Teksti suurus:

Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2005, 21, 134

Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad

Vastu võetud 08.04.2005 nr 69

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87) § 77 lõike 1 alusel.

1. peatükk
KESKKONNAKAHJU HÜVITAMISE KORD

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad.

§2. Keskkonnakahju tekitamine

(1) Keskkonnakahju tekitamine käesoleva määruse tähenduses on kaitstava loodusobjekti või kaitsealuse liigi või muu linnu- ja imetajaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamine või kahjustamine.

(2) Kalapüügil või jahipidamisel lubatud püüniste kasutamisel ei käsitata kaitsealuse loomaliigi isendi püünises hukkumist keskkonnakahju tekitamisena.

(3) Keskkonnakahju tekitamiseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta riigikaitselise väljaõppe käigus mittetahtliku kahju tekitamist, kui riigikaitselise väljaõppe korraldajale on Vabariigi Valitsuse poolt «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53; 38, 258) § 32 lõike 4 punkti 1 alusel antud luba riigimetsa kasutamiseks riigikaitseliseks väljaõppeks, millega võivad kaasneda metsakahjustused.

§3. Kaitseala või hoiuala kahjustamine

Kaitseala või hoiuala kahjustamine on:
1) puittaimestiku raiumine või raadamine keelatud ajal või kohas, kus kasutatav raieliik või raadamine on keelatud;
2) raietööde tegemisel raietingimuste rikkumine;
3) pinnase kahjustamine loata või loa nõudeid rikkudes;
4) puit- või rohttaimestiku põletamine või loata või loa nõudeid rikkudes lõkke tegemine;
5) risustamine või saastamine.

§4. Püsielupaiga hävitamine ja kahjustamine

(1) Püsielupaiga hävitamine käesoleva määruse tähenduses on õigusvastane tegevus, mille tagajärjel liigi edasine säilimine selles püsielupaigas ei ole prognoosimisulatusse jäävas tulevikus võimalik.

(2) Püsielupaiga kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on tegevus, mis on seaduse või määruse kohaselt isendi püsielupaigas või pesa kaitsetsoonis keelatud (välja arvatud viibimine), mille tulemusena liigi, mille kaitseks püsielupaik on «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel või § 50 lõike 2 kohaselt loodud, soodne seisund halveneb, kuid mis ei põhjusta püsielupaiga hävimist.

§5. Kaitstava looduse üksikobjekti hävitamine ja kahjustamine

(1) Kaitstava looduse üksikobjekti hävitamine käesoleva määruse tähenduses on selle õigusvastane purustamine, likvideerimine või kahjustamine ulatuses, mille tagajärjel hävib oluline osa või enam kui 50% objektist.

(2) Kaitstava looduse üksikobjekti kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on selle kuju või asukoha õigusvastane muutmine, ilme rikkumine, mehaaniliste, keemiliste või muude vigastuste tekitamine.

§6. Kaitsealuse kivistise leiukoha hävitamine ja kahjustamine

(1) Kaitsealuse kivistise leiukoha hävitamine käesoleva määruse tähenduses on kaitsealuse kivistise loata või loa nõudeid rikkudes leiukohast eemaldamine või kahjustamine ulatuses, mille tagajärjel hävib oluline osa või enam kui 50% leiukohast.

(2) Kaitsealuse kivistise leiukoha kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on õigusvastane tegevus, millega tekitatakse leiukohale mehaanilisi, keemilisi või muid vigastusi.

§7. Kaitsealuse liigi isendi hävitamine ja kahjustamine

(1) Kaitsealuse loomaliigi isendi hävitamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane surmamine, elujõuetuseni vigastamine, loodusest eemaldamine, looma või selle osa võõrandamine.

(2) Kaitsealuse loomaliigi isendi kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane häirimine või vigastamine, mis vähendab isendi eluvõimet, kuid ei takista tema paljunemist.

(3) Kaitse all mitteoleva linnu- ja imetajaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane surmamine, elujõuetuseni vigastamine või loodusest eemaldamine.

(4) Kaitsealuse taime-, sambla-, seene- ja samblikuliigi isendi hävitamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane kasvujõuetuks muutmine, eemaldamine kasvukohast, isendi või selle osa võõrandamine.

(5) Kaitsealuse taime-, sambla-, seene- ja samblikuliigi isendi kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on isendi osaline eemaldamine kasvukohast.

(6) EL nõukogu määruse nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 3.03.1997, lk 1) lisades A–D nimetatud liikide isendite kahjustamiseks loetakse nimetatud määruse ja selle alusel kehtestatud reeglite rikkumist.

