Teksti suurus:

Lahemaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 238, 1001

Lahemaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 23.07.1998 nr 51

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 43 lõike 5 alusel määran:

Kinnitada Lahemaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus (juurde lisatud).

Minister Villu REILJAN

Asekantsler kantsleri ülesannetes Peeter SOOVÄLI

Kinnitatud
keskkonnaministri 23. juuli 1998. a määrusega nr 51

Lahemaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

1. Lahemaa Rahvuspargi Administratsioon (edaspidi administratsioon) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis on Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. juuni 1971. a määrusega nr 300 (ENSV Teataja 1971, 26, 285) asutatud Lahemaa Rahvuspargi õigusjärglane.

2. Administratsioonil on oma eelarve, pangaarve, väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

3. Administratsiooni kulud kaetakse riigieelarvest. Administratsiooni eelarve kinnitab keskkonnaminister.

4. Administratsioon asub Lääne-Virumaal Viitnal. Administratsiooni postiaadress on Pk 30, Viitna, EE45202 Lääne-Virumaa.

5. Administratsiooni tegevuspiirkonnaks on kaitsealad, mille valitsejaks Vabariigi Valitsus ta on määranud.

II. ADMINISTRATSIOONI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

6. Administratsioon on Vabariigi Valitsuse määratud kaitstavate loodusobjektide valitseja.

7. Administratsioon teostab seaduses sätestatud ulatuses ja korras täidesaatvat riigivõimu.

8. Administratsioon kaitstava loodusobjekti valitsejana:

1) teostab seaduses sätestatud ulatuses ja korras järelevalvet;

2) korraldab kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjaga sätestatud ja kaitsekorralduskavaga kavandatud tegevust, jälgib loodusobjektide kaitset korraldavate õigusaktide ja arengukavade rakendumist ja täitmist;

3) osaleb oma tegevuspiirkonnas planeeringute ja arengukavade koostamises;

4) kooskõlastab loodusobjekti kaitse-eeskirjas sätestatud juhtudel ja korras kaitsealal kavandatava tegevuse;

5) koostab ja väljastab kaitsekohustuse teatisi ja muid seadusest tulenevaid dokumente;

6) korraldab kaitstava loodusobjekti tutvustamist ja uurimist;

7) osaleb kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirjade ja muude seadusest tulenevate loodusobjektide kaitseks vajalike õigusaktide eelnõude koostamises;

8) majandab heaperemehelikult tema valdusesse antud riigivara;

9) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

III. ADMINISTRATSIOONI JUHTIMINE JA REVIDEERIMINE

9. Administratsiooni juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

10. Administratsiooni direktor:

1) juhib administratsiooni tööd;

2) vastutab administratsiooni tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru keskkonnaministrile;

3) esindab administratsiooni ja annab volitusi administratsiooni esindamiseks;

4) koostab administratsiooni aastaeelarve eelnõu, tagab administratsioonile eraldatud eelarvevahendite ökonoomse ja sihipärase kasutamise;

5) käsutab administratsiooni valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid seaduses sätestatud korras ja ulatuses;

6) sõlmib, muudab ja lõpetab administratsiooni töötajatega töölepingud;

7) täidab muid seadusega, seaduse alusel antud õigusaktiga või keskkonnaministri antud ülesandeid.

11. Direktoril on kaks asetäitjat:

1) asedirektor, kes korraldab info- ja teadustööd;

2) majandusdirektor, kes korraldab majandus- ja haldusküsimusi.

12. Direktori äraolekul asendab teda asedirektor, tema äraolekul majandusdirektor. Asetäitjate äraolekul asendab direktorit direktori määratud administratsiooni töötaja.

13. Administratsioon on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab administratsiooni üle teenistuslikku järelevalvet.

14. Administratsioon peab raamatupidamisarvestust ja esitab statistilisi aruandeid seadusega ja seaduse alusel kehtestatud korras.

IV. ADMINISTRATSIOONI SÜMBOLID

15. Administratsioonil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «LAHEMAA RAHVUSPARK».

16. Administratsioonil on oma embleem, mis koosneb valgel taustal rombikujuliselt asetsevast neljast rohelisest mustade servadega tammelehest. Administratsiooni embleemi kujutist kasutatakse administratsiooni kirja- ja üldplangil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json