Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise juhend

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2008
Avaldamismärge:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise juhend

Vastu võetud 14.01.2002 nr 12
RT I 2002, 6, 22
jõustumine 24.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
5.02.2004 nr 32 ( RT I 2004, 7, 47) 16.02.2004
29.03.2005 nr 62 (RT I 2005, 18, 108) 1.04.2005

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» (RT I 1999, 16, 273; 82, 749; 88, 803; 2001, 3, 10; 100, 648; 102, 671) § 17 lõike 1 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib puuetega inimeste järgmiste sotsiaaltoetuste (edaspidi sotsiaaltoetus) määramist ja maksmist:
1) puudega lapse toetus;
2) puudega täiskasvanu toetus;
3) hooldajatoetus;
4) puudega vanema toetus;
5) õppetoetus;
6) rehabilitatsioonitoetus;
7) täienduskoolitustoetus.

§2. Sotsiaaltoetuste taotlemine

(1) Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja taotluse koos vajalike põhi- ja täiendavate dokumentidega elukohajärgsele pensioniametile.

(2) Sotsiaaltoetuste taotleja (edaspidi taotleja) elukoht on rahvastikuregistrisse kantud elukoht. Kui taotlejal ei ole registrijärgset elukohta, määratleb taotleja oma elukoha ise.

(3) Sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks loetakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastuvõtmise päev. Kui taotlus on saadetud posti teel, loetakse sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks taotluse lähtekoha postitempli kuupäev.

(4) Kui sotsiaaltoetuste taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, teatab pensioniamet taotlejale kirjalikult esimesel võimalusel, millised dokumendid tuleb hiljemalt kolme kuu jooksul täiendavalt esitada.

(5) Kui taotleja esitab kõik vajalikud dokumendid lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul, loetakse sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks taotluse vastuvõtmise päev või taotluse lähtekoha postitempli kuupäev. Kui taotleja ei esita kõiki vajalikke dokumente nimetatud tähtajaks, teeb pensioniamet otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide alusel.

§3. Sotsiaaltoetuste määramine

(1) Sotsiaaltoetused määrab ja nende suuruse otsustab taotleja elukohajärgne pensioniamet.

(2) Hooldajatoetus määratakse iga hooldatava kohta «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» §-s 8 sätestatud tingimustel.

(3) Puudega vanema toetus määratakse iga lapse kohta «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» §-s 9 sätestatud tingimustel.

§4. Sotsiaaltoetuste määramise algtähtaeg

(1) Puudega lapse toetus ja puudega täiskasvanu toetus määratakse puude raskusastme määramise päevast, kui toetuse taotlemise avaldus on esitatud hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates arstliku ekspertiisi otsuse tegemise päevast.

(2) Lõikes 1 nimetatud toetuste hilisemal taotlemisel määratakse toetus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotlemisele eelnenud kolme kuu eest.

(3) Hooldajatoetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, rehabilitatsioonitoetus ja täienduskoolitustoetus määratakse toetuse taotlemise päevast, kuid mitte varem kui toetusele õiguse tekkimise päevast.

[RT I 2004, 7, 47 – jõust. 16.02.2004]

§5. Sotsiaaltoetuste määramise otsus

(1) Pensioniamet teeb otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise kohta (edaspidi otsus) hiljemalt kümne tööpäeva jooksul sotsiaaltoetuste taotlemise päevast.

(11) Kui toetuse taotleja esitab toetuse taotluse koos puude raskusastme määramise taotlusega või enne puude raskusastme määramise otsuse tegemist, teeb pensioniamet otsuse kümne tööpäeva jooksul puude raskusastme määramise või määramata jätmise otsuse tegemise päevast.

(2) Otsus koosneb:
1) sissejuhatusest, milles märgitakse otsuse teinud pensioniameti nimi ja otsuse tegemise kuupäev;
2) kirjeldavast osast, mis sisaldab kokkuvõtet toetuse taotlusest;
3) põhjendusest, milles näidatakse ära otsuse aluseks olevad dokumendid, õigusaktide sätted ning asjaolud;
4) resolutsioonist toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
5) selgitusest otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta;
6) märkest otsuse kättetoimetamise viisi kohta;
7) otsuse teinud ametniku või ametnike nimedest ja allkirjadest.

(3) Sotsiaaltoetuste määramata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

[RT I 2005, 18, 108 – jõust. 1.04.2005]

§6. Sotsiaaltoetuste maksmine

(1) Puudega lapse toetust, puudega täiskasvanu toetust, hooldajatoetust, puudega vanema toetust ja õppetoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest. Õppetoetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest.

(2) Sotsiaaltoetusi makstakse vastavalt isiku soovile panka tema arvele või posti teel maksja kulul.

(3) Pensioniameti otsusel makstakse rehabilitatsioonitoetus ja täienduskoolitustoetus toetuse saajale teenuse osutajale. Kui toetuse taotleja on eelnevalt ise tasunud rehabilitatsiooni- või koolitusteenuste eest, makstakse toetus välja isikule lõikes 2 sätestatu kohaselt.

(4) Kui sotsiaaltoetuste saajale makstakse pensioni, määratakse pensioni ja sotsiaaltoetuste maksmiseks posti teel ühine väljamaksmise kuupäev.

(5) Puudega vanema toetust makstakse lapse 16-aastaseks saamiseni. Lapse 16-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist või lapse õpilaspileti või õppeasutuse teatise esitamist kuni uue õppeaasta algusele eelneva päevani. Hilisemal õpilaspileti või õppeasutuse teatise esitamisel makstakse toetust tagasiulatuvalt, kuid mitte rohkem kui dokumendi esitamisele eelnenud kuue kuu eest.

