Teksti suurus:

Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2005, 37, 527

Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord1

Vastu võetud 28.03.2005 nr 37

Määrus kehtestatakse « Elektroonilise side seaduse» (RT I 2004, 87, 593) § 24 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise korra.

§2. Mõisted
1) amatöörraadioside ( amateur service) on enesearendamiseks ja side pidamiseks isiklikel mittetulunduslikel raadiotehnilistel eesmärkidel raadioamatööride peetav raadioside;
2) raadioamatöör on isik, kellele on eksamikomisjoni poolt omistatud raadioamatööri kvalifikatsioon ja väljastatud kvalifikatsioonitunnistus, mis annab õiguse taotleda amatöörraadiojaama tööluba ning selle alusel osaleda amatöörraadiosides;
3) amatöörraadiojaam on raadioseade, mida raadioamatöör kasutab amatöörraadiosideks;
4) isikliku kasutusega amatöörraadiojaam on raadioseade, mis kuulub füüsilisele isikule ja kasutatakse amatöörraadiosides tema poolt ainuisikuliselt;
5) ühiskasutusega amatöörraadiojaam on raadioseade, mis kuulub juriidilisele isikule või Eesti Raadioamatööride Ühingus (edaspidi ERAÜ) registreeritud raadioklubile või raadioamatööride seltsile;
6) amatöörvahendusraadiojaam on kindlal sagedusel või sagedustel automaatselt töötav raadioseade, mis asub kindlate geograafiliste koordinaatidega kohas või avakosmoses ja mis edastab raadioamatööridelt vastuvõetud sõnalisi või digitaalseid saateid reaalajas või läbi vahemäluseadme;
7) amatöörraadiomajakas on automaatselt töötav raadioseade, mida kasutatakse  raadiolevitingimuste hindamiseks amatöörraadiosideks ettenähtud raadiosagedusalades, väljatugevuse mõõtmisel antennide häälestamisel või kontrollpunktidena raadioorienteerumise võistlusmaastikul (amatöörraadiomajakakomplekt);
8) amatöörraadiojaama registreeritud asukoht on amatöörraadiojaama tööloal märgitud asukoht.
9) amatöörraadiojaama tööluba on raadiosageduste kasutamise luba amatöörraadioside otstarbeks.

2. peatükk
RAADIOAMATÖÖRI KVALIFIKATSIOON

§3. Raadioamatööri kvalifikatsioon ja kvalifikatsiooniklassid

(1) Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise aluseks on raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamine.

(2) Kvalifikatsioonieksami sooritanule väljastab eksamikomisjon kvalifikatsioonitunnistuse, millega antakse eksaminandile tema teadmistele ja oskustele vastav raadioamatööri kvalifikatsiooniklass.

(3) Raadioamatööri kvalifikatsiooniklassid on:
1) klass A (kõrgklass);
2) klass B (põhiklass);
3) klass D (algklass).

(4) Käesoleva määruse kohaselt omistatud kvalifikatsiooniklass on aluseks amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel.

(5) Raadioamatööri kvalifikatsiooni tõendavad järgmised dokumendid:
1) raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus;
2) raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate – HAREC);
3) kvalifikatsioonieksami sooritamist tõendav eksamikomisjoni väljastatud dokument, kui eksam sooritati ajavahemikul 20. augustist 1991 kuni 13. juunini 1995.

§4. Eksamikomisjon

(1) ERAÜ moodustab eksamikomisjonid raadioamatööride teadmiste ja oskuste hindamiseks ning kvalifikatsiooni omistamiseks.

(2) Eksamikomisjonide koosseisu kinnitab Sideameti peadirektor ERAÜ juhatuse ettepanekul viieks aastaks.

(3) Eksamikomisjonid liigitatakse järgmiselt:
1) vabariiklik eksamikomisjon;
2) maakondlikud eksamikomisjonid.

(4) Eksamikomisjoni kuuluvad esimees ja kaks liiget, kes kõik peavad olema A kvalifikatsiooniklassiga raadioamatöörid.

(5) Kvalifikatsioonieksami vastuvõtmiseks peab kohal olema vähemalt kaks eksamikomisjoni liiget, kellest üks on komisjoni esimees või tema poolt komisjoni liikmete hulgast määratud asendaja esimehe ülesannetes.

(6) Sideameti peadirektor võib eksamikomisjoni liikme volitused lõpetada ennetähtaegselt, kui eksamikomisjoni liikme tervislik seisund või muu mõjuv põhjus takistab eksamikomisjoni töös osalemist. Uus komisjoni liige määratakse ERAÜ juhatuse ettepanekul ja tema volitused kinnitab Sideameti peadirektor kuni teiste sama komisjoni liikmete volituste kehtivusaja lõpuni.

§5. Kvalifikatsioonieksam

(1) Raadioamatööri kvalifikatsioonieksam (edaspidi eksam ) koosneb kahest osast:
1) teoreetiline osa;
2) praktiline osa.

