Teksti suurus:

Mereinspektsiooni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 143, 538

Mereinspektsiooni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine

Vastu võetud 05.03.1998 nr 20

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356) paragrahvi 42 lõike 1 ja paragrahvi 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4; 29, 447; 1998, 34, 486) paragrahvi 10 lõike 4 alusel määran:

1. Kinnitada Mereinspektsiooni põhimäärus (lisatud).

2. Kinnitada Mereinspektsiooni teenistujate koosseis (lisatud).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Rein RATAS

Kinnitatud
keskkonnaministri 5. märtsi 1998. a määrusega nr 20

Mereinspektsiooni põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

1. Mereinspektsioon (edaspidi inspektsioon) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.

2. Oma ülesannete täitmisel esindab inspektsioon riiki.

3. Inspektsioonil on oma eelarve ja pangaarve, väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika. Inspektsiooni kulud kaetakse riigieelarvest.

4. Inspektsioon on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees, kes suunab ja koordineerib inspektsiooni tegevust ja teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

5. Inspektsioon asub Tallinnas. Inspektsiooni postiaadress on Kopli 76, EE0004 Tallinn. Inspektsiooni nende struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne inspektsiooni asukohas, tuuakse ära nende põhimäärustes.

II. INSPEKTSIOONI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

6. Inspektsiooni tegevusvaldkonda kuulub sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis ja piiriveekogudel looduskeskkonna ja -varude kasutamise ja kaitse alase järelevalve teostamine ning seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine.

7. Oma tegevusvaldkonnas täidab inspektsioon järgmisi ülesandeid:

1) teostab seaduses sätestatud alustel ja korras looduskeskkonna ja -varade kasutamise ja kaitse alase tegevuse seaduslikkuse järelevalvet ning järelevalvet rahvusvahelistest kahe- ja mitmepoolsetest lepingutest tulenevate kohustuste täitmise üle;

2) korraldab keskkonnakaitse valveteenistust;

3) inspekteerib sadamaid, sadamapunkte, laevaremondiettevõtteid, laevu ja muid ujuvvahendeid ning veel asuvaid platvorme jm rajatisi ning peab vastavat arvestust;

4) selgitab välja reostusallikad;

5) korraldab keskkonda ohustavate avariitagajärgede likvideerimist koostöös teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega;

6) kontrollib oma tööpiirkonnas keskkonda mõjutavate tööde ja ehitiste projektide vastavust keskkonnakaitselistele normatiividele ja väljastab neile projekteerimistingimused;

7) vaatab läbi hüdrotehniliste ehitiste projektid ning annab taotluse alusel ehitusloa nimetatud ehitiste püstitamiseks;

8) vaatab läbi hüdrotehniliste- ja süvendustööde läbiviimise taotlused, annab nimetatud tööde ja kaadamise teostamiseks loa;

9) kooskõlastab geoloogilise uuringu load, maavara kasutusload ja lõhketööd;

10) vajadusel esitab hagi keskkonnale tekitatud kahju hüvitamise tsiviilasjades nendes valdkondades, kus tal on vastavalt seadusele õigus arutada haldusõiguserikkumise asju;

11) peab kalalaevade registrit;

12) peab väikelaevade registrit ja annab välja vormikohaseid tehnilisi passe, teostab väikelaevade ja nende baseerumiskohtade tehnilist ülevaatust ja kontrolli;

13) organiseerib väikelaevajuhtide väljaõpet ja teadmiste kontrolli, annab välja väikelaevajuhilube ja peab sellekohast arvestust;

14) kogub ja töötleb kalapüügiga seonduvaid andmeid;

15) teeb vajadusel keskkonnaministrile ettepanekuid kalapüügi piirangute kehtestamiseks või kalapüügi peatamiseks kalavarude ohustatuse korral, samuti kalapüügiloa tühistamiseks;

16) teeb ettepanekuid oma tegevusvaldkonna õigusaktide täiendamiseks ja osaleb uute õigusaktide väljatöötamisel;

17) teavitab elanikkonda looduskeskkonna ja -varade kasutamise ja kaitsega seotud probleemidest;

18) osaleb oma pädevuse ja talle antud volituste piires looduskeskkonna kaitse ja kasutamise alases rahvusvahelises koostöös;

19) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning keskkonnaministri määruste ja käskkirjadega.

III. INSPEKTSIOONI JUHTIMINE

8. Inspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist keskkonnaminister.

9. Inspektsiooni peadirektor:

1) juhib inspektsiooni tööd ja vastutab inspektsiooni tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru keskkonnaministrile;

2) tegutseb inspektsiooni nimel, esindab teda suhetes teiste riigiasutuste, äriühingute ning üksikisikutega ning annab volitusi inspektsiooni esindamiseks;

3) kinnitab inspektsiooni asjaajamise korra, sisekorra eeskirja, töötajate ametijuhendid ja ametipalgad vastavuses õigusaktidega;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist inspektsiooni koosseisu kuuluvad peadirektori asetäitjad, osakonnajuhatajad, inspektorid ja teised töötajad;

5) esitab keskkonnaministrile ettepanekud inspektsiooni kulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;

6) esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks inspektsiooni struktuuri ja teenistujate koosseisu ning teeb ettepanekuid inspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks;

7) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse või ministri määruse või käskkirja alusel käskkirju teenistusalastes küsimustes ja käesoleva põhimäärusega sätestatud ülesannete täitmiseks;

8) teeb ettekirjutusi ja otsuseid konkreetsete üksikjuhtude kohta riikliku järelevalve teostamisel;

9) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning keskkonnaministri määruse ja käskkirjaga.

