Teksti suurus:

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2006
Avaldamismärge:

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord

Vastu võetud 26.04.2004 nr 70
RTL 2004, 52, 898
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

30.07.2004/129 ( RTL 2004, 109, 1748) 20.08.2004

20.10.2004/169 ( RTL 2004, 137, 2112) 31.10.2004

29.03.2005/34 (RTL 2005, 38, 546 ) 10.04.2005

Määrus kehtestatakse « Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 6 lõike 3, § 27 lõigete 2 ja 3, § 28 ja § 29; Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris (ELT L 270, 21.10.2003, lk 123–136), artikli 6 lõike 1, artikli 7, artikli 10 lõike 3, artikli 12 lõigete 1 ja 2, artikli 13 lõike 1, artikli 14 lõike 1, artikli 15 lõike 2 ja artikli 17 lõike 1 ning Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ, milles sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.3.2004, lk 22–32), artikli 8 lõike 2, artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 13 lõigete 1 ja 2, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord.

§2. Kvoodireserv

(1) Tootmiskvoodi osa, mida Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) ei ole piima kokkuostjale tarnimise (edaspidi piima tarnimine) individuaalse kvoodina või piimatoodete kokkuostjale tarnimise ning piima ja piimatoodete otse lõpptarbijale turustamise (edaspidi piima otseturustamine) individuaalse kvoodina põllumajandustootjale määranud, moodustab reservi.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud reservile moodustatakse põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi või selle osa tagastamiseks selle põhjendamatul reservi arvamisel erireserv suurusega 0,5% piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikogustest 31. märtsi seisuga.

(3) Lõikes 2 nimetatud erireservist põllumajandustootjale tema individuaalse kvoodi või selle osa tagastamisel suurendatakse vastavalt erireservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid jooksvalt reservi arvatud kvoodikogustest.

(4) PRIA avaldab igal kvoodiaastal 1. juuni seisuga reservis olevate piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguste suurused ametlikus väljaandes “Ametlikud teadaanded”.

(5) 1. juuni seisuga reservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid, välja arvatud Euroopa Komisjoni määruse 1788/2003/EÜ artikli 15 lõike 1 alusel kehtestatud tähtaja jooksul reservi arvatud kogused ning lõikes 2 nimetatud erireservi kogused, kasutab PRIA põllumajandustootjale piima tarnimise või otseturustamise individuaalse kvoodi määramiseks või suurendamiseks.

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

§3. Kvoodinõukogu

Tootmiskvoodiga seotud küsimustes Euroopa Liidu õigusaktidega liikmesriigi otsustada jäetu kohta ettepanekute tegemiseks moodustab põllumajandusminister nõuandva õigusega kvoodinõukogu ning kutsub selles osalema mittetulundusühingute esindajaid.

2. peatükk
PIIMA TARNIMINE

§4. Tasu maksmise alus

Piima tarnimisel arvestatakse tootmiskvoodi ületamisel tasu põllumajandustootja tarnitud piimakoguselt, mis ületab talle 31. märtsi seisuga määratud individuaalset kvooti.

§5. Individuaalse kvoodi muutmine üleandmise teel

(1) Põllumajandustootja piimatootmisettevõtte või selle organisatsiooniliselt terviklikuks üksuseks oleva osa (edaspidi piimatootmisüksus) üleminekul, kui sellega kaasneb piima tarnimise vähendamine, võib üleandja anda piimatootmisüksusele vastava individuaalse kvoodi osa üle omandajale, kui viimane vastab Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ artikli 5 punktis c antud põllumajandustootja mõistele.

(2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne individuaalse kvoodi osa üleandmist.

(3) Lõikes 1 nimetatud individuaalse kvoodi osa üleandmise kohta esitavad üleandja ja omandaja PRIA-le lisas 1 toodud ühistaotluse koos piimatootmisüksuse üleminekut tõendava dokumendiga 20 tööpäeva jooksul üleandmise päevast arvates.

(4) Lõikes 3 nimetatud taotluse alusel määrab PRIA viivitamata taotluse saamise päevast arvates üleandjale või omandajale individuaalse kvoodi või muudab seda või tunnistab selle kehtetuks.

