Teksti suurus:

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse, kaubamärgiseaduse § 41 ja patendiseaduse § 19 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 18, 104

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse, kaubamärgiseaduse § 41 ja patendiseaduse § 19 muutmise seadus

Vastu võetud 09.03.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. märtsi 2005. a otsusega nr 800

I. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses (RT I 2003, 18, 98; 82, 555; 2004, 20, 141) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kauba- ja teenindusmärgid (edaspidi kaubamärk ), mida registreeritakse kaubamärgiseaduse (RT I 2002, 49, 308; 99, 582; 2003, 82, 555; 88, 594; 2004, 20, 141) alusel;».

§ 2. Paragrahvi 33 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) taotluse tagasivõtmisel, tagasivõetuks lugemisel, tagasilükkamisel või tööstusomandi eseme registreerimisest keeldumisel;».

§ 3. Paragrahvi 45:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 45. Kaebuse ja vaidlustusavalduse registreerimine ning nendest teavitamine»;

2) lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Apellatsioonikomisjon teavitab viivitamata Patendiametit kaebuse või vaidlustusavalduse saabumisest.»

§ 4. Paragrahvi 47:

1) lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Otsuse ärakiri edastatakse viivitamata kaebajale või vaidlustusavalduse esitajale ning Patendiametile.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsuse peale võib esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329; 56, 403) sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse ärakirja kättesaamisest arvates. Apellatsioonikomisjon teavitab viivitamata Patendiametit kaebuse esitamisest, samuti kohtumenetluse tulemusena tehtud jõustunud kohtulahendist.»;

3) lõike 4 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikuliselt tehtavas otsuses peab sisalduma:».

§ 5. Paragrahvi 48 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kaebuse või vaidlustusavalduse menetlusse võtmisest teatatakse viivitamata kaebajale või vaidlustusavalduse esitajale ja Patendiametile. Teade kaebuse või vaidlustusavalduse menetlusse võtmise kohta avaldatakse apellatsioonikomisjoni veebilehel.»

§ 6. Paragrahvi 49:

1) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Otsuse peale võib esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse ärakirja kättesaamisest.»

§ 7. Paragrahvi 51:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaebuse või vaidlustusavalduse menetlusse võtmisel saadab apellatsioonikomisjon teisele menetlusosalisele kaebuse või vaidlustusavalduse ärakirja ja teeb talle ettepaneku esitada oma kirjalik seisukoht kolme kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast.»;

2) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Menetlusosalise esitatud kirjalik seisukoht edastatakse viivitamata teisele menetlusosalisele.

(4) Asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist.»

§ 8. Paragrahvi 52 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Menetlusosalised peavad esitama nõutud lisadokumendid apellatsioonikomisjoni määratud tähtajaks. Menetlusosalise põhjendatud kirjaliku avalduse alusel võib apellatsioonikomisjon pikendada lisadokumentide esitamise tähtaega.

(3) Lisadokumendid edastatakse viivitamata teisele menetlusosalisele.

(4) Asjaolu, et menetlusosaline ei ole lisadokumente esitanud, ei takista menetluse jätkamist.»

§ 9. Paragrahvi 53 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Apellatsioonikomisjoni esimehel on õigus ühendada oma ainuisikulise otsusega mitu omavahel seotud iseseisvat nõuet.»

§ 10. Paragrahvi 54 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaebuse või vaidlustusavalduse menetluse võib apellatsioonikomisjoni esimees oma ainuisikulise otsusega peatada halduskohtumenetluse seadustikus menetluse peatamise kohta käivate sätete alusel, ühe menetlusosalise põhjendatud avalduse alusel või menetlusosaliste ühise avalduse alusel.

(2) Menetluse peatamise tinginud asjaolude äralangemisel otsustab apellatsioonikomisjoni esimees menetluse jätkamise oma ainuisikulise otsusega.

(3) Kui kaebuse või vaidlustusavalduse esitaja võtab kaebuse või vaidlustusavalduse tagasi, lõpetab apellatsioonikomisjoni esimees menetluse oma ainuisikulise otsusega. Menetluse lõpetamise otsuse ärakiri saadetakse Patendiametile ka siis, kui Patendiamet ei olnud menetlusosaline.»

§ 11. Seadust täiendatakse §-ga 541 järgmises sõnastuses:

« § 541. Menetlusosaliste lõplikud seisukohad

(1) Menetlusosalistelt seisukohtade saamisest ühe kuu möödumisel teeb apellatsioonikomisjon menetlusosalistele ettepaneku esitada lõplikud seisukohad. Menetlusosaline peab esitama lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemisest.

(2) Ettepanek lõplike seisukohtade esitamiseks tehakse kõigepealt kaebajale või vaidlustusavalduse esitajale. Kaebaja või vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad edastab apellatsioonikomisjon viivitamata teisele menetlusosalisele koos ettepanekuga esitada omapoolsed lõplikud seisukohad.

