Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiileping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 10, 26

Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiileping

Vastu võetud 31.10.2004

Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiilepingute ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta


Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiileping,
mis käsitleb keskkonnainvesteeringulaene ja keskkonnainvesteeringulaenu tagatisi Põhjamaade Investeerimispanga lepingule, mille allkirjastasid 11. veebruaril 2004 Eesti Vabariik, Islandi Vabariik, Leedu Vabariik, Läti Vabariik, Norra Kuningriik, Rootsi Kuningriik, Soome Vabariik ja Taani Kuningriik, lisatud põhikirja artiklite 7 ja 9 kohaselt

Võttes arvesse asjaolu, et Põhjamaade Investeerimispank (edaspidi pank) annab panga põhikirja paragrahvide 7 ja 9 kohaselt laene (edaspidi keskkonnainvesteeringu laenud) ja väljastab tagatisi (edaspidi keskkonnainvesteeringulaenu tagatised) keskkonnainvesteeringuteks panga liikmesriikide naaberregioonides;

võttes arvesse asjaolu, et Eesti Vabariik (edaspidi garantiiandja ) on otsustanud väljastada panga kasuks keskkonnainvesteeringulaenude ja keskkonnainvesteeringulaenu tagatistega seotud garantii (edaspidi garantii);

võttes arvesse asjaolu, et Taani Kuningriik, Soome Vabariik, Islandi Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Norra Kuningriik ja Rootsi Kuningriik (edaspidi teised garantiiandjad või koos garantiiandjaga garantiiandjad) on samuti otsustanud väljastada panga kasuks samasugused garantiid;

sellest tulenevalt on allakirjutanud osalisriigid sõlminud järgmise garantiilepingu (edaspidi garantiileping).

Paragrahv 1. Garantii suurus

1.1. Garantii katab panga põhikirja paragrahvi 9 kohaselt kõiki panga poolt keskkonnainvesteeringulaenudena käsitletavaid laene ning keskkonnainvesteeringulaenude tagatistena käsitletavaid tagatisi. Garantii katab kõiki tähtpäevaks tagastamata keskkonnainvesteeringulaene ning jõus olevaid keskkonnainvesteeringulaenude tagatisi.

1.2. Garantiiandja garanteerib nii eraldi kui koos teiste garantiiandjatega panga nõudmisel kõigi laenusaajate asjaomasest keskkonnainvesteeringulaenust tulenevate rahaliste kohustuste õigeaegse ja nõuetekohase järgimise ja täitmise, kaasa arvatud tasumata intressid ja kohtukulud ning muud kulud, mis on seotud laenusaaja suhtes kohaldatava panga sissenõudemenetlusega ning panga keskkonnainvesteeringulaenude tagatistest tulenevate rahaliste kohustustega, järgmistel tingimustel:
(i) garantiiandjate kohustuste kogusumma ei ole suurem kui panga nõue tähtpäevaks tagastamata keskkonnainvesteeringulaenude suhtes, pluss keskkonnainvesteeringulaenudele panga poolt väljastatud kehtivad tagatised;
(ii) garantiiandja kohustuste kogusumma ülempiir on 2 189 894 eurot garantiiandjate kohustuste kogusummast, milleks on 300 miljonit eurot.1 Garantiiandja kohustusi vähendatakse järk-järgult vastavalt garantiiandja poolt pangale käesoleva lepingu kohaselt tehtud maksetele.

1 Taani EUR 70 112 698 (u. 23,37%)
Eesti EUR 2 189 894 (u. 0,73%)
Soome EUR 51 377 349 (u. 17,13%)
Island EUR 3 186 941 (u. 1,06%)
Läti EUR 3 176 275 (u. 1,06%)
Leedu EUR 4 911 939 (u. 1,64%)
Norra EUR 61 324 467 (u. 20,44%)
Rootsi EUR 103 720 437 (u. 34,57%)
  300 000 000 (100%)

Paragrahv 2. Garantii realiseerimine

2.1. Pank võib nõuda käesolevast garantiilepingust tulenevate kohustuste täitmist juhul, kui laenusaaja on jätnud täies ulatuses või osaliselt täitmata paragrahvist 1 tulenevad kohustused või kui pangale on esitatud keskkonnainvesteeringulaenu tagatise väljamaksmise nõue.

2.2. Lisaks võib pank nõuda käesolevast garantiilepingust tulenevate kohustuste täitmist juhul, kui pangal ei ole võimalik laenusaaja makset vabalt realiseerida.

2.3. Pank võib käesolevast garantiilepingust tuleneva makse tegemist nõuda üksnes juhul, kui samal ajal esitatakse maksenõue ka teistele garantiiandjatele.

