Teksti suurus:

Vedelkütusevaru statistilise kokkuvõtte vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2005, 37, 529

Vedelkütusevaru statistilise kokkuvõtte vorm

Vastu võetud 28.03.2005 nr 39

Määrus kehtestatakse «Vedelkütusevaru seaduse» (RT I 2005, 13, 66) § 23 lõike 9 alusel.

§ 1. Üldsäte

Määrusega kehtestatakse «Vedelkütusevaru seaduse» § 23 lõike 9 alusel importijate poolt varu haldajale esitatava vedelkütusevaru statistilise kokkuvõtte vorm (lisa).

§ 2. Vedelkütusevaru statistilise kokkuvõtte esitamine

(1) Varu hulka võib arvata:
1) Eesti sadamates paiknevate naftatankerite pardal asuvat vedelkütust, mis kuulub väljastamisele pärast sadama- ja tolliformaalsusi;
2) vedelkütust nafta torujuhtmete alguses olevates reservuaarides.

(2) Varu hulka ei arvata:
1) merelaevade punkrivaruks mõeldud vedelkütust;
2) transiitveol olevat vedelkütust;
3) torujuhtmetes, paaksõidukites ja -vagunites, jaotusjaamades ning väiketarbijate mahutites olevat vedelkütust;
4) riigireservi kuuluvat vedelkütust «Riigireservi seaduse» (RT I 1994, 91, 1529; 1998, 95, 1514; 2000, 95, 613; 2001, 26, 147; 100, 646; 2002, 53, 336; 63, 387; 2003, 13, 69) tähenduses;
5) kaitseväe vajadusteks hoitavat vedelkütust;
6) vedelkütust, mida hoitakse Eesti territooriumil teise Euroopa Liidu liikmesriigi tarbeks.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 39 «Vedelkütusevaru statistilise kokkuvõtte vorm»
lisa

JUHEND VEDELKÜTUSEVARU STATISTILISE KOKKUVÕTTE VORMI TÄITMISEKS

1. Statistilise kokkuvõtte esitavad vedelkütuse importijad varu haldajale iga kuu 5. kuupäevaks.

2. Veerus 3 näidatakse varu kogus aruandeperioodi lõpus, mis arvestatakse vedelkütuse tegeliku kaalu järgi tonnides (täisarvudes) eelmise kuu lõpus olemas olnud varu kogusest, arvestades majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse «Vedelkütusevaru statistilise kokkuvõtte vorm» §-s 2 sätestatut.

3. Veerus 4 näidatakse ühe päeva kütusekogus (täpsusega üks koht pärast koma), mis leitakse eelmise kalendriaasta jooksul importija nimel tarbimisse lubatud kütusekoguse jagamisel päevade arvuga aastas (365 päeva). Veeru 4 päises tuleb näidata aasta number, millel varu hoidmise kohustus põhineb.

4. Veerus 5 näidatakse eelmisel kalendriaastal importija nimel tarbimisse lubatud kütuse kogus tonnides (täpsusega üks koht pärast koma). Veerus 5 tuleb esitada andmed ka nende kütuste kohta, millel tarbimisse lubatud kütuse kogused puuduvad. Sellisel juhul tuleb vastava kütuse koguseks veerus 5 märkida null «0». Veeru 5 päises tuleb näidata aasta number, millel varu hoidmise kohustus põhineb. Iga kalendriaasta alguses, hiljemalt 31. märtsiks, arvutavad importijad varu koguse ümber ning tagavad uue koguse olemasolu hiljemalt sama aasta 31. juuliks. Arvutused esitatakse varu haldajale kontrollimiseks hiljemalt 15. aprilliks.

5. Veerus 6 näidatav päevade plaaniline arv on sätestatud «Vedelkütusevaru seaduse» § 20 lõikes 6.

6. Veerus 7 näidatav päevade faktiline arv on tegelik varu kogus päevades (veerg 7 = veerg 3/veerg 4).

7. Veerus 8 näidatakse varu asukoha aadress ja mahuti number.

8. Veerus 9 näidatakse üle-eelmisel kuul importija nimel tarbimisse lubatud kütuse kogus tonnides (täpsusega kolm kohta pärast koma).

Näiteks 5. juuniks esitatavas aruandes näidatakse importija nimel aprillikuu jooksul tarbimisse lubatud kütuse kogus.

9. Veerus 10 näidatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud kehtiv varumakse määr.

10. Veerus 11 näidatakse varu haldajale hiljemalt eelmise kuu 15. kuupäevaks ülekantud varumakse suurus, mis vastab importija nimel üle-eelmisel kalendrikuul tarbimisse lubatud kütuse kogusele (veerg 9) ja kehtivale varumakse määrale (veerg 10); veerg 11 = veerg 9 × veerg 10. Näiteks 5. juuniks esitatavas aruandes näidatakse importija poolt 15. maiks varu haldajale tasutud varumakse suurus, mis on võrdne veerus 9 näidatud aprillikuu jooksul tarbimisse lubatud kütuse koguse ja kehtiva varumakse määra korrutisega.

11. Aruandes tuleb täita ka rida «kokku» (veerg 6 täitmiseks vt käesoleva juhendi punkti 5; veerg 7 = veerg 3/veerg 4).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json