Teksti suurus:

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 45, 627

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 13.04.2005 nr 57

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520; 89, 604 ja 614) § 48 lõike 2 ning lõike 5 punktide 1 ja 2 alusel.

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruses nr 120 «Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord» (RTL 2002, 118, 1718; 2003, 60, 842; 2004, 67, 1120) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli alapunkt 1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1.2. Accu-Chek Active Glucose 50 tk 392.40 353.15»

2) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli alapunktid 1.3 ja 1.5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli alapunkti 1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1.4. Glucocard II 50 tk 410.55 369.50»

4) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli alapunkte 1.9 kuni 1.11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1.9. Optium Combo 150+4 tk 1153.60 1038.25 
 1.10. Optium Plus 100 tk 810.00 729.00 
 1.11. Optium Plus 50 tk 410.00 369.00»

5) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli alapunkte 1.13 ja 1.14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1.13. Precision Plus 100 tk 810.00 729.00 
 1.14. Precision Plus 50 tk 410.00 369.00»

6) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse pärast alapunkti 1.15 alapunktidega 1.16 kuni 1.18 järgmises sõnastuses:

«1.16. Elite 50 tk 446.78 402.10 
 1.17. Glucocard X – Sensor 50 tk 422.60 380.35 
 1.18. Glucocard X – Sensor 25 tk 211.30 190.20»

7) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli alapunkte 2.7.2 ja 2.7.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2.7.2. Trahhestoomia filtrid – Provox 20 tk 761.25 685.10 
 2.7.3. Trahhestoomia filtrid – ProvoxHi 20 tk 819.00 737.10»

8) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli alapunkte 3 kuni 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad ortoosid (AS Gadox, Eesti Ortoosikeskuse OÜ, OÜ Ortopeediakeskus)    
 3.1. Postoperatiivsed tallatoed 385.00 346.50 
 3.2. Kämblaluude murdejärgne ortoos 624.00 561.60 
 3.3. Epikondüliidiortoos 208.00 187.20 
 3.4. Põlvetugi 4940.00 4446.00 
 3.5. Kogujalaortoos (tugiaparaat) 8788.00 7909.20 
 3.6. Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1248.00 1123.20 
 3.7. Tugikorsett 7176.00 6458.40 
 3.8. Korrigeeriv jalatugi 2288.00 2059.20 
 3.9. Randmeortoos 801.00 720.90 
4. Esmased varased üksiktellimusel kohaldatavad ortoosid (AS Gadox, Eesti Ortoosikeskuse OÜ, OÜ Ortopeediakeskus)    
 4.1. Postoperatiivsed tallatoed 281.00 252.90 
 4.2. Kämblaluude murdejärgne ortoos 312.00 280.80 
 4.3. Epikondüliidiortoos 187.00 168.30 
 4.4. Põlvetugi 1585.00 1426.50 
 4.5. Kogujalaortoos (tugiaparaat) 4108.00 3697.20 
 4.6. Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1373.00 1235.70 
 4.7. Tugikorsett 1581.00 1422.90 
 4.8. Korrigeeriv jalatugi 1071.00 963.90 
 4.9. Randmeortoos 286.00 257.40 
5. Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad proteesid (AS Gadox, Eesti Ortoosikeskuse OÜ, OÜ Ortopeediakeskus)    
 5.1. Sõrmeprotees 468.00 421.20 
5.2. Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees 6812.00 6130.80 
 5.3. Küünarvarreprotees (kosmeetiline) 5304.00 4773.60 
 5.4. Küünarvarreprotees (funktsionaalne) 14560.00 13104.00 
 5.5. Õlavarreprotees 9568.00 8611.20 
 5.6. Sääreprotees 11232.00 10108.80 
 5.7. Reieprotees 18668.00 16801.20 
 5.8. Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 34112.00 30700.80 
 5.9. Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss 6968.00 6271.20 
 5.10. Reieproteesi kordushülss 9256.00 8330.40 
 5.11. Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 19344.00 17409.60 
 5.12. Käimisraam Argo 50960.00 45864.00»

9) paragrahvi 7 lõike 2 punkte 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Ravimiamet on nõudnud ohtlikuks osutunud meditsiiniseadme eemaldamist turult kooskõlas «Meditsiiniseadme seaduse» (RT I 2004, 75, 520) § 35 lõike 4 punktiga 3;
2) tootja ei järgi meditsiiniseadmete käitlemist reguleerivaid õigusakte, haldusorganite ettekirjutusi, haigekassaga sõlmitud hinnakokkuleppe tingimusi või ei sõlmita hinnakokkuleppe lõppemisel uut hinnakokkulepet.»;

10) paragrahvi 9 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taotluse meditsiiniseadme kandmiseks loetellu võib esitada tootja või tema esindaja (edaspidi tootja esindaja), kes toodab kooskõlas «Meditsiiniseadme seaduse» § 16 lõikega 1 turule lastud või kasutusele võetud meditsiiniseadmeid, mille suhtes on haigekassa alustanud menetlust hinnakokkuleppe sõlmimiseks.»;

11) paragrahvi 10 lõike 4 punkte 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) meditsiiniseadme nimetus ja klass või tüüp;
3) vastavalt meditsiiniseadme klassile või tüübile selle nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi, teavitamistõendi ja vastavusdeklaratsiooni andmed;»;

12) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmiselt:

« (5) Tootja lisab taotlusele vastavalt meditsiiniseadme klassile või tüübile selle nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi, teavitamistõendi, vastavusdeklaratsiooni ja muu vajaliku dokumendi koopia.»;

13) määruse lisa 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«TAOTLUS MEDITSIINISEADME KANDMISEKS EESTI HAIGEKASSA ABIVAHENDITE LOETELLU

Tootja esindaja nimi, registreerimise kood või number, asukoha aadress, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress, kontaktisiku ametinimetus ja nimi  
Meditsiiniseadme nimetus ja klass või tüüp  
Vastavalt meditsiiniseadme klassile või tüübile selle nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi, teavitamistõendi ja vastavusdeklaratsiooni andmed  
Meditsiiniseadme tõenduspõhisus Euroopa riikides aktsepteeritud standardite järgi ja võrdlus Eestis ning rahvusvaheliselt kasutatavate alternatiivsete raviviisidega  
Meditsiinilised näidustused meditsiiniseadme kasutamiseks, keskmised oodatavad ravitulemused (lühi- ja pikaajaline prognoos) ja ravi võimalikud kõrvaltoimed  
Meditsiiniseadme sobivus ambulatoorseks raviks, eeldatavad tehnilised lisatingimused  
Eeldatav patsientide hulk Eestis (lühi- ja pikaajaline prognoos)  
Patsiendi vajalik ettevalmistus ja toimingud meditsiiniseadme kasutamiseks (näiteks patsiendi koolitus, nõustamine)  
Meditsiiniseadme toime kirjeldus, patsiendi jälgimise või rehabilitatsiooni või ravimite vajadus  
Meditsiiniseadme kulutõhusus – võrdlus alternatiivsete meetoditega, sh loetelusse kantud meditsiiniseadmete või tervishoiuteenuste loetelusse kantud teenustega  
Meditsiiniseadme hind  
Patsiendi ravikulud kokku, sh tervishoiuteenuse hüvitis ja ravimihüvitis  
Patsiendi töövõimetuse aeg ja prognoos selle lühenemiseks või pikenemiseks, patsiendi eeldatav sotsiaalabi vajadus  
Esitamise kuupäev:

Allkiri:»

 

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json