(5) Lõike 1 alusel üleantud individuaalse kvoodi suurusest on omandajal õigus käimasoleva kvoodiaasta lõpuni kasutada üksnes üleandmise hetkeks täitmata osa. Üleantud individuaalse kvoodi kogusuurust võib omandaja kasutama hakata järgmise kvoodiaasta algusest.

[RTL 2005, 38, 546 – jõust. 10. 04. 2005]

 

§6. Individuaalse kvoodi vähendamine olulise mittetäitmise korral

(1) Kvoodiaasta jooksul individuaalse kvoodi alla 70%-lise täitmise korral vähendab PRIA selle põllumajandustootja kvoodikogust, arvates 50% kasutamata jäänud kvoodikogusest reservi.

(2) Lõikes 1 nimetatud vähendamist kohaldab PRIA üksnes selle põllumajandustootja suhtes, kellele individuaalne kvoot on määratud hiljemalt asjakohase kvoodiaasta alguse seisuga.

(3) Lõikes 1 nimetatud vähendamise otsustab PRIA 1. juuniks ning vähendamine jõustub selle kvoodiaasta alguses, mis järgneb kvoodiaastale, mille jooksul kvooti ei täidetud.

§7. Individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamine

(1) Piima tarnimiseks tootmise vähendamise või lõpetamise korral tunnistab PRIA põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi viivitamata osaliselt või täielikult kehtetuks sellekohase avalduse alusel. Kvoodi osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsus jõustub päeval, millal PRIA on põllumajandustootja asjakohase avalduse kätte saanud.

(2) Lõikes 1 nimetatud avalduse alusel kehtetuks tunnistatud kvoodi suuruse arvab PRIA reservi.

§8. Reservist uuele põllumajandustootjale individuaalse kvoodi määramine

(1) Pärast 1. maid 2004. a tarnimiseks piima tootmist alustada sooviv põllumajandustootja esitab ajavahemikus 1. juunist kuni 1. märtsini PRIA-le lisas 2 toodud taotluse käimasoleval kvoodiaastal reservist individuaalse kvoodi määramiseks.

(2) PRIA vaatab põllumajandustootja esitatud taotluse läbi ning otsustab individuaalse kvoodi määramise või määramata jätmise taotluste saabumise järjekorras taotluse saamise päevast alates 30 tööpäeva jooksul, lähtudes:

1) reservi suurusest 1. juuni seisuga 10% ulatuses;

2) taotlejale kuuluva piima tootmist võimaldava maa, nõuetekohaste hoonete ja seadmete ning loomakohtade ning taotluse esitamise kuupäeva seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade olemasolust;

3) nõudest, et PRIA ei ole taotleja suhtes teinud § 5 lõikes 4 või § 7 lõikes 1 sätestatud individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamise otsust taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.

(3) Lõikes 1 nimetatud taotluse alusel põllumajandustootjale individuaalse kvoodi määramiseks teostab PRIA taotleja juures kohapealset kontrolli.

(4) PRIA arvutab lõikes 1 nimetatud individuaalse kvoodi suuruse, korrutades taotluses märgitud põllumajandustootjale kuuluvate põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvu jõudluskontrolli all olnud piimalehmade keskmise piimatoodangu suurusega lehma kohta eelmisel kvoodiaastal.

[RTL 2005, 38, 546 – jõust. 10. 04. 2005]

§9. Reservist individuaalse kvoodi suurendamine

(1) Põllumajandustootjal on õigus taotleda talle määratud individuaalse kvoodi suurendamist reservist, esitades ajavahemikus 1. juunist kuni 1. juulini PRIA-le lisas 3 toodud taotluse.

 

(2) PRIA vaatab tähtpäevaks laekunud individuaalse kvoodi suurendamise taotlused läbi ning otsustab individuaalse kvoodi suurendamise või suurendamata jätmise 15. augustiks, lähtudes:

1) reservi suurusest 1. juuni seisuga, millest on maha arvatud 10% §-s 8 nimetatud põllumajandustootjate esitatud taotluste rahuldamiseks;

2) põllumajandustootjal 1. aprilli seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvust ja põllumajandustootjale kuuluvate piimalehmade keskmisest piimatoodangust lehma kohta eelmisel kvoodiaastal;

3) suurendamist taotlenud põllumajandustootja vähemalt 90%-lisest individuaalse kvoodi täitmisest eelmisel kvoodiaastal.

