Teksti suurus:

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 38, 546

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 29.03.2005 nr 34

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 6 lõike 3, § 27 lõigete 2 ja 3, § 28 ja § 29; Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris (ELT L 270, 21.10.2003, lk 123–136), artikli 6 lõike 1, artikli 7, artikli 10 lõike 3, artikli 12 lõigete 1 ja 2, artikli 13 lõike 1, artikli 14 lõike 1, artikli 15 lõike 2 ja artikli 17 lõike 1 ning Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ, milles sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.3.2004, lk 22–32), artikli 8 lõike 2, artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 13 lõigete 1 ja 2, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruses nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord» (RTL 2004, 52, 898; 109, 1748; 137, 2112) tehakse järgmised muudatused:

1)  paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Kvoodireserv

(1) Tootmiskvoodi osa, mida Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) ei ole piima kokkuostjale tarnimise (edaspidi piima tarnimine) individuaalse kvoodina või piimatoodete kokkuostjale tarnimise ning piima ja piimatoodete otse lõpptarbijale turustamise (edaspidi piima otseturustamine) individuaalse kvoodina põllumajandustootjale määranud, moodustab reservi.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud reservile moodustatakse põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi või selle osa tagastamiseks selle põhjendamatul reservi arvamisel erireserv suurusega 0,5% piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikogustest 31. märtsi seisuga.

(3) Lõikes 2 nimetatud erireservist põllumajandustootjale tema individuaalse kvoodi või selle osa tagastamisel suurendatakse vastavalt erireservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid jooksvalt reservi arvatud kvoodikogustest.

(4) PRIA avaldab igal kvoodiaastal 1. juuni seisuga reservis olevate piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguste suurused ametlikus väljaandes «Ametlikud teadaanded».

(5) 1. juuni seisuga reservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid, välja arvatud Euroopa Komisjoni määruse 1788/2003/EÜ artikli 15 lõike 1 alusel kehtestatud tähtaja jooksul reservi arvatud kogused ning lõikes 2 nimetatud erireservi kogused, kasutab PRIA põllumajandustootjale piima tarnimise või otseturustamise individuaalse kvoodi määramiseks või suurendamiseks.»;

2) paragrahvi 5 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) PRIA vaatab põllumajandustootja esitatud taotluse läbi ning otsustab individuaalse kvoodi määramise või määramata jätmise taotluste saabumise järjekorras taotluse saamise päevast alates 30 tööpäeva jooksul, lähtudes:
1) reservi suurusest 1. juuni seisuga 10% ulatuses;
2) taotlejale kuuluva piima tootmist võimaldava maa, nõuetekohaste hoonete ja seadmete ning loomakohtade ning taotluse esitamise kuupäeva seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade olemasolust;
3) nõudest, et PRIA ei ole taotleja suhtes teinud § 5 lõikes 4 või § 7 lõikes 1 sätestatud individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamise otsust taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.»;

4) paragrahv 9 sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Reservist individuaalse kvoodi suurendamine

(1) Põllumajandustootjal on õigus taotleda talle määratud individuaalse kvoodi suurendamist reservist, esitades ajavahemikus 1. juunist kuni 1. juulini PRIA-le lisas 3 toodud taotluse.

(2) PRIA vaatab tähtpäevaks laekunud individuaalse kvoodi suurendamise taotlused läbi ning otsustab individuaalse kvoodi suurendamise või suurendamata jätmise 15. augustiks, lähtudes:
1) reservi suurusest 1. juuni seisuga, millest on maha arvatud 10% §-s 8 nimetatud põllumajandustootjate esitatud taotluste rahuldamiseks;
2) põllumajandustootjal 1. aprilli seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvust ja põllumajandustootjale kuuluvate piimalehmade keskmisest piimatoodangust lehma kohta eelmisel kvoodiaastal;
3) suurendamist taotlenud põllumajandustootja vähemalt 90%-lisest individuaalse kvoodi täitmisest eelmisel kvoodiaastal.

(3) Lõikes 1 nimetatud taotlusest lähtudes arvutab PRIA individuaalse kvoodi suurendamise, korrutades põllumajandustootjale kuuluvate 1. aprilli seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvu temale kuuluvate jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmise piimatoodangu suurusega lehma kohta eelmisel kvoodiaastal. Juhul kui tervel eelmisel kvoodiaastal põllumajandustootja piimalehmad jõudluskontrolli alla ei kuulunud, on keskmiseks piimatoodangu suuruseks kõigi jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmine piimatoodangu suurus lehma kohta eelmisel kvoodiaastal.

(4) Kui lõike 3 alusel arvutatud kvoodisuurus ületab reservis jaotamiseks oleva suuruse, vähendatakse võrdse kohtlemise printsiipi järgides võrdeliselt kõikide individuaalse kvoodikoguse suurendatavat osa.

(5) Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine lõike 2 kohaselt jõustub käimasoleva kvoodiaasta alguses.»;

5) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tarnitud piimakogused arvestatakse kilogrammides, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03.»;

6) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu peab kokkuostja kinni rahasummast, mis makstakse individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjale alates neljandast kuust pärast kvoodiaasta lõppu tarnitud piima eest.»;

7) paragrahvi 18 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Individuaalse kvoodi muutmine»;

8) paragrahv 22 sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Otseturustatud piimakogused ja piimatoodete piimaekvivalendid

(1) Otseturustatud piimakogused arvestatakse kilogrammideks, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03.

