Teksti suurus:

Biotsiidide liigid ja nende põhikasutusalad

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2009
Avaldamismärge:

Biotsiidide liigid ja nende põhikasutusalad1

Vastu võetud 31.05.2004 nr 72
RTL 2004, 78, 1267
jõustumine 19.06.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.03.2005/44 (RTL 2005, 33, 475) 27.03.2005

 

Määrus kehtestatakse «Biotsiidiseaduse» (RT I 2004, 45, 315) § 35 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse biotsiidide liigid ja nende põhikasutusalad.

(2) Biotsiide liigitatakse kas selles sisalduva toimeaine ohtlikkuse järgi inimese või looma tervisele, keskkonnale või kasutusala või sihtorganismi järgi.

(3) Lähtudes biotsiidide põhikasutusalast liigitatakse biotsiidid nelja põhigruppi järgmiselt:
1) desinfitseerivad ained;
2) säilitusained;
3) kahjuritõrjevahendid ning
4) muud biotsiidid.

(4) Lõike 3 punktides 1–4 sätestatud biotsiidide põhigruppi kuuluvad sama põhikasutusalaga tooteliigid. Ühte tooteliiki kuuluvad sama põhikasutusalaga tooted.

§ 2. Desinfitseerivad ained ja nende põhikasutusalad

(1) Desinfitseerivad ained jaotatakse viieks tooteliigiks järgmiselt:
1) inimeste hügieeniks kasutatavad biotsiidid – tooteliik 1;

2) desinfitseerivad ained ja muud biotsiidid, mida kasutatakse erasektoris (privatearea) ja rahva tervise kaitse eesmärgil (publichealtharea ) õhu, pindade, materjalide, seadmete, varustuse ja mööbli, mis ei puutu vahetult kokku toidu ja söödaga, desinfitseerimiseks ühiskondlikes, era- ja tööstusruumides, sealhulgas ka haiglates ja muudes tervishoiuteenuse osutamise ruumides, samuti vetikate tõrjeks – tooteliik 2.

Selle tooteliigi tooteid kasutatakse muuhulgas ujulate, veekeskuste, akvaariumide, suplusvee, kliimaseadmete, haiglate ja muude asutuste seinte ja põrandate, kemokäimlate, reovete, haiglajäätmete, mänguväljakute pinnase või kattematerjali desinfitseerimiseks. Tooteliik 2 ei hõlma biotsiidsete omadustega tooteid, mida loetakse meditsiiniseadmeteks "Meditsiiniseadmete seaduse" (RT I 2004, 75, 520) mõistes või ravimiteks "Ravimiseaduse" (RT I 2005, 2, 4) mõistes;

3) loomade hügieeniks kasutatavad biotsiidid, sealhulgas tooted, mida kasutatakse piirkondades, kus toimub loomade pidamine või loomade vedu – tooteliik 3;

4) desinfitseerivad ained toidu, sööda või inimeste ja loomade joogi, sealhulgas joogivee, tootmise, veo, säilitamise või tarbimisega seotud seadmete, varustuse, mahutite, söögiriistade ja- nõude, pindade või torustike desinfitseerimiseks – tooteliik 4;

5) inimeste ja loomade joogivee desinfitseerivad ained – tooteliik 5.

(2) Desinfitseerivate ainete põhigruppi ei kuulu puhastusvahendid, sealhulgas pesuvedelikud, pesupulbrid ja muud samalaadsed tooted.

[RTL 2005, 33, 475 – jõust. 27.03.2005]