§8. Keskkonnakahju suuruse kindlaksmääramise akti vorm

Keskkonnakahju tekitamise avastamisel koostab järelevalveasutus keskkonnakahju suuruse kindlaksmääramise akti vastavalt määruse lisas esitatud vormile.

§9. Keskkonnakahju hüvitise määrade arvutamise erisused

(1) Kaitsealuse loomaliigi isendi või püsielupaiga või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest tiinus-, imetamis- või pesitsusperioodil kohaldatakse käesoleva määrusega igale konkreetsele liigile kehtestatud keskkonnakahju määra kolmekordses ulatuses.

(2) Kaitsealuse linnuliigi munakurna või munadega pesa kahjustamisel või munade loata või loa nõudeid rikkudes korjamisel kohaldatakse kahju hüvitamiseks määrusega vastava linnuliigi isendile kehtestatud keskkonnakahju määra pooles ulatuses ühe muna kohta; kui munade arvu ei ole võimalik kindlaks teha, siis kolmekordses ulatuses ühe pesa kohta.

(3) I kaitsekategooria kotkaliigi ja must-toonekure munadeta või poegadeta pesa hävitamisel kohaldatakse määrusega kehtestatud keskkonnakahju määra pooles ulatuses pesa kohta.

(4) Taime osi, mis koguse järgi võivad kuuluda ühele isendile, käsitatakse ühe isendina. Taime osana ei käsitata puu tüve ja oksi.

(5) Püsielupaiga, kaitseala või hoiuala hävitamise või kahjustamisega kaasneva kaitsealuse liigi isendi hävimise või kahjustamise korral hüvitise määrad liidetakse.

(6) Kui kaitsealuse liigi isendi hävitamisega või kahjustamisega kaasneb EL nõukogu määruse nr 338/97 ja selle alusel kehtestatud reeglite rikkumine, hüvitise määrad liidetakse.

§10. Puu mõõtmine keskkonnakahju arvutamisel

Puu tüve läbimõõt mõõdetakse koos koorega 10 sentimeetri kõrguselt juurekaelast risti tüve pikiteljega. Kui puu juurekael asub maapinnast madalamal, mõõdetakse tüve läbimõõt 10 cm kõrguselt maapinnast.

2. peatükk
KESKKONNAKAHJU HÜVITISE MÄÄRAD

§11. Hüvitise määr I kaitsekategooria taimeliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

(1) Hüvitise määr I kaitsekategooria taimeliigi isendi hävitamise eest on 2000 krooni isendi kohta ja kahjustamise eest 500 krooni isendi kohta.

(2) Hüvitise määr I kaitsekategooria taimeliigi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest on:
1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral 4000 krooni, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 150 000 krooni;
2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral 2000 krooni, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 50 000 krooni.

§12. Hüvitise määr I kaitsekategooria seene-, sambliku- ja samblaliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

(1) Hüvitise määr I kaitsekategooria seene-, sambliku- ja samblaliigi isendi:
1) hävitamise eest on 1500 krooni isendi kohta;
2) kahjustamise eest on 250 krooni isendi kohta.

(2) Hüvitise määr I kaitsekategooria seene-, sambliku- ja samblaliigi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest:
1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral on 4000 krooni, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 150 000 krooni;
2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral on 2000 krooni, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 50 000 krooni.

§13. Hüvitise määr II kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

(1) Hüvitise määr II kaitsekategooria ühe- ja kaheaastase rohttaimeliigi isendi:
1) hävitamise eest on 1000 krooni isendi kohta;
2) kahjustamise eest on 100 krooni isendi kohta.

(2) Hüvitise määr II kaitsekategooria sõnajalgtaime-, mitmeaastase rohttaimeliigi isendi, puhma, põõsa, kuni ühe meetri kõrguse puu või luuderohu ühe meetri varreosa:
1) hävitamise eest on 2000 krooni isendi kohta;
2) kahjustamise eest on 500 krooni isendi kohta.

(3) Hüvitise määr II kaitsekategooria sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi hävitamisel:
1) värske sambliku, sambla ja seene või nende osade eest on 50 krooni ühe grammi kohta;
2) kuivanud sambliku, sambla ja seene või nende osade eest on 100 krooni ühe grammi kohta.

(4) Hüvitise määr II kaitsekategooria sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi kahjustamise eest:
1) värske sambla, sambliku ja seene või nende osade eest on 20 krooni ühe grammi kohta;
2) kuivanud sambla, sambliku ja seene või nende osade eest on 50 krooni ühe grammi kohta.

