Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 37, 530

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 28.03.2005 nr 40

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) § 13 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575; 118, 1724; 2003, 23, 335; 85, 1252; 115, 1825; 2004, 45, 770; 82, 1309; 130, 2018; 2005, 12, 100) muudetakse järgmiselt:

1) lisade 1 ja 2 koodi 203 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks või neli kaugtule laternat. N3 kategooria sõidukile on lisaks neljale kaugtule laternale lubatud paigaldada kaks lisakaugtule laternat. N3 kategooria sõidukil võivad üheaegselt põleda mitte rohkem kui kaks paari kaugtule laternaid. Kui M1, M2, M3, N 1 ja N2 kategooria sõidukil on neli kaugtuld peitlaternates, siis on lubatud paigaldada kaks lisakaugtule laternat, mida võib kasutada ainult lühiaegse valgussignaali edastamiseks. L kategooria sõidukil peab olema üks või kaks kaugtule laternat. Kaugtule laternate asetamine haagisele on keelatud;»;

2) lisade 1 ja 2 koodi 211 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) M, N ja O kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad olema valmistaja juhendi kohased ja vastama E-reegli nr 7 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele. Nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Eesmiste ääretulede värvus peab olema valge või valikkollane. Eesmiste ääretulede värvus võib olla merevaigukollane sõidukil:
– mis on saadud pärandvarana;
– mis kuulub väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ümberasujale ja kui sõidukile on antud tollisoodustust;
– mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriigist alaliselt Eestisse elama asujale ja kui sõiduk on olnud tema omandis enne Eestisse asumist;
– mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
– mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses või
– mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;»;

3) lisade 1 ja 2 koodi 217 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) 01.01.1994. a või hiljem esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukitel (O kategooria sõidukitel vabatahtlik) peab taga olema üks või kaks E-reegli nr 23 või direktiivi 77/539/EMÜ nõuete kohast tagurdustule laternat. Täiendavalt on lubatud sõidukitele paigaldada taha või külgedele kaks tagurdustule laternat, v.a M 1 kategooria sõidukid ja mitte üle 6,0 m pikkused teiste kategooriate sõidukid;»;

4) lisade 1 ja 2 koodi 501 nõuete punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) lisa 1 koodi 703 nõuete punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

6) lisa 1 koodi 703 nõuete punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) kohtkindlate kütusepaakide mahutavus autol või autorongil, mis on vahetult ühendatud sõiduki mootoriga ja/või lisaseadmetega, ei tohi ületada 1500 liitrit, sellest haagisel asuvate kohtkindlate kütusepaakide mahutavus ei tohi ületada 500 liitrit. Lisaks sellele ei tohi autol või autorongil olla teisaldatavates kütusekonteinerites (näiteks kanistrites) üle 60 liitri kütust;»;

7) lisa 2 koodi 702 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) lisa 2 koodi 702 nõuete punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) kohtkindlate kütusepaakide mahutavus autol või autorongil, mis on vahetult ühendatud sõiduki mootoriga ja/või lisaseadmetega, ei tohi ületada 1500 liitrit, sellest haagisel asuvate kohtkindlate kütusepaakide mahutavus ei tohi ületada 500 liitrit. Lisaks sellele ei tohi autol või autorongil olla teisaldatavates kütusekonteinerites (näiteks kanistrites) üle 60 liitri kütust;»;

9) lisa 2 koodi 1501 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json