Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 129, 1303

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Vastu võetud 22.06.2004 nr 21

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64) § 5 lõike 21 ja § 6 ning Kiili Vallavolikogu 9. mai 2000. a määrusega nr 5 kinnitatud «Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja» punkti 1.3.8 alusel.

I. Üldosa

1. Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord (edaspidi kord) reguleerib tasu võtmist liitumisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK ) Kiili valla territooriumil.

2. Liitumistasuga tagatakse ÜVK arendamine, ÜVK ehitiste ja seadmete vastavus nõuetele, keskkonnakaitse tingimuste täitmine ning vee-ettevõtja arendustegevuse põhjendatud tulukus, kusjuures viimane ei tohi ületada kümmet protsenti.

3. Liitumistasu maksab kinnistu omanik või valdaja või vee-ettevõtja klient, kes on sõlminud liitumislepingu. Klient peab sõlmima liitumislepingu juhul, kui ta soovib kasutada täiendavaid veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid teenuseid ulatuses, millega kaasneb ÜVK ümberehitamine või laiendamine (edaspidi ÜVK rekonstrueerimine).

4. ÜVK-ga liitunud kinnistu omandiõiguse üleminekul ei tule uuel omanikul tasuda liitumistasu, kui ei muutu tasu arvutamise aluseks olevad kinnistut iseloomustavad näitajad.

5. ÜVK omanike või valdajate omavaheline liitumistasude arvestamine ja tasumine toimub nendevahelise lepingu alusel, mis on kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega, kelle territooriumil ÜVK paikneb.

6. ÜVK-ga liitumine toimub Kiili Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kinnitatud «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskirja» kohaselt.

7. Vallavolikogu otsusel võib Kiili vald eelarveliste vahendite arvel osaleda liitumistasude vähendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise rahastamisel.

8. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid Kiili valla ÜVK-ga liitumise ja nende kasutamise eeskirjas toodud tähenduses.

II. Liitumistasu

9. Liitumistasu on ÜVK-ga liitumist taotleva kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi liituja) samuti korra punktis 3. toodud juhtudel kliendi poolt makstav ühekordne tasu temale vajaliku ÜVK ehitamise või rekonstrueerimise eest.

10. Liitumistasu suuruse liitujale või kliendile arvutab ÜVK omanik või valdaja vastavalt Kiili Vallavalitsuse kehtestatud «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu arvutuse alustele».

11. Liitumistasu võtmise alusnäitajateks on kinnisasja pindala ja sinna ehitatavate ja seal paiknevate hoonete suletud brutopind või kavandatav veetarvidus ühisveevärgist ning ühiskanalisatsiooni abil ära juhtida kavandatav heitvee kogus. Kinnisasja pindala ja sinna ehitatavate ja seal paiknevate hoonete suletud brutopinda kasutatakse liitumistasu alusnäitajatena ala kohta, mis on hoonestamata ning kus puudub Kiili Vallavolikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava kohane ÜVK.

12. Piirkondades, kus puudub ÜVK arendamise kava kohane ÜVK, arvutatakse liitumistasu Kiili valla ÜVK arendamise kavas selle piirkonna kohta toodud ÜVK rajamise maksumuse ning kinnistu jaoks rajatava ühendustoru ja liitumispunkti ehitamise kulude alusel. Kulude arvutamisel lähtuda tegelikest ehitushindadest analoogsete tingimuste juures, arvestades ehitushinna indeksi muutusega.

13. Piirkondades, kus ÜVK on olemas, arvutatakse liitumistasu:
13.1. ÜVK ja kinnistu jaoks rajatava ühendustoru ja liitumispunkti ehitamise kulude alusel;
13.2. kinnistu jaoks vajalike ÜVK pea- ja magistraaltorustike ehitamise ja ümberehitamise kulude alusel;
13.3. kinnistu jaoks vajalike ÜVK muude ehitiste ehitamise ja ümberehitamise (ümberseadmestamise) kulude alusel.

III. Liitumistasu maksmine

14. Liituja või klient maksab liitumistasu vastavalt ÜVK omaniku või valdaja ja liituja või kliendi vahel sõlmitud liitumislepingule.

15. Kui liituja või klient ja ÜVK omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja või klient 100% liitumistasust 7 (seitsme) päeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist.

16. Liitumislepingujärgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja või klient ÜVK omanikule või valdajale viivist vastavalt liitumislepingule, kuid mitte üle 0,20% päevas tähtajaks tasumata liitumistasust.

17. Liitumislepingujärgsest ehitustähtajast mittekinnipidamise korral maksab ÜVK omanik või valdaja liitujale või kliendile leppetrahvi vastavalt liitumislepingule, kuid mitte üle 10% liitumistasust.

IV. Lõppsätted

18. Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ÜVK kuni liitumispunktini jääb ÜVK omaniku või valdaja omandisse, kui liituja või klient ja ÜVK omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti.

19. Kui korras märgitud õigusakt ei ole jõustunud, kehtib käesoleval ajal vastavaid suhteid reguleerivad aktid niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seaduse, käesoleva korra või muude kehtivate õigusaktidega.

20. Enne käesoleva korra jõustumist kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seaduse või muude kehtivate õigusaktidega. Nimetatud lepingute asendamine käesoleva korra nõuetele vastavate lepingutega tuleb lõpetada hiljemalt 2004. aasta 31. detsembriks.

21. Saata käesolev määrus Riigikantseleile avaldamiseks.

22. Määrus jõustub 1. juulil 2004. a.

Volikogu esimees Toomas VÄLJATAGA