 

(3) Lõikes 1 nimetatud taotlusest lähtudes arvutab PRIA individuaalse kvoodi suurendamise, korrutades põllumajandustootjale kuuluvate 1. aprilli seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvu temale kuuluvate jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmise piimatoodangu suurusega lehma kohta eelmisel kvoodiaastal. Juhul kui tervel eelmisel kvoodiaastal põllumajandustootja piimalehmad jõudluskontrolli alla ei kuulunud, on keskmiseks piimatoodangu suuruseks kõigi jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmine piimatoodangu suurus lehma kohta eelmisel kvoodiaastal.

 

(4) Kui lõike 3 alusel arvutatud kvoodisuurus ületab reservis jaotamiseks oleva suuruse, vähendatakse võrdse kohtlemise printsiipi järgides võrdeliselt kõikide individuaalse kvoodikoguse suurendatavat osa.

 

(5) Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine lõike 2 kohaselt jõustub käimasoleva kvoodiaasta alguses.

[RTL 2005, 38, 546 – jõust. 10. 04. 2005]

§10. Kokkuostja heakskiitmine

(1) «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177) alusel 1. mai 2004. a seisuga tunnustatud piimatöötlemisettevõtete nimekirja avaldab Veterinaar- ja Toiduamet viivitamata oma veebilehel. Pärast nimetatud tähtpäeva tehtud tunnustamise otsusest, tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab Veterinaar- ja Toiduamet PRIA-t viivitamata.

(2) Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ artikli 5 punktis e nimetatud kokkuostjana tegutsemiseks heakskiidu saamiseks esitab isik PRIA-le lisas 4 toodud taotluse.

(3) Heakskiidetud kokkuostjate nimekirja ning kõik selles tehtud muudatused avaldab PRIA viivitamata oma veebilehel.

[RTL 2004, 109, 1748- jõust. 20. 08.2004]

§11. Piima väljaviimine teise liikmesriiki ja sissetoomine teisest liikmesriigist

(1) KN kaubakoodidega 0401 1090, 0401 2019, 0401 2099, 0401 3019, 0401 3039 või 0401 3099 kauba Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamisel peab igal saadetisel olema kaasas lähetava kokkuostja kinnitus selle kauba kvoodiarvestusse kaasamise kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud kaubakoodiga kauba teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisel peab igal saadetisel olema kaasas lähetajariigi kokkuostja kinnitus selle kauba kvoodiarvestusse kaasamise kohta.

§12. Tarnitud piimakogused

(1) Tarnitud piimakogused arvestatakse kilogrammides, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03 .

(2) Lõikes 1 nimetatud ümberarvutamisel kalendrikuu jooksul põllumajandustootja tarnitud piimakoguse leidmiseks liidetakse ühe komakohani teisendatud üksikud tarnitud piimakogused ning saadud summa ümardatakse täiskilogrammideks.

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

§13. Kokkuostja poolt andmete esitamine

Kokkuostja esitab temale piima tarnivate põllumajandustootjate kohta PRIA-le iga lõppenud kalendrikuu kohta alates selle viimasest päevast kümne päeva jooksul ning lõppenud kvoodiaasta kohta Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 8 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks järgmised lisas 5 toodud vormi kohased andmed:
1) tarnitud piima kogus tervikuna ja eraldi iga põllumajandustootja kohta;
2) tarnitud piima kaalutud keskmine rasvaprotsent kogu piima ja eraldi igalt põllumajandustootjalt tarnitud piima kohta.

§14. Kasutamata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa arvestamine

(1) Pärast §-s 13 nimetatud andmete põhjal Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 10 lõike 1 ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ artikli 10 lõikega 2 sätestatu alusel tootmiskvoodi ületamise selgumist vähendab PRIA proportsionaalselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate tarnitud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

(2) Lõike 1 alusel arvutatava ja neljanda komakohani ümardatava vähendamiskoefitsiendi avaldab PRIA oma veebilehel hiljemalt 1. juunil. Eelnimetatud ümardamine tehakse vähemtarnimise suunas.