(2) Eksami korraldab ERAÜ eksamikomisjon. ERAÜ avalikustab eksami toimumise aja ja koha vähemalt kolm kuud enne eksami toimumist ERAÜ infobülletäänis ja veebilehel.

(3) Vabariiklik eksamikomisjon korraldab soovijate olemasolul eksami vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

(4) Maakondlikud eksamikomisjonid korraldavad soovijate olemasolul eksami vähemalt üks kord kuue kuu jooksul.

(5) Eksamitulemuste kohta koostatakse protokoll, mis allkirjastatakse eksamikomisjoni poolt ja võetakse aluseks kvalifikatsioonitunnistuse väljastamisel.

(6) Eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on läbinud teoreetilise ja praktilise osa kooskõlas §-dega 6 kuni 9.

(7) Eksamitulemused saadetakse osalenutele kirjalikult registreerimistaotluses esitatud aadressile kolme tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

(8) Eksamitulemuste kohta koostatud protokoll ja alusdokumendid säilitatakse eksamikomisjonis.

(9) Eksamitulemusi võib vaidlustada ja korduseksamit sooritada vastavalt §-dele 12 ja 13.

§6. Kvalifikatsioonieksami teoreetiline osa

(1) Teoreetilise osa ainevaldkondade temaatika nimekirja kinnitab Sideameti peadirektor.

(2) Teoreetilise osa küsimustikud koostab ERAÜ lõikes 1 nimetatud nimekirja alusel ja need peavad tagama eksaminandi amatöörraadioside alaste teadmiste kontrolli.

(3) Teoreetilise osa küsimustikud kvalifikatsiooniklassi A või B taotlemiseks peavad olema koostatud Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (edaspidi CEPT ) soovituse T/R 61-02 lisas 6 (Annex 6) esitatud mahus.

(4) Lõikes 3 nimetatud küsimustikud on soovituslikud kvalifikatsiooniklassi D teoreetilise osa lihtsustatud küsimustike koostamisel.

(5) Telekommunikatsiooni alase keskeri- või kõrgharidust tõendava dokumendiga isik võib läbida eksami teoreetilise osa lühendatult, vastates ainult tööohutuse, töötamisreeglite, protseduuride valdkonda ja raadioamatööride tegevust reguleerivaid õigusakte puudutavatele küsimustele.

§7. Kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa sooritamise tingimused

(1) Eksaminandil on vajalik vastata õigesti:
1) kvalifikatsiooniklassi A saamiseks vähemalt 40-le küsimusele 50-st nelja võimaliku vastusevariandiga küsimusest;
2) kvalifikatsiooniklassi B saamiseks vähemalt 30-le küsimusele 40-st kolme võimaliku vastusevariandiga küsimusest;
3) kvalifikatsiooniklassi D saamiseks vähemalt 15-le küsimusele 20-st kolme võimaliku vastusevariandiga küsimusest.

(2) Teoreetilise osa küsimustele vastamiseks on eksaminandil aega kuni kaks astronoomilist tundi ja on lubatud kasutada kirjutusvahendeid, ilma tekstimäluta taskukalkulaatorit ning valemite kogumikku.

(3) Kui eksamil kasutatakse mittelubatud abivahendeid, kõrvaldatakse eksaminand eksamilt ja eksam loetakse mittesooritatuks.

§8. Kvalifikatsioonieksami praktiline osa

(1) Praktiline osa koosneb näidisraadioside pidamisel vastuvõtmise katsest ja saatmise katsest järgmiselt:
1) kvalifikatsiooniklassi A saamiseks morsekoodis teksti (continuous wave CW) vastuvõtmine ja saatmine;
2) kvalifikatsiooniklassi B saamiseks kahepoolse raadiotelefonside ( single sidebandSSB) pidamine;
3) kvalifikatsiooniklassi D saamiseks kahepoolse raadiotelefonside ( frequency modulation FM) pidamine.

(2) Praktilist osa ei ole vaja läbida eksaminandil, kellel on kehtiv kutselise või kaitseväe raadiotelegrafisti ameti- või kvalifikatsioonitunnistus.

§9. Kvalifikatsioonieksami praktilise osa sooritamise tingimused

(1) Kvalifikatsiooniklassi A saamiseks praktilise osa sooritamise tingimused:
1) eksaminand peab näitama ladina tähestiku tähtede ja araabia numbrite morsekoodis vastuvõtmise ja saatmise oskust (CW ) käsivõtme kasutamisega näidisraadioside pidamisel raadiosagedusaladel 3500–29 700 kHz eksamikomisjoni poolt valitud raadiosagedusalas ja korrespondendiga;
2) näidisraadioside pidamisel morsekoodis edastatud ja vastuvõetud teksti kiirus peab olema vähemalt 25 märki ehk 5 sõna minutis;
3) näidisraadioside pidamisel peab eksaminand korrespondendilt kogu morsekoodis vastu võetud teksti üles kirjutama käsitsi.

