Teksti suurus:

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 12, 31

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.03.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. aprilli 2005. a otsusega nr 810

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse (RT II 2002, 20, 87) § 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 4. Deklaratsioonid

Deklareerida konventsiooni artikli 34 lõike 2 alusel, et sama artikli lõike 1 alusel esitatud teabe taotlused tuleb edastada keskasutuse kaudu.

Teha EL Nõukogu otsuse 2003/93/EÜ, millega volitatakse liikmesriike Euroopa Ühenduse huvides kirjutama alla vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö 1996. aasta Haagi konventsioonile (ELT L 48, 21.02.2003, lk 1–2), artikli 2 kohaselt järgmine deklaratsioon:

«Konventsiooni artiklid 23, 26 ja 52 annavad osalisriikidele teatava paindlikkuse, et lihtsustada ja kiirendada otsuste tunnustamise ja täitmise menetlust. Euroopa Ühenduse õigusnormidest tuleneb tunnustamise ja täitmise kord, mis on vähemalt niisama soodne, kui konventsioonis sätestatu. Sellest lähtudes tunnustab ja täidab Eesti Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu otsust konventsiooniga reguleeritud küsimustes ühendussisese õiguse asjaomaste sätete kohaselt.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json