Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisega seotud keskkonnaseire aruande sisule esitatavad nõuded ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2005, 38, 542

Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisega seotud keskkonnaseire aruande sisule esitatavad nõuded ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 29.03.2005 nr 20

Määrus kehtestatakse «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse» (RT I 2004, 30, 209) § 23 lõike 1 alusel.

I. ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega sätestatakse nõuded geneetiliselt muundatud organismi (edaspidi GMO) ja GMO-sid sisaldava või nendest koosneva toote (edaspidi toode) turustamisega seotud keskkonnaseire aruande (edaspidi aruanne) sisule ja aruande esitamise kord. Aruanne koostatakse turustamisloa alusel kehtestatud GMO-de keskkonnaseire kohta.

II. ARUANDE SISULE ESITATAVAD NÕUDED

§ 2. Üldnõuded

(1) Aruanne peab vastama turustamisloas määratud seirekava nõuetele.

(2) Iga GMO või toote turustamisega seotud seire kohta koostatakse eraldi aruanne.

(3) Vajaduse korral tuleb aruandele lisada illustreeriv materjal.

(4) Aruanne peab sisaldama järgmist:
1) aruande number ja esitamise kuupäev;
2) turustamisloa number ja kuupäev;
3) aruande esitaja nimi, allkiri, aadress ja registrikood;
4) aruande staatus (vahe- või lõpparuanne).

§ 3. Teave turustatud GMO või toote saamiseks kasutatud GMO kohta

(1) Turustatud GMO või toote saamiseks kasutatud GMO kohta esitatakse aruandes järgmine teave:
1) retsipiendi teaduslik nimetus;
2) doonori teaduslik nimetus;
3) ülekantud DNA järjestuste nimetused ning bioloogilised funktsioonid;
4) ülekantud DNA järjestuste terviklikkus ja koopiate arv GMO-s;
5) võimaluse korral GMO ainuomane kood.

(2) Lisaks lõikes 1 esitatud teabele esitatakse turustatud GMO või toote kirjeldus.

§ 4. Turustamise kohta esitatav teave

(1) Aruanne peab sisaldama teavet, kas turustamise eesmärk on:
1) sissevedu;
2) kasvatamine;
3) kasutamine keskkonnakaitses;
4) kasutamine tööstuses;
5) muu (täpsustada).

(2) GMO või toote turustamise koha, mahu ja aja kohta esitatakse järgmine teave:
1) turustamise piirkond või geograafiline asukoht (asukohad);
2) turustatud GMO või toote hulk;
3) turustamise kestus.

(3) Toote turustamisel esitatakse aruandes ka tootel kasutatud märgistus.

§ 5. Keskkonnaseire kohta esitatav teave

(1) Teave keskkonnaseire kohta peab sisaldama andmeid seire strateegia, meetodite, mahu, sageduse ja kestuse kohta.

(2) Seire tulemuste aruanne peab sisaldama andmeid järgmiste asjaolude kohta:
1) GMO üldised omadused ja toimimine;
2) vertikaalse geeniülekande seire;
3) horisontaalse geeniülekande seire;
4) kaugristlus traditsiooniliste kultuuride ja metsikute sugulasliikidega;
5) isekülvi võimalikkus ja selle kontrollimine;
6) invasiivsus;
7) võimalik mõju sihtorganismidele ja muudele organismidele;
8) keemilised ja füüsikalised keskkonnauuringud;
9) kindlaks tehtud otsesed ja kaudsed, kohesed ja pikaajalised mõjud keskkonnale ning inimese tervisele.

§ 6. Keskkonnaseirest tehtud järeldused, vajalikud meetmed ja muu esitatav teave

(1) Keskkonnaseire põhjal tuleb aruandes esitada järgmine teave:
1) kas seirega saab keskkonnariski hindamisel kindlaks tehtud GMO või toote võimaliku mõju esinemise ja ulatuse oletusi kinnitada või ümber lükata;
2) kas seirel on teatavaks saanud GMO või toote võimalik uus mõju keskkonnale või inimese tervisele võrreldes taotluse esitamise ajaga, sh nii ohu suurenemine, vähenemine või muutumatuna püsimine;
3) kas toote turustamise käigus on teatavaks saanud uus teave GMO või toote võimalikust mõjust keskkonnale või inimese tervisele, sh nii ohu suurenemine, vähenemine või muutumatuna püsimine;
4) kas keskkonnaseiret on kavas jätkata turustamise lõppemise korral.

(2) Seire jätkamise korral tuleb kirjeldada seire meetodeid, mahtu, kestust.

(3) Aruandes tuleb esitada ka muu teave, mis võib olla oluline turustatava GMO või toote mõju edaspidisel hindamisel, sh täheldatud positiivne mõju.

III. ARUANDE ESITAMISE KORD

§ 7. Aruande esitamise kord

(1) Aruanne tuleb esitada turustamisloas märgitud ulatuses ja tähtaegadeks.

(2) Aruanne esitatakse Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või elektrooniliselt.

(3) Keskkonnaministeerium kui pädev asutus korraldab aruande esitamise Euroopa Liidu Komisjonile.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

/otsingu_soovitused.json