(2) Kvalifikatsiooniklassi B saamiseks praktilise osa sooritamisel on vajalik näidata kahepoolse raadiotelefoniside (SSB) pidamise oskust näidisraadioside pidamisel raadiosagedusaladel 3500–29 700 kHz eksamikomisjoni poolt valitud raadiosagedusalas ja korrespondendiga.

(3) Kvalifikatsiooniklassi D saamiseks praktilise osa sooritamisel on vajalik näidata kahepoolse raadiotelefoniside (FM) pidamise oskust näidisraadioside pidamisel raadiosagedusaladel 144–438 MHz eksamikomisjoni poolt valitud raadiosagedusalas ja korrespondendiga.

§10. Kvalifikatsioonieksamile registreerimine

(1) Eksamile registreerimiseks on vajalik esitada maakondlikule või vabariiklikule eksamikomisjonile järgmised dokumendid:
1) vabas vormis kirjalik avaldus, millele on märgitud ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoht ja taotletav kvalifikatsiooniklass;
2) paragrahvi 6 lõikes 5 nimetatud dokument, kui soovitakse läbida eksami teoreetiline osa lühendatult;
3) paragrahvi 8 lõikes 2 nimetatud dokument, kui ei soovita sooritada eksami praktilist osa.

(2) Eksamikomisjon võib nõuda eksamile soovija esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab eksamile soovijat ühe nädala jooksul alates avalduse saamisest avalduses esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(3) Eksamikomisjon registreerib eksamile soovija, kes on esitanud eksamikomisjonile kõik lõigetes 1 ja 2 nõutud dokumendid vähemalt 15 tööpäeva enne eksamit.

(4) Eksamikomisjon võib jätta eksamile soovija registreerimata, kui on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud tähtajaks lõigetes 1 ja 2 nõutud dokumente.

§11. Raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus

(1) Raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistuse (vorm lisa 1) väljastab eksamikomisjon.

(2) Kvalifikatsioonitunnistus edastatakse raadioamatöörile 10 tööpäeva jooksul pärast eksamitulemuste teatavaks tegemist posti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(3) Kvalifikatsioonitunnistus antakse määramata ajaks.

(4) Kui kvalifikatsioonitunnistuse tekst on muutunud raskesti loetavaks või kui tuvastatakse tunnistuse vormistamise ebatäpsus või sellele kantud andmete ebaõigsus või kui tunnistus on hävinud, kadunud või varastatud, peab tunnistuse omanik esitama duplikaadi saamiseks kirjaliku avalduse ERAÜ-le. Tunnistuse duplikaat väljastatakse ERAÜ eksamikomisjonis olevate dokumentide alusel, arvestades tunnistuse omaniku õigusi selle väljastamise ajal ning vastavust käesoleva määruse nõuetele.

§12. Eksamitulemuste vaidlustamine

(1) Eksamitulemuste vaidlustamiseks on soovijal õigus esitada kirjalik avaldus vabariiklikule eksamikomisjonile ühe kuu jooksul arvates eksamitulemuste teatavaks tegemisest.

(2) Vabariiklik eksamikomisjon vaatab vaidlustatud eksamitöö läbi viie tööpäeva jooksul pärast avalduse registreerimist ERAÜ-s ning teatab kirjalikult oma otsuse avalduse esitajale.

(3) Vabariikliku eksamikomisjoni otsusega mitte nõustumisel on õigus esitada kirjalik avaldus Sideametile 10 tööpäeva jooksul pärast ERAÜ otsuse teada saamist.

(4) Sideameti nõudmisel peab vabariiklik eksamikomisjon esitama § 5 lõikes 5 nimetatud protokolli Sideametile. Lõpliku otsuse eksami sooritamise või mittesooritamise kohta teeb Sideameti peadirektor ühe kuu jooksul arvates avalduse registreerimisest Sideametis.

(5) Sideametil on õigus nõuda lisaks lõikes 4 nimetatud dokumentidele täpsustavaid selgitusi ja andmeid.

§13. Korduseksam

(1) Korduseksamile registreerimiseks on vajalik esitada vabas vormis kirjalik avaldus maakondlikule või vabariiklikule eksamikomisjonile.

(2) Korduseksami avalduses peab lisaks § 10 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmetele olema märgitud eelmise eksami toimumise aeg ja koht. Paragrahvi 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumentide esitamine ei ole vajalik.

(3) Korduseksamil on soovijal õigus sooritada ainult eksamil mittesooritatuks loetud osa.

(4) Korduseksamit on õigus sooritada 15 tööpäeva kuni kuue kuu jooksul pärast eksami tulemuste teatavaks tegemist.

(5) Korduseksami mittesooritamisel kuue kuu jooksul tuleb sooritada uus eksam vastavalt §-s 5 kehtestatud korrale.