§15. Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu kinnipidamine

(1) Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu peab kokkuostja kinni rahasummast, mis makstakse individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjale alates neljandast kuust pärast kvoodiaasta lõppu tarnitud piima eest .

(2) Lõike 1 järgi kinnipeetud tasu kannab kokkuostja Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artiklis 15 sätestatud tähtajaks üle PRIA määratud arvelduskontole.

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

§16. Põhjendamatult kinnipeetud või makstud tasu või selle osa tagasimaksmine

Tasu või selle osa kinnipidamise või maksmise põhjendamatuse selgumisel tagastab PRIA põhjendamatult kinnipeetud või makstud tasu või selle osa Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 16 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul sellele põllumajandustootjale, kellelt tasu või selle osa põhjendamatult kinni peeti või kes tasu või selle osa põhjendamatult maksis.

3. peatükk
PIIMA OTSETURUSTAMINE

§17. Tasu maksmise alus

Piima otseturustamisel arvestatakse tootmiskvoodi ületamisel tasu kõikide sellelt põllumajandustootja otseturustatud piimakoguselt, mis ületab põllumajandustootjale 31. märtsi seisuga määratud individuaalset kvooti.

§18. Individuaalse kvoodi muutmine

(1) Paragrahvides 5–9 ja 16 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka piima otseturustamise suhtes.

(2) Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud avaldusele lisab põllumajandustootja andmed avalduse esitamise kuupäevani käimasoleval kvoodiaastal otseturustatud piimakoguste kohta toodete kaupa.

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

§19. Põllumajandustootja andmete esitamine

(1) Põllumajandustootja esitab PRIA-le iga lõppenud kvartali kohta alates selle viimasest päevast kümne päeva jooksul ning lõppenud kvoodiaasta kohta Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 11 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks lisas 6 toodud vormi kohaselt andmed otseturustatud piimakoguste kohta toodete kaupa.

(2) Põllumajandustootja, kes kvoodiaasta jooksul piima ei otseturustanud, teavitab sellest kirjalikult lõikes 1 nimetatud tähtajaks PRIA-t.

§20. Kasutamata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa arvestamine

(1) Paragrahvis 19 nimetatud andmete põhjal tootmiskvoodi ületamise selgudes vähendab PRIA proportsionaalselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate otseturustatud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

(2) Lõike 1 alusel arvutatava ja neljanda komakohani ümardatava vähendamiskoefitsiendi avaldab PRIA oma veebilehel hiljemalt 1. juunil. Eelnimetatud ümardamine tehakse vähemtarnimise suunas.

§21. Individuaalse kvoodi ületamisel arvestatava tasu maksmine

Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu kannab põllumajandustootja Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artiklis 15 esitatud tähtpäevaks üle PRIA määratud arvelduskontole.

 

§22. Otseturustatud piimakogused ja piimatoodete piimaekvivalendid

 

(1) Otseturustatud piimakogused arvestatakse kilogrammideks, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03.

 

(2) Ekvivalentkogused kilogrammi piimatoote kohta on järgmised:

1) juust            10,5 kg piima;

2) pehme juust 8,5 kg piima;

3) kodujuust    7 kg piima;

4) kohupiim      5 kg piima;

5) jogurt          0,9 kg piima .

 

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

4. peatükk
INDIVIDUAALSE KVOODI MUUTMINE TURUSTAMISVIISIST LÄHTUDES NING PÕLLUMAJANDUSTOOTJA JA KOKKUOSTJA TEAVITAMINE

§23. Individuaalse kvoodi muutmine turustamisviisist lähtudes

(1) Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artiklis 3 sätestatud tarnimise individuaalse kvoodi või selle osa ajutiseks või lõplikuks muutmiseks otseturustamise individuaalseks kvoodiks või selle osaks, või vastupidi, esitab põllumajandustootja ajavahemikul 1. novembrist kuni 10. jaanuarini PRIA-le lisas 7 toodud avalduse.

(2) Lõikes 1 nimetatud muutmist on põllumajandustootjal õigus rakendada üks kord kvoodiaasta jooksul ning üksnes avalduse esitamise hetkeks täitmata individuaalse kvoodi või selle osa suuruses.

