Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 "Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 19, 115

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 "Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid" muutmine

Vastu võetud 31.03.2005 nr 66

Määrus kehtestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» (RT I 2003, 18, 96; 88, 591; 2004, 36, 251; 2005, 11, 43) § 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruses nr 95 «Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid» (RT I 2004, 21, 147) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid»;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse riigi poolt ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagamiseks asutatud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx (edaspidi sihtasutus) poolt tagatud elamumajanduslaene saavad sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid.»;

3) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) tagastatud eluruumis elav üürnik;»;

4) paragrahvi 2 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) hooneühistu;
6) korteriomanike ühisus.»;

5) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna «35-aastane» sõnaga «30-aastane»;

6) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp»;

7) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

« § 61. Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude tagatiste ülempiirid

Sihtasutuse poolt sõlmitud noore pere, noore spetsialisti ja tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupi elamumajanduslaenu tagatislepingust tuleneva tagatise ülempiir ei tohi ületada 300 000 krooni ühe tagatislepingu kohta.»

§ 2. Määrus jõustub 30. aprillil 2005. a.

Peaminister Juhan PARTS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json