2.4. Garantiiandja on kohustatud tegema makse kahe kuu jooksul pärast panga nõuet.

2.5. Kui laenusaaja ei täida oma keskkonnainvesteeringulaenuga seotud kohustusi või kui pangale on esitatud keskkonnainvesteeringulaenu tagatise väljamaksmise nõue (vt punktid 2.1 ja 2.2), teeb pank kõik endast oleneva maksmisele kuuluva summa sissenõudmiseks.

2.6. Kui garantiiandja on teinud pangale käesolevast lepingust tuleneva makse, hallatakse keskkonnainvesteeringulaene ja keskkonnainvesteeringulaenude tagatisi paragrahvi 5 kohaselt.

2.7. Käesolev garantiileping kehtib seni, kuni garanteeritud kogusumma on täielikult tasutud või kuni kõik keskkonnainvesteeringulaenud on täielikult tagasi makstud ja kõigi keskkonnainvesteeringulaenude tagatiste kehtivusaeg lõppenud või muul põhjusel kehtetuks muutunud.

Paragrahv 3. Keskkonnainvesteeringulaenude haldamine

3.1. Pank esitab iga aasta 31. detsembriks ja 31. augustiks garantiiandjale aruande tähtajaks tagastamata keskkonnainvesteeringulaenude kohta ja keskkonnainvesteeringulaenude tagatiste kogusumma kohta. Aruanne sisaldab panga lühihinnangut laenusaaja maksevõime kohta, teavet põhisumma ja/või intresside maksmise edasilükkamise või tagasimaksegraafiku muutmise taotluse kohta ning nimetatud taotluse staatust koos teabega hilinenud maksete kohta (välja arvatud tehnilistest asjaoludest tingitud hilinemised).

3.2. Peale selle teatab pank garantiiandjale viivitamata asjaolud, mis võivad panga arvates vähendada laenusaaja suutlikkust tasuda intresse või jätkata keskkonnainvesteeringulaenu tagasimaksete tegemist või muudest asjaoludest, mis võivad kohustada panka maksma välja keskkonnainvesteeringulaenu tagatise.

3.3. Peale selle edastab pank garantiiandjale viimase nõudmisel teabe keskkonnainvesteeringulaenude või keskkonnainvesteeringulaenude tagatiste kohta.

3.4. Keskkonnainvesteeringulaenude ja keskkonnainvesteeringulaenude tagatiste haldamisel lähtub pank üldtunnustatud panganduspõhimõtetest.

3.5. Kui pank ei suuda mingil põhjusel paragrahvi täita, ei muuda see vähimalgi määral garantiiandja kohustusi.

Paragrahv 4. Loovutamine

4.1. Pank ei loovuta ega pandi oma käesolevast garantiilepingust tulenevaid õigusi ilma garantiiandja nõusolekuta.

Paragrahv 5. Õiguste võõrandamine

5.1. Pangale käesoleva lepingu alusel makseid tehes omandab garantiiandja seni pangale kuulunud vastavad õigused, kaasa arvatud õigused vastavate keskkonnainvesteeringulaenude või keskkonnainvesteeringulaenude tagatistega seotud võlakirjadele.

5.2. Kui garantiiandja omandab kirjeldatud korras pangale kuulunud õigusi, annab pank garantiiandjale viimase nõudmisel asjaomaste keskkonnainvesteeringulaenude ja keskkonnainvesteeringulaenude tagatiste dokumentide kinnitatud koopiad.

5.3. Kui garantiiandja on omandanud pangale kuulunud õigused, sõlmib pank garantiiandjaga viimase nõudmisel lepingu asjaomaste keskkonnainvesteeringulaenude või vajaduse korral keskkonnainvesteeringulaenude tagatistega seotud maksete haldamise ja sissenõudmise kohta.

Paragrahv 6. Teated

6.1. Käesoleva garantiilepinguga seotud teated saadetakse garantiiandjale ja/või pangale järgmistel aadressidel:
Garantiiandja: Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, Eesti; faks: +372 696 6810;
Pank: Nordic Investment Bank, P.O. Box 249, Fabianinkatu 34, FIN-00171 Helsinki, Finland; faks: + 358 9 622 1504.