(3) Lõike 1 alusel ajutiselt muudetud individuaalse kvoodi või selle osa muutmist § 5 alusel või osaliselt kehtetuks tunnistamist § 7 alusel on põllumajandustootjal õigus taotleda pärast selle kvoodiaasta lõppu, mille kohta ajutine muutmine kehtis.

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

§24. Põllumajandustootja ja kokkuostja teavitamine

(1) Põllumajandustootjale individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi määramisest ning individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi muutmisest teavitab PRIA põllumajandustootjat posti teel 10 tööpäeva jooksul määramise või muutmise otsuse tegemise päevast arvates. Paragrahvis 5 sätestatud üleandmisega seotud individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi muutmisest teavitab PRIA eelnimetatud tähtaja jooksul nii üleandjat kui ka omandajat.

(2) Paragrahvi 14 lõike 1 alusel arvestatud tasu kinnipidamise kohustusest ja kinnipeetava tasu suurusest teavitab PRIA seda kokkuostjat, kellele individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootja lõppenud kvoodiaastal piima tarnis, posti teel 10 tööpäeva jooksul tasu kinnipidamise otsuse tegemise päevast arvates. Mitmele kokkuostjale piima tarnimisel teavitab PRIA seda kokkuostjat, kellele kvooti ületanud põllumajandustootja lõppenud kvoodiaastal kokku suurema piimakoguse tarnis.

(3) Kui enne tasu kinnipidamise otsuse tegemist esitab lõppenud kvoodiaastal individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootja kohta §-s 13 nimetatud andmeid lõikes 2 nimetatud kokkuostjast erinev kokkuostja, teavitab PRIA tasu kinnipidamise kohustusest ja kinnipeetava tasu suurusest viimatinimetatud kokkuostjat.

(4) Paragrahvi 20 lõike 1 alusel arvestatud tasu maksmise kohustusest ja makstava tasu suurusest teavitab PRIA individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjat posti teel 10 tööpäeva jooksul tasu maksmise otsuse tegemise päevast arvates.  

(5) PRIA saadab individuaalset kvooti omavale põllumajandustootjale 1. novembriks kvoodiaasta kuue esimese kuu ja 1. veebruariks kvoodiaasta üheksa esimese kuu andmed tootmiskvoodi ja individuaalse kvoodi täitmise kohta ning 1. juuniks § 14 lõikes 1 ja § 20 lõikes 1 nimetatud arvestuste alusel saadud andmed.

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§25. Määruse rakendamine

(1) Paragrahv 9 lõikes 2 sätestatud individuaalse kvoodi suurendamise või suurendamata jätmise otsustamisel lähtutakse eelmisel kvoodiaastal selle põllumajandustootja vähemalt 80%-lisest individuaalse kvoodi täitmisest, kes 1. aprillil 2004. a algaval kvoodiaastal on suurendamist taotlenud.

(2) Paragrahvi 10 lõikes 2 nimetatud isiku, kelle piimatöötlemisettevõte on «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177) alusel 1. mai 2004. a seisuga Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud, tunnistab PRIA heakskiidetud kokkuostjaks.

(3) Lõikes 2 nimetatud kokkuostja esitab 1. juuniks 2004. a PRIA-le kirjaliku kinnituse lisas 4 toodud taotluse vormis Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ artikli 23 lõikes 2 esitatud nõuete järgimise kohta. Nimetatud kinnituse tähtpäevaks esitamata jätmise korral tunnistab PRIA kokkuostja heakskiidu kehtetuks tähtpäevale järgnevast päevast alates.

(4) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud erireservi rakendatakse 1. aprillil 2005. a algaval kvoodiaastal alates 1. juunist.

 (5) Paragrahvi 9 lõike 2 punktis 3 sätestatud vähemalt 90%-lise individuaalse kvoodi täitmise nõude puhul arvestatakse piima tarnimise individuaalse kvoodi ja piima otseturustamise individuaalse kvoodi täitmist kokku.

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

§26. Individuaalse kvoodi vähendamine tootmiskvoodi vähendamise korral

(1) Kui «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352; 96, 556; 2003, 15, 84; 23, 139; 51, 352, 81, 547; 88, 591 ja 593; 2004, 12, 81) § 1091 lõike 3 alusel põllumajandustootjatele määratud ning sama seaduse § 109 1 lõike 4 alusel korrigeeritud piima tarnimise või piima otseturustamise individuaalsete kvootide suurused kokku ületavad Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ lisas I toodud Eesti tootmiskvoodi suuruseid, vähendab PRIA võrdse kohtlemise põhimõtet järgides võrdeliselt kõikide põllumajandustootjate individuaalsete kvootide suuruseid eelnimetatud ületamise osa ulatuses.

