otsingu_soovitused.json