§14. Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus ja selle andmine

(1) Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus (edaspidi HAREC kvalifikatsioonitunnistus) tõendab raadioamatööri teadmiste ja oskuste vastavust CEPT kvalifikatsioonitasemele ning annab õiguse taotleda vastavat amatöörraadiojaama tööluba riikides, kes tunnustavad CEPT soovitust T/R 61-02. Sideamet avaldab teabe CEPT soovitust T/R 61-02 tunnustavate riikide kohta oma veebilehel.

(2) HAREC kvalifikatsioonitunnistust on õigus anda raadioamatööri kvalifikatsiooniklassi A või B tunnistuse omanikule.

(3) HAREC kvalifikatsioonitunnistuse saamiseks tuleb esitada Sideametile vabas vormis avaldus järgmiste andmetega:
1) ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev ja elukoht;
2) paragrahvi 3 lõike 5 punktis 1 või 3 nimetatud dokument.

(4) Sideamet võib nõuda avalduse esitajalt esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab soovijat ühe nädala jooksul alates avalduse saamisest avalduses esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(5) Sideamet otsustab HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmise 15 tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutavate andmete esitamist.

(6) HAREC kvalifikatsioonitunnistus edastatakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul pärast HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmise otsuse tegemist posti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(7) HAREC kvalifikatsioonitunnistuse allkirjastab ja väljastab Sideameti peadirektori volitatud Sideameti ametnik rahvusvaheliselt tunnustatud vormil (lisa 2).

(8) Sideamet võib HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmisest keelduda, kui lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumentides on esitatud valeandmeid või kõik dokumentides esinevad puudused ei ole määratud tähtajaks kõrvaldatud.

§15. Välisriigi kvalifikatsioonitunnistuse tunnustamine

(1) Sideamet tunnustab välisriigis vastavalt CEPT soovitusele T/R 61-02 antud HAREC kvalifikatsioonitunnistust.

(2) HAREC kvalifikatsioonitunnistusega raadioamatöörile annab Sideamet vastava taotluse alusel amatöörraadiojaama tööloa töötamiseks Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile B omistatud õigustega, välja arvatud lõikes 3 nimetatud juhul.

(3) Välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile A omistatud õigustega pärast tõendamist, et tema kvalifikatsioon vastab § 9 lõikes 1 esitatud tingimustele, ja vastava amatöörraadiojaama tööloa saamist.

(4) Vajadusel hindab ERAÜ eksamikomisjon välisriigi raadioamatööri teadmisi ja oskusi välisriigis omistatud kvalifikatsiooni tunnustamiseks või mittetunnustamiseks ja teistel käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

(5) Sideamet võib tunnustada täielikult või osaliselt välisriigi kvalifikatsioonitunnistust, kui selle andmise tingimused on kooskõlas käesolevas määruses sätestatuga.

(6) Otsuse tegemiseks on Sideametil õigus küsida täpsustavat teavet raadioamatööri kodumaal eksami sooritamise tingimuste kohta.

3. peatükk
RAADIOSAGEDUSTE KASUTAMINE AMATÖÖRRAADIOSIDE OTSTARBEL

§16. Amatöörraadiojaama tööluba

(1) Amatöörraadiojaama tööluba annab õiguse kasutada amatöörraadiosagedusi raadiosideks.

(2) Amatöörraadiojaamade tööload liigitatakse vastavalt amatöörraadiojaama kasutusotstarbele järgmiselt:
1) isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba ( amateur radio licence) kvalifikatsiooniklassile A või B;
2) isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba kvalifikatsiooniklassile D;
3) ühiskasutusega amatöörraadiojaama tööluba;
4) amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba.

(3) Isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba raadioamatöörile kvalifikatsiooniklassiga A või B annab õiguse kasutada amatöörraadiojaama lühikülastuse ajal CEPT soovitust T/R 61-01 tunnustavates riikides, järgides selles riigis kehtestatud nõudeid amatöörraadiosidele. Sideamet avaldab teabe CEPT soovitust T/R 61-01 tunnustavate riikide kohta oma veebilehel.

(4) CEPT soovitusele T/R 61-01 vastava tööloaga välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis välisriigi tööloa alusel kuni kolm kuud kvalifikatsiooniklassile B omistatud õigustega, järgides käesoleva määruse ja CEPT soovituse T/R 61-01 nõudeid.

(5) Amatöörraadiojaama tööloa kehtivusaeg on 3 aastat, kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.

(6) Amatöörraadiojaama tööluba ei ole üleantav.

§17. Amatöörraadiojaama tööloa taotlemine

(1) Isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba ( amateur radio licence) on õigus taotleda isikul, kellele on omistatud raadioamatööri kvalifikatsioon.

(2) Ühiskasutusega amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel peab raadiojaama eest vastutaval järelevaatajal olema kvalifikatsiooniklass A.

(3) Amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel peab raadiojaama eest vastutaval järelevaatajal olema kvalifikatsiooniklass A või B.

(4) Tööloa taotleja peab esitama Sideametile taotluse. Sideamet avaldab taotluse vormid oma veebilehel.