(5) Hüvitise määr II kaitsekategooria puu, mille tüve läbimõõt on kuni 10 sentimeetrit:
1) hävitamise eest on 1000 krooni puu kohta;
2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 200 krooni puu kohta.

(6) Hüvitise määr II kaitsekategooria puu, mille tüve läbimõõt on 10–30 sentimeetrit:
1) hävitamise eest on 2000 krooni puu kohta;
2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 300 krooni puu kohta.

(7) Hüvitise määr II kaitsekategooria puu, mille tüve läbimõõt on üle 30 sentimeetri:
1) hävitamise eest on 5000 krooni puu kohta;
2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 1000 krooni puu kohta.

(8) Hüvitise määr II kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi püsielupaiga kahjustamise või hävitamise eest:
1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral on 2000 krooni, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 150 000 krooni;
2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral on 500 krooni, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 50 000 krooni.

§14. Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

(1) Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi hävitamise eest:
1) värske taime, sambla, sambliku ja seene või nende osade korral on 25 krooni ühe grammi kohta;
2) kuivanud taime, sambliku ja seene või nende osade korral on 50 krooni ühe grammi kohta.

(2) Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi kahjustamise eest:
1) värske taime, sambla, sambliku ja seene või nende osade korral on 10 krooni ühe grammi kohta;
2) kuivanud taime, sambla, sambliku ja seene või nende osade korral on 25 krooni ühe grammi kohta.

(3) Hüvitise määr kuni ühe meetri kõrguse III kaitsekategooria puu:
1) hävitamise eest on 500 krooni puu kohta;
2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 100 krooni puu kohta.

(4) Hüvitise määr üle ühe meetri kõrguse ja kuni 10-sentimeetrise tüve läbimõõduga III kaitsekategooria puu:
1) hävitamise eest on 700 krooni puu kohta;
2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 150 krooni puu kohta.

(5) Hüvitise määr 10–30-sentimeetrise tüve läbimõõduga III kaitsekategooria puu:
1) hävitamise eest on 1000 krooni puu kohta;
2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 200 krooni puu kohta.

(6) Hüvitise määr üle 30-sentimeetrise tüve läbimõõduga III kaitsekategooria puu:
1) hävitamise eest on 3000 krooni puu kohta;
2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 500 krooni puu kohta.

(7) Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest:
1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral on 1000 krooni, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 150 000 krooni;
2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral on 200 krooni, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 50 000 krooni.

§15. Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest

(1) Hüvitise määr I kaitsekategooria selgroogse loomaliigi isendi kahjustamise eest on 3000 krooni isendi kohta.

(2) Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise eest:
1) kahepaikseliigi isendi korral on 10 000 krooni isendi kohta;
2) linnuliigi või imetajaliigi isendi korral on 20 000 krooni isendi kohta.

(3) Hüvitise määr I kaitsekategooria selgrootu loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise korral on 5000 krooni isendi kohta.

§16. Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest

(1) Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise eest:
1) selgrootu loomaliigi isendi korral on 1000 krooni isendi kohta;
2) kala-, kahepaikse-, roomaja- või käsitiivaliseliigi isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
3) linnuliigi isendi korral on 10 000 krooni isendi kohta;
4) imetajaliigi isendi korral on 15 000 krooni isendi kohta.

(2) Hüvitise määr II kaitsekategooria selgroogse loomaliigi isendi kahjustamise eest on 1000 krooni isendi kohta.

§17. Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest

(1) Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise eest:
1) selgrootu loomaliigi (välja arvatud pisiteo-, kuklase- ja kimalaseliigi) isendi korral on 500 krooni isendi kohta;
2) kalaliigi isendi korral on 1000 krooni isendi kohta;
3) roomaja- või kahepaikseliigi isendi korral on 500 krooni isendi kohta;
4) linnuliigi isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
5) kasetriibiku, pähklinäpi või lagritsa isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
6) pringli, ahmi või saarma isendi korral on 10 000 krooni isendi kohta.

(2) Hüvitise määr III kaitsekategooria selgroogse loomaliigi isendi kahjustamise eest on 500 krooni isendi kohta.

§18. Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga:
1) hävitamise eest on 150 000 krooni püsielupaiga kohta;
2) kahjustamise eest on 50 000 krooni püsielupaiga kohta.

