Teksti suurus:

Keskkriminaalpolitsei põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 248, 1023

Keskkriminaalpolitsei põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 22.07.1998 nr 32

Politseiseaduse (RT 1990, 10, 113; 1991, 10, 152; RT I 1993, 20, 355; 1994, 34, 533; 40, 654; 86/87, 1487; 1995, 62, 1056; 1996, 49, 953; 1998, 50, 753; 51, 756) paragrahvi 116 lõike 2 alusel:

1. Kinnitan Keskkriminaalpolitsei põhimääruse (lisatud).

2. Tunnistan kehtetuks siseministri 21. oktoobri 1994. a käskkirja nr 117 «Keskkriminaalpolitsei põhimääruse, struktuuri ja töötajate arvu kinnitamine» punkti 1.

Minister Olari TAAL

Kantsler Vahur GLAASE

Kinnitatud
siseministri 22. juuli 1998. a määrusega nr 32

Keskkriminaalpolitsei põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

1. Keskkriminaalpolitsei on Siseministeeriumi valitsemisalas asuva Politseiameti halduses olev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras.

Keskkriminaalpolitsei on üleriigiline spetsialiseeritud politseiasutus.

2. Oma ülesannete täitmisel esindab Keskkriminaalpolitsei riiki.

3. Keskkriminaalpolitseil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangaarve.

4. Keskkriminaalpolitsei kulud kaetakse riigieelarvest.

5. Keskkriminaalpolitsei on aruandekohustuslik Politseiameti ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

6. Keskkriminaalpolitsei asub Tallinnas. Keskkriminaalpolitsei postiaadress on Pagari 1, 15060 Tallinn.

KESKKRIMINAALPOLITSEI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

7. Keskkriminaalpolitsei tegevusvaldkond on:

1) kuritegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine käesolevas põhimääruses sätestatud juhtudel;

2) kriminaalasjade kohtueelne uurimine kriminaalkohtumenetluse korras ja käesolevas põhimääruses sätestatud juhtudel.

8. Keskkriminaalpolitsei ennetab, tõkestab ja avastab üleriigilise tähtsusega kuritegusid, mis:

1) on toime pandud kuritegelike ühenduste poolt või on nende tegevusega puutumuses;

2) omavad erilist ohtlikkust või üldsuse erilist tähelepanu või on eriti raskete tagajärgedega;

3) on tekitanud riigile või omavalitsusele suurt varalist kahju;

4) seonduvad rahapesuga;

5) eeldavad ulatuslikku rahvusvahelist koostööd;

6) on ulatuslikud narkokuriteod;

7) on erilised kuriteo toimepannud isikute arvu või kuriteoepisoodide tõttu;

8) on toime pandud üldohtlikul viisil.

9. Keskkriminaalpolitsei ennetab, tõkestab ja avastab kuritegusid, mis ei ole ette nähtud käesoleva põhimääruse punktis 8, kui see on tehtud ülesandeks Keskkriminaalpolitseile politseipeadirektori, jälitustegevust ja kohtueelset uurimist koordineeriva politsepeadirektori aseäitja poolt või Keskkriminaalpolitsei politseidirektori või prokuröri korraldusel, samuti kui kuriteo ettevalmistamine või toimepanemine või toimepandud kuritegu on välja selgitatud Keskkriminaalpolitsei jälitustegevuse või kohtueelse uurimise käigus.

10. Keskkriminaalpolitsei:

1) lahendab avaldusi ja teateid ettevalmistatavatest või toimepandud kuritegudest oma pädevuse piires;

2) teostab jälitustegevust, sealhulgas jälituse eri- ja erandtoiminguid kuritegude ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks ning muudel jälitustegevuse seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;

3) korraldab ja tagab koostöö Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooniga (Interpol);

4) korraldab politseioperatsioone ja kriminaalpreventsiooni üritusi;

5) osutab politseiprefektuuridele nende palvel või Politseiameti ülesandel praktilist abi kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ja avastamisel ning teeb nendega ja teiste jälitusametkondadega koostööd;

6) teeb koostööd teiste riikide vastavate ametkondadega kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ja avastamisel vastavalt välislepingutele, seadusele ning nende alusel sõlmitud kokkulepetele.