(5) Lõikes 4 nimetatud taotlusele tuleb lisada vajadusel järgmised dokumendid:
1) raadioamatööri kvalifikatsiooni tõendav dokument või
2) vastutava järelevaataja kvalifikatsiooni tõendav dokument ühiskasutusega amatöörraadiojaama, amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel;
3) raadioamatööri seadusliku esindaja kirjalik nõusolek, kui tööloa taotleja on noorem kui 16 aastat;
4) ERAÜ soovituskiri vastutava järelevaataja määramise kohta koos vastutava järelevaataja kirjaliku nõusolekuga amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel.

(6) Sideamet võib nõuda taotlejalt esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab taotlejat ühe nädala jooksul alates taotluse saamisest selles esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(7) Sideamet alustab tööloa taotluse menetlemist, kui tööloa taotleja on esitanud lõikes 4 nimetatud taotluse ja vajadusel lõigetes 5 ja 6 nõutud dokumendid ning tasunud riigilõivu.

(8) Amatöörraadiojaama tööloal märgitud andmete muutumisel tuleb taotleda uut tööluba.

§18. Amatöörraadiojaama tööloa andmine

(1) Sideamet otsustab amatöörraadiojaama tööloa andmise 15 tööpäeva jooksul alates vormikohase taotluse ja kõikide vajalike andmete esitamisest.

(2) Amatöörraadiojaama tööluba edastatakse taotlejale 3 tööpäeva jooksul pärast amatöörraadiojaama tööloa andmise otsuse tegemist posti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Sideamet avaldab amatöörraadiojaama tööloa vormid ja teabe antud amatöörraadiojaama töölubade kohta oma veebilehel.

(3) Amatöörraadiojaama tööloa allkirjastab ja edastab Sideameti peadirektori poolt volitatud ametnik.

(4) Amatöörraadiojaama tööloa andmisest võib keelduda, kui:
1) amatöörraadioseadet kavatsetakse kasutada Sideameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnas;
2) paragrahvi 17 lõigetes 4 kuni 6 nimetatud dokumentides on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud kõiki nõutud dokumente.

(5) Lõike 4 punktis 1 nimetatud piirkond määratakse vastavalt elektroonilise side seaduse § 14 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele.

(6) Ühiskasutusega amatöörraadiojaama tööluba väljastatakse juriidilisele isikule või ERAÜ-s registreeritud raadioklubile või raadioamatööride seltsile.

(7) Amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba antakse selle omanikule ja kuulub hoidmisele vastutava järelevaataja poolt.

(8) Amatöörraadiojaama tööluba vormistatakse turvapõhjaga dokumendiplangile.

§19. Amatöörraadiojaama tööloa pikendamine

(1) Amatöörraadiojaama tööloa kehtivusaja pikendamiseks peab tööloa omanik vähemalt üks kuu enne tööloa kehtivusaja lõppemist esitama Sideametile vabas vormis taotluse järgmiste andmetega:
1) taotleja nimi;
2) kehtiva tööloa number;
3) kutsung;
4) soovitav pikendamise tähtaeg.

(2) Amatöörraadiojaama tööloa pikendamiseks on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu.

(3) Sideamet otsustab tööloa pikendamise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest ja riigilõivu tasumisest.

(4) Tööloa pikendamisel väljastab Sideamet kehtival tööloal märgitud tingimustega uue tööloa kehtivusajaga kuni kolm aastat.

§20. Amatöörraadiojaama tööloa kehtetuks tunnistamine ja peatamine

(1) Amatöörraadiojaama tööluba tunnistatakse kehtetuks:
1) kui tööloa omaniku tegevus on vastuolus õigusaktides sätestatud nõuetega või tööloal märgitud tingimustega;
2) tööloa omaniku taotluse alusel.

(2) Amatöörraadiojaama tööluba tunnistatakse kehtetuks Sideameti otsusega. Uue tööloa andmisel tunnistatakse eelnev tööluba kehtetuks.

(3) Sideameti otsusest amatöörraadiojaama tööloa kehtetuks tunnistamise kohta teavitatakse loa omanikku posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

(4) Tööloaga antud õiguste rikkumise korral võib Sideamet peatada tööloa kasutamise. Enne tööloa peatamise otsuse tegemisest peab Sideamet kirjalikult teavitama tööloa omanikku tingimuse rikkumisest ja andma võimaluse arvamuse esitamiseks või rikkumise heastamiseks ühe kuu jooksul.

(5) Kui tööloa omanik tekitab raadiohäireid, võib Sideamet kohe peatada tööloaga antud kasutusõiguse, arvestamata lõike 4 sätteid.