§19. Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga:
1) hävitamise eest on 50 000 krooni püsielupaiga kohta;
2) kahjustamise eest on 25 000 krooni püsielupaiga kohta.

§20. Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga:
1) hävitamise eest on 25 000 krooni püsielupaiga kohta;
2) kahjustamise eest on 10 000 krooni püsielupaiga kohta.

§21. Hüvitise määr III kaitsekategooria kuklaseliigi pesa hävitamise eest

Hüvitise määr III kaitsekategooria kuklaseliigi pesa hävitamise eest:
1) on 5000 krooni pesa kohta, kui pesa põhja läbimõõt maapinnal kõige laiemas kohas on üks meeter või enam;
2) on 2000 krooni pesa kohta, kui pesa põhja läbimõõt maapinnal kõige laiemas kohas on alla ühe meetri.

§22. Hüvitise määr kaitstava looduse üksikobjekti hävitamise või kahjustamise eest

(1) Hüvitise määr kaitstava looduse üksikobjekti:
1) hävitamise eest on 25 000 krooni üksikobjekti kohta;
2) kahjustamise eest on 5000 krooni üksikobjekti kohta.

(2) Hüvitise määr kaitstavaks looduse üksikobjektiks määratud puu:
1) hävitamise eest on 30 000 krooni üksikobjektiks määratud puu kohta;
2) kahjustamise eest on 10 000 krooni üksikobjektiks määratud puu kohta.

§23. Hüvitise määr kaitseala kahjustamise eest

(1) Kaitseala piires arvestatakse puittaimestiku raie või raadamise käigus keskkonnale tekitatud kahju vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1999. a määrusele nr 186 «Metsaõigusnormide rikkumisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrade kinnitamine» (RT I 1999, 52, 570), kusjuures kaitseala reservaadis ja sihtkaitsevööndis keskkonnakahju arvestamisel korrutatakse kahjumäärad koefitsiendiga viis ja kaitseala piiranguvööndis koefitsiendiga kolm.

(2) Kaitseala piires väljaspool õuemaad asuvates poollooduslikes ja sookooslustes pinnase ebaseaduslikul kahjustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 25 krooni ruutmeetri kohta ja sihtkaitsevööndis 35 krooni ruutmeetri kohta.

(3) Kaitseala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike ja sookoosluste ebaseadusliku põlengu põhjustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 15 krooni ruutmeetri kohta ja sihtkaitsevööndis 25 krooni ruutmeetri kohta.

(4) Kaitseala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike ja sookoosluste ebaseaduslikul risustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 25 krooni ruutmeetri kohta ja sihtkaitsevööndis 35 krooni ruutmeetri kohta.

(5) Kaitseala piires väljaspool õuemaad ebaseadusliku saastamise põhjustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 25 krooni ruutmeetri kohta, sihtkaitsevööndis 35 krooni ruutmeetri kohta ja reservaadis 150 krooni ruutmeetri kohta.

§24. Hüvitise määr hoiuala kahjustamise eest

(1) Hoiuala piires arvestatakse puittaimestiku raie või raadamise käigus tekitatud keskkonnakahju Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1999. a määrusega nr 186 kinnitatud «Metsaõigusnormide rikkumisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrade» järgi, kusjuures keskkonnakahju määr korrutatakse koefitsiendiga kolm.

(2) Hoiuala piires väljaspool õuemaad asuvates poollooduslikes kooslustes pinnase ebaseaduslikul kahjustamisel on hüvitise määr 25 krooni ruutmeetri kohta.

(3) Hoiuala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike koosluste ebaseadusliku põlengu põhjustamisel on hüvitise määr 15 krooni ruutmeetri kohta.

(4) Hoiuala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike koosluste ebaseaduslikul risustamisel on hüvitise määr 25 krooni ruutmeetri kohta.

(5) Hoiuala piires väljaspool õuemaad ebaseadusliku saastamise põhjustamisel on hüvitise määr 25 krooni ruutmeetri kohta.

§25. Hüvitise määr kaitse all mitteoleva linnu- ja imetajaliigi isendi, välja arvatud jahiuluki, hävitamise eest

Hüvitise määr kaitse all mitteoleva linnu- ja imetajaliigi isendi, välja arvatud jahiuluki, hävitamise eest:
1) pütlase, merisklase, kurvitslase, tüllase, kaklase, änlase, tuvilase, kägulase, piiritajalase, rähnlase sugukondade liigi ja värvuliste seltsi liigi korral on 500 krooni isendi kohta;
2) siililiigi, kärbi, nirgi ja kühmnokkluige isendi korral on 1000 krooni isendi kohta.