§ 3. Säilitusained ja nende põhikasutusalad

Säilitusained jaotatakse kaheksaks tooteliigiks järgmiselt:
1) kinnistes nõudes kasutatavad konserveerivate omadustega biotsiidid, mida kasutatakse valmistoodete, välja arvatud toiduained või sööt, säilitamiseks, mikroorganismide paljunemisest ja toimest põhjustatud riknemise ärahoidmiseks – tooteliik 6;
2) biotsiidid, mida kasutatakse pinnakaitsevahenditele pindmise kile või pinnakatte kaitsvate omaduste säilitamiseks, mis võivad saada kahjustatud pinnas toimivate sihtorganismide poolt või võivad kaotada oma pinda kaitsva toime – tooteliik 7;
3) puidukonservandid, mida kasutatakse puitmaterjali käitlemisel, sealhulgas saeveskites, puidu või puittoodete säilitamisel ja mis on ette nähtud puitu hävitavate või rikkuvate sihtorganismide tõrjeks – tooteliik 8. Sellesse tooteliiki kuuluvad nii ennetavaks kui järeltöötluseks kasutatavad biotsiidid;
4) naturaalse kiudaine, naha, kummi või
polümeerse kunstmaterjali säilitamisel nende konserveerimiseks kasutatavad biotsiidid, sealhulgas ka paberi ja tekstiilitoodete jaoks, mis võimaldavad ära hoida mikrobioloogilist riknemist – tooteliik 9;
5) biotsiidid, mida kasutatakse müürikaitsevahendites müüritiste või muu ehitusmaterjali, välja arvatud puit, säilitamiseks ja saneerimiseks ning mis on ette nähtud mikrobioloogilise saastumise, roiskumise või vetikatest põhjustatava riknemise ärahoidmiseks – tooteliik 10;
6) biotsiidid, mida kasutatakse jahutusvedelike konserveerimiseks ja muudes töötlussüsteemides kasutatava vedeliku, sealhulgas jahutusvee, säilitamiseks ja kaitsmiseks mikrobioloogilise saastumise või roiskumise eest, vetikate ja rannakarpide tõrjeks – tooteliik 11. Sellesse tooteliiki ei kuulu joogivee säilitamiseks kasutatavad biotsiidid;
7) biotsiidid, mida kasutatakse limatõrjevahendites, lima tekke vältimiseks või tekkinud lima tõrjeks tööstuslikes protsessides kasutatavates materjalides, seadmetes ja konstruktsioonides – tooteliik 12;
8) biotsiidid, mida kasutatakse metallide töötlemisel kasutatavates õlides ja muudes metallide kaitsevahendites õlide säilitamiseks, mikroorganismide poolt tekitatava saastuse ja roiskumise ärahoidmiseks – tooteliik 13.

§ 4. Kahjuritõrjevahendid ja nende põhikasutusalad

Kahjuritõrjevahendid jaotatakse kuueks tooteliigiks järgmiselt:
1) näriliste tõrjevahendites kasutatavad biotsiidid (
rodentitsiidid) – tooteliik 14;
2) linnumürkide tõrjevahendites kasutatavad biotsiidid – tooteliik 15;
3) molluskite tõrjevahendites kasutatavad biotsiidid – tooteliik 16;
4) kalamürkide tõrjevahendites kasutatavad biotsiidid – tooteliik 17;
5) putukate (insektitsiidid), lestade (
akaritsiidid ) ja muude lülijalgsete tõrjevahendites kasutatavad biotsiidid – tooteliik 18;
6)
repellentides ja atraktantides, selgrootute ja selgroogsete tõrjeks, peletamiseks või ligimeelitamiseks, sealhulgas vahendites, mida kas otseselt või kaudselt kasutatakse inimeste või loomade hügieeniliseks otstarbeks, kasutatavad biotsiidid – tooteliik 19.

§ 5. Muud biotsiidid ja nende põhikasutusalad

Muud biotsiidid jaotatakse neljaks tooteliigiks järgmiselt:
1) toidu- või söödakonservantides kasutatavad biotsiidid – tooteliik 20;
2) saastumist takistavad biotsiidid, mida kasutatakse saastavate, roiskumist tekitavate organismide (mikroorganismide või kõrgemate taime- või loomaliikide) kinnitumise vältimiseks, paljunemise või kasvu tõrjeks laeva veesoleval osal, veekultuuri seadmel või muudel vesirajatistel – tooteliik 21;
3) palsameerimis- ja
taksidermilistes vedelikes inimeste või loomade surnukehade või nende osade desinfitseerimiseks ja säilitamiseks ettenähtud biotsiidid – tooteliik 22;
4) teiste loomaparasiitide tõrjeks kasutatavad biotsiidid – tooteliik 23.
1 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 16. veebruari 1998. a direktiiv nr 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turustamist (EÜT L 123, 24/04/1998, lk 1–63).

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json