(2) Lõike 1 alusel vähendatud ja põllumajandustootjale määratud individuaalset kvooti rakendatakse 1. aprillist 2004. a 31. märtsini 2005. a kehtiva kvoodiaasta kohta.

§261. Individuaalse kvoodi suurendamine kvoodi tegeliku täitmise alusel

(1) Põllumajandustootjal, kes PRIA poolt käesoleva määruse § 24 lõike 4 alusel edastatud teatise kohaselt on 30. septembri seisuga täitnud talle kvoodiaasta kohta määratud individuaalset kvooti enam kui 60%, on õigus taotleda individuaalse kvoodi suurendamist reservis olevast piima otseturustamise kvoodikogusest, esitades ajavahemikus 5. novembrist kuni 12. novembrini PRIA-le asjakohase kirjaliku avalduse.

(2) Lõikes 1 nimetatud põllumajandustootjal suurendatakse individuaalset kvooti järgmiselt:

1) kui kvoodist on täidetud 100% või rohkem, on suurendamise määraks 50% põllumajandustootjale määratud kvoodist;

2) kui kvoodist on täidetud 80 - 99%, on suurendamise määraks 30% põllumajandustootjale määratud kvoodist;

3) kui kvoodist on täidetud 60 - 79%, on suurendamise määraks 20% põllumajandustootjale määratud kvoodist.

(3) PRIA otsustab esitatud avalduse alusel individuaalse kvoodi suurendamise või avalduse rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi lõpust arvates.

(4) Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine lõigete 1 ja 2 kohaselt jõustub käimasoleva kvoodiaasta algusest.

(5) Käesoleva paragrahvi alusel individuaalse kvoodi suurendamist kvoodi tegeliku täitmise alusel rakendatakse 1. aprillist 2004. a 31. märtsini 2005. a kehtiva kvoodiaasta kohta.

[RTL 2004, 137, 2112 - jõust. 31.10.2004]

§27. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.


 

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord»
lisa 1

 

TAOTLUSVORM
______________________________________________________________________________________

Ühistaotlus individuaalse kvoodi osa üleandmiseks

1. KVOODI ÜLEANDJA ANDMED

EESNIMI:

PEREKONNANIMI:

ISIKUKOOD:

ÄRINIMI:

ÄRIREGISTRIKOOD:

MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI REGISTRIKOOD:

RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD:

2. KVOODI SAAJA ANDMED

EESNIMI:

PEREKONNANIMI:

ISIKUKOOD:

ÄRINIMI:

ÄRIREGISTRIKOOD:

MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI REGISTRIKOOD:

RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD:

3. ÜLEANTAVA KVOODI OSA SUURUS

TARNIMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)

 

Sellest üleandja poolt jooksval kvoodiaastal täidetud kvoodikogus (kg)

 

OTSETURUSTAMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)

 

Sellest üleandja poolt jooksval kvoodiaastal täidetud kvoodikogus (kg)

 

4. PIIMATOOTMISÜKSUSE ÜLEMINEKUT TÕENDAV DOKUMENT:

………���………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

KÄESOLEVAGA KINNITAME TAOTLUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAME NENDE KONTROLLIMIST.

KVOODI ÜLEANDJA ALLKIRI:

…………………………

KUUPÄEV: …………………

KVOODI SAAJA ALLKIRI:

…………………………

KUUPÄEV: …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord»
lisa 2

 

TAOTLUSVORM
______________________________________________________________________________________

Taotlus uuele põllumajandustootjale individuaalse kvoodi määramiseks

1. TAOTLEJA ANDMED

EESNIMI:

PEREKONNANIMI:

ISIKUKOOD:

ÄRINIMI:

ÄRIREGISTRIKOOD:

MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI REGISTRIKOOD:

RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD:

2. TAOTLEJALE KUULUVATE PIIMALEHMADE ARV

Piimalehmade arv, mille alusel individuaalse kvoodi määramist taotletakse :

 

3. TAOTLETAV INDIVIDUAALNE KVOOT

TAOTLETAVA INDIVIDUAALSE KVOODI SUURUS (kg)

 

Sellest:

    TARNIMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)

 

    OTSETURUSTAMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)

 

KÄESOLEVAGA KINNITAN TAOTLUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN NENDE KONTROLLIMIST.