§26. Hüvitise määr kivistise leiukoha hävitamise või kahjustamise eest

(1) Hüvitise määr I kaitsekategooria kivistise leiukoha:
1) iga ruutmeetri hävitamise eest on 10 000 krooni, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 150 000 krooni;
2) iga ruutmeetri kahjustamise eest on 5000 krooni, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 50 000 krooni.

(2) Hüvitise määr II kaitsekategooria kivistise leiukoha:
1) iga ruutmeetri hävitamise eest on 5000 krooni, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 150 000 krooni;
2) iga ruutmeetri kahjustamise eest on 2500 krooni, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 50 000 krooni.

§27. Hüvitise määr EL nõukogu määruse nr 338/97 lisades A–D nimetatud loomaliikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest

(1) Hüvitise määr imetajate klassi liikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 10 000 krooni isendi kohta;
2) teistes lisades nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
3) toote korral on 3000 krooni toote kohta.

(2) Hüvitise määr esikloomaliste ehk primaatide seltsi liikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud loodusest pärit elusa isendi korral on 300 000 krooni isendi kohta;
2) teistes lisades nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral on 50 000 krooni isendi kohta;
3) lisas A nimetatud liigi isendist valmistatud toote korral on 10 000 krooni toote kohta;
4) teistes lisades nimetatud liigi isendist valmistatud toote korral on 5000 krooni toote kohta;
5) liha või toiduks mõeldud toote korral on 1000 krooni iga kilogrammi kohta.

(3) Hüvitise määr inimahvlaste sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) loodusest pärit elusa isendi korral on 1 000 000 krooni isendi kohta;
2) toote korral on 100 000 krooni toote kohta;
3) liha või toiduks mõeldud toote korral on 1000 krooni iga kilogrammi kohta.

(4) Hüvitise määr vaalaliste seltsi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) toote korral on 500 krooni toote kohta;
2) liha ja rasva korral on 300 krooni iga kilogrammi kohta.

(5) Hüvitise määr koerlaste sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) loodusest pärit elusa isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
2) naha korral on 3000 krooni naha kohta;
3) kolju korral on 500 krooni kolju kohta;
4) ühest tervest või mitmest isendist valmistatud toote korral on 5000 krooni toote kohta;
5) vähem kui ühest isendist valmistatud toote korral on 1000 krooni toote kohta.

(6) Hüvitise määr karulaste sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) karusapi korral on 1000 krooni iga grammi kohta;
2) karu organismi koostisosa sisaldusega medikamendi korral on 10 krooni iga grammi kohta;
3) kolju korral on 1000 krooni kolju kohta;
4) naha korral on 10 000 krooni naha kohta;
5) liha korral on 150 krooni iga kilogrammi kohta;
6) ühest tervest või mitmest isendist valmistatud toote korral on 15 000 krooni toote kohta;
7) vähem kui ühest isendist valmistatud toote korral on 3000 krooni toote kohta.

(7) Hüvitise määr kärplaste, mangustlaste, kärpkaslaste sugukondade isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi isendi naha korral on 3000 krooni naha kohta;
3) lisas A nimetatud liigi isendi kolju korral on 500 krooni kolju kohta;
4) teistes lisades nimetatud liikide elusa ja loodusest pärit isendi korral on 1000 krooni isendi kohta;
5) teistes lisades nimetatud liigi isendi naha korral on 1000 krooni naha kohta.

(8) Hüvitise määr kaslaste sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) loodusest pärit elusa isendi korral on 1 000 000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) isendist valmistatud jahitrofee korral on 300 000 krooni jahitrofee kohta;
3) lisas A nimetatud liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral on 1500 krooni iga kilogrammi kohta;
4) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) ühest tervest või mitmest isendist valmistatud toote korral on 300 000 krooni toote kohta;
5) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) vähem kui ühest isendist valmistatud toote korral on 10 000 krooni toote kohta;
6) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 300 000 krooni isendi kohta;
7) lisas B nimetatud liigi isendist valmistatud jahitrofee korral on 50 000 krooni jahitrofee kohta;
8) lisas B nimetatud isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral on 500 krooni iga kilogrammi kohta;
9) lisas B nimetatud liigi ühest tervest või mitmest isendist valmistatud toote korral on 50 000 krooni toote kohta;
10) lisas B nimetatud liigi vähem kui ühest isendist valmistatud toote korral on 10 000 krooni toote kohta;
11) ilvese elusa isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
12) ilvese naha korral on 3000 krooni naha kohta;
13) ilvese kolju korral on 500 krooni kolju kohta;
14) ühest või mitmest ilvesest valmistatud toote korral on 10 000 krooni toote kohta;
15) vähem kui ühest ilvese isendist valmistatud toote korral on 2000 krooni toote kohta.