(2) Ekvivalentkogused kilogrammi piimatoote kohta on järgmised:
1) juust – 10,5 kg piima;
2) pehme juust – 8,5 kg piima;
3) kodujuust – 7 kg piima;
4) kohupiim – 5 kg piima;
5) jogurt – 0,9 kg piima.»;

9) paragrahvi 23 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artiklis 3 sätestatud tarnimise individuaalse kvoodi või selle osa ajutiseks või lõplikuks muutmiseks otseturustamise individuaalseks kvoodiks või selle osaks, või vastupidi, esitab põllumajandustootja ajavahemikul 1. novembrist kuni 10. jaanuarini PRIA-le lisas 7 toodud avalduse.

(2) Lõikes 1 nimetatud muutmist on põllumajandustootjal õigus rakendada üks kord kvoodiaasta jooksul ning üksnes avalduse esitamise hetkeks täitmata individuaalse kvoodi või selle osa suuruses.»;

10) paragrahv 24 sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Põllumajandustootja ja kokkuostja teavitamine

(1) Põllumajandustootjale individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi määramisest ning individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi muutmisest teavitab PRIA põllumajandustootjat posti teel 10 tööpäeva jooksul määramise või muutmise otsuse tegemise päevast arvates. Paragrahvis 5 sätestatud üleandmisega seotud individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi muutmisest teavitab PRIA eelnimetatud tähtaja jooksul nii üleandjat kui ka omandajat.

(2) Paragrahvi 14 lõike 1 alusel arvestatud tasu kinnipidamise kohustusest ja kinnipeetava tasu suurusest teavitab PRIA seda kokkuostjat, kellele individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootja lõppenud kvoodiaastal piima tarnis, posti teel 10 tööpäeva jooksul tasu kinnipidamise otsuse tegemise päevast arvates. Mitmele kokkuostjale piima tarnimisel teavitab PRIA seda kokkuostjat, kellele kvooti ületanud põllumajandustootja lõppenud kvoodiaastal kokku suurema piimakoguse tarnis.

(3) Kui enne tasu kinnipidamise otsuse tegemist esitab lõppenud kvoodiaastal individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootja kohta §-s 13 nimetatud andmeid lõikes 2 nimetatud kokkuostjast erinev kokkuostja, teavitab PRIA tasu kinnipidamise kohustusest ja kinnipeetava tasu suurusest viimatinimetatud kokkuostjat.

(4) Paragrahvi 20 lõike 1 alusel arvestatud tasu maksmise kohustusest ja makstava tasu suurusest teavitab PRIA individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjat posti teel 10 tööpäeva jooksul tasu maksmise otsuse tegemise päevast arvates.

(5) PRIA saadab individuaalset kvooti omavale põllumajandustootjale 1. novembriks kvoodiaasta kuue esimese kuu ja 1. veebruariks kvoodiaasta üheksa esimese kuu andmed tootmiskvoodi ja individuaalse kvoodi täitmise kohta ning 1. juuniks § 14 lõikes 1 ja § 20 lõikes 1 nimetatud arvestuste alusel saadud andmed.»;

11) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud erireservi rakendatakse 1. aprillil 2005. a algaval kvoodiaastal alates 1. juunist.

(5) Paragrahvi 9 lõike 2 punktis 3 sätestatud vähemalt 90%-lise individuaalse kvoodi täitmise nõude puhul arvestatakse piima tarnimise individuaalse kvoodi ja piima otseturustamise individuaalse kvoodi täitmist kokku.»;

12) määruse lisa 2 tabeli osas 2 vasaku veeru tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Piimalehmade arv, mille alusel individuaalse kvoodi määramist taotletakse»;

13) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

14) määruse lisa 6 täiendatakse pärast tabeli osa 3 lausega järgmises sõnastuses:

«Märkus: Liitrites väljendatud piimakoguse ümberarvutamiseks kilogrammideks korrutatakse seda koefitsiendiga 1,03.»

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2005. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord»
lisa 3
(Põllumajandusministri 29. märtsi 2005. a määruse nr 34 sõnastuses)
TAOTLUSVORM
________________________________________________________________________
Taotlus individuaalse kvoodi suurendamiseks

1. TAOTLEJA ANDMED

EESNIMI:
PEREKONNANIMI:
ISIKUKOOD:
ÄRINIMI:
ÄRIREGISTRIKOOD:
MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI REGISTRIKOOD:
RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD:  

2. INDIVIDUAALSE KVOODI SUURENDAMISE SUURUS

TAOTLETAVA INDIVIDUAALSE KVOODI SUURUS (kg):  

Sellest:

    TARNIMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)  
    OTSETURUSTAMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)  

Märkus: tabelisse märgitakse kvoodisuurused, mida põllumajandustootja soovib jooksvast
kvoodiaastast alates kasutama hakata (enne suurendamise taotlemist põllumajandustootjale
määratud kvoodisuurus ja taotletav täiendav kvoodisuurus kokku).

KÄESOLEVAGA KINNITAN TAOTLUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING
VÕIMALDAN NENDE KONTROLLIMIST.

TAOTLEJA ALLKIRI: ............................................  KUUPÄEV: ..............................

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json