§21. Raadiosageduste kasutamine

(1) Amatöörraadioside pidamisel tuleb järgida Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavates raadioeeskirjades, ITU ja CEPT soovitustes, Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) soovitustes, «Elektroonilise side seaduses», «Rahvatervise seaduses» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 90, 521; 2003, 26, 156 ja 160; 2004, 45, 315; 75, 520) ja nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

(2) Amatöörraadioside pidamisel peavad raadiosagedusalad, saateliigid, kiirgusklassid ja saatevõimsused vastama lisas 3 toodud tehnilistele nõuetele.

(3) Amatöörraadiosides tuleb piirduda § 2 punktis 1 nimetatud eesmärkidega, täiendades neid vajadusel raadioamatööri isikut puudutavate andmetega.

(4) Amatöörraadiosides edastatavate raadiosõnumite sisu on avalik, välja arvatud amatöörkosmoseside raadiojaamade kontrollsignaalid.

(5) Amatöörraadiosides edastatakse raadiosõnumeid korrespondentidele vahetult, maapealsete amatöörvahendusraadiojaamade kaudu või avakosmoses paiknevate amatöör-kosmoseside raadiojaamade vahendusel.

(6) Amatöörraadiosides on lubatud edastada sihituseta või korrespondendita saateid:
1) raadiosaatja või antenni häälestamiseks raadiosagedusliku katsesignaali lühiajalise edastamisega antenni toitejuhtmesse koos antud amatöörraadiojaama kutsungi edastamisega;
2) amatöör-televisioonisaatja video- ja helikanali häälestamiseks testpildi või pildi- ja helisignaali lühiajalise edastamisega antenni toitejuhtmesse;
3) kõikidele raadioamatööridele määratud üldinformatsiooni edastamiseks;
4) raadioamatööridele määratud morsetähestiku õppe-treeningtekstide edastamiseks;
5) amatöörraadiomajakate poolt.

(7) Amatöörraadiojaama kasutamisel edastatakse amatöörraadiojaamale tööloaga kinnitatud kutsung iga kahepoolse raadioühenduse alguses ja lõpus või pikema saateaja kestel vähemalt kord iga 10 minuti järel ning samal tööliigil, mida kasutatakse antud raadioühenduse pidamisel.

(8) Sidepidamiseks hädaolukorras ja päästeoperatsioonil on lubatud kasutada amatöörraadiojaama raadiosagedustel väljaspool lisas 3 toodud raadiosagedusalasid ainult hädaolukorra lahendamise eest vastutava ametkonna juhi või tema poolt volitatud isiku korraldusel tema poolt määratud raadiosagedustel ja ainult tema poolt määratud kutsungiga. Raadioamatöör peab 7 tööpäeva jooksul pärast sidepidamise lõppu esitama sellekohase teatise posti või e-posti teel Sideametile.

(9) Amatöörraadiojaama tööloa omanik või amatöörvahendusraadiojaamale, amatöörraadiomajakale, raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplektile või ühiskasutusega amatöörraadiojaamale määratud vastutav järelevaataja vastutab täielikult antud amatöörraadiojaama säilimise, tehnilise korrasoleku ning sihipärase ja ohutu kasutamise eest.

(10) Amatöörraadiojaama tööloa omanik või vastutav järelevaataja on kohustatud viivitamatult katkestama amatöörraadiojaama saated, kui on kindlaks tehtud amatöörraadiojaama väärkasutamine või ilmneb reaalne väärkasutamise oht.

(11) Ühiskasutusega amatöörraadiojaama on õigus kasutada raadiosideks rohkem kui ühel raadioamatööril ainult vastutava järelevaataja juuresolekul ja järgides vastutavale järelevaatajale omistatud raadioamatööri kvalifikatsiooniklassist tulenevaid tehnilisi nõudeid.

(12) Amatöörraadiojaama ajutine kasutamine väljaspool registreeritud asukohta kestusega üle kuue kuu on keelatud. Ajutise kasutamise tunnuseks on eraldusmärgi «/» (murd) ja raadioside toimumispaigale vastava piirkondlikku jaotust tähistava numbri lisamine oma amatöörraadiojaama kutsungi järele.

(13) Amatöörraadiojaama antenn koos toitejuhtmete ning toestus- ja kinnituselementidega peab olema valmistatud ja püstitatud nii, et oleks välditud juhuslik kokkupuude raadiosagedusliku kõrgpinge all olevate osadega.

(14) Amatöörraadiojaama antenni või selle toiteliini ei ole lubatud ühendada eluohtliku pingega alalis- või vahelduvpinge allikaid.

(15) Amatöörraadioside pidamisel ei tohi amatöörraadiojaama mitteioniseeriva kiirguse tase ületada sotsiaalministri poolt kehtestatud piirväärtusi.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§22. Enne 21.06.2004. a omistatud kvalifikatsioon ja väljastatud kvalifikatsioonitunnistused

(1) Enne 21.06.2004. a omistatud raadioamatööri kvalifikatsiooniklasside õigused võrdsustatakse uute kvalifikatsiooniklasside õigustega järgmiselt:
1) kvalifikatsiooniklass A võrdsustatakse § 3 lõike 3 punktis 1 nimetatud kvalifikatsiooniklassiga A;
2) kvalifikatsiooniklass B võrdsustatakse § 3 lõike 3 punktis 2 nimetatud kvalifikatsiooniklassiga B. Kvalifikatsiooniklassi A saamiseks peab seda taotlev kvalifikatsiooniklassiga B raadioamatöör sooritama ainult eksami teoreetilise osa käesolevas määruses sätestatud korras;
3) kvalifikatsiooniklass C võrdsustatakse § 3 lõike 3 punktis 2 nimetatud kvalifikatsiooniklassiga B.