(9) Hüvitise määr elevantlaste sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) loodusest pärit elusa isendi korral on 1 000 000 krooni isendi kohta;
2) jahitrofee (näiteks naha, kolju) korral on 300 000 krooni jahitrofee kohta;
3) derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral on 50 000 krooni ühe kilogrammi kohta;
4) elevandi võha korral on 5000 krooni ühe kilogrammi kohta;
5) toote korral on 5000 krooni toote kohta.

(10) Hüvitise määr kabjaliste seltsi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) loodusest pärit elusa isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
2) isendist valmistatud jahitrofee korral on 10 000 krooni jahitrofee kohta;
3) kabjaliste seltsi lisas A nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral on 10 000 krooni isendi kohta;
4) ninasarviklaste sugukonda kuuluva loodusest pärit elusa isendi korral on 1 000 000 krooni isendi kohta;
5) ninasarviklaste sugukonda kuuluvast isendist valmistatud jahitrofee korral on 300 000 krooni jahitrofee kohta;
6) ninasarviklaste sugukonda kuuluva isendi korral on 50 000 krooni sarve ühe kilogrammi kohta.

(11) Hüvitise määr sõraliste seltsi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 10 000 krooni isendi kohta;
2) teistes lisades nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
3) lisas A nimetatud liigi isendi villast valmistatud toote korral on 4000 krooni toote kohta;
4) teistes lisades nimetatud liikide isendi villast valmistatud toote korral on 2000 krooni toote kohta;
5) lisas A nimetatud liigi isendi villa korral on 1000 krooni villa ühe kilogrammi kohta;
6) teistes lisades nimetatud liikide isendi villa korral on 500 krooni villa ühe kilogrammi kohta;
7) kolju korral on 1000 krooni kolju kohta;
8) naha korral on 3000 krooni naha kohta.

(12) Hüvitise määr lindude klassi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 50 000 krooni isendi kohta;
2) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 15 000 krooni isendi kohta;
3) surnud isendi ja toote korral on 3000 krooni toote kohta;
4) vähem kui ühest nahast valmistatud toote korral on 200 krooni toote kohta.

(13) Hüvitise määr kulliliste ja kakuliste seltsi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 500 000 krooni isendi kohta;
2) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 300 000 krooni isendi kohta;
3) naha ja ühest või mitmest nahast valmistatud toote korral on 50 000 krooni toote kohta;
4) vähem kui ühest nahast valmistatud toote korral on 1000 krooni toote kohta.

(14) Hüvitise määr papagoiliste seltsi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 150 000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi surnud isendi korral on 50 000 krooni isendi kohta;
3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 15 000 krooni isendi kohta;
4) lisas B nimetatud liigi surnud isendi korral on 5000 krooni isendi kohta;
5) vähem kui ühest nahast valmistatud toote korral on 200 krooni toote kohta.

(15) Hüvitise määr roomajate ja kahepaiksete klassi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) elusa isendi korral on 1000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 50 000 krooni isendi kohta;
3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral on 7000 krooni isendi kohta;
4) surnud isendi ja isendist valmistatud toote korral on 7000 krooni toote kohta;
5) ühest või mitmest isendist valmistatud toote korral on 7000 krooni toote kohta;
6) vähem kui ühest isendist valmistatud toote korral on 3000 krooni toote kohta.

(16) Hüvitise määr kalade klassi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) loodusest pärit elusa isendi korral on 500 krooni isendi kohta;
2) kaaviari korral on 20 000 krooni iga kilogrammi kohta.

(17) Hüvitise määr selgrootute hõimkonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) isendi, tema osa ja sellest valmistatud toote ja derivaadi korral on 500 krooni isendi, osa, toote või derivaadi kohta;
2) karpide perekonda kuuluva liigi isendi korral on 500 krooni iga kilogrammi kohta.

§28. Hüvitise määr EL nõukogu määruse nr 338/97 lisades A–D nimetatud taimeliikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest

(1) Hüvitise määr agaaviliste (Agavaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) elustaime korral on 200 krooni isendi kohta;
2) seemnete korral on 200 krooni iga grammi kohta.

