Teksti suurus:

Liiklusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 20, 125

Liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.03.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. aprilli 2005. a otsusega nr 806

§ 1. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 17 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

(2) Paragrahvi 28 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

(3) Seadust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:

« 281. Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontroll

(1) Mootorsõidukijuht peab perioodiliselt läbima tervisekontrolli (edaspidi perioodiline tervisekontroll) ja juhtimisõiguse taotleja peab enne juhtimisõiguse taotlemist läbima tervisekontrolli (edaspidi eelnev tervisekontroll), mille käigus tehakse kindlaks tema terviseseisund ja sobivus mootorsõiduki juhtimiseks.

(2) Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja terviseseisund peab vastama kehtestatud tervisenõuetele. Kehtestatud tervisenõuetele vastavust tõendab perearsti või eriarstiabi osutava juriidilise isiku juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjoni väljastatud tervisetõend.

(3) Liiklusmeditsiini komisjoni koosseisu kuulub vähemalt kolm eriarsti – silmaarst, neuroloog ja sisearst.

(4) Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja vastavalt kas perioodilise või eelneva tervisekontrolli tingimused ja korra, tervisenõuded ja tervisetõendite vormid ning kutsesobivuse nõuded ja nõuded esmaabialasele väljaõppele kehtestab Vabariigi Valitsus.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tervisekontrolli eest tasub juhtimisõiguse taotleja või mootorsõidukijuht. Tervisekontrolli eest võib tasuda tööandja.»

(4) Paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 32 lõigetes 1 ja 2 nimetatud õppesõit või sõidupraktika on lubatud alates:
1) 14,5-aastaselt – R-kategooria mootorsõidukiga;
2) 15,5-aastaselt – B-kategooria ja B1-alamkategooria autoga ning A1-alamkategooria mootorrattaga;
3) 17-aastaselt – C1-alamkategooria autoga.»

(5) Seadust täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

« § 291. Erandkorras juhtimisõiguse andmine

(1) Rahvusvahelises Autoliidus (FIA) Eestit esindava ühingu juhatuse ettepanekul võib anda B-kategooria auto juhtimise õiguse 17-aastasele rahvusvahelist sõitjalitsentsi omavale autosportlasele, kelle osalemine rahvusvahelistel võistlustel eeldab juhiloa olemasolu ja kellel on B-kategooria auto piiratud juhtimisõigus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud B-kategooria auto juhtimise õigust omav isik tohib kuni 18-aastaseks saamiseni juhtida autot käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 sätestatud tingimustel.»

(6) Paragrahvi 501 täiendatakse lõikega 4 1 järgmises sõnastuses:

« (41) Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema paigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis. Käesoleva seaduse lisa 2 kohase liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi paigaldamine toimub vastavalt käesoleva seaduse § 55 lõikes 1 sätestatule.»

(7) Paragrahvi 502:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Parkimisjärelevalve ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus), kui:
1) parkimistasu on maksmata,
2) tasutud parkimisaega on ületatud,
3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud või
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud vastavalt käesoleva seaduse § 501 lõikes 41 sätestatule.»;

2) lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) mootorsõiduki tüüp, mark ja registreerimisnumber;»;

3) lõike 4 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) käesoleva seaduse § 502 lõikes 1 nimetatud juhul määratud viivistasu;».

(8) Paragrahv 73 tunnistatakse kehtetuks.

(9) Paragrahv 7439 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesoleva seaduse § 1 lõiked 2 ja 3 jõustuvad 2005. aasta 1. juunil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json