(2) Enne 21.06.2004. a antud raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistused jäävad kehtima.

(3) Enne 21.06.2004. a antud raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistused (HAREC) vahetatakse välja käesoleva määruse nõuetele vastava tunnistuse vastu Sideametile vabas vormis esitatud avalduse alusel.

§23. Eksamikomisjonide koosseis ja kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa ainevaldkondade temaatika nimekiri

(1) Paragrahvi 4 lõike 2 alusel kinnitatud eksamikomisjonide koosseis kehtib Sideameti vastavas käskkirjas märgitud tähtaja lõpuni, kui puudub käskkirja muutmise aluseks § 4 lõikes 6 nimetatud asjaolu.

(2) Paragrahvi 6 lõike 1 alusel kinnitatud kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa ainevaldkondade temaatika nimekiri kehtib Sideameti vastava käskkirja kehtetuks tunnistamiseni.

§24. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2004. a määrus nr 148 «Raadioamatööri kvalifikatsiooninõuded, kvalifikatsiooni andmise ja tunnustamise kord» (RTL 2004, 80, 1280) tunnistatakse kehtetuks.

1 Määruses on arvestatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ( ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade artikliga 25 ( Amateur services), Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) soovitustega T/R 61-01 ( CEPT Radio Amateur Licence) ja T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) ning Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) soovitustega.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste kasutamise kord»
lisa 1

Eesti Raadioamatööride Ühing

P/k 125, 10502 Tallinn

e-post: [email protected]

RAADIOAMATÖÖRI

KVALIFIKATSIOONITUNNISTUS

Nr ES ..... / ...................................................

               [raadioamatööri nimi ja isikukood]

on edukalt sooritanud raadioamatööri kvalifikatsioonieksami.

Eksamil näidatud teadmiste ja praktiliste oskuste põhjal on temale omistatud raadioamatööri kvalifikatsiooniklass:

 

Tunnistuse omanikul on õigus taotleda amatöörraadiojaama tööluba ning kvalifikatsiooniklassi A või B omanikul «Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistust» (HAREC).

 

Sideameti peadirektori käskkirjaga nr  «......» ......................... 200.... a

kinnitatud eksamikomisjon:

Esimees ................................. ................................. .................................
  (nimi) (kutsung) (allkiri)
Liikmed .................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

  (nimi) (kutsung) (allkiri)

«......» ............................. 200.... a

.....................................................................

(kuupäev)

(väljaandmise koht)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste kasutamise kord»
lisa 2

RAADIOAMATÖÖRI HARMONEERITUD KVALIFIKATSIOONITUNNISTUS (HAREC)
CEPT soovituse T/R 61-02 alusel

HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC) based on CEPT Recommendation T/R 61-02

CERTIFICAT D’EXAMEN RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC)
délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02

HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC)
nach CEPT Empfehlung T/R 61-02

 

Sideamet tõendab, et selle tunnistuse omanik on edukalt sooritanud raadioamatööri kvalifikatsioonieksami, mis vastab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) poolt kehtestatud nõuetele ja CEPT soovituses T/R 61-02 (HAREC) nimetatud eksami nõuetele. Tunnistuse omanikul on õigus taotleda CEPT kvalifikatsiooniklassile vastavat amatöörraadiojaama tööluba riikides, kes tunnustavad soovitust T/R 61-02.
1. Estonian National Telecommunications Board declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC).
2. Direction Nationale Estonienne de la Communication certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC) .
3. Estnisches Amt für Kommunikation erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung.
4. Tunnistuse omaniku nimi ja isikukood / Holders name and PIC / Nom du titulaire / Name des Inhabers/
........................................................................................................................................
Sünniaeg / Date of birth / Date de naissance / Geburtsdatum/
........................................................................................................................................
Täiendavat teavet selle tunnistuse kohta annab Sideamet, kelle kontaktandmed on toodud allpool.
5. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing Administration as indicated below.
Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l’Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die ausstellende, nachfolgend genannte Verwaltung richten.
Sideamet / Estonian National Communications Board / Direction Nationale Estonienne de la Communication / Estnisches Amt für Kommunikation
Aadress / Address / Adresse / Anschrift: Ädala 2, 10614 Tallinn, Estonia
Telefon / Telephone / Téléphone: +372 693 1154
Telefaks / Telefax / Téléfax: +372 693 1155
e-mail: [email protected]; [email protected]
internet: http://www.sa.ee
 