TAOTLEJA ALLKIRI: ………………………………

 

KUUPÄEV: ……………………

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruses nr 70 “ Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord”

lisa 3

(Põllumajandusministri 29. märtsi 2005. a määruse nr 34 sõnastuses)

 

 

 

TAOTLUSVORM
______________________________________________________________________________________

Taotlus individuaalse kvoodi suurendamiseks

1. TAOTLEJA ANDMED

EESNIMI:

PEREKONNANIMI:

ISIKUKOOD:

ÄRINIMI:

ÄRIREGISTRIKOOD:

MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI REGISTRIKOOD:

RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD:

2. INDIVIDUAALSE KVOODI SUURENDAMISE ALUS

TAOTLETAVA INDIVIDUAALSE KVOODI SUURUS (kg):

 

Sellest:

 

TARNIMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)

 

OTSETURUSTAMISE INDIVIDUAALNE KVOOT (kg)

 

Märkus: tabelisse märgitakse kvoodisuurused, mida põllumajandustootja soovib jooksvast

kvoodiaastast alates kasutama hakata (enne suurendamise taotlemist põllumajandustootjale

määratud kvoodisuurus ja taotletav täiendav kvoodisuurus kokku).

KÄESOLEVAGA KINNITAN TAOTLUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN NENDE KONTROLLIMIST.

TAOTLEJA ALLKIRI: ………………………………

 

KUUPÄEV: ……………………

 

 

 

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord»
lisa 4 (Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 129 sõnastuses)

 

HEAKSKIIDU TAOTLUS
______________________________________________________________________________________

Piima kokkuostjale esitatud nõuete täitmise kohta

TAOTLEJA

Füüsiline isik:

Äriühing:

Eesnimi:

Ärinimi:

Perekonnanimi:

 

Isikukood:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äriregistrikood:

 

Äriregistrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esindaja eesnimi:

 

Ärinimi:

Esindaja perekonnanimi:

 

TAOTLEJA AADRESS

Elukoht/Asukoht

 

Ettevõtte asukoht (ettevõtja tegevuskoht)

 

Maakond

 

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

Küla, alev, alevik

 

 

Tänav/maja/talu

 

 

Postiindeks

 

 

Telefon

 

 

Faks/e-post

 

 

VETERINAAR- JA TOIDUAMETI TUNNUSTAMISE OTSUSE NUMBER:

 

Tähtajalise tunnustamise korral märkida selle kehtivuse lõpp 1peavad märkima isikud, kelle ettevõte on "Toiduseaduse" (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud

       

KÄESOLEVAGA KINNITAN, ET VASTAN HEAKSKIIDU SAAMISEKS ESITATAVATELE NÕUETELE, KINNITAN TAOTLUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA HEAKSKIIDU SAAMISEKS ESITATAVATE NÕUETE TÄITMIST.

TAOTLEJA ALLKIRI: ………………………………

 

KUUPÄEV: ………………………

(RTL 2004, 109, 1748- jõust 20.08.2004)

 

 

 

 

 

 

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord»
lisa 5

 

ANDMETE ESITAMISE VORM
______________________________________________________________________________________

Kokkuostja poolt esitatavad andmed tarnimise individuaalsete kvootide täitmise kohta

1. ANDMETE ESITAJA

ÄRINIMI:

RIIGI- VÕI KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSE NIMI:

ÄRIREGISTRIKOOD:

RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD: 

2. ANDMETE ESITAJA AADRESS

Elukoht/Asukoht

 

Ettevõtte asukoht (ettevõtja tegevuskoht)

 

Maakond

 

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

Küla, alev, alevik

 

 

Tänav/maja/talu

 

 

Postiindeks

 

 

Telefon

 

 

Faks/e-post

 

3. ANDMETE ESITAMISE PERIOOD

Kvoodiaasta:

 

Kalendrikuu1:

 


1 Täidetakse lõppenud kalendrikuu kohta andmete esitamisel

4. ANDMED PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE KOHTA KOKKU

Põllumajandustootjatelt kokkuostetud piima kogus (kg)

 

Põllumajandustootjatelt kokkuostetud piima keskmine rasvaprotsent

 


Märkus: põllumajandustootjatelt kokkuostetud piima kogus ja kaalutud keskmine rasvaprotsent põllumajandustootjate kaupa esitada lisana.