(3) Koos lõplike seisukohtade esitamisega on menetlusosalisel õigus teha apellatsioonikomisjonile ettepanek kaebuse või vaidlustusavalduse suulise menetlemise (edaspidi istung) määramise kohta, põhjendades istungi vajalikkust.

(4) Lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud.

(5) Asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.»

§ 12. Paragrahv 55 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 55. Lõppmenetlus

(1) Eelmenetleja ettepaneku alusel alustab apellatsioonikomisjoni esimees lõppmenetlust, määrates kaebust või vaidlustusavaldust menetleva apellatsioonikomisjoni koosseisu, sealhulgas koosseisu eesistuja. Kui on vaja pidada istung, määrab apellatsioonikomisjoni esimees istungi toimumise aja ja koha.

(2) Lõppmenetluse alustamine vormistatakse resolutsioonina. Resolutsioon sisaldab kuupäeva ja apellatsioonikomisjoni esimehe allkirja.

(3) Lõppmenetluses menetleb apellatsioonikomisjon kaebust või vaidlustusavaldust kolmeliikmelises koosseisus. Eelmenetleja on üks koosseisu liikmetest.

(4) Lõppmenetluse alustamisest ja kaebust või vaidlustusavaldust menetlevast apellatsioonikomisjoni koosseisust ning istungi toimumise korral istungi ajast ja kohast teatatakse viivitamata menetlusosalistele. Teade lõppmenetluse kohta avaldatakse apellatsioonikomisjoni veebilehel.»

§ 13. Paragrahvi 56:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Apellatsioonikomisjon võib istungi edasi lükata, kui menetlusosaline esitab istungi edasilükkamiseks põhjendatud avalduse.»;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Paragrahvi 57:

1) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui menetlusosalised on apellatsioonikomisjonile selgituse andnud ja küsimustele vastanud, lõpetatakse kaebuse või vaidlustusavalduse arutamine ning menetlusosalistele teatatakse, mis ajaks teeb apellatsioonikomisjon otsuse.»

§ 15. Paragrahvi 59:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Apellatsioonikomisjoni otsus tehakse häälteenamusega. Hääletamisest keeldumine ei ole lubatud.»;

2) lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Hääletamisel eriarvamusele jäänud apellatsioonikomisjoni liikmel on õigus esitada allkirjade järel oma eriarvamuse lühike sisu.»

§ 16. Paragrahv 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 62. Apellatsioonikomisjoni otsuse teatavakstegemine

(1) Apellatsioonikomisjoni otsus tehakse teatavaks otsuse avaldamisega apellatsioonikomisjoni veebilehel. Otsuse teatavakstegemise ajaks loetakse otsuse veebilehel avaldamise kuupäev.

(2) Apellatsioonikomisjoni otsuse ärakiri saadetakse posti teel viivitamata menetlusosalistele. Patendiametile saadetakse otsuse ärakiri ka siis, kui Patendiamet ei olnud menetlusosaline.»

§ 17. Paragrahvi 64 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.»

§ 18. Paragrahvi 65:

1) lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse (RT 1992, 35, 459; RT I 1998, 15, 231; 1999, 93, 834; 102, 907; 2001, 27, 151; 56, 332 ja 335; 2002, 49, 308; 63, 387) §-de 24 ja 241 alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele määrab apellatsioonikomisjoni esimees eelmenetleja 2005. aasta 1. maiks.»;

3) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 241 alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid.»

II. § 19. Kaubamärgiseaduse (RT I 2002, 49, 308; 99, 582; 2003, 82, 555; 88, 594; 2004, 20, 141) § 41 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks.

(6) Pärast hagimenetluse tulemusena tehtud kohtulahendi jõustumist jätkab Patendiamet taotluse menetlust, lähtudes kohtulahendiga kindlaks tehtud asjaoludest.»

III. § 20. Patendiseaduse (RT I 1994, 25, 406; 1998, 74, 1227; 107, 1768; 1999, 84, 764; 2001, 27, 151; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 18, 106; 2004, 20, 141) § 19 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Patenditaotluse dokumentide sisu- ja vorminõuded (edaspidi sisu ja vorm) kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister. Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab muu hulgas:
1) leiutiste liigituse leiutise objektide järgi;
2) patendinõudluse struktuuri, patendinõudluses kasutatavate leiutise tunnuste loetelu ja patendinõudluse koostamise iseärasused, sealhulgas leiutise ühtsuse tagamiseks, leiutise objektide järgi;
3) patendi saamise avalduse, leiutiskirjelduse ja leiutise olemuse lühikokkuvõtte struktuuri ning igas struktuuriosas sisalduvad andmed;
4) muudes patenditaotluse dokumentides sisalduvad andmed;
5) infokandja, millel dokument tuleb esitada;
6) siseriiklikud ja rahvusvahelised standardid, mida dokumendi ja selles sisalduvate andmete vormi ja vormistamise suhtes kohaldatakse.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json