11. Kohtueelse uurimise alal teostab Keskkriminaalpolitsei:

1) kriminaalasjade kohtueelset uurimist käesoleva põhimääruse punktides 8 ja 9 loetletud kuritegudes;

2) kohtueelset uurimist kriminaalasjades, mis on võetud Keskkriminaalpolitsei uurimisalluvusse;

3) kohtueelset uurimist kriminaalasjades, mis on antud Keskkriminaalpolitsei uurimisalluvusse prokuröri poolt;

4) üksikuid kohtueelse menetluse toiminguid uurija erinõude alusel, samuti välisriigi kohtueelse uurimise asutuse, prokuratuuri ja kohtu taotlusel kooskõlas Eesti seaduse või sõlmitud välislepinguga.

12. Keskkriminaalpolitsei täidab muid talle seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega, siseministri määruste ja käskkirjadega ning politseipeadirektori käskkirjadega pandud ülesandeid.

13. Keskkriminaalpolitseil on õigus:

1) saata politseiprefektuuridele lahendamiseks avaldusi ja teateid kuritegude ettevalmistamise või toimepanemise kohta, samuti välisriigi õigusabi taotlusi;

2) teha politseipeadirektorile või politseiprefektidele ettepanekuid uurimis- ja operatiivgruppide moodustamiseks;

3) saada politseiprefektuuridelt teavet ja materjale, mis on vajalikud Keskkriminaalpolitseile pandud ülesannete täitmiseks;

4) anda politseiasutustele ülesandeid konkreetsete jälitustoimingute teostamiseks Keskkriminaalpolitsei menetluses olevate jälitustoimikute raames;

5) otsustada jälitustegevuse eri- ja erandtoimingute teostamise võimalikkuse üle.

III. KESKKRIMINAALPOLITSEI JUHTIMINE

14. Keskkriminaalpolitseid juhib politseidirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist politseipeadirektor.

15. Keskkriminaalpolitsei politseidirektor:

1) juhib Keskkriminaalpolitsei tööd;

2) vastutab Keskkriminaalpolitsei tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab Keskkriminaalpolitsei tegevusest aru politseipeadirektorile või jälitustegevust ja kohtueelset uurimist koordineerivale politseipeadirektori asetäitjale;

3) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid Keskkriminaalpolitsei struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) teostab teenistuslikku järelevalvet Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksuste ning politseiametnike ja teiste teenistujate tegevuse üle;

5) nimetab ametisse ja vabastab ametist Keskkriminaalpolitsei vanem- ja noorempolitseiametnikud ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad ametnikud;

6) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid Keskkriminaalpolitsei kõrgemate politseiametnike ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;

7) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud Keskkriminaalpolitsei abiteenistujatega;

8) edutab tema poolt ametisse nimetatavaid politseiametnikke ja teisi teenistujaid, kohaldab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seadusega ettenähtud alustel ja korras, teeb politseipeadirektorile esildisi autasustada oma alluvaid ning teisi isikuid;

9) esitab politseipeadirektorile ettepanekuid Keskkriminaalpolitsei tegevusvaldkonna korraldamiseks;

10) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid Keskkriminaalpolitsei eelarveprojekti kohta ning valvab eelarve täpse täitmise eest ja vastutab eelarve otstarbeka kasutamise ja majandustegevuse eest ning dokumentatsiooni ja informatsiooni säilimise eest;

11) kinnitab Keskkriminaalpolitsei asjaajamiskorra, sisekorraeeskirjad ja raamatupidamise sise-eeskirjad, struktuuriüksuste põhimäärused ning ametijuhendid;