Lisa …… lehel

KÄESOLEVAGA KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN NENDE KONTROLLIMIST.

ANDMETE ESITAJA ALLKIRI:

………………………………

KUUPÄEV: ……………………

             Andmete lisa

Jrk nr

Äriregistri- või isikukood

Põllumajandustootja nimi

Toorpiima kogus (kg)

Rasva %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄESOLEVAGA KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN NENDE KONTROLLIMIST.

ANDMETE ESITAJA ALLKIRI:

………………………………

KUUPÄEV: ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord»
lisa 6

 

ANDMETE ESITAMISE VORM
______________________________________________________________________________________

Põllumajandustootja poolt esitatavad andmed otseturustamise individuaalse kvoodi täitmise kohta

1. ANDMETE ESITAJA

EESNIMI:

PEREKONNANIMI:

ISIKUKOOD:

ÄRINIMI:

ÄRIREGISTRIKOOD:

RIIGI- VÕI KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSE NIMI:

RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD:

2. ANDMETE ESITAMISE PERIOOD

AASTA:

  APRILL – JUUNI
  JUULI – SEPTEMBER

  OKTOOBER – DETSEMBER
  JAANUAR – MÄRTS

  KVOODIAASTA ARUANNE

3. OTSETURUSTATUD PIIMA JA PIIMATOODETE KOGUSED

Piim, piimatoode

Kogus (kg)

PIIM

 

VÕI

 

KOOR

 

    KOORE RASVAPROTSENT …%

JUUST

 

PEHME JUUST

 

KODUJUUST

 

KOHUPIIM

 

JOGURT

 

Märkus: Liitrites väljendatud piimakoguse ümberarvutamiseks kilogrammideks korrutatakse seda koefitsiendiga 1,03.

KÄESOLEVAGA KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN NENDE KONTROLLIMIST.

ANDMETE ESITAJA ALLKIRI: ………………………

 

KUUPÄEV: ……………………

 

 

[RTL 2005, 38, 546 - jõust. 10. 04. 2005]

 

 

 

 

 

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord»
lisa 7

 

TAOTLUSVORM
______________________________________________________________________________________

Taotlus individuaalse kvoodi muutmiseks turustamisviisist lähtudes

1. TAOTLEJA ANDMED

EESNIMI:

PEREKONNANIMI:

ISIKUKOOD:

ÄRINIMI:

ÄRIREGISTRIKOOD:

MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI REGISTRIKOOD:

RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI REGISTRIKOOD:

2. INDIVIDUAALSE KVOODI MUUTMINE TURUSTAMISVIISIST LÄHTUDES

Taotlen individuaalse kvoodi muutmist:

 

   Tarnimisest otseturustamiseks

 

   Otseturustamisest tarnimiseks

 

MUUDETAVA INDIVIDUAALSE KVOODI OSA SUURUS (kg):

 

 

Taotlen individuaalse kvoodi:

 

 LÕPLIKKU

 

 AJUTIST

 

  muutmist

 

 

3. ANDMED JOOKSVAL KVOODIAASTAL TURUSTATUD PIIMAKOGUSTE KOHTA

PIIMA KOKKUOSTJALE on tarnitud (kg):

 

PIIMATOOTEID KOKKUOSTJALE NING PIIMA JA PIIMATOOTEID OTSE LÕPPTARBIJALE on turustatud (kg):

 

4. TURUSTAMISVIISIST LÄHTUVA MUUTMISE TAOTLEMIST PÕHJUSTANUD ASJAOLUD:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

KÄESOLEVAGA KINNITAN TAOTLUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN NENDE KONTROLLIMIST.

TAOTLEJA ALLKIRI: ………………………………

 

KUUPÄEV: ……………………

 

 

 

 

 


 

/otsingu_soovitused.json