Paragrahv 7. Vaidluste lahendamine

7.1. Vaidlused käesoleva lepingu tõlgendamise, kohaldamise ja täitmise üle, kaasa arvatud selle olemuse, kehtivuse ja enneaegse lõpetamise üle, ning lepinguga seotud vastuolud ja nõuded, mida ei ole 60 päeva jooksul võimalik lahendada läbirääkimiste teel või muul kokkulepitud viisil, lahendatakse lõplikult täitmiseks kohustusliku arbitraaži korras, mis korraldatakse käesoleva lepingu sõlmimise kuupäeval kehtinud Rahvusvaheliste Organisatsioonide ja Riikide Alalise Arbitraažikohtu arbitraažieeskirjade kohaselt.

7.2. Vahekohtunikke on kolm. Arbitraažieeskirjade kohaselt, millele viidatakse punktis 7.1, määrab kumbki pool ühe vahekohtuniku, kes omakorda määravad kolmanda vahekohtuniku, kes on kohtus eesistujaks. Kui kirjeldatud viisil ei suudeta vahekohtunikku määrata, nimetab vahekohtuniku Rahvusvahelise Kohtu president.

7.3. Vahekohtu menetluse ametlik keel on inglise keel.

Paragrahv 8. Jõustumine

8.1. Käesolev garantiileping jõustub siis, kui:
(i) 11. veebruaril 2004 allkirjastatud Põhjamaade Investeerimispanga leping on jõustunud ja
(ii) kõik teiste garantiiandjatega sõlmitud lepingud on nõuetekohaselt allkirjastatud ja rakendatud.

Stockholm, 31. oktoober 2004.

 

Eesti Vabariik

Põhjamaade Investeerimispank

Taavi VESKIMÄGI

Jón SIGURÐSSON

Siv HELLÉN

 

GUARANTEE AGREEMENT BETWEEN REPUBLIC OF ESTONIA AND NORDIC INVESTMENT BANK
relating to Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees in accordance with Sections 7 and 9 of the Statutes attached to the Agreement concerning Nordic Investment Bank, signed 11 February 2004 between the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden.

Whereas Nordic Investment Bank (the “Bank”) makes loans (“Environmental Investment Loans”) and issues loan guarantees (“Environmental Investment Guarantees”) for environmental investments in the neighbouring region of the Member countries of the Bank pursuant to Sections 7 and 9 of the Statutes of the Bank;

Whereas the Republic of Estonia (the “Guarantor”) has decided to issue a guarantee (the “Guarantee”) in favour of the Bank in relation to Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees;

Whereas the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden (the “Other Guarantors” or, together with the Guarantor the “Guarantors”) have decided to issue corresponding guarantees in favour of the Bank;

Now therefore the undersigned parties have entered into the following guarantee agreement (the “Guarantee Agreement”):

Article 1. Scope of the Guarantee

1.1. The Guarantee shall cover all loans designated by the Bank as Environmental Investment Loans and all guarantees designated by the Bank as Environmental Investment Guarantees in accordance with Section 9 of the Statutes of the Bank. The Guarantee shall cover all Environmental Investment Loans, which are outstanding from time to time and all Environmental Investment Guarantees in force from time to time.

1.2. The Guarantor guarantees on demand and jointly and severally with the Other Guarantors, to the Bank the due and punctual observance and performance of each borrower of its financial obligations under the relevant Environmental Investment Loan, including default interest and legal fees and other costs in connection with enforcing the Bank’s claims against the borrower, as well as the Bank’s financial obligations under the Environmental Investment Guarantees on the following terms:
(i) The aggregate amount of the liability of the Guarantors shall be limited to the aggregate amount of the Bank’s outstanding claims in relation to Environmental Investment Loans from time to time, plus the aggregate amount guaranteed by the Bank under the Environmental Investment Guarantees in force from time to time;
(ii) The aggregate amount of the liability of the Guarantor shall not exceed EUR 2,189,894 of the aggregate amount of the total liability of the Guarantors, i.e. EUR 300 million1. The liability of the Guarantor shall be successively decreased by the payments made by the Guarantor to the Bank under this Guarantee Agreement.

1 Denmark EUR 70,112,698 (app. 23,37 %)
Estonia EUR 2,189,894 (app. 0,73 %)
Finland EUR 51,377,349 (app. 17,13 %)
Iceland EUR 3,186,941 (app. 1,06 %)
Latvia EUR 3,176,275 (app. 1,06 %)
Lithuania EUR 4,911,939 (app. 1,64 %)
Norway EUR 61,324,467 (app. 20,44 %)
Sweden EUR 103,720,437 (app. 34,57 %)
  300,000,000 (100 %)

Article 2. Performance of the Guarantee

2.1. The Bank may demand performance under this Guarantee Agreement if the borrower has failed to perform all or part of the obligations guaranteed under Article 1 above or if the Bank has received a demand for payment under an Environmental Investment Guarantee.

