Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, kohtuekspertiisiseaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 20, 127

Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, kohtuekspertiisiseaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.03.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. aprilli 2005. a otsusega nr 808

§ 1. Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduses (RT I 2004, 46, 329; 54, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 83, 558; 88, 590) § 10 lõiget 3 ja § 144 võib kuni 2008. aasta 1. jaanuarini kohaldada selliselt, et võõrkeelsed dokumendid tõlgitakse hiljemalt kriminaaltoimiku kohtule saatmise või esitamise ajaks või prokuratuuri korraldusel või kui menetlusosaline taotleb seda kohtueelse menetluse käigus.»;

2) paragrahvi 26 lõikes 5 asendatakse sõnad «2005. aasta 1. jaanuaril» sõnadega «2006. aasta 1. juulil».

§ 2. Kohtuekspertiisiseaduse (RT I 2001, 53, 309; 2002, 47, 297; 61, 375) § 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ekspertiisiasutuse juhina võib töötada isik, kellel on kõrgharidus, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel kehtestatud ulatuses, on kõrgete kõlbeliste omandustega ning kellel on vajalikud võimed ja isikuomadused ning puuduvad käesoleva seaduse § 6 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud asjaolud.»

§ 3. Prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625; 2004, 66, 457) § 13 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json