12) otsustab Keskkriminaalpolitsei valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktide alusel ning teostab oma pädevuse piires riigihankeid;

13) esindab Keskkriminaalpolitseid ja annab volitusi Keskkriminaalpolitsei esindamiseks;

14) moodustab Keskkriminaalpolitsei tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone, kaasates vajadusel neisse kokkuleppe alusel teiste valitsusasutuste või teadusasutuste töötajaid ning muid isikuid;

15) pärib aru teiste politseiasutuste juhtidelt ning annab neile korraldusi Keskkriminaalpolitsei pädevusse kuuluvates küsimustes;

16) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ja korraldusi;

17) täidab muid seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega või politseipeadirektori poolt talle pandud ülesandeid.

16. Keskkriminaalpolitsei politseidirektori äraolekul täidab tema ülesandeid politseiasedirektor. Politseidirektori asendamine vormistatakse käskkirjaga.

17. Keskkriminaalpolitsei politseidirektori ja politseiasedirektori teenistusülesannete jaotus kehtestatakse ametijuhendiga.

IV. KESKKRIMINAALPOLITSEI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

18. Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksused on:

1) uurimisosakond;

2) organiseeritud kuritegevuse osakond;

3) majanduskuritegude osakond;

4) jälitusosakond;

5) Interpoli osakond;

6) kiirreageerimisosakond;

7) Ida regionaalkeskus;

8) Lääne regionaalkeskus;

9) Lõuna regionaalkeskus;

10) haldusosakond;

11) rahandusosakond;

12) personalitalitus.

19. Keskkriminaalpolitsei haldusosakonda ja rahandusosakonda juhib osakonnajuhataja, muid osakondi osakonna ülemkomissar ning personalitalitust talituse komissar. Ida, Lääne ja Lõuna regionaalkeskust juhib keskuse komissar.

20. Struktuuriüksuse juht vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

21. Struktuuriüksuse juhi teenistuskohustused määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega ja ametijuhendiga.

22. Uurimisosakonna põhiülesanne on Keskkriminaalpolitsei uurimisalluvusse kuuluvate kriminaalasjade kohtueelne uurimine.

23. Organiseeritud kuritegevuse osakonna põhiülesanne on organiseeritud kuritegevuse ennetamine, tõkestamine ja avastamine.

24. Majanduskuritegude osakonna põhiülesanne on majanduskuritegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine.

25. Jälitusosakonna põhiülesanne on jälituse eri- ja erandtoimingute teostamine.

26. Kiirreageerimisosakonna põhiülesanne on kuritegude ennetamise, tõkestamise ja avastamisega seotud ning eriettevalmistust nõudvate politseioperatsioonide teostamine.

27. Interpoli osakonna põhiülesanne on Interpoli Rahvusliku Keskbüroo funktsioonide täitmine.

28. Haldusosakonna põhiülesanne on Keskkriminaalpolitsei asjaajamise ja majandustegevuse tagamine.

29. Rahandusosakonna põhiülesanne on Keskkriminaalpolitsei eelarve kavandamine ja eelarve täitmise kontrollimine ning raamatupidamise korraldamine.

30. Personalitalituse põhiülesanne on Keskkriminaalpolitsei personali valiku, arvestuse ning täiend- ja ümberõppe korraldamine ning distsiplinaarpraktika küsimused.

31. Ida, Lääne ja Lõuna regionaalkeskuse põhiülesanne on ennetada, tõkestada ja avastada kuritegusid ning teostada kriminaalasjade kohtueelset uurimist regiooni tööpiirkonnas.

32. Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimine kehtestatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

33. Keskkriminaalpolitsei üld- ja kirjaplangil ning Keskkriminaalpolitsei politseidirektori käskkirjaplangil on politseiembleemi kujutis.

34. Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksustel võib olla oma kirjaplank.

VI. LÕPPSÄTTED

35. Keskkriminaalpolitsei ümberkorraldamine või likvideerimine toimub seaduse alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json