Teksti suurus:

Riigi veeseirest kinnisasja omaniku informeerimise korra kinnitamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2011
Avaldamismärge:RTL 1998, 169, 648

Riigi veeseirest kinnisasja omaniku informeerimise korra kinnitamine

Vastu võetud 27.04.1998 nr 34

Veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47) paragrahvi 37 lõike 4 alusel määran:

Kinnitada «Riigi veeseirest kinnisasja omaniku informeerimise kord» (juurde lisatud).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Rein RATAS

Kinnitatud
keskkonnaministri 27. aprilli 1998. a määrusega nr 34

Riigi veeseirest kinnisasja omaniku informeerimise kord

1. Riigi veeseire vaatluspunkti asukohast ja seal tehtavatest vaatlustest informeerib kinnisasja omanikku, kelle maatükil vaatluspunkt asub, vastava seireprogrammi vastutav täitja.

2. Kinnisasja omanikku informeeritakse kirjaliku teatisega:

1) vaatluste teostaja nimest, ametikohast ja aadressist;

2) vaatluste ajast;

3) vaatluspunkti ehitisest ja vaatlusteks vajalikust alast ehitise juures;

4) vajalikust juurdepääsust (tee, jalgrada) kinnisasjal asuvale vaatluspunktile.

3. Kinnisasja omaniku informeerimise teatis koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb kinnisasjaomanikule ja teine vastava seireprogrammi vastutavale täitjale. Seireprogrammi vastutavale täitjale jäävale eksemplarile annab kinnisasja omanik allkirja teatise kättesaamise kohta.

4. Kinnisasjal toimunud vaatluste tulemustest informeeritakse omanikku tema nõudel. Informatsiooni andmise eest vastutab seireprogrammi vastutav täitja.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json