2.2. The Bank may also demand performance under this Guarantee Agreement if a payment made by the borrower is not at the free disposal of the Bank.

2.3. The Bank may not demand payment under this Guarantee Agreement without simultaneously demanding payment by the Other Guarantors.

2.4. The payment by the Guarantor shall be made within two months from the Bank’s demand.

2.5. Should the borrower fail to meet its obligations under Environmental Investment Loan, or should the Bank receive a demand for payment under an Environmental Investment Guarantee (see 2.1 and 2.2 above), the Bank shall make its best efforts to recover the due and payable amounts.

2.6. The administration of Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees in cases in which the Guarantor has made a payment to the Bank under this Guarantee Agreement shall be subject to the provisions in Article 5 below.

2.7. This Guarantee Agreement shall remain in force until the aggregate amount guaranteed has been paid in full, or all Environmental Investment Loans have been repaid in full and all Environmental Investment Guarantees have lapsed or for some other reason ceased to be in force.

Article 3. The administration of Environmental Investment Loans

3.1. The Bank shall as of 31 December and 31 August each year report to the Guarantor the amounts outstanding under the Environmental Investment Loans and the amounts guaranteed under the Environmental Investment Guarantees. The report shall include a short assessment by the Bank of the borrower’s ability to repay the Loan, information on any requests for deferring or rescheduling of a payment of principal and/or interest and the status of such requests as well as information on delayed payments (excluding technical delays).

3.2. The Bank shall, in addition to the above, without unreasonable delay inform the Guarantor of any circumstance which in the opinion of the Bank may adversely affect the borrower’s ability to pay interest on, or make repayments of, principal on any Environmental Investment Loan, or of any occurrence or circumstance which may cause an obligation for the Bank to make a payment under an Environmental Investment Guarantee.

3.3. The Bank shall, in addition to the above, furnish the Guarantor with any requested information regarding Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees.

3.4. The Bank shall administer each Environmental Investment Loan and Environmental Investment Guarantee in accordance with generally accepted banking principles.

3.5. The obligations and liabilities of the Guarantor shall in no way whatsoever be affected by any failure on the Bank’s behalf in complying with the provisions of this Article.

Article 4. Assignment

4.1. The Bank shall not without the prior consent of the Guarantor assign or pledge its rights under this Guarantee Agreement.

Article 5. Transfer of rights

5.1. To the extent the Guarantor has made a payment to the Bank under this Guarantee Agreement, the Guarantor shall acquire all corresponding rights of the Bank, including the right to any security for such Environmental Investment Loan or Environmental Investment Guarantee, as the case may be.

5.2. Should the Guarantor assume any of the Bank’s rights in the manner described above, the Bank shall on request furnish the Guarantor with certified copies of all documents concerning the appropriate Environmental Investment Loans and Environmental Investment Guarantees.

5.3. If the Guarantor has assumed the rights of the Bank, the Bank shall at the request of the Guarantor enter into an agreement with the Guarantor regarding the administration and collection of payments under the appropriate Environmental Investment Loans or, as the case may be, Environmental Investment Guarantees.

Article 6. Notices

6.1. Notices in connection with this Guarantee Agreement shall be sent to the Guarantor and/or the Bank, as the case may be under the following addresses:
The Guarantor: Ministry of Finance of Estonia, Suur Ameerika 1, 15006 Tallinn, Estonia; Fax + 372 696 6810;
The Bank: Nordic Investment Bank, P.O. Box 249, Fabianinkatu 34, FIN-00171 Helsinki, Finland; Fax +358 9 622 1504.

Article 7. Dispute resolution

7.1. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the interpretation, application or performance of this Agreement, including its existence, validity or termination, which is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement within 60 days, shall be settled by final and binding arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration involving International Organizations and States, as in effect on the date of this Agreement.

7.2. The number of arbitrators shall be three. Each party shall, as set out in detail in the arbitration rules referred to in Article 7.1, appoint one arbitrator and the two so appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator who shall act as the presiding arbitrator of the tribunal. In case of failure to appoint (an) arbitrator(s) in the afore described manner, the appointing authority shall be the President of the International Court of Justice.

7.3. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

Article 8. Entry into Force

8.1. This Guarantee shall enter into force when
(i) the Agreement concerning NIB, signed 11 February 2004 has entered into force and
(ii) all Guarantee Agreements with the Other Guarantors have been duly signed and executed.

Stockholm, 31 October 2004

 

The Republic of Estonia

Nordic Investment Bank

Taavi VESKIMÄGI

Jón SIGURÐSSON

Siv HELLÉN

Minister of Finance

President and CEO

General Counsel