(2) Hüvitise määr lisas B nimetatud amarülliliste ( Amaryllidaceae) sugukonna elustaime isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on 200 krooni isendi kohta.

(3) Hüvitise määr koerakooluliste (Apocynaceae) sugukonna elustaime isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on 1000 krooni isendi kohta.

(4) Hüvitise määr araalialiste (Araliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on 200 krooni juurte iga 10 grammi kohta.

(5) Hüvitise määr araukaarialiste (Araucariaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) elustaime korral on 200 krooni isendi kohta;
2) seemnete korral 200 krooni seemne kohta.

(6) Hüvitise määr kukerpuuliste (Berberidaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(7) Hüvitise määr bromeelialiste (Bromeliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(8) Hüvitise määr kaktuseliste (Cactaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) isendite korral on 200 krooni elustaime ja iga seemne kohta;
2) lisas A nimetatud obregoonia (Obregonia denegrii) ja sõjaka postkaktuse (Pachycereus militaris) elustaime korral on 1000 krooni isendi kohta.

(9) Hüvitise määr nahkhiirepuuliste (Caryocaraceae ) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(10) Hüvitise määr korvõieliste (Compositae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(11) Hüvitise määr turdleheliste (Crassulacea) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(12) Hüvitise määr küpressiliste (Cupressaceae ) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(13) Hüvitise määr tsüaatealiste (Cyatheaceae ) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 1000 krooni isendi kohta.

(14) Hüvitise määr palmlehikuliste (Cycadaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 3000 krooni isendi kohta.

(15) Hüvitise määr diapensialiste (Diapensiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(16) Hüvitise määr diksoonialiste (Dicksoniaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 1000 krooni isendi kohta.

(17) Hüvitise määr didjeerealiste (Didiereaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(18) Hüvitise määr jamsiliste (Dioscoreaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(19) Hüvitise määr huulheinaliste (Droseraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 500 krooni isendi kohta.

(20) Hüvitise määr piimalilleliste (Euphorbiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud elustaime korral on 500 krooni isendi kohta;
2) lisas B nimetatud elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(21) Hüvitise määr fukjeerialiste (Fouquieriaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud elustaime korral on 500 krooni isendi kohta;
2) lisas B nimetatud elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(22) Hüvitise määr vastaklehikuliste (Gnetaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(23) Hüvitise määr pähklipuuliste (Juglandaceae ) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) spooni korral on 300 krooni iga ruutmeetri kohta;
2) saematerjali korral 30 000 krooni iga kuupmeetri kohta.

(24) Hüvitise määr liblikõieliste (Leguminosae, Fabaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud liigi Dalbergia nigra isendist valmistatud spooni korral on 300 krooni iga ruutmeetri kohta;
2) lisas A nimetatud liigi Dalbergia nigra isendist valmistatud saematerjali korral on 100 000 krooni iga kuupmeetri kohta;
3) lisas C nimetatud liigi Dipteryx panamensis elustaime korral on 200 krooni isendi kohta;
4) lisas B nimetatud liigi Pericopsis elata isendist valmistatud spooni korral on 200 krooni iga ruutmeetri kohta;
5) lisas B nimetatud liigi Pericopsis elata isendist valmistatud saematerjali korral on 50 000 krooni iga kuupmeetri kohta;
6) lisas B nimetatud liigi Platymiscium pleiostocbyum isendist valmistatud spooni korral on 100 krooni iga ruutmeetri kohta;
7) lisas B nimetatud liigi Platymiscium pleiostocbyum isendist valmistatud saematerjali korral on 30 000 krooni iga kuupmeetri kohta;
8) lisas B nimetatud liigi Pterocarpus santalinus isendist valmistatud spooni korral on 100 krooni iga ruutmeetri kohta;
9) lisas B nimetatud liigi Pterocarpus santalinus isendist valmistatud saematerjali korral on 30 000 krooni iga kuupmeetri kohta.

(25) Hüvitise määr liilialiste (Liliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud elustaime korral on 500 krooni isendi kohta;
2) lisas B nimetatud elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(26) Hüvitise määr magnoolialiste (Magnoliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(27) Hüvitise määr meelialiste (Meliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas C nimetatud liigi Cerdela odorata isendist valmistatud spooni korral on 100 krooni iga ruutmeetri kohta;
2) lisas C nimetatud liigi Cerdela odorata isendist valmistatud saematerjali korral on 20 000 krooni iga kuupmeetri kohta;
3) lisas B nimetatud perekonna Swietenia spp. liigi isendist valmistatud spooni korral on 200 krooni iga ruutmeetri kohta;
4) lisas B nimetatud perekonna Swietenia spp. liigi isendist valmistatud saematerjali korral on 40 000 krooni iga kuupmeetri kohta.