(6) Kui 16-aastane või vanem laps lõpetab põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse puudega vanema toetuse maksmine kooli lõpetamisele järgnevast kuust. Õpingute jätkamisel samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse puudega vanema toetusele, makstakse pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist või lapse õpilaspileti või õppeasutuse teatise esitamist toetust tagasiulatuvalt toetuse maksmise lõpetamisest kuni uuesti õppima asumiseni.

[RT I 2005, 18, 108 – jõust. 1.04.2005]

§7. Rehabilitatsioonitoetuse määramise ja maksmise erisused

(1) Rehabilitatsioonitoetust võib arstliku ekspertiisi komisjoni või ekspertarsti otsuse alusel määrata ja maksta puude raskusastet taotleva 16-aastase ja vanema isiku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks enne puude raskusastme määramist.

(2) Lõikes 1 sätestatud juhul makstakse rehabilitatsioonitoetus esitatud arve alusel rehabilitatsiooniplaani koostanud rehabilitatsiooniasutusele.

§8. Sotsiaaltoetuste maksmise dokumendid

(1) Isikule, kellele on määratud sotsiaaltoetused, vormistatakse toimik ja avatakse elektrooniline isikuarve, mille alusel vormistatakse sotsiaaltoetuste maksedokumendid.

(2) Kui õigus sotsiaaltoetustele on puudega lapsel, avatakse elektrooniline isikuarve vanema, eestkostja või hooldaja nimele.

(3) Kui õigus sotsiaaltoetusele on piiratud teovõimega täisealisel isikul, avatakse elektrooniline isikuarve eestkostja nimele.

[RT I 2004, 7, 47 – jõust. 16.02.2004]

§9. Sotsiaaltoetuste maksmise peatamine

Sotsiaaltoetuste maksmine peatatakse:
1) toetuse saaja, tema seadusliku esindaja, eestkosteasutuse või hoolekandeasutuse teatise põhjal;
2) haigla teatise põhjal, kui toetuse saaja viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil, välja arvatud puudega lapse toetus, mis makstakse välja täies suuruses, sõltumata haiglaravi kestusest;
3) kui posti teel makstud sotsiaaltoetused on välja võtmata vähemalt kuus kuud.

§10. Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine

(1) Elukohta vahetanud sotsiaaltoetuste saajale jätkatakse sotsiaaltoetuste maksmist pärast vastava avalduse ja isikut tõendava dokumendi esitamist uue elukoha järgse pensioniameti kaudu ajast, mil maksmine endises elukohajärgses pensioniametis lõpetati. Kui elukoha vahetusest tingituna ei ole sotsiaaltoetuste saajal enam õigust mõnda liiki sotsiaaltoetusele, lõpetatakse selle maksmine.

(2) Sotsiaaltoetuste maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse toetuste maksmist nende asjaolude äralangemise päevast.

(3) Kui sotsiaaltoetuse maksmine oli peatatud põhjusel, et posti teel makstav sotsiaaltoetus oli välja võtmata vähemalt kuus kuud, makstakse toetus pärast vastava avalduse ja isikut tõendava dokumendi esitamist tagantjärele välja.

[RT I 2004, 7, 47 – jõust. 16.02.2004]

§11. Sotsiaaltoetuste ümberarvutamine

(1) Sotsiaaltoetuste suurendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetused ümber vastava avalduse ja vajalike dokumentide esitamise päevast, kui avaldus on esitatud ühe kuu jooksul, arvates toetuse suurendamist tingivate asjaolude tekkimisest. Hilisemal avalduse ja vajalike dokumentide esitamisel arvutatakse toetus ümber vastava avalduse ja vajalike dokumentide esitamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

(2) Sotsiaaltoetuste vähendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetused ümber nende asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§12. Sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamine

(1) Sotsiaaltoetuste maksmine lõpetatakse sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

(11) Hooldajatoetuse maksmine 16- kuni 18-aastase sügava või raske puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, lõpetatakse puudega lapse 18-aastaseks saamisele eelnevast päevast.

(2) Sotsiaaltoetuste saaja teadliku valeandmete esitamise või sotsiaaltoetuste saamist mõjutavate andmete mitteesitamise tõttu lõpetatakse sotsiaaltoetuste maksmine elukohajärgse pensioniameti motiveeritud otsuse alusel, millest teatatakse sotsiaaltoetusi saanud isikule hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Liigselt makstud summad nõutakse tagasi «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses» sätestatud korras.

(3) Kui sotsiaaltoetused on määratud seadusliku aluseta pensioniameti süül, lõpetatakse sotsiaaltoetuste maksmine motiveeritud otsusega, millest teatatakse sotsiaaltoetusi saanud isikule hiljemalt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

(4) Pärast sotsiaaltoetuste saaja surma välja makstud sotsiaaltoetused ei kuulu pärandvara koosseisu ning pank või pärandvara saanud isik tagastab nimetatud summad elukohajärgse pensioniameti nõudel.

[RT I 2005, 18, 108 – jõust. 1.04.2005]

§13. Teatamise kohustus

Sotsiaaltoetuste saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud sotsiaaltoetuste maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise, kümne päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

§ 14. Määruse jõustumine ja rakendamine

(1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

(2) Enne 1. aprilli 2005. a 16- kuni 18-aastase sügava või raske puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, määratud hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse puudega lapse 18-aastaseks saamisele eelnevale päevale järgnevast kalendrikuust.

[RT I 2005, 18, 108 – jõust. 1.04.2005]


 

/otsingu_soovitused.json