Volitatud ametiisiku nimi /
Name of authorized official /
Nom / Name
 
Volitatud ametiisiku allkiri /
Signature of authorized official /
Signatore/Unterschrift
Pitser/ Official stamp /Cachet
Officiel / Offizieller Stempel
 
(Väljaandmise koht ja kuupäev / Place and date of issue / Lieu et date d’émission / Ort und Ausstelldatum)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste kasutamise kord»
lisa 3

AMATÖÖRRAADIOSIDE RAADIOSAGEDUSALAD, SAATELIIGID, KIIRGUSKLASSID JA SUURIMAD SAATEVÕIMSUSED

Raadiosagedusala 1) 2)

Saateliik

Amatöörraadiojaama suurim lubatud väljundvõimsus 3)

Raadio-
telegraaf (CW)

Raadio-
telefon (PHONE)

Digitaal-
side (MGM)

Amatöör-
televisioon (ATV)

 
 
Raadioamatöörile omistatud kvalifikatsiooniklass
 
 

A B D
135,7–137,8 kHz 4) X X 20 dBW 5) 20 dBW 5)
1810–1850 kHz
1850–1955 kHz 4)
X
X
X
X


30 dBW
30 dBW 6)
20 dBW
20 dBW 6)
– 
3500–3800 kHz
7000–7100 kHz
14 000–14 350 kHz
18 068–18 168 kHz
21 000–21 450 kHz
24 890–24 990 kHz
28 000–29 700 kHz
X   X   X   –  30 dBW   20 dBW   – 
10 100–10 150 kHz 4) X X 30 dBW 20 dBW
50,0–52,0 MHz 4) 7) X X X 30 dBW 20 dBW 10 dBW 8)
144,0–146,0 MHz X X X 30 dBW 20 dBW 10 dBW
432,0–438,0 MHz 9) X X X X 30 dBW 20 dBW 10 dBW
1,24–1,30 GHz 4) X X X X 20 dBW 10) 20 dBW 10 dBW
2,30–2,45 GHz 4)
5,65–5,85 GHz 4)
10,00–10,50 GHz 4)
X X X X 20 dBW 10) 20 dBW
24,0–250,0 GHz 2)

Raadiosagedusalad, saateliigid ja suurimad saatevõimsused määratakse tööloaga

Fikseeritud sageduskanalid raadiosagedusalas 50,0 MHz – 10,5 GHz 2) 11) 12)

Amatöörraadiomajaka ja -vahendusraadiojaama saateliigid ning suurimad efektiivsed kiirgusvõimsused määratakse tööloaga

Täpsustavad nõuded:
1) sõltuvalt kasutatavast kiirgusklassist peab tabelis näidatud raadiosagedusalades järgima Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) 1. regiooni sageduskavas esitatud soovitusi erinevate saateliikide kasutamisel;
2) lubatud raadiosagedusalad ja nende kasutusrežiimid on esitatud Eesti raadiosageduste plaanis;
3) tabelis on näidatud raadiosagedusliku kandesignaali suurim võimsus (pZ). Saatevõimsuse määramisel tippvõimsuse (pX) järgi on tabelis näidatud võimsus lubatud ainult raadiosagedusliku kandesignaali vähendamisel vähemalt 6 dB;
4) amatöörraadioside on selles raadiosagedusalas sekundaarse kasutusrežiimiga. Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid ei kaitsta teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest ja nende raadioseadmete kasutamine ei tohi tekitada häireid primaarset kasutusrežiimi omavatele raadiosideteenistustele;
5) vastavalt CEPT soovitusele T/R 62-01 on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus kuni 1 W e.r.p.;
6) on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus kuni 10 W e.r.p.;
7) piirkondades, kus amatöörraadioside võib raadiosagedusalas 50,0–52,0 MHz põhjustada häireid televisioonikanalite E2 või R1 eetrivastuvõtule, on amatöörraadioside pidamine nimetatud raadiosagedusalas TV programmi eetrisoleku ajal keelatud;
8) kvalifikatsiooniklassiga D raadioamatööril on lubatud kasutada ainult raadiosagedusala 50,20–52,00 MHz;
9) amatöörkosmoseside on raadiosagedusalas 435,0–438,0 MHz sekundaarse kasutusrežiimiga;
10) kiirgusklassides A1A (pZ), F1B (pZ) ja J3E (pX) on lubatud saatevõimsus kuni 30 dBW, kui antenni kiirgusdiagrammi peasuuna tõusunurk horisondile on vähemalt 10°;
11) amatöörraadiomajaka ja -vahendusraadiojaama registreerimisel eraldatakse raadiosageduskanalid vastavalt IARU 1. regiooni raadiosageduskanalite koordineerimise kavale;
12) on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 20 dBW e.r.p. Eriotstarbelisel suunatud antennisüsteemiga amatöörraadiomajakal on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 30 dBW.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json