(28) Hüvitise määr kanntaimeliste (Nepenthaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud elustaime korral on 1000 krooni isendi kohta;
2) lisas B nimetatud elustaime korral on 500 krooni isendi kohta.

(29) Hüvitise määr käpaliste (Orchidaceae) sugukonna, välja arvatud Eesti liigid, isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud elustaime korral on 2000 krooni isendi kohta;
2) lisas B nimetatud elustaime korral on 1000 krooni isendi kohta.

(30) Hüvitise määr soomukaliste (Orobanchaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(31) Hüvitise määr palmiliste (Palmae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 500 krooni isendi kohta.

(32) Hüvitise määr magunaliste (Papaveraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(33) Hüvitise määr männiliste (Pinaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 500 krooni isendi kohta.

(34) Hüvitise määr kivijugapuuliste (Podocarpaceae ) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud elustaime korral on 2000 krooni isendi kohta;
2) lisas B nimetatud elustaime korral on 1000 krooni isendi kohta.

(35) Hüvitise määr portulakiliste (Portulacaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(36) Hüvitise määr nurmenukuliste (Primulaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 500 krooni isendi kohta.

(37) Hüvitise määr prootealiste (Proteaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(38) Hüvitise määr tulikaliste (Ranunculaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) liigi Adonis vernalis elustaime korral on 500 krooni isendi kohta;
2) liigi Hydrastis canadesis elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(39) Hüvitise määr roosõieliste (Rosaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(40) Hüvitise määr madaraliste (Rubiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 500 krooni isendi kohta.

(41) Hüvitise määr näpitslilleliste ( Sarraceniaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisasse A kuuluva elustaime korral on 500 krooni isendi kohta;
2) lisasse B kuuluva elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(42) Hüvitise määr sealõuarohuliste ( Scrophulariaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(43) Hüvitise määr stangeerialiste (Stangeriaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisasse A kuuluva elustaime korral on 1500 krooni isendi kohta;
2) lisasse B kuuluva elustaime korral on 2000 krooni isendi kohta.

(44) Hüvitise määr jugapuuliste (Taxaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(45) Hüvitise määr tertratsentroniliste ( Trochodendraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(46) Hüvitise määr akvilaarialiste (Thymeleaceae) sugukonda kuuluva perekonna Gonystylus spp. isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest nimetatud isendist valmistatud saematerjali korral on 10 000 krooni iga kuupmeetri kohta.

(47) Hüvitise määr palderjaniliste (Valerianaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime juurte korral on 200 krooni 100 grammi juurte kohta.

(48) Hüvitise määr velvitšialiste (Welwitchiaceae ) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 1000 krooni isendi kohta.

(49) Hüvitise määr käbikaliste (Zamiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) lisas A nimetatud elustaime korral on 1000 krooni isendi kohta;
2) lisas B nimetatud elustaime korral on 3000 krooni isendi kohta.

(50) Hüvitise määr ingveriliste (Zingiberaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

(51) Hüvitise määr hedühhiumiliste (Zygophyllaceae ) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 krooni isendi kohta.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§29. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast määruse Riigi Teatajas avaldamist.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 69 «Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad»
lisa

KESKKONNAKAHJU SUURUSE KINDLAKSMÄÄRAMISE AKTI VORM

.......................................................................................................................

Asutuse nimi, aadress, telefon

Keskkonnakahju suuruse kindlaksmääramise akt

....................... a protokolli nr ............ juurde

1. Akti koostamise aeg: ..............................................................................................

2. Akti koostamise koht: .............................................................................................

3. Akti koostaja (ametinimetus, ees- ja perekonnanimi): ...............................................

........................................................................................................................................

4. Kahju tekitamise aeg ja koht: ......................................................................................

........................................................................................................................................

5. Kahju tekitaja: ............................................................................................................

........................................................................................................................................
       /füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress/

........................................................................................................................................
               /juriidilise isiku nimi, registrikood, aadress/

........................................................................................................................................

6. Kahju hüvitamine:

Liigi või kaitseala või hoiuala nimi Isendite arv või püsielupaiga või kaitseala või hoiuala suurus Kahjustuse ulatus Kahju hüvitamise määr Hüvitise suurus Märkused
           
           
           
           
           
           
           

KOKKU: ..............................

7. Akti lisad:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Akti koostaja allkiri: .....................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json