10. Inspektsiooni peadirektoril on asetäitjad, kelle ülesanded ja pädevus määratakse peadirektori poolt kinnitatava ametijuhendiga.

11. Inspektsiooni peadirektori äraolekul asendab teda selleks määratud asetäitja.

IV. STRUKTUUR

12. Inspektsiooni struktuuriüksused on osakonnad:

1) ökonoomika osakond, mis korraldab inspektsiooni eelarve planeerimist, selle täitmist ja raamatupidamisalast tegevust, haldab inspektsiooni kasutusse antud riigivara ja peab selle üle arvestust;

2) andmetöötluse osakond, mis tegeleb ressurssidealase statistika töötlemise ja analüüsimisega, õlireostuste leviku modelleerimisega, kalalaevade registri pidamisega;

3) tehnikaosakond, mis korraldab inspektsiooni valdusse antud riigivara hooldus- ja remonditöid ning reostuskorjetöid.

13. Inspektsioonil on järgmised piirkondlikud osakonnad, mille põhiülesandeks on käesoleva põhimääruse punkti 7 alapunktides 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13 ja 16 nimetatud ülesannete täitmine:

1) Harjumaa osakond -- Harju ja Järva maakondades;

2) Läänemaa osakond -- Lääne- ja Hiiumaal;

3) Pärnumaa osakond -- Pärnu ja Rapla maakondades;

4) Peipsi osakond -- Võru, Valga, Põlva, Tartu, Viljandi ja Jõgeva maakondades;

5) Saaremaa osakond -- Saaremaal;

6) Virumaa osakond -- Lääne- ja Ida-Virumaal.

14. Inspektsiooni tööpiirkonnas täidavad käesoleva põhimääruse punkti 7 alapunktides 1, 3, 4, 5 sätestatud ülesandeid ka inspektsiooni peadirektori poolt määratud patrull-laevad.

15. Järelevalvetöös on inspektsiooni töötaja iseseisev. Inspektsiooni peadirektor või tema asetäitja võib inspektori ekslikke otsuseid ja ettekirjutusi muuta oma otsusega niivõrd, kui see seadusega ei ole sätestatud teisiti.

16. Inspektsiooni töötajatel on õigus tasuta saada, hoida ja kanda neile ettenähtud korras antud ametirelvi ja erivahendeid, samuti muud erivarustust, sh vormiriietust.

V. LÕPPSÄTTED

17. Inspektsiooni ümberkorraldamine või tema tegevuse lõpetamine toimub seaduse alusel.

Kinnitatud
keskkonnaministri 5. märtsi 1998. a määrusega nr 20

Mereinspektsiooni teenistujate koosseis
Allüksus ning ameti- või abiteenistuskoht Ametikohtade arv
Juhid Vanemametnikud Nooremametnikud Abiteenistujad
1 2 3 4 5
Peadirektor 1
Asedirektor 2
Peainsener 1
Personalijuht 1
Jurist 1
Sekretär-asjaajaja 1
Ökonoomika osakond
Juhataja ­ pearaamatupidaja 1
Raamatupidaja 1
Nooremspetsialist 1
Andmetöötluse osakond
Juhataja 1
Peaspetsialist 3
Vanemspetsialist 1
Spetsialist 3
Tehnikaosakond
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 2
Vanemspetsialist 1
Spetsialist 2
Nooremspetsialist 2
Tehnik 1
Spetsialist-dispetðer 4
Spetsialist-sadama ülem 1
Mehaanik 1
Autojuht 1
Laohoidja 1
Tööline 1
Koristaja 2
Valvur 4
Harjumaa osakond
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 1
Riiklik inspektor 10
Koristaja 1
Kapten-inspektor 1
Vahetuskapten 2
Vanemmehaanik 1
Vahetusmehaanik 2
Pootsman 1
Madrus 2
Läänemaa osakond
Juhataja 1
Riiklik inspektor 6
Sekretär-asjaajaja 1
Lukksepp-mehaanik 1
Tööline 1
Koristaja 1
Patrull-laeva kapten-inspektor 1
Kapteni vanemabi 1
Vanemmehaanik 1
II mehaanik 1
Pootsman 1
Madrus 1
Peipsi osakond
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 1
Riiklik inspektor 10
Sekretär-asjaajaja 1
Mehaanik 1
Komandant 1
Koristaja 2
Patrull-laeva kapten-inspektor 1
Kapteni vanemabi 1
Vanemmehaanik 1
II mehaanik 1
Madrus 2
Pärnumaa osakond
Juhataja 1
Riiklik inspektor 5
Spetsialist 1
Kaatrijuht-mehaanik 1
Komandant 1
Koristaja 1
Patrull-laeva kapten-inspektor 1
Kapteni vanemabi 1
Kapteni abi 1
Vanemmehaanik 1
II mehaanik 1
III mehaanik 1
Madrus 3
Saaremaa osakond
Juhataja 1
Riiklik inspektor 3
Komandant 1
Valvur 1
Koristaja 1
Virumaa osakond
Juhataja 1
Riiklik inspektor 8
Sekretär-asjaajaja 1
Kaatri motorist 2
Autojuht 1
Koristaja 1
Kapten-inspektor 1
Kapteni vanemabi 1
Vanemmehaanik 1
II mehaanik 1
Pootsman 1
Madrus 2
PL "Reet"
Kapten 1
Vahetuskapten 2
Vanemmehaanik 1
Vahetusmehaanik 2
Pootsman 1
Madrus 5
Kokk 1
PL "Triin"
Kapten 1
Vahetuskapten 2
Vanemmehaanik 1
Vahetusmehaanik 2
Pootsman 1
Madrus 5
KOKKU 176 16 69 8 83