Teksti suurus:

Keskkonnaministri 8. juuli 2004. a määruse nr 89 "Romusõidukite käitlusnõuded" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 40, 567

Keskkonnaministri 8. juuli 2004. a määruse nr 89 "Romusõidukite käitlusnõuded" muutmine

Vastu võetud 29.03.2005 nr 21

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208; 2005, 15, 87) § 29 lõike 4 punkti 7 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 8. juuli 2004. a määruses nr 89 «Romusõidukite käitlusnõuded» (RTL 2004, 97, 1527) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 kirjeldatud mootorsõidukite ja nende osade jäätmete (edaspidi romusõidukid) käitlusnõuded.»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kogumiskoht on jäätmekäitluskoht, kus toimub romusõidukite kogumine ja millele on selleks tegevuseks väljastatud vastav ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba.»;

3) paragrahvi 3 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Romusõidukite kogumiskohale ja lammutuskojale esitatavad nõuded»;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «ja» sõnaga «või»;

5) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 1 sõnastust täiendatakse ning lisatakse pärast sõna «hoiuruumid» sõnad «või rajatised»;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Lõike 1 punktis 4 sätestatut ei kohaldata, kui romusõidukite kogumine või demonteerimine toimub hoones ning hoone ei ole ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.»

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

/otsingu_soovitused.json